古文之家 访问手机版

《仲尼弟子列传》拼音版,可打印(史记)-文言文

《仲尼弟子列传》由史记创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • zhòng  liè
  zhuàn
 • shǐ

 • 
   
   
   


  cóng
  zài
  chén
  cài
  jiān
   
  kùn
   
  wèn
  xíng
   
  kǒng

  yuē
   
   
  yán
  zhōng
  xìn
   
  xíng

  jìng
   
  suī
  mán

  zhī
  guó
  xíng

   
  yán

  zhōng
  xìn
   
  xíng


  jìng
   
  suī
  zhōu

  xíng

  zāi
   


  jiàn

  cān

  qián

   
  zài


  jiàn  héng
   

  rán
  hòu
  xíng
   
   

  zhāng
  shū
  zhū
  shēn
   
 • 
   
   
   
  shì
  hòu

   
   
  yuē
   
   

  hòu

   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shāng
  shǐ


  yán
  shī


   
   
 • 
   
   
   
  yán
  gāo


  jiāo
   
 • 
   
   
   
  yán
  gāo


  jiāo
   
 • 
   
   
   
  qiāo
  shàn


  jiā
   
 • 
   
   
   
  qín  nán
   
 • 
   
   
   
  shuì
  yuē
   
   
  chén
  wén
  zhī
   
  wáng
  zhě

  jué
  shì
   

  zhě

  qiáng

   
  qiān
  jūn
  zhī
  zhòng
  jiā
  zhū
  liǎng
  ér

   
  jīn

  wàn
  shèng
  zhī

  ér

  qiān
  shèng
  zhī

   


  zhēng
  qiáng
   
  qiè
  wèi
  wáng
  wēi
  zhī
   
  qiě

  jiù

   
  xiǎn
  míng

   


        shàng
  zhū
  hóu
   
  zhū
  bào  qiáng
  jìn
     yān
   
  míng
  cún
  wáng

   
  shí
  kùn
  qiáng

   
  zhì
  zhě   
   
 • 
   
   
   
  rǎng

  chì   
 • 
   
   
   
  yán


  xiāng
   
 • 
   
   
   
  kǒng


  wéi
  néng
  tōng
  xiào
  dào
   

  shòu
  zhī

   
  zuò
  xiào
  jīng
      
 • 
   
   
   
  rǎn


  zhī


  bǐng
   
  kǒng

  yuē
   
   
  chì
  zhī
  shì


   
  chéng
  féi

   

  qīng
  qiú
   

  wén
  jūn

  zhōu
   
   
 • 
   
   
   
  yán
  yǎn
   

  rén
   


  yóu
   
  shào
  kǒng


  shí

  suì
   
 • 
   
   
   
  róng
   
 • 
   
   
   


  shí

  yòu
  sān
  shí

  rén
   
  xiǎn
  yǒu
  nián
  míng

  shòu

  jiàn

  shū
  zhuàn
   


  shí
  yòu
  èr
  rén
   

  nián


 • 
   
   
   

  diāo


   
 • 
   
   
   
  yán
  zhī


  shū
   
 • 
   
   
   
  shāng

   
 • 
   
   
   
  zēng
  shēn
   
  nán

  chéng
  rén
      
  shào
  kǒng


  shí
  liù
  suì
   
 • 
   
   
   
  kǒng
  zhōng
   
 • 
   
   
   

  diāo


   
 • 
   
   
   
  qín
  fēi


  zhī
   
 • 
   
   
   
  niú
  duō
  yán
  ér
  zào
   
  wèn
  rén

  kǒng

   
  kǒng

  yuē
   
   
  rén
  zhě

  yán

  rèn
   
   
  yuē
   
   

  yán

  rèn
   


  wèi
  zhī
  rén

   
   

  yuē
   
   
  wéi
  zhī
  nán
   
  yán
  zhī


  rèn

   
   
  wèn
  jūn

   

  yuē
   
   
  jūn


  yōu


   
   
  yuē
   
   

  yōu


   


  wèi
  zhī
  jūn


   
   

  yuē
   
   
  nèi
  xǐng

  jiù
   


  yōu


   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  wèi
   

  jiàn
  jūn

  zāi
   


  jūn

   

  yān


   
   
 • 
   
   
   
  shī
  zhī
  cháng


  héng
   
 • 
   
   
   
  qiāo
  shàn


  jiā
   
 • 
   
   
   
  zhèng
  guó   
 • 
   
   
   
  yuè
  wáng
  chú
  dào
  jiāo
  yíng
   
  shēn

  zhì
  shè
  ér
  wèn
  yuē
   
   

  mán

  zhī
  guó
   
  yǎn
  rán

  ér
  lín
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  chén
  wén
  zhī
   
  yōu
  zài
  nèi
  zhě
  gōng
  qiáng
   
  yōu
  zài
  wài
  zhě
  gōng
  ruò
   
  jīn
  jūn
  yōu
  zài
  nèi
   

  wén
  jūn
  sān
  fēng
  ér
  sān

  chéng
  zhě
   

  chén
  yǒu

  tīng
  zhě

   
  jīn
  jūn  guǎng
  广

   
  zhàn
  shèng

  jiāo
  zhǔ
   

  guó

  zūn
  chén
   
  ér
  jūn
  zhī
  gōng


  yān
   

  jiāo

  shū

  zhǔ
   
  shì
  jūn
  shàng
  jiāo
  zhǔ
  xīn
   
  xià

  qún
  chén
   
  qiú

  chéng

  shì
   
  nán

   

  shàng
  jiāo


   
  chén
  jiāo

  zhēng
   
  shì
  jūn
  shàng

  zhǔ
  yǒu
  què
   
  xià


  chén
  jiāo
  zhēng

   


   

  jūn
  zhī  wēi

   

  yuē
     shèng
   
  mín
  rén
  wài

   

  chén
  nèi
  kōng
   
  shì
  jūn
  shàng

  qiáng
  chén
  zhī

   
  xià

  mín
  rén
  zhī
  guò
   

  zhǔ
  zhì

  zhě
  wéi
  jūn

   
   
 • 
   
   
   
  hòu
  chù   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zāi


  suǒ
  zhì
  zhě
  xiǎo
   
  suǒ
  zhì
  zhě


  shù


   
   
 • 
   
   
   
  zuǒ
  rén
  yǐng

  xíng
   
 • 
   
   
   
  zuǒ
  rén
  yǐng

  xíng
   
 • 
   
   
   
  gōng

  āi   
 • 
   
   
   
  yán
  kuài


  shēng
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  shǐ
  使
  kāi
  shì
   
  duì
  yuē
   
   


  zhī
  wèi
  néng
  xìn
   
   
  kǒng

  yuè
   
 • 
   
   
   
  yán


  rǎn
   
 • 
   
   
   

  diāo
  duō


  liǎn
   
 • 
   
   
   
  suì
  xíng
   
  zhì

   
  shuì
  tián
  cháng
  yuē
   
   
  jūn
  zhī


  guò

   


   
  nán

  zhī
  guó
   

  chéng


  bēi
   


  xiá

  xiè
   

  jūn

  ér

  rén
   

  chén
  wěi
  ér

  yòng
   

  shì
  mín
  yòu

  jiǎ
  bīng
  zhī
  shì
   
  zhàn
   
  jūn
   


   
  chéng
  gāo

  hòu
   

  guǎng
  广

  shēn
   
  jiǎ
  jiān

  xīn
   
  shì
  xuǎn

  bǎo
   
  zhòng

  jīng
  bīng
  jìn
  zài

  zhōng
   
  yòu
  shǐ
  使
  míng


  shǒu
  zhī
   
   
   
  tián
  cháng
  fèn
  忿
  rán
  zuò

  yuē
   
   

  zhī
  suǒ
  nán
   
  rén
  zhī
  suǒ

   

  zhī
  suǒ

   
  rén
  zhī
  suǒ
  nán
   
  ér

  jiào
  cháng
   


   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  wèn
  gān

   
  kǒng

  yuē
   
   
  duō
  wén
  quē

   
  shèn
  yán


   

  guǎ
  yóu
   
  duō
  jiàn
  quē
  dài
   
  shèn
  xíng


   

  guǎ
  huǐ
   
  yán
  guǎ
  yóu
   
  xíng
  guǎ
  huǐ
   

  zài

  zhōng

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  tiān
  xià

  xíng
   
  duō
  wéi
  jiā
  chén
   
  shì


   
  wéi


  wèi
  cháng
  shì
   
   
 • 
   
   
   
  gōng

  cháng
   

  rén
   


  cháng
   
 • 
   
   
   
  gōng
  xià
  shǒu

  chéng
   
 • 
   
   
   
  wèn
  kǒng

  yuē
   
   

  羿
  shàn
  shè
   
  ào
  dàng
  zhōu
   

  rán
   


  gōng
  jià
  ér
  yǒu
  tiān
  xià
   
   
  kǒng   
  róng
  chū
   
  kǒng

  yuē
   
   
  jūn

  zāi
  ruò
  rén
   
  shàng

  zāi
  ruò
  rén
   
   
   
  guó
  yǒu
  dào
   

  fèi
   
  guó

  dào
   
  miǎn

  xíng

   
   
  sān

   
  bái
  guī
  zhī
  diàn
   
   


  xiōng
  zhī


  zhī
   
 • 
   
   
   

  yóu


  shòu

   
  wéi

  chéng
  zǎi
   
  kǒng

  guò
   
  wén
  xián

  zhī
  shēng
   
  kǒng

  wǎn
  ěr
  ér
  xiào
  yuē
   
   


  yān
  yòng
  niú
  dāo
   
   

  yóu
  yuē
   
   

  zhě
  yǎn
  wén
  zhū


  yuē
   
  jūn

  xué
  dào

  ài
  rén
   
  xiǎo
  rén
  xué
  dào


  shǐ
  使
   
   
 • 
   
   
   

  xià
  wèn
   
   
   
  qiǎo
  xiào
  qiàn

   
  měi

  pàn

   


  wéi
  xuàn

   
   

  wèi

   
   

  yuē
   
   
  huì
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  lóng


  shí
   
  shào
  kǒng


  shí
  sān
  suì
   
 • 
   
   
   
  shāng

   

  rén
      
  shào
  kǒng

  èr
  shí
  jiǔ
  suì
   
 • 
   
   
   
  jìn
  jūn

  kǒng
   
  yuē
   
   
  wéi
  zhī
  nài

   
   
 • 
   
   
   
  yán

  yóu


   

  zhě
   
  yán
  huí

   


  cháng


  shí
  shì
  kǒng

   
 • 
   
   
   
  yuè
  yuè


  shēng
   
 • 
   
   
   

  shāng


  xià
   
  shào
  kǒng


  shí

  suì
   
 • 
   
   
   
  xuán
  chéng   
 • 
   
   
   
  nán
  gōng
  kuò


  róng
   
 • 
   
   
   
  kǒng
  zhōng
   
 • 
   
   
   

  gòng
  hào
  fèi

   

  shí
  zhuǎn
  huò

   

  yáng
  rén
  zhī
  měi
   

  néng

  rén
  zhī
  guò
   
  cháng
  xiàng

  wèi
   
  jiā
  lěi
  qiān
  jīn
   

  zhōng


   
 • 
   
   
   
  róng
   
 • 
   
   
   

  róng
  zhēn   
 • 
   
   
   


   


  jìn
  wèn
  yuē
   
     dāng
  xíng
   
  shǐ
  使


  chí


   

  ér
  guǒ

   


  wèn
  yuē
   
   
  zhī
  zhī
   
   


  yuē
   
   
  shī

  yún

   
   
  yuè   

  pāng
  tuó

   
   
  zuó

  yuè


  宿


   
   


   
  yuè

  宿

   
  jìng


   
  shāng

  nián
  zhǎng


   


  wèi

  shì
   
  kǒng

  shǐ
  使
  zhī

   


  qǐng
  zhī
   
  kǒng

  yuē
   
   

  yōu
   

  nián

  shí
  hòu
  dāng
  yǒu

  zhàng


   
   

  ér
  guǒ
  rán
   
  gǎn
  wèn
  zhī

   
   
  yǒu
  ruò

  rán


  yìng
     yuē
   
   
  yǒu


  zhī
   

  fēi

  zhī
  zuò

   
   
 • 
   
   
   
  gōng

  gōu  zhī
   
 • 
   
   
   
  gōng
  liáng  zhèng
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  wèn
   
   
  shì
  wèi
  zhī


   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zāi
   
  ěr
  suǒ
  wèi

  zhě
   
   

  zhāng
  duì
  yuē
   
   
  zài
  guó

  wén
   
  zài
  jiā

  wén
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shì
  wén

   
  fēi


   


  zhě
   
  zhì
  zhí
  ér
  hào

   
  chá
  yán
  ér
  guān

   


  xià
  rén
   
  zài
  guó

  jiā


   

  wén

  zhě
   


  rén
  ér
  xíng
  wéi
   

  zhī


   
  zài
  guó

  jiā

  wén
   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   


  yuàn


  xíng
  yān
   


  wéi
  rén

   
   
  kǒng

  yuē
   
   


  wéi
  nán

   
  rén  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  zhōu

  sūn
   


  jǐng


  gào
  kǒng

   
  yuē
   
     yǒu
  huò
  zhì
   
  liáo  yóu
  néng

  zhū
  shì
  cháo
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  dào
  zhī
  jiāng
  xíng
   
  mìng

   
  dào
  zhī
  jiāng
  fèi
   
  mìng

   
  gōng

  liáo


  mìng

   
   
 • 
   
   
   

  jiàn
   
  shào
  kǒng

  sān
  shí
  suì
   
 • 
   
   
   
  yuán
  kàng

   
 • 
   
   
   

  gòng
  wèn
   
   
  shī

  shāng
  shú
  xián
   
   
 • 
   
   
   
  hǎn

  hēi


  suǒ
   
 • 
   
   
   
  shí
  zuò
  shǔ


  míng
   
 • 
   
   
   

  wèi

  xià
  yuē
   
   

  wéi
  jūn


   

  wéi
  xiǎo
  rén

   
   
 • 
   
   
   
  yán
  huí

   
  yán

  pín
   
  qǐng
  kǒng

  chē

  zàng
   
  kǒng

  yuē
   
   
  cái

  cái
   


  yán      
  yǒu
  guān
  ér

  guǒ
     xíng

  wèi
  zhī
  guǒ
   


  cóng


  zhī
  hòu
   
  xíng
   
   
 • 
   
   
   
  kǒng   
   
  yǒu
  ruò
  zhuàng

  kǒng

   


  xiāng

  gòng

  wéi
  shī
   
  shī
  zhī  shí

   
 • 
   
   
   
  jiàn
  shū
  zhuàn
  zhě


  zuǒ
   
 • 
   
   
   
  yān   
 • 
   
   
   
  gōng

  西
  shàng
   
 • 
   
   
   

  qián   
  shào
  kǒng


  shí
  suì
   
 • 
   
   
   
  shēn
  dǎng

  zhōu
   
 • 
   
   
   
  yán


  rǎn
   
 • 
   
   
   
  gōng

  西
  zhēn


  shàng
   
 • 
   
   
   
  gōng

  西
  chì


  huá
   
  shào
  kǒng


  shí
  èr
  suì
   
 • 
   
   
   

  hēi


   
 • 
   
   
   
  shí
  zuò
  shǔ


  míng
   
 • 
   
   
   
  bāng
  xùn


  liǎn
   
 • 
   
   
   

  huá
  shǐ
  使


   
  rǎn
  yǒu
  wèi


  qǐng

   
  kǒng

  yuē
   
   

  zhī

   
   
  qǐng

   
  yuē
   
   

  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  qín  nán
   
 • 
   
   
   
  gōng
  jiān
  dìng


  zhōng
   
 • 
   
   
   

  gāo
  cháng

  yíng

  chǐ
   
  shòu

  kǒng

   
  kǒng


  wéi

   
 • 
   
   
   
  nán
  yóu
  zhì
  jiāng
   
  cóng


  sān
  bǎi
  rén
   
  shè  jiù
   
  míng
  shī

  zhū
  hóu
   
  kǒng

  wén
  zhī
   
  yuē
   
   


  yán

  rén
   
  shī
  zhī
  zǎi

   

  mào

  rén
   
  shī
  zhī


   
   
 • 
   
   
   

  diāo
  duō


  liǎn
   
 • 
   
   
   
  gōu
  jiàn
  dùn
  shǒu
  zài
  bài
  yuē
   
   

  cháng

  liào

   
  nǎi


  zhàn
   
  kùn

  kuài

   
  tòng  suǐ
   


  jiāo
  chún
  gān
  shé
   
  wáng
  jiē
  zhǒng
  ér

   

  zhī
  yuàn

   
   
  suì
  wèn

  gòng
   

  gòng
  yuē
   
   

  wáng
  wéi
  rén
  měng
  bào
   
  qún
  chén

  kān
   
  guó
  jiā


  shuò
  zhàn
   
  shì


  rěn
   
  bǎi
  xìng
  yuàn
  shàng
   

  chén
  nèi
  biàn
     jiàn

   
  tài
  zǎi

  yòng
  shì
   
  shùn
  jūn
  zhī
  guò

  ān


   
  shì
  cán
  guó
  zhī
  zhì

   
  jīn
  wáng
  chéng

  shì

  zuǒ
  zhī
  jiǎo

  zhì
   
  zhòng
  bǎo

  yuè

  xīn
   
  bēi


  zūn


   

   

  zhàn

  shèng
   
  wáng
  zhī


   
  zhàn
  shèng
   


  bīng
  lín
  jìn
   
  chén
  qǐng
  běi
  jiàn
  jìn
  jūn
   
  lìng
  gòng
  gōng
  zhī
  ruò   

  ruì
  bīng
  jìn


   
  zhòng
  jiǎ
  kùn

  jìn
   
  ér
  wáng
  zhì


   

  miè   
   
  yuè
  wáng

  yuè
   

  nuò
   
  sòng

  gòng
  jīn
  bǎi

   
  jiàn

   
  liáng
  máo
  èr
   
 • 
   
   
   
  hǎn

  hēi


  suǒ
   
 • 
   
   
   
  zēng
  diǎn


   
 • 
   
   
   
  shì
  kǒng

   
  kǒng

  yuē
   
   
  yán
  ěr
  zhì
   
   
  diǎn
  yuē
   
   
  chūn


  chéng
   
  guàn
  zhě

  liù
  rén
   
  tóng

  liù

  rén
      
  fēng   
  yǒng
  ér
  guī
   
   
  kǒng

  kuì
  ěr
  tàn
  yuē
   
   


  diǎn

   
   
 • 
   
   
   
  tián
  cháng

  zuò
  luàn


   
  dàn
  gāo
  guó
  bào
  yàn
     bīng
   
  kǒng

  wén
  zhī
   
  wèi
  mén


  yuē
   
   


   
  fén

  suǒ
  chǔ
   


  zhī
  guó
   
  guó
  wēi


   
  èr
  sān


  wèi

  chū
   
   


  qǐng
  chū
   
  kǒng

  zhǐ
  zhī
   

  zhāng


  shí
  qǐng
  xíng
   
  kǒng   

  gòng
  qǐng
  xíng
   
  kǒng


  zhī
   
 • 
   
   
   
  fán
  chí
  qǐng
  xué
  jià
   
  kǒng

  yuē
   
     lǎo
  nóng
   
   
  qǐng
  xué

   
  yuē
   
     lǎo

   
   
  fán
  chí
  chū
   
  kǒng

  yuē
   
   
  xiǎo
  rén
  zāi
  fán


   
  shàng
  hào

   

  mín

  gǎn

  jìng
   
  shàng
  hào

   

  mín

  gǎn


   
  shàng
  hào
  xìn
   

  mín

  gǎn

  yòng
  qíng
   


  shì
   


  fāng
  zhī
  mín
  qiǎng  ér
  zhì

   
  yān
  yòng
  jià
   
   
 • 
   
   
   

  diāo
  kāi


  kāi
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  cháng   
  suī
  zài
  léi
  xiè
  zhī
  zhōng
   
  fēi

  zuì

   
   
  zhī
   
 • 
   
   
   
  yuè
  yuè


  shēng
   
 • 
   
   
   
  rǎn
   
  shào
  kǒng


  shí
  suì
   
 • 
   
   
   


  gòng

  chū
   
  cún

   
  luàn

   


   
  qiáng
  jìn
  ér

  yuè
   

  gòng

  shǐ
  使
   
  shǐ
  使
  shì
  xiāng

   
  shí
  nián
  zhī
  zhōng
   

  guó

  yǒu
  biàn
   
 • 
   
   
   


  shǐ
  使

  gāo
  wéi
  fèi
  hòu
  zǎi
   
  kǒng

  yuē
   
   
  zéi

  rén
  zhī

   
   


  yuē
   
   
  yǒu
  mín
  rén
  yān
   
  yǒu
  shè

  yān
     shū
  rán
  hòu
  wéi
  xué
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shì  nìng
  zhě
   
   
 • 
   
   
   


  shī   
  shào
  kǒng

  sān
  shí
  suì
   
 • 
   
   
   
  yuán
  kàng

   
 • 
   
   
   
  fán
  chí
  wèn
  rén
   

  yuē
   
   
  ài
  rén
   
   
  wèn
  zhì
   
  yuē
   
   
  zhī
  rén
   
   
 • 
   
   
   
  rǎng

  chì   
 • 
   
   
   
  qín
  shāng   
 • 
   
   
   
  qín
  rǎn

  kāi
   
 • 
   
   
   
  qín
  shāng   
 • 
   
   
   
  kǒng


   
  yuán
  xiàn
  suì
  wáng
  zài
  cǎo

  zhōng
   

  gòng
  xiàng
  wèi
   
  ér
  jié

  lián

   
  pái

  huò

  qióng
  yán
   
  guò
  xiè
  yuán
  xiàn
   
  xiàn
  shè


  guān
  jiàn

  gòng
   

  gòng
  chǐ
  zhī
   
  yuē
   
     bìng

   
   
  yuán
  xiàn
  yuē
   
   

  wén
  zhī
   

  cái
  zhě
  wèi
  zhī
  pín
   
  xué
  dào
  ér

  néng
  xíng
  zhě
  wèi
  zhī
  bìng
   
  ruò
  xiàn
   
  pín

   
  fēi
  bìng

   
   

  gòng
  cán
   


  ér

   
  zhōng
  shēn
  chǐ

  yán
  zhī
  guò

   
 • 
   
   
   
  rén  xuǎn
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
  jūn
  àn
  bīng


   
  chén
  qǐng
  wǎng
  shǐ
  使

  wáng
   
  lìng
  zhī
  jiù

  ér


   
  jūn
  yīn

  bīng
  yíng
  zhī
   
   
  tián
  cháng

  zhī
   
  shǐ
  使

  gòng
  nán
  jiàn

  wáng
   
 • 
   
   
   
  gōu
  jǐng
  jiāng
   
 • 
   
   
   

  róng
  zhēn   
 • 
   
   
   
  shēn
  dǎng

  zhōu
   
 • 
   
   
   
  tài
  shǐ
  gōng
  yuē
   
  xué
  zhě
  duō
  chēng

  shí

  zhī

   

  zhě
  huò
  guò

  shí
   
  huǐ
  zhě
  huò
  sǔn

  zhēn
   
  jūn
  zhī
  wèi

  jué
  róng
  mào
   

  lùn
  yán   
  chū
  kǒng
  shì

  wén
  jìn
  shì
   
  míng
  xìng
  wén  lún  wèn
  bìng

  wéi
  piān
   

  zhě
  quē
  yān
   
 • 
   
   
   

  wáng
  yuē
   
   
  shàn
   
  suī
  rán
   

  cháng

  yuè
  zhàn
   

  zhī
  kuài

   
  yuè
  wáng

  shēn
  yǎng
  shì
   
  yǒu
  bào

  xīn
   

  dài


  yuè
  ér
  tīng

   
   

  gòng
  yuē
   
   
  yuè
  zhī
  jìn

  guò

   

  zhī
  qiáng

  guò

   
  wáng
  zhì

  ér

  yuè
     píng


   
  qiě
  wáng
  fāng

  cún
  wáng

  jué
  wéi
  míng
   


  xiǎo
  yuè
  ér
  wèi
  qiáng

   
  fēi
  yǒng

   

  yǒng
  zhě


  nán
   
  rén
  zhě

  qióng
  yuē
   
  zhì
  zhě

  shī
  shí
   
  wáng
  zhě

  jué
  shì
   
   
  jīn
  cún
  yuè
  shì
  zhū
  hóu

  rén
   
  jiù   
  wēi
  jiā
  jìn
  guó
   
  zhū
  hóu

  xiāng
  shuài
  ér
  cháo

   


  chéng

   
  qiě
  wáng


  yuè
   
  chén
  qǐng
  dōng
  jiàn
  yuè
  wáng
   
  lìng
  chū
  bīng

  cóng
   

  shí
  kōng
  yuè
   
  míng
  cóng
  zhū
  hóu   
   

  wáng

  yuè
   
  nǎi
  shǐ
  使

  gòng
  zhī
  yuè
   
 • 
   
   
   
  chén

  bài
  wèn
  kǒng

  yuē
   
   

  zhāo
  gōng
  zhī


   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  zhī

   
   
  tuì
  退
  ér
  yuē
   
   

  wén
  jūn


  dǎng
   
  jūn


  dǎng

   

  jūn  wéi

  rén
   
  mìng
  zhī
  wéi
  mèng

   
  mèng

  xìng

   
  huì
  chēng
  tóng
  xìng
   

  wèi
  zhī
  mèng

   

  jūn
  ér
  zhī

   
  shú

  zhī

   
   
  shī

  gào
  kǒng

   
  kǒng

  yuē
   
   
  qiū

  xìng
   
  gǒu
  yǒu
  guò
   
  rén

  zhī
  zhī
   
  chén


  yán
  jūn
  qīn
  zhī
  è
   
  wèi
  huì
  zhě
   


   
   
 • 
   
   
   

  wáng

  yuè
   

  gào

  gòng
  yuē
   
   
  yuè
  wáng

  shēn
  cóng
  guǎ
  rén


   


   
   
 • 
   
   
   
  kǒng   

  xià


  西

  jiào
  shòu
   
  wéi
  wèi
  wén
  hóu
  shī
      

  zhī
  shī
  míng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  shī

  guò
   
  shāng   
   
   
  rán

  shī


   
   
  yuē
   
   
  guò
  yóu


   
   
 • 
   
   
   
  tián
  cháng
  yuē
   
   
  shàn
   
  suī
  rán
   

  bīng


  jiā


   

  ér
  zhī

   

  chén


   
  nài

   
   
 • 
   
   
   

  shū
  shèng   
 • 
   
   
   

  jiàn
  wéi
  shàn

  zǎi
   
  fǎn
  mìng

  kǒng

   
  yuē
   
   

  guó
  yǒu
  xián


  zhě

  rén
   
  jiào


  suǒ

  zhì
  zhě
   
   
 • 
   
   
   

  gòng

  ér
  zhī

   

  wáng
  guǒ


  rén
  zhàn

  ài
  líng
     shī
   
  huò

  jiāng
  jūn
  zhī
  bīng
  ér

  guī
   
  guǒ

  bīng
  lín
  jìn
   

  jìn
  rén
  xiāng

  huáng
  chí
  zhī
  shàng
   

  jìn
  zhēng
  qiáng
   
  jìn
  rén

  zhī
   

  bài

  shī
   
  yuè
  wáng
  wén
  zhī
   
  shè
  jiāng


   

  chéng


  ér
  jūn
   

  wáng
  wén
  zhī
   

  jìn
  ér
  guī
   

  yuè
  zhàn   
  sān
  zhàn

  shèng
   
  chéng
  mén

  shǒu
   
  yuè
  suì
  wéi
  wáng
  gōng
   
  shā

  chāi
  ér


  xiàng
   


  sān
  nián
   
  dōng
  xiàng
  ér

   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  èr
  sān

   
  yǎn
  zhī
  yán
  shì

   
  qián
  yán

  zhī
  ěr
   
   
  kǒng


  wéi

  yóu


  wén
  xué
   
 • 
   
   
   
  yán
  zhī


  shū
   
 • 
   
   
   
  zhuān
  sūn
  shī
   
  chén
  rén
   


  zhāng
   
  shào
  kǒng


  shí

  suì
   
 • 
   
   
   
  yān   
 • 
   
   
   
  qín
  rǎn

  kāi
   
 • 
   
   
   

  gòng

  shòu
   
  suì
  xíng
   
  bào

  wáng
  yuē
   
   
  chén
  jìng


  wáng
  zhī
  yán
  gào
  yuè
  wáng
   
  yuè
  wáng

  kǒng
   
  yuē
   
   


  xìng
   
  shào
  shī
  xiān
  rén
   
  nèi


  liàng
   

  zuì


   
  jūn
  bài
  shēn

   


  kuài

   
  guó
  wéi

  mǎng
   
  lài

  wáng
  zhī

   
  shǐ
  使

  fèng

  dòu
  ér
  xiū


   


  gǎn
  wàng
   

  móu
  zhī
  gǎn

   
   
   
  hòu


   
  yuè
  shǐ
  使


  zhǒng
  dùn
  shǒu
  yán


  wáng
  yuē
   
   
  dōng
  hǎi

  chén

  gōu
  jiàn
  shǐ
  使
  zhě
  chén
  zhǒng
   
  gǎn
  xiū
  xià

  wèn

  zuǒ
  yòu
   
  jīn
  qiè
  wén

  wáng
  jiāng
  xīng


   
  zhū
  qiáng
  jiù
  ruò
   
  kùn
  bào

  ér

  zhōu
  shì
   
  qǐng


  jìng
  nèi
  shì

  sān
  qiān
  rén
   

  qǐng


  jiān
  zhí
  ruì
   

  xiān
  shòu
  shǐ
  shí
   
  yīn
  yuè
  jiàn
  chén
  zhǒng
  fèng
  xiān
  rén
  cáng

   
  jiǎ
  èr
  shí
  lǐng
     zhī
  máo
   

  guāng
  zhī
  jiàn
   


  jūn

   
   
 • 
   
   
   
  cáo  xún
   
  shào
  kǒng


  shí
  suì
   
 • 
   
   
   
  liáng
  shàn

  shū

   
  shào
  kǒng

  èr
  shí
  jiǔ
  suì
   
 • 
   
   
   
  lián
  jié

  yōng
   
 • 
   
   
   
  qín
  fēi


  zhī
   
 • 
   
   
   

  hēi


   
 • 
   
   
   

  gòng
  wèn
  yuē
   
   

  ér

  jiāo
   
  pín
  ér

  chǎn
   


   
   
  kǒng

  yuē
   
   


   


  pín
  ér

  dào
   

  ér
  hào

   
   
 • 
   
   
   
  yán


  xiāng
   
 • 
   
   
   
  fán  chí
   
  shào
  kǒng

  sān
  shí
  liù
  suì
   
 • 
   
   
   


  wèn
  chǐ
   
  kǒng

  yuē
   
   
  guó
  yǒu
  dào
   

   
  guó

  dào
   

   
  chǐ

   
   
 • 
   
   
   
  shū
  zhòng
  huì   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  xiū
  bīng
  xiū


  dài
  zhī
   
   
  jìn
  jūn

  nuò
   
 • 
   
   
   


  gēng


  niú
   
 • 
   
   
   
  shāng

   
 • 
   
   
   
  lián
  jié

  yōng
   
 • 
   
   
   
  gōu
  jǐng
  jiāng
   
 • 
   
   
   
  gāo
  chái


  gāo
   
  shào
  kǒng

  sān
  shí
  suì
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   


   

  kōng
  rén
  zhī
  guó
   

  rén
  zhī
  zhòng
   
  yòu
  cóng

  jūn
   


   
  jūn
  shòu


   


  shī
   
  ér


  jūn
   
   

  wáng

  nuò
   
  nǎi
  xiè
  yuè
  wáng
   

  shì

  wáng
  nǎi
  suì

  jiǔ
  jùn
  bīng


   

  gòng
  yīn

  zhī
  jìn
   
  wèi
  jìn
  jūn
  yuē
   
   
  chén
  wén
  zhī
   


  xiān
  dìng  yìng

   
  bīng

  xiān
  biàn  shèng

   
  jīn
  jiāng
  zhàn
   

  zhàn
  ér

  shèng
   
  yuè
  luàn
  zhī


   


  zhàn
  ér
  shèng
     bīng
  lín
  jìn
   
   
 • 
   
   
   
  gōng
  xià
  shǒu

  chéng
   
 • 
   
   
   
  gōng

  liáo


  zhōu
   
 • 
   
   
   
  rǎn  chǎn
   
 • 
   
   
   
  zhèng
  guó   
 • 
   
   
   
  xuán
  chéng   
 • 
   
   
   
  kǒng

  chuán   

  chuán
  chǔ
  rén
  hán


  hóng
   
  hóng
  chuán
  jiāng
  dōng
  rén
  jiǎo

  yōng

   

  chuán
  yān
  rén
  zhōu

  jiā
  shù
   
  shù
  chuán
  chún

  rén
  guāng

  chéng

   

  chuán

  rén
  tián

  zhuāng

   

  chuán
  dōng

  rén
  wáng

  zhōng
  tóng
   
  tóng
  chuán

  chuān
  rén
  yáng

   

  yuán
  shuò
  zhōng

  zhì

  wéi
  hàn
  zhōng


   
 • 
   
   
   
  yán
  kuài


  shēng
   
 • 
   
   
   
  shī
  zhī
  cháng


  héng
   
 • 
   
   
   
  tán
  tái
  miè
  míng
   

  chéng
  rén
      
  shào
  kǒng

  sān
  shí
  jiǔ
  suì
   
  zhuàng
  mào
  shèn
  è
   

  shì
  kǒng

   
  kǒng


  wéi
  cái

   


  shòu

   
  tuì
  退
  ér
  xiū
  xíng
   
  xíng

  yóu
  jìng
   
  fēi
  gōng
  shì

  jiàn
  qīng


   
 • 
   
   
   
  gōng
  liáng  zhèng
   
 • 
   
   
   
  bāng
  xùn


  liǎn
   
 • 
   
   
   
  yuán
  xiàn   
 • 
   
   
   
  yán
  xìng


  liǔ
   
  shào
  kǒng


  shí
  liù
  suì
   
 • 
   
   
   
  gōng

  西
  shàng
   
 • 
   
   
   
  rén  xuǎn
   
 • 
   
   
   
  gōng
  jiān
  dìng


  zhōng
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  ruò
  shào
  kǒng


  shí
  sān
  suì
   
  yǒu
  ruò
  yuē
   
   

  zhī
  yòng
   

  wéi
  guì
   
  xiān
  wáng
  zhī
  dào

  wéi
  měi
   
  xiǎo

  yóu
  zhī
   
  yǒu
  suǒ

  xíng
   
  zhī

  ér

     jié
  zhī
     xíng

   
   
   
  xìn
  jìn


   
  yán   
  gōng
  jìn


   
  yuǎn
  chǐ


   
  yīn

  shī

  qīn
   


  zōng

   
   
 • 
   
   
   
  gōng

  西
  zhēn


  shàng
   
 • 
   
   
   
  shū
  zhòng
  huì   
 • 
   
   
   
  hòu
  chù   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  jīn
  zhě

  shuì

  wáng

  jiù   

  zhì

  zhī
  ér
  wèi
  yuè
   
  yuē
   
  dài


  yuè
  nǎi

   
   


   

  yuè


   
  qiě


  bào
  rén
  zhī
  zhì
  ér
  lìng
  rén

  zhī
   
  zhuō

   
  yǒu
  bào
  rén
  zhī
  zhì
   
  shǐ
  使
  rén
  zhī
  zhī
   
  dài

   
  shì
  wèi

  ér
  xiān
  wén
   
  wēi

   
  sān
  zhě

  shì
  zhī

  huàn
   
   
 • 
   
   
   

  shū
  shèng   
 • 
   
   
   
  tài
  shǐ
  gōng
  yuē
   
  xué
  zhě
  duō
  chēng

  shí

  zhī

   

  zhě
  huò
  guò

  shí
   
  huǐ
  zhě
  huò
  sǔn

  zhēn
   
  jūn
  zhī
  wèi

  jué
  róng
  mào
   

  lùn
  yán   
  chū
  kǒng
  shì

  wén
  jìn
  shì
   
  míng
  xìng
  wén  lún  wèn
  bìng

  wéi
  piān
   

  zhě
  quē
  yān
   
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《史记》南京大学出版社 注音版,《史记》全注全译 中国文联出版社,
多音字参考列表
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [巷](读音:hàng,xiàng)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [荷](读音:hé,hè)
  [蓧](读音:diào,tiáo,dí)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [一](读音:yī)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [都](读音:dōu,dū)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [能](读音:néng,nài)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [節](读音:jié,jiē)
  [信 ](读音:xìn, )
  [冇](读音:méi,mò)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [若](读音:rě,ruò)
  [](读音:yìng,yīng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [吾](读音:wú,yù)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [夫](读音:fú,fū)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [知](读音:zhī,zhì)
  [可](读音:kè,kě)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [六](读音:liù,lù)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [茲](读音:cí,zī)
  [南](读音:nā,nán)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [石](读音:dàn,shí)
  [明](读音:míng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [處](读音:chú,chù)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [車](读音:chē,jū)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [期](读音:qī,jī)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [過](读音:guò,guō)
  [其](读音:jī,qí)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  史记作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。