中国古文之家 访问手机版

《金刚经下集》拼音版,可打印(姚秦三藏法师鸠摩罗什)-文言文

《金刚经下集》由姚秦三藏法师鸠摩罗什创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jīn
  gāng
  jīng
  xià

 • yáo
  qín
  sān
  zàng

  shī
  jiū

  luó
  shí
 • 
   
   
     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  wéi

  suǒ


   

  yán
   

  shì
   

  shì
      


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  nǎi
  zhì

  yǒu
  shǎo   
  shì
  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
 • 
   
   
      


  yún

   


  sān
  shí
  èr
  xiàng
  guān

  lái
  fǒu
     yán
   

  shì

  shì

  sān
  shí
  èr
  xiàng
  guān

  lái
   

  yán
      
  ruò

  sān
  shí
  èr
  xiàng
  guān

  lái
  zhě
   
  zhuàn
  lún
  shèng
  wáng

  shì

  lái
     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   


  jiě

  suǒ
  shuō

   

  yīng

  sān
  shí
  èr
  xiàng
  guān

  lái
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn
  ér
  shuō

  yán
   
  ruò


  jiàn

   

  yīn
  shēng
  qiú

   
  shì
  rén
  xíng
  xié
  dào
   

  néng
  jiàn

  lái
   
 • 
   
   
      


  yún

   
  ruò
  yǒu
  rén
  mǎn
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  bǎo
   

  yòng

  shī
   
  shì
  rén

  shì
  yīn
  yuán
   


  duō
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  rén

  shì
  yīn
  yuán
   


  shèn
  duō
      
  ruò


  yǒu
  shí
   

  lái

  shuō  duō
   

   

  lái
  shuō  duō
   
 • 
   
   
   


      
  shì

  píng
  děng
   

  yǒu
  gāo
  xià
   
  shì
  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  rén

  zhòng
  shēng

  shòu
  寿
  zhě
   
  xiū

  qiè
  shàn

   


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      
  suǒ
  yán
  shàn

  zhě
   

  lái
  shuō

  fēi
  shàn

   
  shì
  míng
  shàn

   
 • 
   
   
      


  wèi

  lái
  zuò
  shì
  niàn
   

  dāng
  yǒu
  suǒ
  shuō

   

  zuò
  shì
  niàn
      
  ruò
  rén
  yán

  lái
  yǒu
  suǒ
  shuō

   

  wéi
  bàng

   

  néng
  jiě

  suǒ
  shuō

      
  shuō

  zhě
     shuō
   
  shì
  míng
  shuō

   
  ěr
  shí
  huì
  mìng  bái

  yán
   
  shì
  zūn
   

  yǒu
  zhòng
  shēng
   

  wèi
  lái
  shì
   
  wén
  shuō
  shì

   
  shēng
  xìn
  xīn
  fǒu
   

  yán
      

  fēi
  zhòng
  shēng
   
  fēi

  zhòng
  shēng
         
  zhòng
  shēng
  zhòng
  shēng
  zhě
   

  lái
  shuō
  fēi
  zhòng
  shēng
   
  shì
  míng
  zhòng
  shēng
   
 • 
   
   
      
  ruò
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  zhōng
   
  suǒ
  yǒu
  zhū


  shān
  wáng
   

  shì
  děng

  bǎo

   
  yǒu
  rén
  chí
  yòng

  shī
   
  ruò
  rén

  luó

  jīng
   
  nǎi
  zhì  děng
   
  shòu
  chí

  sòng
   
  wèi

  rén
  shuō
   

  qián


   
  bǎi
  fēn   
  bǎi
  qiān
  wàn

  亿
  fēn
   
  nǎi
  zhì
  suàn
  shù


  suǒ

  néng

   
 • 
   
   
   


      
  ruò
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   
  shòu
  chí

  sòng

  jīng
   
  ruò
  wéi
  rén
  qīng
  jiàn
   
  shì
  rén
  xiān
  shì
  zuì

   
  yīng
  duò
  è
  dào
   

  jīn
  shì
  rén
  qīng
  jiàn

   
  xiān
  shì
  zuì


  wéi
  xiāo
  miè
   
  dāng

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      

  niàn
  guò


  liàng
  ā
  sēng
  zhī
  jié
   

  rán
  dēng

  qián
   

  zhí

  bǎi

  qiān
  wàn

  亿
  nuó
  yóu

  zhū

   

  jiē
  gòng
  yǎng
  chéng
  shì
   

  kōng
  guò
  zhě
   
  ruò

  yǒu
  rén
   

  hòu

  shì
   
  néng
  shòu
  chí

  sòng

  jīng
   
  suǒ

  gōng

   


  suǒ
  gòng
  yǎng
  zhū

  gōng

   
  bǎi
  fēn   
  bǎi
  qiān
  wàn

  亿
  fēn
  nǎi
  zhì
  suàn
  shù


  suǒ

  néng

      
  ruò
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  hòu

  shì
   
  yǒu
  shòu
  chí

  sòng

  jīng
   
  suǒ

  gōng

   

  ruò

  shuō
  zhě
   
  huò
  yǒu
  rén
  wén
   
  xīn

  kuáng
  luàn
     xìn
      
  dāng
  zhī
  shì
  jīng

   
  guǒ
  bào

   
 • 
   
   
      


  yún

   

  lái
  yǒu
  ròu
  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu
  ròu
  yǎn
      


  yún

   

  lái
  yǒu
  tiān
  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu
  tiān
  yǎn
      


  yún

   

  lái
  yǒu
  huì
  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu
  huì
  yǎn
      


  yún

   

  lái
  yǒu

  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu

  yǎn
      


  yún

   

  lái
  yǒu

  yǎn
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  yǒu

  yǎn
      


  yún

   

  héng

  zhōng
  suǒ
  yǒu
  shā
   

  shuō
  shì
  shā
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  lái
  shuō
  shì
  shā
      


  yún

   


  héng

  zhōng
  suǒ
  yǒu
  shā
   
  yǒu

  shì
  shā
  děng
  héng

   
  shì
  zhū
  héng

  suǒ
  yǒu
  shā
  shù

  shì
  jiè

  shì
   
  nìng
  wéi
  duō
  fǒu
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
   

  gào   
  ěr
  suǒ
  guó

  zhōng
   
  suǒ
  yǒu
  zhòng
  shēng
   
  ruò
  gān
  zhǒng
  xīn
   

  lái

  zhī
      

  lái
  shuō
  zhū
  xīn
  jiē
  wéi
  fēi
  xīn
   
  shì
  míng
  wéi
  xīn
   
  suǒ

  zhě

      
  guò

  xīn   
  xiàn
  zài
  xīn   
  wèi
  lái
  xīn   
 • 
   
   
      

  rén


  xiàng
   

  rén
  xiàng
   

  zhòng
  shēng
  xiàng
   

  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   
  suǒ

  zhě

   

  xiàng

  shì
  fēi
  xiàng
   
  rén
  xiàng
  zhòng
  shēng
  xiàng
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng

  shì
  fēi
  xiàng
      


  qiè
  zhū
  xiàng
   

  míng
  zhū

   

  gào   

  shì

  shì
   
  ruò

  yǒu
  rén
   

  wén
  shì
  jīng
   

  jīng  wèi
   
  dāng
  zhī
  shì
  rén
  shèn
  wéi

  yǒu
         

  lái
  shuō  luó

   

  fēi  luó

   
  shì
  míng  luó

      
  rěn


  luó

   

  lái
  shuō
  fēi
  rěn


  luó

   
  shì
  míng
  rěn


  luó

           wéi


  wáng

  jié
  shēn

   


  ěr
  shí
   


  xiàng
   

  rén
  xiàng
   

  zhòng
  shēng
  xiàng
   

  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
      


  wǎng

  jié
  jié
  zhī
  jiě
  shí
   
  ruò
  yǒu

  xiàng
  rén
  xiàng
  zhòng
  shēng
  xiàng
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   
  yīng
  shēng
  chēn
  hèn
      
  yòu
  niàn
  guò  bǎi
  shì
  zuò
  rěn

  xiān
  rén
   

  ěr
  suǒ
  shì
   


  xiàng
   

  rén
  xiàng
   

  zhòng
  shēng
  xiàng
   

  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   
  shì
   


  yìng


  qiè
  xiàng
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
   

  yīng
  zhù

  shēng
  xīn
   

  yīng
  zhù
  shēng
  xiāng
  wèi
  chù

  shēng
  xīn
   
  yīng
  shēng

  suǒ
  zhù
  xīn
   
  ruò
  xīn
  yǒu
  zhù

  wéi
  fēi
  zhù
   
  shì


  shuō


  xīn

  yìng
  zhù


  shī
      


  wèi  qiè
  zhòng
  shēng

   
  yīng

  shì

  shī
   

  lái
  shuō

  qiè
  zhū
  xiàng
   

  shì
  fēi
  xiàng
   
  yòu
  shuō

  qiè
  zhòng
  shēng
   

  fēi
  zhòng
  shēng
      

  lái
  shì
  zhēn

  zhě
   
  shí

  zhě
   


  zhě
   

  kuáng

  zhě
     zhě
      

  lái
  suǒ


     shí


      
  ruò


  xīn
   
  zhù


  ér
  xíng

  shī
   

  rén

  àn
   


  suǒ
  jiàn
   
  ruò


  xīn

  zhù

  ér
  xíng

  shī
   

  rén
  yǒu

   

  guāng
  míng
  zhào
   
  jiàn
  zhǒng
  zhǒng

      
  dāng
  lái
  zhī
  shì
   
  ruò
  yǒu
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   
  néng


  jīng
  shòu
  chí

  sòng
   

  wéi

  lái
   


  zhì
  huì
   

  zhī
  shì
  rén
   

  jiàn
  shì
  rén
   
  jiē

  chéng
  jiù

  liàng

  biān
  gōng

   
 • 
   
   
      

  ruò
  zuò
  shì
  niàn
   

  lái
  xiàng

   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      

  zuò
  shì
  niàn
   

  lái
  xiàng

   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      

  ruò
  zuò
  shì
  niàn
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
   
  shuō
  zhū

  duàn
  miè
   

  zuò
  shì
  niàn
      

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
     shuō
  duàn
  miè
  xiàng
   
 • 
   
   
      


  yún

   


  shēn
  jiàn
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   

  lái

  yīng
  shēn
  jiàn
      

  lái
  shuō
     shēn
   

  fēi  shēn
   
  shì
  míng  shēn
      


  yún

   

  lái
  zhū
  xiàng
  jiàn
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   

  lái

  yīng  zhū
  xiàng
  jiàn
      

  lái
  shuō
  zhū
  xiàng


   

  fēi


   
  shì
  míng
  zhū
  xiàng


   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí  bái

  yán
   
  shì
  zūn
   
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
   
  yún

  yīng
  zhù
   
  yún

  xiáng


  xīn
   

  gào   
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
   
  dāng
  shēng

  shì
  xīn
   

  yīng
  miè


  qiè
  zhòng
  shēng
   
  miè


  qiè
  zhòng
  shēng

   
  ér

  yǒu

  zhòng
  shēng
  shí
  miè

  zhě
         
  ruò


  yǒu

  xiàng
  rén
  xiàng
  zhòng
  shēng
  xiàng
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   

  fēi


   
  suǒ

  zhě

      
  shí

  yǒu  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
      


  yún

   

  lái

  rán
  dēng

  suǒ
   
  yǒu


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   


  jiě

  suǒ
  shuō

   


  rán
  dēng

  suǒ
   

  yǒu


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   

  yán
   

  shì

  shì
      
  shí

  yǒu


  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      
  ruò
  yǒu


  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
   
  rán
  dēng

  shòu

   


  lái
  shì
   
  dāng

  zuò

   
  hào
  shì
  jiā
  móu

   

  shí

  yǒu


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  shì

  rán
  dēng  shòu

   
  zuò

  shì
  yán
   


  lái
  shì
   
  dāng

  zuò

   
  hào
  shì
  jiā
  móu

      

  lái
  zhě
   

  zhū   
  ruò
  yǒu
  rén
  yán
   

  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      
  shí

  yǒu

   


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      

  lái
  suǒ

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   

  shì
  zhōng

  shí


   
  shì


  lái
  shuō

  qiè

  jiē
  shì


      
  suǒ
  yán

  qiè

  zhě
   

  fēi

  qiè

   
  shì

  míng

  qiè

      


  rén
  shēn
  cháng

     yán
   
  shì
  zūn
   

  lái
  shuō
  rén
  shēn
  cháng

   

  wéi
  fēi

  shēn
   
  shì
  míng

  shēn
      
  shì
   
  ruò
  zuò
  shì
  yán
   

  dāng
  miè


  liàng
  zhòng
  shēng
   


  míng


         
  shí

  yǒu

  míng
  wéi


   
  shì


  shuō
   

  qiè
  rén

  zhòng
  shēng

  shòu
  寿
  zhě
      
  ruò


  zuò
  shì
  yán
   

  dāng
  zhuāng
  yán


   
  shì

  míng


      

  lái
  shuō
  zhuāng
  yán


  zhě
   

  fēi
  zhuāng
  yán
   
  shì
  míng
  zhuāng
  yán
      
  ruò


  tōng
  zhě
   

  lái
  shuō
  míng
  zhēn
  shì


   
  • 
    
    
    
   ěr
   shí    
   wén
   shuō
   shì
   jīng
    
   shēn
   jiě


    

   lèi
   bēi

    
   ér
   bái

   yán
    

   yǒu
   shì
   zūn
    

   shuō

   shì
   shèn
   shēn
   jīng
   diǎn
    

   cóng

   lái
   suǒ

   huì
   yǎn
    
   wèi
   céng

   wén

   shì
   zhī
   jīng
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   yǒu
   rén

   wén
   shì
   jīng
    
   xìn
   xīn
   qīng
   jìng
    

   shēng
   shí
   xiàng
    
   dāng
   zhī
   shì
   rén
    
   chéng
   jiù   yǒu
   gōng

    
   shì
   zūn
    
   shì
   shí
   xiàng
   zhě
    

   shì
   fēi
   xiàng
    
   shì


   lái
   shuō
   míng
   shí
   xiàng
    
   shì
   zūn
    

   jīn

   wén

   shì
   jīng
   diǎn
    
   xìn
   jiě
   shòu
   chí
    


   wéi
   nán
    
   ruò
   dāng
   lái
   shì
    
   hòu

   bǎi
   suì
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    

   wén
   shì
   jīng
    
   xìn
   jiě
   shòu
   chí
    
   shì
   rén

   wéi   yǒu
    
  • 
    
    
        
   ruò   mǎn
   héng

   shā
   děng
   shì
   jiè

   bǎo
    
   chí
   yòng

   shī
    
   ruò

   yǒu
   rén
   zhī

   qiè    

   chéng

   rěn
       shèng
   qián


   suǒ

   gōng

            

   zhū   shòu       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    
   yún
   shòu


        


   suǒ
   zuò


    

   yīng
   tān
   zhuó
    
   shì

   shuō

   shòu


    
  • 
    
    
        
   ruò
   rén
   yán
    

   shuō

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
        


   yún

    
   shì
   rén
   jiě

   suǒ
   shuō

   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    
   shì
   rén

   jiě

   lái
   suǒ
   shuō

        
   shì
   zūn
   shuō
    

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
    

   fēi

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
    
   shì
   míng

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
        

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
   zhě
    


   qiè

    
   yīng

   shì
   zhī
    

   shì
   jiàn
    

   shì
   xìn
   jiě
    

   shēng

   xiàng
        
   suǒ
   yán

   xiàng
   zhě
    

   lái
   shuō

   fēi

   xiàng
    
   shì
   míng

   xiàng
    
  • 
    
    
        
   ruò
   yǒu
   rén
   yán
    

   lái
   ruò
   lái
   ruò

    
   ruò
   zuò
   ruò

    
   shì
   rén

   jiě

   suǒ
   shuō

        

   lái
   zhě
    

   suǒ
   cóng
   lái
    


   suǒ

    

   míng

   lái
    
  • 
    
    
        
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    
   chū

   fēn
    

   héng

   shā
   děng
   shēn

   shī
    
   zhōng

   fēn
    


   héng

   shā
   děng
   shēn

   shī
    
   hòu

   fēn
    


   héng

   shā
   děng
   shēn

   shī
    

   shì

   liàng
   bǎi
   qiān
   wàn

   亿
   jié
    

   shēn

   shī
    
   ruò

   yǒu
   rén
    
   wén

   jīng
   diǎn
    
   xìn
   xīn


    


   shèng

    

   kuàng
   shū
   xiě
   shòu
   chí

   sòng
    
   wèi
   rén
   jiě
   shuō
        

   yào
   yán
   zhī
    
   shì
   jīng
   yǒu
    


   chēng
   liáng
    

   biān
   gōng

    

   lái
   wèi


   chéng
   zhě
   shuō
    
   wèi

   zuì
   shàng
   chéng
   zhě
   shuō
    
   ruò
   yǒu
   rén
   néng
   shòu
   chí

   sòng
    
   guǎng
   广
   wéi
   rén
   shuō
    

   lái

   zhī
   shì
   rén
    

   jiàn
   shì
   rén
    
   jiē

   chéng
   jiù


   liàng
    


   chēng
    

   yǒu
   biān
    
   gōng

    

   shì
   rén
   děng
    

   wéi

   dān

   lái
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


            
   ruò
   yào
   xiǎo

   zhě
    
   zhuó

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
       jīng
    

   néng
   tīng
   shòu

   sòng
    
   wèi
   rén
   jiě
   shuō
        
   zài
   zài
   chù
   chù
    
   ruò
   yǒu

   jīng
    

   qiè
   shì
   jiān
   tiān
   rén
   ā
   xiū
   luó
    
   suǒ
   yìng
   gōng
   yǎng
    
   dāng
   zhī

   chù
    

   wéi
   shì

    
   jiē
   yīng
   gōng
   jìng
    
   zuò

   wéi
   rào
    

   zhū
   huā
   xiāng
   ér
   sàn

   chù
    
  • 
    
    
        


   yún

    

   děng

   wèi

   lái
   zuò
   shì
   niàn
    

   dāng

   zhòng
   shēng
        

   zuò
   shì
   niàn
        
   shí

   yǒu
   zhòng
   shēng

   lái

   zhě
    
   ruò
   yǒu
   zhòng
   shēng

   lái

   zhě
    

   lái

   yǒu

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   寿
   zhě
        

   lái
   shuō
   yǒu

   zhě
    

   fēi
   yǒu

    
   ér
   fán

   zhī
   rén

   wéi
   yǒu

        
   fán

   zhě
    

   lái
   shuō

   fēi
   fán

    
   shì
   míng
   fán

    
  • 
    
    
        
   ruò
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   suì
   wéi
   wēi
   chén
    


   yún

    
   shì
   wēi
   chén
   zhòng
   nìng
   wéi
   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
        
   ruò
   shì
   wēi
   chén
   zhòng
   shí
   yǒu
   zhě
       shuō
   shì
   wēi
   chén
   zhòng
    
   suǒ

   zhě

    

   shuō
    
   wēi
   chén
   zhòng
    

   fēi
   wēi
   chén
   zhòng
    
   shì
   míng
   wēi
   chén
   zhòng
    
   shì
   zūn
    

   lái
   suǒ
   shuō
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
    

   fēi
   shì
   jiè
    
   shì
   míng
   shì
   jiè
        
   ruò
   shì
   jiè
   shí
   yǒu
   zhě
    

   shì


   xiàng
    

   lái
   shuō
    


   xiàng
    

   fēi


   xiàng
    
   shì
   míng


   xiàng
        


   xiàng
   zhě
    

   shì


   shuō
    
   dàn
   fán

   zhī
   rén
   tān
   zhuó

   shì
    
  • 
    
    
        
   ruò
   yǒu
   rén

   mǎn

   liàng
   ā
   sēng
   zhī
   shì
   jiè

   bǎo
   chí
   yòng

   shī
    
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén   xīn
   zhě
    
   chí


   jīng
    
   nǎi
   zhì   děng
    
   shòu
   chí

   sòng
    
   wèi
   rén
   yǎn
   shuō
    


   shèng

    
   yún

   wéi
   rén
   yǎn
   shuō
       xiàng
       dòng
        

   qiè
   yǒu
   wéi

    

   mèng
   huàn
   pào
   yǐng
    
   diàn
    
   yīng
   zuò

   shì
   guān
    

   shuō
   shì
   jīng

    
   zhǎng
   lǎo    

   zhū

   qiū
    

   qiū

    
   yōu


    
   yōu


    

   qiè
   shì
   jiān
   tiān
   rén
   ā
   xiū
   luó
    
   wén

   suǒ
   shuō
    
   jiē

   huān

    
   xìn
   shòu
   fèng
   xíng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
多音字参考列表
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [節](读音:jié,jiē)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [明](读音:míng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [處](读音:chú,chù)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [過](读音:guò,guō)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [度](读音:dù,duó)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [能](读音:néng,nài)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [可](读音:kè,kě)
  [夫](读音:fú,fū)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [讀](读音:dòu,dú)
  [其](读音:jī,qí)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [露](读音:lòu,lù)
  [](读音:yìng,yīng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [信 ](读音:xìn, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  姚秦三藏法师鸠摩罗什作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。