中国古文之家 访问手机版

《金刚经上集》拼音版,可打印(姚秦三藏法师鸠摩罗什)-文言文

别名:《金刚般若波罗蜜经》,《金刚经上集》由姚秦三藏法师鸠摩罗什创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jīn
  gāng
  jīng
 • 
  [
  nán
  běi
  cháo
   
  ]
  yáo
  qín
  sān
  zàng

  shī
  jiū

  luó
  shí
 • 
   
   
      


  yún

   

  tuó
  huán
  néng
  zuò
  shì
  niàn
     tuó
  huán
  guǒ
  fǒu
     yán
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      

  tuó
  huán
  míng
  wéi

  liú
   
  ér

  suǒ

     shēng
  xiāng
  wèi
  chù

   
  shì
  míng

  tuó
  huán
      


  yún

   

  tuó
  hán
  néng
  zuò
  shì
  niàn
     tuó
  hán
  guǒ
  fǒu
     yán
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      

  tuó
  hán
  míng

  wǎng
  lái
   
  ér
  shí

  wǎng
  lái
   
  shì
  míng

  tuó
  hán
      


  yún

   
  ā

  hán
  néng
  zuò
  shì
  niàn
   


  ā

  hán
  guǒ
  fǒu
     yán
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      
  ā

  hán
  míng
  wéi

  lái
   
  ér
  shí


  lái
   
  shì

  míng
  ā

  hán
      


  yún

   
  ā
  luó
  hàn
  néng
  zuò
  shì
  niàn
   


  ā
  luó
  hàn
  dào
  fǒu
     yán
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      
  shí

  yǒu

  míng
  ā
  luó
  hàn
   
  shì
  zūn
   
  ruò
  ā
  luó
  hàn
  zuò
  shì
  niàn
   


  ā
  luó
  hàn
  dào
   

  wèi
  zhuó


  rén

  zhòng
  shēng

  shòu
  寿
  zhě
   
  shì
  zūn
   

  shuō  zhèng
  sān
  mèi
   
  rén
  zhōng
  zuì
  wéi


   
  shì
  ā
  luó
  hàn
   
  shì
  zūn
   


  zuò
  shì
  niàn
   

  shì


  ā
  luó
  hàn
   
  shì
  zūn
   

  ruò
  zuò
  shì
  niàn
   


  ā
  luó
  hàn
  dào
   
  shì
  zūn


  shuō   
  shì
  yào
  ā
  lán

  héng
  zhě
   
  shí

  suǒ
  héng
   
  ér
  míng   
  shì
  yào
  ā
  lán

  héng
   
 • 
   
   
      

  héng

  zhōng
  suǒ
  yǒu
  shā
  shù
   

  shì
  shā
  děng
  héng

   


  yún

   
  shì
  zhū
  héng

  shā
   
  níng
  wéi
  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
   
  dàn
  zhū
  héng

  shàng
  duō

  shù
   

  kuàng

  shā
      

  jīn
  shí
  yán
  gào

   
  ruò
  yǒu
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   


  bǎo
  mǎn
  ěr
  suǒ
  héng

  shā
  shù
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
   

  yòng

  shī
   


  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
   

  gào   
  ruò
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   


  jīng
  zhōng
   
  nǎi
  zhì
  shòu
  chí  děng
   
  wèi

  rén
  shuō
   
  ér   
  shèng
  qián


   
 • 
   
   
   
  shí

  zhǎng
  lǎo   
  zài

  zhòng
  zhōng
   

  cóng
  zuò

   
  piān
  tǎn
  yòu
  jiān
   
  yòu

  zhuó

   

  zhǎng
  gōng
  jìng
   
  ér
  bái

  yán
   

  yǒu

  shì
  zūn
   

  lái
  shàn

  niàn
  zhū


   
  shàn

  zhǔ
  zhū


   
  shì
  zūn
   
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
   
  yún

  yīng
  zhù
   
  yún

  xiáng


  xīn
   

  yán
   
  shàn
  zāi
  shàn
  zāi
      


  suǒ
  shuō
   

  lái
  shàn

  niàn
  zhū


   
  shàn

  zhǔ
  zhū


   

  jīn

  tīng
   
  dāng
  wèi

  shuō
   
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
   
  yīng

  shì
  zhù
   

  shì
  xiáng


  xīn
   
  wéi
  rán
   
  shì
  zūn
   
  yuàn
  yào

  wén
   
 • 
   
   
      


  yún

   

  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān   

  lái
  yǒu
  suǒ
  shuō


     yán
   


  jiě

  suǒ
  shuō

   

  yǒu
  dìng

   
  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   


  yǒu
  dìng

   

  lái

  shuō
      

  lái
  suǒ
  shuō

   
  jiē   


  shuō
   
  fēi

  fēi
  fēi

   
  suǒ

  zhě

   

  qiè
  xián
  shèng
   
  jiē


  wéi

  ér
  yǒu
  chā
  bié
   
 • 
   
   
   

  gào   


  yún

   

  lái

  zài
  rán
  dēng

  suǒ
   


  yǒu
  suǒ

  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   

  lái
  zài
  rán
  dēng

  suǒ
   


  shí

  suǒ

      


  yún

   


  zhuāng
  yán


  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      
  zhuāng
  yán


  zhě
   

  fēi
  zhuāng
  yán
   
  shì
  míng
  zhuāng
  yán
   
  shì
   
  zhū

   
  yīng

  shì
  shēng
  qīng
  jìng
  xīn
   

  yīng
  zhù

  shēng
  xīn
   

  yīng
  zhù
  shēng
  xiāng
  wèi
  chù

  shēng
  xīn
   
  yīng

  suǒ
  zhù
  ér
  shēng

  xīn
      


  yǒu
  rén
   
  shēn  shān
  wáng
   


  yún

   
  shì
  shēn
  wéi

  fǒu
     yán
   
  shèn

   
  shì
  zūn
      

  shuō
  fēi
  shēn
   
  shì
  míng

  shēn
   
 • 
   
   
     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   

  yǒu
  zhòng
  shēng
   

  wén

  shì
  yán
  shuō
  zhāng

   
  shēng
  shí
  xìn
  fǒu
   

  gào   

  zuò
  shì
  shuō
   

  lái
  miè
  hòu
   
  hòu

  bǎi
  suì
   
  yǒu
  chí
  jiè
  xiū

  zhě
   


  zhāng

   
  néng
  shēng
  xìn
  xīn
   


  wéi
  shí
   
  dāng
  zhī
  shì
  rén
   
  èr

  sān  ér
  zhòng
  shàn
  gēn
     liàng
  qiān
  wàn

  suǒ
  zhòng
  zhū
  shàn
  gēn
   
  wén
  shì
  zhāng

   
  nǎi
  zhì

  niàn
  shēng
  jìng
  xìn
  zhě
      

  lái

  zhī

  jiàn
   
  shì
  zhū
  zhòng
  shēng
   


  shì

  liàng


      
  shì
  zhū
  zhòng
  shēng  xiàng
   
  rén
  xiàng
   
  zhòng
  shēng
  xiàng
   
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   


  xiàng
   


  fēi

  xiàng
      
  shì
  zhū
  zhòng
  shēng
   
  ruò
  xīn

  xiàng
   

  wèi
  zhuó

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě
   
  ruò


  xiàng
   

  zhuó

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě
      
  ruò

  fēi

  xiàng
   

  zhuó

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě
   
  shì


  yīng


   

  yīng

  fēi

   

  shì


   

  lái
  cháng
  shuō
   

  děng

  qiū
   
  zhī

  shuō

     zhě
   

  shàng
  yīng
  shě
   

  kuàng
  fēi

   
 • 
   
   
      


  yún

   


  shēn
  xiàng
  jiàn

  lái
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
     shēn
  xiàng

  jiàn

  lái
      

  lái
  suǒ
  shuō
  shēn
  xiàng
   

  fēi
  shēn
  xiàng
   

  gào   
  fán
  suǒ
  yǒu
  xiàng
   
  jiē
  shì

  wàng
   
  ruò
  jiàn
  zhū
  xiàng
  fēi
  xiàng
   

  jiàn

  lái
   
 • 
   
   
   


      
  suí
  shuō
  shì
  jīng
   
  nǎi
  zhì  děng
   
  dāng
  zhī

  chù
   

  qiè
  shì
  jiān
  tiān

  rén

  ā
  xiū
  luó
   
  jiē
  yīng
  gòng
  yǎng
     miào
   

  kuàng
  yǒu
  rén
   
  jìn
  néng
  shòu
  chí

  sòng
      
  dāng
  zhī
  shì
  rén
   
  chéng
  jiù
  zuì
  shàng  yǒu
  zhī

   
  ruò
  shì
  jīng
  diǎn
  suǒ
  zài
  zhī
  chù
   

  wéi
  yǒu

   
  ruò
  zūn
  zhòng


   
 • 
   
   
   


      
   
  yīng

  suǒ
  zhù
  xíng


  shī
   
  suǒ
  wèi

  zhù


  shī
   

  zhù
  shēng

  xiāng

  wèi

  chù  shī
      


  yīng

  shì

  shī
   

  zhù

  xiàng
      
  ruò  zhù
  xiàng

  shī
   


  liáng
      


  yún

   
  dōng
  fāng

  kōng


  liàng
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      
  nán

  西
  běi
  fāng
   

  wéi
  shàng
  xià
   

  kōng


  liàng
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
        zhù
  xiàng

  shī
   

  shì
     liàng
      


  dàn
  yīng

  suǒ
  jiào
  zhù
   
 • 
   
   
   

  gào   
  zhū

   
  yīng

  shì
  xiáng


  xīn
   
  suǒ
  yǒu

  qiè
  zhòng
  shēng
  zhī
  lèi
   
  ruò
  luǎn
  shēng
   
  ruò
  tāi
  shēng
   
  ruò
  shī
  湿
  shēng
   
  ruò
  huà
  shēng
   
  ruò
  yǒu

   
  ruò


   
  ruò
  yǒu
  xiǎng
   
  ruò

  xiǎng
   
  ruò
  fēi
  yǒu
  xiǎng
   
  ruò
  fēi

  xiǎng
   

  jiē
  lìng  niè
  pán
  ér
  miè

  zhī
   

  shì
  miè


  liàng

  shù

  biān
  zhòng
  shēng
   
  shí

  zhòng
  shēng

  miè

  zhě
         
  ruò


  yǒu

  xiàng
   
  rén
  xiàng
   
  zhòng
  shēng
  xiàng
   
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   

  fēi


   
 • 
   
   
      


  yún

   
  ruò
  rén
  mǎn
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  bǎo
   

  yòng

  shī
   
  shì
  rén
  suǒ   
  nìng
  wéi
  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
      
  shì  fēi


  xìng
   
  shì


  lái
  shuō


  duō
   
  ruò

  yǒu
  rén
   


  jīng
  zhōng
  shòu
  chí
  nǎi
  zhì  děng
   
  wèi

  rén
  shuō
   


  shèng

         

  qiè
  zhū

   

  zhū

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān   
  jiē
  cóng

  jīng
  chū
      
  suǒ
  wèi


  zhě
   

  fēi


   
 • 
   
  • 
    
    
    

   shì

   wén
    

   shí

   zài
   shě
   wèi
   guó
    

   shù   yuán
       qiū
   zhòng
    
   qiān
   èr
   bǎi

   shí
   rén

    
   ěr
   shí
   shì
   zūn
    
   shí
   shí
    
   zhuó

   chí

    

   shě
   wèi

   chéng

   shí
    


   chéng
   zhōng
    
    
   huán
   zhì
   běn
   chù
    
   fàn
   shí

    
   shōu


        

   zuò
   ér
   zuò
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    
   dāng

   míng

   jīng
    

   děng
   yún

   fèng
   chí
    

   gào    
   shì
   jīng
   míng
   wéi
   jīn
   gāng   luó

    

   shì
   míng

    

   dāng
   fèng
   chí
    
   suǒ

   zhě

        

   shuō   luó

    

   fēi   luó

    
   shì
   míng   luó

        


   yún

    

   lái
   yǒu
   suǒ
   shuō

   fǒu
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    

   lái

   suǒ
   shuō
        


   yún

    
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   suǒ
   yǒu
   wēi
   chén
    
   shì
   wéi
   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
        
   zhū
   wēi
   chén
    

   lái
   shuō
   fēi
   wēi
   chén
    
   shì
   míng
   wēi
   chén
    

   lái
   shuō
   shì
   jiè
    
   fēi
   shì
   jiè
    
   shì
   míng
   shì
   jiè
        


   yún

    


   sān
   shí
   èr
   xiàng
   jiàn

   lái
   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
       sān
   shí
   èr
   xiàng

   jiàn

   lái
        

   lái
   shuō
   sān
   shí
   èr
   xiàng
    

   shì
   fēi
   xiàng
    
   shì
   míng
   sān
   shí
   èr
   xiàng
        
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   héng

   shā
   děng
   shēn
   mìng

   shī
    
   ruò

   yǒu
   rén
    


   jīng
   zhōng
    
   nǎi
   zhì
   shòu
   chí   děng
    
   wèi

   rén
   shuō
    


   shèn
   duō
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《金刚经上集》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [給](读音:gěi,jǐ)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [還](读音:hái,huán,xuán)
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [衣](读音:yī,yì)
   [洗](读音:xǐ,xiǎn)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
   [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
   [令](读音:líng,lìng,lǐng)
   [度](读音:dù,duó)
   [南](读音:nā,nán)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [教](读音:jiào,jiāo)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [信 ](读音:xìn, )
   [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [耶](读音:yé,yē,xié)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [著](读音:zhù,zhuó)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [甯](读音:níng,nìng,zhù)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [勝,胜](读音:shèng,shēng)
   [切 ](读音:qiè,qiē, )
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [](读音:yìng,yīng)
   [能](读音:néng,nài)
   [讀](读音:dòu,dú)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [一](读音:yī)
   [處](读音:chú,chù)
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [可](读音:kè,kě)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
   [若](读音:rě,ruò)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
   [為](读音:wéi,wèi)
   [其](读音:jī,qí)
  欢迎留言/纠错(共有信息5条))

  网友留言
   【第3楼】贡献条目般若,注音有误
   古文之家网友侯业培:183.***发表于(2023/3/19)
   【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{侯业培:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/3/20)
    【第2楼】为什么完整的图片版下载不下来呢
    古文之家网友:221.17.***发表于(2023/4/11)
    【第2_1楼】点击图片,会弹出大图,保存就好。
     古文之家小编回复于(2023/4/11)
     【第1楼】这是玄奘译本
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/28)
    姚秦三藏法师鸠摩罗什作品推荐
    古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。