中国古文之家 访问手机版

《杨震列传》拼音版,带全文注音(班固)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • yáng
  zhèn
  liè
  zhuàn
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  bān

 • 
   
   
   

  jiāng
  jūn
  dèng
  zhì
  wén

  xián
  ér

  zhī
   

  mào
  cái
   

  qiān
  jīng
  zhōu

  shǐ
   
  dōng
  lái
  tài
  shǒu
   
  dāng
  zhī
  jùn
   
  dào
  jīng
  chāng

   

  suǒ

  jīng
  zhōu
  mào
  cái
  wáng

  wéi
  chāng

  lìng
   

  jiàn
   
  zhì

  huái
  怀
  jīn
  shí
  jīn

  wèi
  zhèn
   
  zhèn
  yuē
   
   

  rén
  zhī
  jūn
   
  jūn

  zhī

  rén
   


   
   

  yuē
   
     zhī
  zhě
   
   
  zhèn
  yuē
   
   
  tiān
  zhī
   
  shén
  zhī
   

  zhī
   

  zhī
   

  wèi

  zhī
   
   

  kuì
  ér
  chū
   
  hòu
  zhuǎn
  zhuō
  涿
  jùn
  tài
  shǒu
   
  xìng
  gōng
  lián
   

  shòu


   

  sūn
  cháng
  shū
  shí

  xíng
   

  jiù
  zhǎng
  zhě
  huò

  lìng
  wèi
  kāi
  chǎn

   
  zhèn

  kěn
  肯,
  yuē
   
  shǐ
  使
  hòu
  shì
  chēng
  wéi
  qīng
  bái


  sūn
     zhī
   


  hòu

   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhèn   
  hóng
  nóng
  huà
  yīn
  rén

   

  shì


   
  gāo

  shí
  yǒu
  gōng
   
  fēng
  chì
  quán
  hóu
   
  gāo

  chǎng
   
  zhāo

  shí
  wéi
  chéng
  xiàng
   
  fēng
  ān
  píng
  hóu
   

  bǎo
   

   
  ōu
  yáng
  shàng
  shū
   
   
  āi
   
  píng
  zhī
  shì
   
  yǐn

  jiāo
  shòu
   

  shè
  èr
  nián
   

  liǎng
  gōng
   
  jiǎng


  zhēng
   
  suì
  dùn
  táo
   

  zhī
  suǒ
  chù
   
  guāng

  gāo

  jié
   
  jiàn

  zhōng
   
  gōng
  chē

  zhēng
   
  lǎo
  bìng

  dào
   


  jiā
   
 • 
   
   
   
  zhèn
  shào
  hào
  xué
   
  shòu
   
  ōu
  yáng
  shàng
  shū
   

  tài
  cháng
  huán

   
  míng
  jīng

  lǎn
   


  qióng
  jiū
   
  zhū

  wéi
  zhī

  yuē
   
   
  guān

  西
  kǒng

  yáng


   
   
  cháng
   


  zhōu
  jùn

  mìng
  shù
  shí
  nián
   
  zhòng
  rén
  wèi
  zhī
  wǎn

   
  ér
  zhèn
  zhì


   
  hòu
  yǒu
  guān
  què
  xián
  sān
  shàn

   
  fēi

  jiǎng
  táng
  qián
   
  dōu
  jiǎng


  jìn
  yuē
   
   
  shé
  shàn
  zhě
   
  qīng  zhī
  xiàng

   
  shù
  sān
  zhě
   

  sān
  tái

   
  xiān
  shēng


  shēng

   
   
  nián

  shí
   
  nǎi
  shǐ
  shì
  zhōu
  jùn
   
 • 
   
   
   
  yuán
  chū

  nián
   
  zhēng

  wéi
  tài

   
  qiān
  tài
  cháng
   
  xiān
  shì

  shì
  xuǎn

  duō


  shí
   
  zhèn

  jiàn
  míng
  jīng
  míng
  shì
  chén
  liú
  yáng
  lún
  děng
   
  xiǎn
  chuán
  xué

   
  zhū

  chēng
  zhī
   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《古文选》中州古籍出版社,
拼音相关:
 
多音字列表
“传”:zhuàn,其它读音:chuán,zhuàn
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“华”:huà,其它读音:huá,huà,huā
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“隐”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“教”:jiāo,其它读音:jiào,jiāo
“摄”:shè,其它读音:shè,niè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“卒”:,其它读音:zú,cù,cuì
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“少”:shào,其它读音:shāo,shǎo,shào
“好”:hào,其它读音:hǎo,hào
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“答”:,其它读音:dá,dā
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“冠”:guān,其它读音:guān,guàn
“雀”:què,其它读音:què,qiāo,qiǎo
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“蛇”:shé,其它读音:shé,yí
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“夫”:,其它读音:fū,fú
“服”:,其它读音:fú,fù
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“台”:tái,其它读音:tái,tāi
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“都”:dōu,其它读音:dū,dōu
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“辟”:,其它读音:bì,pì
“刺”:,其它读音:cì,cī
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“遗”:wèi,其它读音:yí,wèi,suí
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“转”:zhuǎn,其它读音:zhuǎn,zhuàn,zhuǎi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“仆”:,其它读音:pū,pú
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“传”:chuán,其它读音:chuán,zhuàn
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。