中国古文之家 访问手机版

《金刚经下集》拼音版,可打印(姚秦三藏法师鸠摩罗什)-文言文

《金刚经下集》由姚秦三藏法师鸠摩罗什创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jīn
  gāng
  jīng
  xià

 • 
  [
  nán
  běi
  cháo
   
  ]
  yáo
  qín
  sān
  zàng

  shī
  jiū

  luó
  shí
 • 
   
   
     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  wéi

  suǒ


   

  yán
   

  shì
   

  shì
      


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  nǎi
  zhì

  yǒu
  shǎo   
  shì
  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
 • 
   
   
      
  ruò  mǎn
  héng

  shā
  děng
  shì
  jiè

  bǎo
   
  chí
  yòng

  shī
   
  ruò

  yǒu
  rén
  zhī

  qiè   

  chéng

  rěn
     shèng
  qián


  suǒ

  gōng

         

  zhū  shòu     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   
  yún
  shòu


      


  suǒ
  zuò


   

  yīng
  tān
  zhuó
   
  shì

  shuō

  shòu


   
 • 
   
   
      

  rén


  xiàng
   

  rén
  xiàng
   

  zhòng
  shēng
  xiàng
   

  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   
  suǒ

  zhě

   

  xiàng

  shì
  fēi
  xiàng
   
  rén
  xiàng
  zhòng
  shēng
  xiàng
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng

  shì
  fēi
  xiàng
      


  qiè
  zhū
  xiàng
   

  míng
  zhū

   

  gào   

  shì

  shì
   
  ruò

  yǒu
  rén
   

  wén
  shì
  jīng
   

  jīng  wèi
   
  dāng
  zhī
  shì
  rén
  shèn
  wéi

  yǒu
         

  lái
  shuō  luó

   

  fēi  luó

   
  shì
  míng  luó

      
  rěn


  luó

   

  lái
  shuō
  fēi
  rěn


  luó

   
  shì
  míng
  rěn


  luó

           wéi


  wáng

  jié
  shēn

   


  ěr
  shí
   


  xiàng
   

  rén
  xiàng
   

  zhòng
  shēng
  xiàng
   

  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
      


  wǎng

  jié
  jié
  zhī
  jiě
  shí
   
  ruò
  yǒu

  xiàng
  rén
  xiàng
  zhòng
  shēng
  xiàng
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   
  yīng
  shēng
  chēn
  hèn
      
  yòu
  niàn
  guò  bǎi
  shì
  zuò
  rěn

  xiān
  rén
   

  ěr
  suǒ
  shì
   


  xiàng
   

  rén
  xiàng
   

  zhòng
  shēng
  xiàng
   

  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   
  shì
   


  yìng


  qiè
  xiàng
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
   

  yīng
  zhù

  shēng
  xīn
   

  yīng
  zhù
  shēng
  xiāng
  wèi
  chù

  shēng
  xīn
   
  yīng
  shēng

  suǒ
  zhù
  xīn
   
  ruò
  xīn
  yǒu
  zhù

  wéi
  fēi
  zhù
   
  shì


  shuō


  xīn

  yìng
  zhù


  shī
      


  wèi  qiè
  zhòng
  shēng

   
  yīng

  shì

  shī
   

  lái
  shuō

  qiè
  zhū
  xiàng
   

  shì
  fēi
  xiàng
   
  yòu
  shuō

  qiè
  zhòng
  shēng
   

  fēi
  zhòng
  shēng
      

  lái
  shì
  zhēn

  zhě
   
  shí

  zhě
   


  zhě
   

  kuáng

  zhě
     zhě
      

  lái
  suǒ


     shí


      
  ruò


  xīn
   
  zhù


  ér
  xíng

  shī
   

  rén

  àn
   


  suǒ
  jiàn
   
  ruò


  xīn

  zhù

  ér
  xíng

  shī
   

  rén
  yǒu

   

  guāng
  míng
  zhào
   
  jiàn
  zhǒng
  zhǒng

      
  dāng
  lái
  zhī
  shì
   
  ruò
  yǒu
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   
  néng


  jīng
  shòu
  chí

  sòng
   

  wéi

  lái
   


  zhì
  huì
   

  zhī
  shì
  rén
   

  jiàn
  shì
  rén
   
  jiē

  chéng
  jiù

  liàng

  biān
  gōng

   
 • 
   
   
      


  yún

   
  ruò
  yǒu
  rén
  mǎn
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  bǎo
   

  yòng

  shī
   
  shì
  rén

  shì
  yīn
  yuán
   


  duō
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  rén

  shì
  yīn
  yuán
   


  shèn
  duō
      
  ruò


  yǒu
  shí
   

  lái

  shuō  duō
   

   

  lái
  shuō  duō
   
 • 
   
   
      
  ruò
  rén
  yán
   

  shuō

  jiàn
  rén
  jiàn
  zhòng
  shēng
  jiàn
  shòu
  寿
  zhě
  jiàn
      


  yún

   
  shì
  rén
  jiě

  suǒ
  shuō

  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   
  shì
  rén

  jiě

  lái
  suǒ
  shuō

      
  shì
  zūn
  shuō
   

  jiàn
  rén
  jiàn
  zhòng
  shēng
  jiàn
  shòu
  寿
  zhě
  jiàn
   

  fēi

  jiàn
  rén
  jiàn
  zhòng
  shēng
  jiàn
  shòu
  寿
  zhě
  jiàn
   
  shì
  míng

  jiàn
  rén
  jiàn
  zhòng
  shēng
  jiàn
  shòu
  寿
  zhě
  jiàn
      

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
   


  qiè

   
  yīng

  shì
  zhī
   

  shì
  jiàn
   

  shì
  xìn
  jiě
   

  shēng

  xiàng
      
  suǒ
  yán

  xiàng
  zhě
   

  lái
  shuō

  fēi

  xiàng
   
  shì
  míng

  xiàng
   
 • 
   
   
      


  yún

   

  lái
  yǒu
  ròu
  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu
  ròu
  yǎn
      


  yún

   

  lái
  yǒu
  tiān
  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu
  tiān
  yǎn
      


  yún

   

  lái
  yǒu
  huì
  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu
  huì
  yǎn
      


  yún

   

  lái
  yǒu

  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu

  yǎn
      


  yún

   

  lái
  yǒu

  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu

  yǎn
      


  yún

   

  héng

  zhōng
  suǒ
  yǒu
  shā
   

  shuō
  shì
  shā
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  shuō
  shì
  shā
      


  yún

   


  héng

  zhōng
  suǒ
  yǒu
  shā
   
  yǒu

  shì
  shā
  děng
  héng

   
  shì
  zhū
  héng

  suǒ
  yǒu
  shā
  shù

  shì
  jiè

  shì
   
  nìng
  wéi
  duō
  fǒu
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
   

  gào   
  ěr
  suǒ
  guó

  zhōng
   
  suǒ
  yǒu
  zhòng
  shēng
   
  ruò
  gān
  zhǒng
  xīn
   

  lái

  zhī
      

  lái
  shuō
  zhū
  xīn
  jiē
  wéi
  fēi
  xīn
   
  shì
  míng
  wéi
  xīn
   
  suǒ

  zhě

      
  guò

  xīn   
  xiàn
  zài
  xīn   
  wèi
  lái
  xīn   
 • 
   
   
      


  yún

   


  shēn
  jiàn
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   

  lái

  yīng
  shēn
  jiàn
      

  lái
  shuō
     shēn
   

  fēi  shēn
   
  shì
  míng  shēn
      


  yún

   

  lái
  zhū
  xiàng
  jiàn
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   

  lái

  yīng  zhū
  xiàng
  jiàn
      

  lái
  shuō
  zhū
  xiàng


   

  fēi


   
  shì
  míng
  zhū
  xiàng


   
 • 
   
   
   


      
  shì

  píng
  děng
   

  yǒu
  gāo
  xià
   
  shì
  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  rén

  zhòng
  shēng

  shòu
  寿
  zhě
   
  xiū

  qiè
  shàn

   


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      
  suǒ
  yán
  shàn

  zhě
   

  lái
  shuō

  fēi
  shàn

   
  shì
  míng
  shàn

   
 • 
   
   
   


      
  ruò
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   
  shòu
  chí

  sòng

  jīng
   
  ruò
  wéi
  rén
  qīng
  jiàn
   
  shì
  rén
  xiān
  shì
  zuì

   
  yīng
  duò
  è
  dào
   

  jīn
  shì
  rén
  qīng
  jiàn

   
  xiān
  shì
  zuì


  wéi
  xiāo
  miè
   
  dāng

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      

  niàn
  guò


  liàng
  ā
  sēng
  zhī
  jié
   

  rán
  dēng

  qián
   

  zhí

  bǎi

  qiān
  wàn

  亿
  nuó
  yóu

  zhū

   

  jiē
  gòng
  yǎng
  chéng
  shì
   

  kōng
  guò
  zhě
   
  ruò

  yǒu
  rén
   

  hòu

  shì
   
  néng
  shòu
  chí

  sòng

  jīng
   
  suǒ

  gōng

   


  suǒ
  gòng
  yǎng
  zhū

  gōng

   
  bǎi
  fēn   
  bǎi
  qiān
  wàn

  亿
  fēn
  nǎi
  zhì
  suàn
  shù


  suǒ

  néng

      
  ruò
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  hòu

  shì
   
  yǒu
  shòu
  chí

  sòng

  jīng
   
  suǒ

  gōng

   

  ruò

  shuō
  zhě
   
  huò
  yǒu
  rén
  wén
   
  xīn

  kuáng
  luàn
     xìn
      
  dāng
  zhī
  shì
  jīng

   
  guǒ
  bào

   
 • 
   
   
      
  ruò
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  suì
  wéi
  wēi
  chén
   


  yún

   
  shì
  wēi
  chén
  zhòng
  nìng
  wéi
  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
      
  ruò
  shì
  wēi
  chén
  zhòng
  shí
  yǒu
  zhě
     shuō
  shì
  wēi
  chén
  zhòng
   
  suǒ

  zhě

   

  shuō
   
  wēi
  chén
  zhòng
   

  fēi
  wēi
  chén
  zhòng
   
  shì
  míng
  wēi
  chén
  zhòng
   
  shì
  zūn
   

  lái
  suǒ
  shuō
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
   

  fēi
  shì
  jiè
   
  shì
  míng
  shì
  jiè
      
  ruò
  shì
  jiè
  shí
  yǒu
  zhě
   

  shì


  xiàng
   

  lái
  shuō
   


  xiàng
   

  fēi


  xiàng
   
  shì
  míng


  xiàng
      


  xiàng
  zhě
   

  shì


  shuō
   
  dàn
  fán

  zhī
  rén
  tān
  zhuó

  shì
   
 • 
   
   
      


  yún

   

  děng

  wèi

  lái
  zuò
  shì
  niàn
   

  dāng

  zhòng
  shēng
      

  zuò
  shì
  niàn
      
  shí

  yǒu
  zhòng
  shēng

  lái

  zhě
   
  ruò
  yǒu
  zhòng
  shēng

  lái

  zhě
   

  lái

  yǒu

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě
      

  lái
  shuō
  yǒu

  zhě
   

  fēi
  yǒu

   
  ér
  fán

  zhī
  rén

  wéi
  yǒu

      
  fán

  zhě
   

  lái
  shuō

  fēi
  fán

   
  shì
  míng
  fán

   
  • 
    
    
    
   ěr
   shí    
   wén
   shuō
   shì
   jīng
    
   shēn
   jiě


    

   lèi
   bēi

    
   ér
   bái

   yán
    

   yǒu
   shì
   zūn
    

   shuō

   shì
   shèn
   shēn
   jīng
   diǎn
    

   cóng

   lái
   suǒ

   huì
   yǎn
    
   wèi
   céng

   wén

   shì
   zhī
   jīng
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   yǒu
   rén

   wén
   shì
   jīng
    
   xìn
   xīn
   qīng
   jìng
    

   shēng
   shí
   xiàng
    
   dāng
   zhī
   shì
   rén
    
   chéng
   jiù   yǒu
   gōng

    
   shì
   zūn
    
   shì
   shí
   xiàng
   zhě
    

   shì
   fēi
   xiàng
    
   shì


   lái
   shuō
   míng
   shí
   xiàng
    
   shì
   zūn
    

   jīn

   wén

   shì
   jīng
   diǎn
    
   xìn
   jiě
   shòu
   chí
    


   wéi
   nán
    
   ruò
   dāng
   lái
   shì
    
   hòu

   bǎi
   suì
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    

   wén
   shì
   jīng
    
   xìn
   jiě
   shòu
   chí
    
   shì
   rén

   wéi   yǒu
    
  • 
    
    
        
   ruò
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   zhōng
    
   suǒ
   yǒu
   zhū


   shān
   wáng
    

   shì
   děng

   bǎo

    
   yǒu
   rén
   chí
   yòng

   shī
    
   ruò
   rén

   luó

   jīng
    
   nǎi
   zhì   děng
    
   shòu
   chí

   sòng
    
   wèi

   rén
   shuō
    

   qián


    
   bǎi
   fēn    
   bǎi
   qiān
   wàn

   亿
   fēn
    
   nǎi
   zhì
   suàn
   shù


   suǒ

   néng

    
  • 
    
    
        
   ruò
   yǒu
   rén
   yán
    

   lái
   ruò
   lái
   ruò

    
   ruò
   zuò
   ruò

    
   shì
   rén

   jiě

   suǒ
   shuō

        

   lái
   zhě
    

   suǒ
   cóng
   lái
    


   suǒ

    

   míng

   lái
    
  • 
    
    
        


   yún

    


   sān
   shí
   èr
   xiàng
   guān

   lái
   fǒu
       yán
    

   shì

   shì

   sān
   shí
   èr
   xiàng
   guān

   lái
    

   yán
        
   ruò

   sān
   shí
   èr
   xiàng
   guān

   lái
   zhě
    
   zhuàn
   lún
   shèng
   wáng

   shì

   lái
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    


   jiě

   suǒ
   shuō

    

   yīng

   sān
   shí
   èr
   xiàng
   guān

   lái
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   ér
   shuō

   yán
    
   ruò


   jiàn

    

   yīn
   shēng
   qiú

    
   shì
   rén
   xíng
   xié
   dào
    

   néng
   jiàn

   lái
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí   bái

   yán
    
   shì
   zūn
    
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
    
   yún

   yīng
   zhù
    
   yún

   xiáng


   xīn
    

   gào    
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
   zhě
    
   dāng
   shēng

   shì
   xīn
    

   yīng
   miè


   qiè
   zhòng
   shēng
    
   miè


   qiè
   zhòng
   shēng

    
   ér

   yǒu

   zhòng
   shēng
   shí
   miè

   zhě
            
   ruò


   yǒu

   xiàng
   rén
   xiàng
   zhòng
   shēng
   xiàng
   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    

   fēi


    
   suǒ

   zhě

        
   shí

   yǒu   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
   zhě
        


   yún

    

   lái

   rán
   dēng

   suǒ
    
   yǒu


   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    


   jiě

   suǒ
   shuō

    


   rán
   dēng

   suǒ
    

   yǒu


   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    

   yán
    

   shì

   shì
        
   shí

   yǒu


   lái

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


        
   ruò
   yǒu


   lái

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   zhě
    
   rán
   dēng

   shòu

    


   lái
   shì
    
   dāng

   zuò

    
   hào
   shì
   jiā
   móu

    

   shí

   yǒu


   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    
   shì

   rán
   dēng   shòu

    
   zuò

   shì
   yán
    


   lái
   shì
    
   dāng

   zuò

    
   hào
   shì
   jiā
   móu

        

   lái
   zhě
    

   zhū    
   ruò
   yǒu
   rén
   yán
    

   lái

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


        
   shí

   yǒu

    


   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


        

   lái
   suǒ

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    

   shì
   zhōng

   shí


    
   shì


   lái
   shuō

   qiè

   jiē
   shì


        
   suǒ
   yán

   qiè

   zhě
    

   fēi

   qiè

    
   shì

   míng

   qiè

        


   rén
   shēn
   cháng

       yán
    
   shì
   zūn
    

   lái
   shuō
   rén
   shēn
   cháng

    

   wéi
   fēi

   shēn
    
   shì
   míng

   shēn
        
   shì
    
   ruò
   zuò
   shì
   yán
    

   dāng
   miè


   liàng
   zhòng
   shēng
    


   míng


            
   shí

   yǒu

   míng
   wéi


    
   shì


   shuō
    

   qiè
   rén

   zhòng
   shēng

   shòu
   寿
   zhě
        
   ruò


   zuò
   shì
   yán
    

   dāng
   zhuāng
   yán


    
   shì

   míng


        

   lái
   shuō
   zhuāng
   yán


   zhě
    

   fēi
   zhuāng
   yán
    
   shì
   míng
   zhuāng
   yán
        
   ruò


   tōng
   zhě
    

   lái
   shuō
   míng
   zhēn
   shì


    
  • 
    
    
        


   wèi

   lái
   zuò
   shì
   niàn
    

   dāng
   yǒu
   suǒ
   shuō

    

   zuò
   shì
   niàn
        
   ruò
   rén
   yán

   lái
   yǒu
   suǒ
   shuō

    

   wéi
   bàng

    

   néng
   jiě

   suǒ
   shuō

        
   shuō

   zhě
       shuō
    
   shì
   míng
   shuō

    
   ěr
   shí
   huì
   mìng   bái

   yán
    
   shì
   zūn
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    

   wèi
   lái
   shì
    
   wén
   shuō
   shì

    
   shēng
   xìn
   xīn
   fǒu
    

   yán
        

   fēi
   zhòng
   shēng
    
   fēi

   zhòng
   shēng
            
   zhòng
   shēng
   zhòng
   shēng
   zhě
    

   lái
   shuō
   fēi
   zhòng
   shēng
    
   shì
   míng
   zhòng
   shēng
    
  • 
    
    
        
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    
   chū

   fēn
    

   héng

   shā
   děng
   shēn

   shī
    
   zhōng

   fēn
    


   héng

   shā
   děng
   shēn

   shī
    
   hòu

   fēn
    


   héng

   shā
   děng
   shēn

   shī
    

   shì

   liàng
   bǎi
   qiān
   wàn

   亿
   jié
    

   shēn

   shī
    
   ruò

   yǒu
   rén
    
   wén

   jīng
   diǎn
    
   xìn
   xīn


    


   shèng

    

   kuàng
   shū
   xiě
   shòu
   chí

   sòng
    
   wèi
   rén
   jiě
   shuō
        

   yào
   yán
   zhī
    
   shì
   jīng
   yǒu
    


   chēng
   liáng
    

   biān
   gōng

    

   lái
   wèi


   chéng
   zhě
   shuō
    
   wèi

   zuì
   shàng
   chéng
   zhě
   shuō
    
   ruò
   yǒu
   rén
   néng
   shòu
   chí

   sòng
    
   guǎng
   广
   wéi
   rén
   shuō
    

   lái

   zhī
   shì
   rén
    

   jiàn
   shì
   rén
    
   jiē

   chéng
   jiù


   liàng
    


   chēng
    

   yǒu
   biān
    
   gōng

    

   shì
   rén
   děng
    

   wéi

   dān

   lái
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


            
   ruò
   yào
   xiǎo

   zhě
    
   zhuó

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
       jīng
    

   néng
   tīng
   shòu

   sòng
    
   wèi
   rén
   jiě
   shuō
        
   zài
   zài
   chù
   chù
    
   ruò
   yǒu

   jīng
    

   qiè
   shì
   jiān
   tiān
   rén
   ā
   xiū
   luó
    
   suǒ
   yìng
   gōng
   yǎng
    
   dāng
   zhī

   chù
    

   wéi
   shì

    
   jiē
   yīng
   gōng
   jìng
    
   zuò

   wéi
   rào
    

   zhū
   huā
   xiāng
   ér
   sàn

   chù
    
  • 
    
    
        

   ruò
   zuò
   shì
   niàn
    

   lái
   xiàng

    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


        

   zuò
   shì
   niàn
    

   lái
   xiàng

    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


        

   ruò
   zuò
   shì
   niàn
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
   zhě
    
   shuō
   zhū

   duàn
   miè
    

   zuò
   shì
   niàn
        

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
   zhě
       shuō
   duàn
   miè
   xiàng
    
  • 
    
    
        
   ruò
   yǒu
   rén

   mǎn

   liàng
   ā
   sēng
   zhī
   shì
   jiè

   bǎo
   chí
   yòng

   shī
    
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén   xīn
   zhě
    
   chí


   jīng
    
   nǎi
   zhì   děng
    
   shòu
   chí

   sòng
    
   wèi
   rén
   yǎn
   shuō
    


   shèng

    
   yún

   wéi
   rén
   yǎn
   shuō
       xiàng
       dòng
        

   qiè
   yǒu
   wéi

    

   mèng
   huàn
   pào
   yǐng
    
   diàn
    
   yīng
   zuò

   shì
   guān
    

   shuō
   shì
   jīng

    
   zhǎng
   lǎo    

   zhū

   qiū
    

   qiū

    
   yōu


    
   yōu


    

   qiè
   shì
   jiān
   tiān
   rén
   ā
   xiū
   luó
    
   wén

   suǒ
   shuō
    
   jiē

   huān

    
   xìn
   shòu
   fèng
   xíng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《金刚经下集》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
   [節](读音:jié,jiē)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [明](读音:míng)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [乘](读音:chéng,shèng)
   [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [華](读音:huá,huà,huā)
   [散](读音:sàn,sǎn)
   [處](读音:chú,chù)
   [墮](读音:duǒ,huī)
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [過](读音:guò,guō)
   [耶](读音:yé,yē,xié)
   [少 ](读音:shǎo,shào )
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [度](读音:dù,duó)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
   [能](读音:néng,nài)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [得](读音:de,dé,děi)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [甯](读音:níng,nìng,zhù)
   [甚](读音:shén,shèn)
   [可](读音:kè,kě)
   [夫](读音:fú,fū)
   [著](读音:zhù,zhuó)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
   [若](读音:rě,ruò)
   [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
   [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
   [讀](读音:dòu,dú)
   [其](读音:jī,qí)
   [勝,胜](读音:shèng,shēng)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [露](读音:lòu,lù)
   [](读音:yìng,yīng)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [塞](读音:sè,sāi,sài)
   [一](读音:yī)
   [切 ](读音:qiè,qiē, )
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [信 ](读音:xìn, )
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  姚秦三藏法师鸠摩罗什作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。