中国古文之家 访问手机版

《《人间词话》十则(高中选修版)》拼音版,可打印(王国维)-文言文

《《人间词话》十则(高中选修版)》由王国维创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • 
  rén
  jiān

  huà
   
  shí

   
  gāo
  zhōng
  xuǎn
  xiū
  bǎn
   
 • wáng
  guó
  wéi
 • 
   
   
   
   
  hóng
  xìng
  zhī
  tóu
  chūn

  nào
   
   
  zhuó

   
  nào
   

  ér
  jìng
  jiè
  quán
  chū
   
   
  yún

  yuè
  lái
  huā
  nòng
  yǐng
   
   
  zhuó

   
  nòng
   

  ér
  jìng
  jiè
  quán
  chū

   
 • 
   
   
   
  dōng

  zhī

  kuàng
   
  jià
  xuān
  zhī

  háo
   

  èr
  rén
  zhī
  xiōng
  jīn
  ér
  xué


   
  yóu
  dōng
  shī
  zhī
  xiào
  pěng
  xīn

   
 • 
   
   
   

  jīn
  zhī
  chéng

  shì

   

  xué
  wèn
  zhě
   

  jīng
  guò
  sān
  zhǒng
  zhī
  jìng
  jiè
   
   
  zuó


  西
  fēng
  diāo

  shù
   

  shàng
  gāo
  lóu
   
  wàng
  jìn
  tiān


   
     jìng

   
   

  dài
  jiàn
  kuān
  zhōng

  huǐ
   
  wèi

  xiāo

  rén
  qiáo
  cuì
   
   


  èr
  jìng

   
   
  zhòng

  xún

  qiān
  bǎi

   
  huí
  tóu

  jiàn
   

  rén
  zhèng
  zài
  dēng
  huǒ
  lán
  shān
  chù
   
   


  sān
  jìng

   

  děng

  jiē
  fēi


  rén

  néng
  dào
   
  rán
  jiě
  shì
  zhū

   
  kǒng
  yàn
   
  ōu
  zhū
  gōng
  suǒ   
 • 
   
   
   

  jiā
  zhī
  zuò
   

  yán
  qíng


  qìn
  rén
  xīn

   

  xiě
  jǐng


  huò
  rén
  ěr

   


  tuō
  kǒu
  ér
  chū
   

  jiāo
  róu
  zhuāng
  shù
  zhī
  tài
   


  suǒ
  jiàn
  zhě
  zhēn
   
  suǒ
  zhī
  zhě
  shēn

   
  shī

  jiē
  rán
   
  chí


  héng

  jīn
  zhī
  zuò
  zhě
   

   
 • 
   
   
   


  zhī
  jìng
   
  rén
  wéi

  jìng
  zhōng

  zhī
   
  yǒu

  zhī
  jìng
   

  yóu
  dòng
  zhī
  jìng
  shí

  zhī
   


  yōu
  měi
   

  hóng
  zhuàng

   
 • 
   
   
   
  jìng
  fēi

  wèi
  jǐng


   


  āi


  rén
  xīn
  zhōng
  zhī

  jìng
  jiè
   

  néng
  xiě
  zhēn
  jǐng

  zhēn
  gǎn
  qíng
  zhě
   
  wèi
  zhī
  yǒu
  jìng
  jiè
   
  fǒu

  wèi
  zhī

  jìng
  jiè
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  yǒu

  zhī
  jìng
   
  yǒu


  zhī
  jìng
   
   
  lèi
  yǎn
  wèn
  huā
  huā


   
  luàn
  hóng
  fēi
  guò
  qiū
  qiān

   
   
   

  kān

  guǎn

  chūn
  hán
   

  juān
  shēng

  xié
  yáng

   
   
  yǒu

  zhī
  jìng

   
   
  cǎi

  dōng

  xià
   
  yōu
  rán
  jiàn
  nán
  shān
   
   
   
  hán

  dàn
  dàn

   
  bái
  niǎo
  yōu
  yōu
  xià
   
   


  zhī
  jìng

   
  yǒu

  zhī
  jìng
   


  guān

   


  jiē
  zhuó

  zhī

  cǎi
   


  zhī
  jìng
   


  guān

   


  zhī

  zhě
  wéi

   

  zhě
  wéi

   

  rén
  wéi

   
  xiě
  yǒu

  zhī
  jìng
  zhě
  wéi
  duō
   
  rán
  wèi
  shǐ

  néng
  xiě


  zhī
  jìng
   

  zài
  háo
  jié
  zhī
  shì
  néng

  shù

  ěr
   
  • 
    
    
    


   jìng
   jiè
   wéi
   zuì
   shàng
    
   yǒu
   jìng
   jiè
    


   chéng
   gāo

    

   yǒu
   míng

    

   dài
    
   běi
   sòng
   zhī

   suǒ


   jué
   zhě
   zài

    
   yǒu
   zào
   jìng
    
   yǒu
   xiě
   jìng
    

    

   xiǎng
    

    
   xiě
   shí
    
   èr
   pài
   zhī
   suǒ
   yóu
   fēn
    
   rán
   èr
   zhě

   nán
   fēn
   bié
    
   yīn

   shī
   rén
   suǒ
   zào
   zhī
   jìng
   rán
    
   suǒ
   xiě
   zhī
   jìng


   lín


   xiǎng


    
  • 
    
    
    
   shī
   rén
   duì

   zhòu
   rén
   shēng
    
   nèi
    
   yòu

   chū


   wài
       nèi
    

   néng
   xiě
   zhī
    
   chū


   wài
    

   néng
   guān
   zhī
       nèi
    

   yǒu
   shēng

    
   chū


   wài
    

   yǒu
   gāo
   zhì
    
   měi
   chéng
   néng

   ér

   néng
   chū
    
   bái
   shí

   jiàng
    


   èr
   shì
   jiē
   wèi
   mèng
   jiàn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《《人间词话》十则(高中选修版)》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [去](读音:qù,jǔ,qū)
   [採,采 ](读音:cài,cǎi )
   [南](读音:nā,nán)
   [著](读音:zhù,zhuó)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
   [弄](读音:lòng,nòng)
   [過](读音:guò,guō)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [一](读音:yī)
   [衣](读音:yī,yì)
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [度](读音:dù,duó)
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [處](读音:chú,chù)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [可](读音:kè,kě)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [其](读音:jī,qí)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [能](读音:néng,nài)
   [石](读音:dàn,shí)
   [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  王国维作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。