中国古文之家 访问手机版

《过秦论·下篇》拼音版,带全文注音(贾谊)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • guò
  qín
  lùn
  ·
  ·
  xià
  piān
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  jiǎ

 • 
   
   
   
  qín
  wáng


  ér

  wèn
   
  suì
  guò
  ér

  biàn
   
  èr
  shì
  shòu
  zhī
   
  yīn
  ér

  gǎi
   
  bào
  nüè

  zhòng
  huò
   

  yīng  qīn
   
  wēi
  ruò


   
  sān
  zhǔ
  zhī
  huò
   
  zhōng
  shēn


   
  wáng
   
  dāng

  shí

   

  fēi

  shēn
  móu
  yuǎn

  zhì
  huà
  zhī
  shì

   
  rán
  suǒ


  gǎn
  jìn
  zhōng
  zhǐ
  guò
  zhě
   
  qín

  duō

  huì
  zhī
  jìn

   
  zhōng
  yán
  wèi


  kǒu
  ér
  shēn   

  shǐ
  使
  tiān
  xià
  zhī
  shì
  qīng
  ěr
  ér
  tīng
   
  chóng

  ér

   

  kǒu
  ér

  yán
   
  shì

  sān
  zhǔ
  shī
  dào
   
  ér
  zhōng
  chén

  jiàn
   
  zhì
  shì

  móu

   
  tiān
  xià

  luàn
   
  jiān

  shàng
  wén
   


  bēi
  zāi
   
  xiān
  wáng
  zhī
  yōng

  zhī
  shāng
  guó

   

  zhì
  gōng
  qīng
   


   
  shì
   

  shì

  shè
  xíng
  ér
  tiān
  xià
  zhì
   

  qiáng

   
  jìn
  bào
  zhū
  luàn
  ér
  tiān
  xià

   

  ruò

   
  wáng

  zhēng
  ér
  zhū
  hóu
  cóng
   

  xuē

   
  nèi
  shǒu
  wài

  ér
  shè

  cún
   

  qín
  zhī
  shèng

   
  fán

  yán
  xíng
  ér
  tiān
  xià
  zhèn
   


  shuāi

   
  bǎi
  xìng
  yuàn
  ér
  hǎi
  nèi
  pàn

   

  zhōu
  wáng  dào
   
  qiān

  zǎi

  jué
   
  qín
  běn

  bìng
  shī
   


  néng
  cháng
   
  yóu
  shì
  guān
  zhī
   
  ān
  wēi
  zhī
  tǒng
  xiāng

  yuǎn

   
 • 
   
   
   
  qín
  jiān
  zhū
  hóu
  shān
  dōng
  sān
  shí

  jùn
   
  xiū
  jīn
  guān
   

  xiǎn
  sài
   
  shàn
  jiǎ
  bīng
  ér
  shǒu
  zhī
   
  rán
  chén
  shè
  shuài
  sǎn
  luàn
  zhī
  zhòng
  shù
  bǎi
   
  fèn   

  yòng
  gōng

  zhī
  bīng
   
  chú
  yōu
  bái
  tǐng
   
  wàng

  ér
  shí
   
  héng
  xíng
  tiān
  xià
   
  qín
  rén

  xiǎn

  shǒu
   
  guān
  liáng


   
  cháng   
  qiáng


  shè
   
  chǔ
  shī
  shēn

   
  zhàn

  hóng
  鸿
  mén
   
  céng

  fān

  zhī
  nàn
   

  shì
  shān
  dōng
  zhū
  hóu
  bìng

   
  háo
  jùn
  xiāng

   
  qín
  shǐ
  使
  zhāng
  hán
  jiàng
  ér
  dōng
  zhēng
   
  zhāng
  hán
  yīn

  sān
  jūn
  zhī
  zhòng
   
  yāo
  shì

  wài
   

  móu

  shàng
   
  qún
  chén
  zhī

  xiāng
  xìn
   

  jiàn   

  yīng

   
  suì


   
  jiè
  shǐ
  使

  yīng
  yǒu
  yōng
  zhǔ
  zhī
  cái
  ér
  jǐn

  zhōng
  zuǒ
   
  shān
  dōng
  suī
  luàn
   
  sān
  qín
  zhī


  quán
  ér
  yǒu
   
  zōng
  miào
  zhī


  wèi
  jué

   
 • 
   
   
   
  qín

  bèi
  shān
  dài


  wéi

   

  sài
  zhī
  guó

   


  gōng

  lái
  zhì

  qín
  wáng
  èr
  shí

  jūn
   
  cháng
  wéi
  zhū
  hóu
  xióng
   


  shì
  xián
  zāi
   

  shì

  rán

   
  qiě
  tiān
  xià
  cháng
  tóng
  xīn
  bìng

  gōng
  qín

   
  rán
  kùn

  xiǎn

  ér

  néng
  jìn
  zhě
   

  yǒng

  zhì
  huì


  zāi
   
  xíng


   
  shì

  biàn
  便

   
  qín
  suī
  xiǎo

   

  bìng

  chéng
   

  è
  sài
  ér
  shǒu
  zhī
   
  zhū
  hóu
   


  huì
   
  fēi
  yǒu

  wáng
  zhī
  xíng

   

  jiāo
  wèi
  qīn
   

  mín
  wèi

   
  míng
  yuē
  wáng
  qín
   

  shí

  zhī

   

  jiàn
  qín

  zhī
  nán
  fàn
   

  tuì
  退
  shī
   
  àn


  mín

  dài


   
  shōu
  ruò  lìng

  guó
  zhī
  jūn
   

  huàn
  hǎi
  nèi
   
  guì
  wéi
  tiān

   

  yǒu

  hǎi
   
  ér
  shēn
  wèi
  qín
  zhě
   
  jiù
  bài
  fēi

   
 • 
   
   
   

  yàn
  yuē
   
   
  qián
  shì
  zhī

  wàng
   
  hòu
  shì
  zhī
  shī

   
   
  shì

  jūn

  wéi
  guó
   
  guān
  zhī
  shàng

   
  yàn
  zhī
  dāng
  shì
   
  cān
  zhī
  rén
  shì
   
  chá
  shèng
  shuāi
  zhī

   
  shěn
  quán
  shì
  zhī

   

  jiù
  yǒu

   
  biàn
  huà
  yīn
  shí
   

  kuàng

  cháng
  jiǔ
  ér
  shè

  ān

   
 
多音字列表
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“贾”:jiǎ,其它读音:gǔ,jiǎ
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“据”:,其它读音:jù,jū
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“甲”:jiǎ,其它读音:jiǎ,xiá
“率”:shuài,其它读音:shuài,lǜ
“散”:sǎn,其它读音:sàn,sǎn
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“臂”:,其它读音:bì,bei
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“呼”:,其它读音:hū,xū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“梃”:tǐng,其它读音:tǐng,tìng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“横”:héng,其它读音:héng,hèng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“刺”:,其它读音:cì,cī
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“射”:shè,其它读音:shè,yè,yì
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“曾”:céng,其它读音:zēng,céng
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“要”:yāo,其它读音:yào,yāo
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“可”:,其它读音:kě,kè
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“仅”:jǐn,其它读音:jǐn,jìn
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“地”:,其它读音:dì,de
“可”:,其它读音:kě,kè
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“地”:,其它读音:dì,de
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“缪”:,其它读音:móu,miù,miào,mù,liǎo
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“便”:biàn,其它读音:biàn,pián
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“罢”:,其它读音:bà,ba,pí
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“暴”:bào,其它读音:bào,pù
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“知”:zhì,其它读音:zhī,zhì
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“卒”:,其它读音:zú,cù
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“糜”:,其它读音:mí,méi
“没”:,其它读音:méi,mò
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“夫”:,其它读音:fū,fú
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“暴”:bào,其它读音:bào,pù
“服”:,其它读音:fú,fù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“削”:xuē,其它读音:xiāo,xuē
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“繁”:fán,其它读音:fán,pó
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“载”:zǎi,其它读音:zǎi,zài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“参”:cān,其它读音:cān,shēn,cēn,sān
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“贾”:jiǎ,其它读音:gǔ,jiǎ,,jià
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。