中国古文之家 访问手机版

《人间词话七则》拼音版,可打印(王国维)-文言文

《人间词话七则》由王国维创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • rén
  jiān

  huà


 • wáng
  guó
  wéi
 • 
   
   
   

  jīn
  zhī
  chéng

  shì

   

  xué
  wèn
  zhě
   
  wǎng

  jīng
  guò
  sān
  zhǒng
  zhī
  jìng
  jiè
   
   
  zuó


  西
  fēng
  diāo

  shù
   

  shàng
  gāo
  lóu
   
  wàng
  jìn
  tiān


   
     jìng
  jiè

   
   

  dài
  jiàn
  kuān
  zhōng

  huǐ
   
  wèi

  xiāo

  rén
  qiáo
  cuì
   
   


  èr
  jìng
  jiè

   
   
  zhòng

  xún

  qiān
  bǎi

   

  rán
  huí
  shǒu
   

  rén
  què
  zài
   
  dēng
  huǒ
  lán
  shān
  chù
   
   


  sān
  jìng
  jiè

   

  děng

  jiē
  fēi


  rén

  néng
  dào
   
  rán
  jiě
  shì
  zhū

   
  kǒng
  wéi
  yàn
  ōu
  zhū
  gōng
  suǒ   
  • 
    
    
    
   yǒu
   yǒu

   zhī
   jìng
    
   yǒu


   zhī
   jìng
    
    
   lèi
   yǎn
   wèn
   huā
   huā


    
   luàn
   hóng
   fēi
   guò
   qiū
   qiān

    
    
    

   kān

   guǎn

   chūn
   hán
    

   juān
   shēng

   xié
   yáng

    
    
   yǒu

   zhī
   jìng

    
    
   cǎi

   dōng

   xià
    
   yōu
   rán
   jiàn
   nán
   shān
    
    
    
   hán

   dàn
   dàn

    
   bái
   niǎo
   yōu
   yōu
   xià
    
    


   zhī
   jìng

    
   yǒu

   zhī
   jìng
    


   guān

       jiē
   zhuó

   zhī

   cǎi
    


   zhī
   jìng
    


   guān

    


   zhī

   zhě
   wéi

    

   zhě
   wéi

    

   rén
   wéi

    
   xiě
   yǒu

   zhī
   jìng
   zhě
   wéi
   duō
    
   rán
   wèi
   shǐ

   néng
   xiě


   zhī
   jìng
    

   zài
   háo
   jié
   zhī
   shì
   néng

   shù

   ěr
    
  • 
    
    
    

   jiā
   zhī
   zuò
    

   yán
   qíng


   qìn
   rén
   xīn

    

   xiě
   jǐng


   huò
   rén
   ěr

    


   tuō
   kǒu
   ér
   chū
    

   jiǎo
   róu
   zhuāng
   shù
   zhī
   tài
    


   suǒ
   jiàn
   zhě
   zhēn
    
   suǒ
   zhī
   zhě
   shēn

    
   shī

   jiē
   rán
    
   chí


   héng

   jīn
   zhī
   zuò
   zhě
    

    
  • 
    
    
    

   zhì

   hòu
   zhǔ
   ér
   yǎn
   jiè
   shǐ

    
   gǎn
   kǎi
   suì
   shēn
    
   suì
   biàn
   líng
   gōng
   zhī

   ér
   wéi
   shì


   zhī

    
   zhōu
   jiè
   cún
   zhì
   zhū
   wēn
   wéi
   zhī
   xià
    

   wéi
   diān
   dǎo
   hēi
   bái

    
    

   shì
   rén
   shēng
   cháng
   hèn
   shuǐ
   cháng
   dōng
    
    
    
   liú
   shuǐ
   luò
   huā
   chūn


    
   tiān
   shàng
   rén
   jiān
    
    
    
   jīn
   quán
    
    
   huàn
   huā
    
    
   néng
   yǒu


   xiàng

    
  • 
    
    
    
   jìng
   jiè
   yǒu

   xiǎo
    


   shì
   ér
   fēn
   yōu
   liè
    
       ér
   chū
    
   wēi
   fēng
   yàn

   xié
       ruò
    
   luò

   zhào


    

   míng
   fēng
   xiāo
   xiāo
    
    
    
   bǎo
   lián
   xián
   guà
   xiǎo
   yín
   gōu
       ruò
    

   shī
   lóu
   tái
    
   yuè

   jīn

    

    
  • 
    
    
    
   jìng
   fēi

   wèi
   jǐng


    


   āi

    

   rén
   xīn
   zhōng
   zhī

   jìng
   jiè
    

   néng
   xiě
   zhēn
   jǐng

    
   zhēn
   gǎn
   qíng
   zhě
    
   wèi
   zhī
   yǒu
   jìng
   jiè
    
   fǒu

   wèi
   zhī

   jìng
   jiè
    
  • 
    
    
    
   shī
   rén
   duì

   zhòu
   rén
   shēng
    
   nèi
    
   yòu

   chū


   wài
       nèi
    

   néng
   xiě
   zhī
    
   chū


   wài
    

   néng
   guān
   zhī
       nèi
    

   yǒu
   shēng

    
   chū


   wài
    

   yǒu
   gāo
   zhì
    
   měi
   chéng
   néng

   ér

   chū
    
   bái
   shí

   jiàng
    


   èr
   shì
   jiē
   wèi
   mèng
   jiàn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《人间词话七则》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [採,采 ](读音:cài,cǎi )
   [南](读音:nā,nán)
   [著](读音:zhù,zhuó)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [雨](读音:yù,yǔ)
   [燕](读音:yàn,yān)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [若](读音:rě,ruò)
   [夫](读音:fú,fū)
   [倒](读音:dào,dǎo)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [落](读音:luō,luò,lào,là)
   [去](读音:qù,jǔ,qū)
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [耶](读音:yé,yē,xié)
   [過](读音:guò,guō)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [一](读音:yī)
   [衣](读音:yī,yì)
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [度](读音:dù,duó)
   [處](读音:chú,chù)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [可](读音:kè,kě)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [其](读音:jī,qí)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [能](读音:néng,nài)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [石](读音:dàn,shí)
   [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  王国维作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。