中国古文之家 访问手机版

《曲突徒薪》拼音版,带全文注音(班固)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。 • xīn
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  bān

 • 
   
   
   
  chū
   
  huò
  shì
  shē
  chǐ
   
  mào
  líng

  shēng
  yuē
   
   
  huò
  shì

  wáng
   

  shē


  xùn
   

  xùn


  shàng
   

  shàng
  zhě
   

  dào

   
  zài
  rén
  zhī
  yòu
   
  zhòng

  hài
  zhī
   
  huò
  shì
  bǐng
  quán

  jiǔ
   
  hài
  zhī
  zhě
  duō

   
  tiān
  xià
  hài
  zhī
   
  ér
  yòu
  xíng


  dào
   

  wáng

  dài
   
   
  nǎi
  shàng
  shū
   
  yán
   
   
  huò
  shì
  tài
  shèng
   

  xià

  ài
  hòu
  zhī
   


  shí

  zhì
   

  shǐ
  使
  zhì
  wáng
   
   
  shū
  sān
  shàng
   
  zhé
  bào
  wén
   
 • 
   
   
   

  hòu
   
  huò
  shì
  zhū
  miè
   
  ér
  gào
  huò
  shì
  zhě
  jiē
  fēng
   
  rén
  wèi

  shēng
  shàng
  shū
  yuē
   
   
  chén
  wén

  yǒu
  guò
  zhǔ
  rén
  zhě
   
  jiàn

  zào
  zhí

   
  páng
  yǒu

  xīn
   

  wèi
  zhǔ
  rén
   
   
  gēng
  wéi


   
  yuǎn


  xīn
   

  zhě
   
  qiě
  yǒu
  huǒ
  huàn
   
   
  zhǔ
  rén
  hēi
  rán

  yìng
   
  é
  ér
  jiā
  guǒ
  shī
  huǒ
   
  lín

  gòng
  jiù
  zhī
   
  xìng
  ér


   

  shì
  shā
  niú
  zhì
  jiǔ
   
  xiè

  lín
  rén
   
  zhuó
  làn
  zhě
  zài

  shàng
  xíng
     gōng

  zuò
   
  ér


  yán


  zhě
   
  rén
  wèi
  zhǔ
  rén
  yuē
   
   
  xiāng
  shǐ
  使
  tīng

  zhī
  yán
   

  fèi
  niú
  jiǔ
   
  zhōng

  huǒ
  huàn
   
  jīn
  lùn
  gōng
  ér
  qǐng
  bīn
     xīn

  ēn

   
  jiāo
  tóu
  làn
  é
  wéi
  shàng


   
   
  zhǔ
  rén
  nǎi

  ér
  qǐng
  zhī
   
  jīn
  mào
  líng


  shù
  shàng
  shū
  yán
  huò
  shì
  qiě
  yǒu
  biàn
   

  fáng
  jué
  zhī
   
  xiàng
  shǐ
  使

  shuō

  xíng
   

  guó

  liè

  chū
  jué
  zhī
  fèi
   
  chén


  luàn
  zhū
  miè
  zhī
  bài
   
  wǎng
  shì


   
  ér  méng

  gōng
   
  wéi

  xià
  chá
  zhī


  guì

  xīn


  zhī

   
  shǐ
  使

  jiāo

  zhuó
  làn
  zhī
  yòu
   
   
  shàng
  nǎi  shí

   
  hòu

  wéi
  láng
   
 • 
   
   
   
 • 
   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《汉书》中华书局,
拼音相关:
 
多音字列表
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“傍”:páng,其它读音:bàng,páng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“更”:gēng,其它读音:gēng,gèng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“嘿”:hēi,其它读音:hēi,mò
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“应”:yìng,其它读音:yīng,yìng
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“共”:gòng,其它读音:gōng,gǒng,gòng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“各”:,其它读音:gè,gě
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“费”:fèi,其它读音:fèi,bì
“亡”:,其它读音:wáng,wàng,wú
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“泽”:,其它读音:zé,shì
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“耶”:,其它读音:yé,yē
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“乡”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“亡”:,其它读音:wáng,wàng,wú
“裂”:liè,其它读音:liè,liě
“费”:fèi,其它读音:fèi,bì
“亡”:,其它读音:wáng,wàng,wú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“唯”:wéi,其它读音:wéi,wěi
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“郎”:láng,其它读音:láng,làng
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。