中国古文之家 访问手机版

《过秦论·上篇》拼音版,带全文注音(贾谊)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • guò
  qín
  lùn
  ·
  ·
  shàng
  piān
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  jiǎ

 • 
   
   
   
  shǐ
  huáng


   

  wēi
  zhèn

  shū

   
  rán
  chén
  shè
  wèng
  yǒu
  shéng
  shū
  zhī

   
  méng

  zhī
  rén
   
  ér
  qiān

  zhī


   
  cái
  néng


  zhōng
  rén
   
  fēi
  yǒu
  zhòng

   


  zhī
  xián
   
  táo
  zhū
   

  dùn
  zhī

   
  niè

  háng

  zhī
  jiān
   
  ér
  jué

  qiān

  zhī
  zhōng
   
  shuài


  zhī

   
  jiāng
  shù
  bǎi
  zhī
  zhòng
   
  zhuǎn
  ér
  gōng
  qín
   
  zhǎn

  wéi
  bīng
   
  jiē
  gān
  竿
  wéi

   
  tiān
  xià
  yún

  xiǎng
  yìng
   
  yíng
  liáng
  ér
  yǐng
  cóng
   
  shān
  dōng
  háo
  jùn
  suì
  bìng

  ér
  wáng
  qín


   
 • 
   
   
   
  xiào
  gōng


   
  huì
  wén
   

   
  zhāo
  xiāng
  méng


   
  yīn


   
  nán

  hàn
  zhōng
   

  西


   
  shǔ
   
  dōng

  gāo

  zhī

   
  běi
  shōu
  yào
  hài
  zhī
  jùn
   
  zhū
  hóu
  kǒng

   
  huì
  méng
  ér
  móu
  ruò
  qín
   

  ài
  zhēn

  zhòng
  bǎo
  féi
  ráo
  zhī

   

  zhì
  tiān
  xià
  zhī
  shì
   

  zòng

  jiāo
   
  xiāng

  wéi

   
  dāng

  zhī
  shí
   

  yǒu
  mèng
  cháng
   
  zhào
  yǒu
  píng
  yuán
   
  chǔ
  yǒu
  chūn
  shēn
   
  wèi
  yǒu
  xìn
  líng
   


  jūn
  zhě
   
  jiē
  míng
  zhì
  ér
  zhōng
  xìn
   
  kuān
  hòu
  ér
  ài
  rén
   
  zūn
  xián
  ér
  zhòng
  shì
   
  yuē
  zòng

  héng
   
  jiān
  hán
   
  wèi
   
  yān
   
  chǔ
   

   
  zhào
   
  sòng
   
  wèi
   
  zhōng
  shān
  zhī
  zhòng
   

  shì
  liù
  guó
  zhī
  shì
   
  yǒu
  nìng
  yuè
   

  shàng
   

  qín
   


  zhī
  shǔ
  wèi
  zhī
  móu
   

  míng
   
  zhōu
  zuì
   
  chén
  zhěn
   
  shào
  huá
   
  lóu
  huǎn
   
  zhái
  jǐng
   


   
  yuè

  zhī

  tōng


   


   
  sūn
  bìn
   
  dài
  tuó
   

  liáng
   
  wáng
  liào
   
  tián

   
  lián

   
  zhào
  shē
  zhī
  lún
  zhì

  bīng
   
  cháng

  shí
  bèi
  zhī

   
  bǎi
  wàn
  zhī
  zhòng
   
  kòu
  guān
  ér
  gōng
  qín
   
  qín
  rén
  kāi
  guān
  yán

   
  jiǔ
  guó
  zhī
  shī
   
  qūn
  xún
  ér

  gǎn
  jìn
   
  qín

  wáng
  shǐ


  zhī
  fèi
   
  ér
  tiān
  xià
  zhū
  hóu

  kùn

   

  shì
  zòng
  sàn
  yuē
  bài
   
  zhēng


  ér

  qín
   
  qín
  yǒu


  ér
  zhì


   
  zhuī
  wáng
  zhú
  běi
   

  shī
  bǎi
  wàn
   
  liú
  xuè
  piāo

   
  yīn

  chéng
  biàn
  便
   
  zǎi

  tiān
  xià
   
  fēn
  liè
  shān

   
  qiáng
  guó
  qǐng

   
  ruò
  guó

  cháo
   
  yán

  xiào
  wén
  wáng
   
  zhuāng
  xiāng
  wáng
   
  xiǎng
  guó
  zhī

  qiǎn
   
  guó
  jiā

  shì
   
  • 
    
    
    
   qín
   xiào
   gōng

   xiáo
   hán
   zhī

    
   yōng
   yōng
   zhōu
   zhī

    
   jūn
   chén

   shǒu

   kuī
   zhōu
   shì
    
   yǒu

   juǎn
   tiān
   xià
    
   bāo


   nèi
    
   náng
   kuò

   hǎi
   zhī

    
   bìng
   tūn

   huāng
   zhī
   xīn
    
   dāng
   shì
   shí

    
   shāng
   jūn
   zuǒ
   zhī
    
   nèi    

   gēng
   zhī
    
   xiū
   shǒu
   zhàn
   zhī

    
   wài
   lián
   héng
   ér
   dòu
   zhū
   hóu
    

   shì
   qín
   rén
   gǒng
   shǒu
   ér


   西

   zhī
   wài
    
  • 
    
    
    

   zhì
   shǐ
   huáng
    
   fèn
   liù
   shì
   zhī

   liè
    
   zhèn
   cháng

   ér


   nèi
    
   tūn
   èr
   zhōu
   ér
   wáng
   zhū
   hóu
    

   zhì
   zūn
   ér
   zhì
   liù

    
   zhí
   qiāo

   ér
   biān
   chī
   tiān
   xià
    
   wēi
   zhèn

   hǎi
    
   nán

   bǎi
   yuè
   zhī

    

   wéi
   guì
   lín
    
   xiàng
   jùn
    
   bǎi
   yuè
   zhī
   jūn
    

   shǒu

   jǐng
    
   wěi
   mìng
   xià

    
   nǎi
   shǐ
   使
   méng
   tián
   běi
   zhù
   cháng
   chéng
   ér
   shǒu
   fān

    
   què
   xiōng


   bǎi


    

   rén

   gǎn
   nán
   xià
   ér


    
   shì

   gǎn
   wān
   gōng
   ér
   bào
   yuàn
    

   shì
   fèi
   xiān
   wáng
   zhī
   dào
    
   fén
   bǎi
   jiā
   zhī
   yán
    


   qián
   shǒu
    
   huī
   míng
   chéng
    
   shā
   háo
   jié
    
   shōu
   tiān
   xià
   zhī
   bīng
    

   zhī
   xián
   yáng
    
   xiāo
   fēng

    
   zhù

   wéi
   jīn
   rén
   shí
   èr
    

   ruò
   tiān
   xià
   zhī
   mín
    
   rán
   hòu
   jiàn
   huà
   wéi
   chéng
    
   yīn

   wéi
   chí
    


   亿
   zhàng
   zhī
   chéng
    
   lín


   zhī
   yuān
    

   wéi

    
   liáng
   jiàng
   jìng

   shǒu
   yào
   hài
   zhī
   chù
    
   xìn
   chén
   jīng

   chén

   bīng
   ér
   shuí

    
   tiān
   xià

   dìng
    
   shǐ
   huáng
   zhī
   xīn
    


   wéi
   guān
   zhōng
   zhī

    
   jīn
   chéng
   qiān

    

   sūn

   wáng
   wàn
   shì
   zhī


    
  • 
    
    
    
   qiě

   tiān
   xià
   fēi
   xiǎo
   ruò

    
   yōng
   zhōu
   zhī

    
   xiáo
   hán
   zhī

    

   ruò

    
   chén
   shè
   zhī
   wèi
    
   fēi
   zūn


    
   chǔ
    
   yān
    
   zhào
    
   hán
    
   wèi
    
   sòng
    
   wèi
    
   zhōng
   shān
   zhī
   jūn

    
   chú
   yōu

   qín
    
   fēi
   xiān

   gōu

   cháng
   shā

    
   zhé
   shù
   zhī
   zhòng
    
   fēi
   kàng

   jiǔ
   guó
   zhī
   shī

    
   shēn
   móu
   yuǎn

    
   xíng
   jūn
   yòng
   bīng
   zhī
   dào
    
   fēi

   xiàng
   shí
   zhī
   shì

    
   rán
   ér
   chéng
   bài

   biàn
    
   gōng

   xiāng
   fǎn
    


   shì
   shǐ
   使
   shān
   dōng
   zhī
   guó

   chén
   shè
   duó
   cháng
   xié

    

   quán
   liàng

       tóng
   nián
   ér


    
   rán
   qín   zhī

    
   zhì
   wàn
   shèng
   zhī
   shì
    


   zhōu
   ér
   cháo
   tóng
   liè
    
   bǎi
   yòu

   nián

    
   rán
   hòu

   liù

   wéi
   jiā
    
   xiáo
   hán
   wéi
   gōng
    


   zuò
   nàn
   ér

   miào
   huī
    
   shēn

   rén
   shǒu
    
   wéi
   tiān
   xià
   xiào
   zhě
    


    
   rén


   shī
   ér
   gōng
   shǒu
   zhī
   shì


    
 
多音字列表
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“贾”:,其它读音:gǔ,jiǎ
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“贾”:jiǎ,其它读音:gǔ,jiǎ
“据”:,其它读音:jù,jū
“地”:,其它读音:dì,de
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“卷”:juǎn,其它读音:juàn,juǎn
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“囊”:náng,其它读音:náng,nāng
“括”:kuò,其它读音:kuò,guā
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“度”:,其它读音:dù,duó
“织”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“斗”:dòu,其它读音:dǒu,dòu
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“没”:,其它读音:méi,mò
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“遗”:,其它读音:yí,wèi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“膏”:gāo,其它读音:gāo,gào
“地”:,其它读音:dì,de
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“要”:yào,其它读音:yào,yāo
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng
“地”:,其它读音:dì,de
“合”:,其它读音:hé,gě
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng
“约”:yuē,其它读音:yuē,yāo
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“宁”:nìng,其它读音:níng,nìng,zhù
“苏”:,其它读音:sū,sù
“属”:shǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“召”:shào,其它读音:zhào,shào
“翟”:zhái,其它读音:dí,zhái
“景”:jǐng,其它读音:jǐng,yǐng
“苏”:,其它读音:sū,sù
“厉”:,其它读音:lì,lài
“乐”:yuè,其它读音:lè,liáo,yuè
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“地”:,其它读音:dì,de
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“遗”:,其它读音:yí,wèi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng
“散”:sàn,其它读音:sàn,sǎn
“约”:yuē,其它读音:yuē,yāo
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“地”:,其它读音:dì,de
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“追”:zhuī,其它读音:zhuī,duī
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“血”:xuè,其它读音:xiě,xuè
“漂”:piāo,其它读音:piāo,piǎo,piào
“乘”:chéng,其它读音:chéng,shèng
“便”:biàn,其它读音:biàn,pián
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“裂”:liè,其它读音:liè,liě
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“服”:,其它读音:fú,fù
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“浅”:qiǎn,其它读音:qiǎn,jiān
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“振”:zhèn,其它读音:zhèn,zhēn
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“合”:,其它读音:hé,gě
“振”:zhèn,其它读音:zhèn,zhēn
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“地”:,其它读音:dì,de
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“系”:,其它读音:xì,jì
“颈”:jǐng,其它读音:jǐng,gěng
“委”:wěi,其它读音:wěi,wēi
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“筑”:zhù,其它读音:zhù,zhú
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“隳”:huī,其它读音:huī,duò
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“华”:huà,其它读音:huá,huà,huā
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“池”:chí,其它读音:chí,,tuó
“据”:,其它读音:jù,jū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“劲”:jìng,其它读音:jìn,jìng
“要”:yào,其它读音:yào,yāo
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“卒”:,其它读音:zú,cù
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“没”:,其它读音:méi,mò
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“绳”:shéng,其它读音:shéng,mǐn
“氓”:méng,其它读音:méng,máng
“隶”:,其它读音:lì,dài
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“翟”:,其它读音:dí,zhái
“陶”:táo,其它读音:táo,dào
“朱”:zhū,其它读音:zhū,shú
“猗”:,其它读音:yī,yǐ,ē
“行”:háng,其它读音:háng,xíng
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“倔”:jué,其它读音:jué,juè
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“率”:shuài,其它读音:shuài,lǜ
“卒”:,其它读音:zú,cù
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“转”:zhuǎn,其它读音:zhuǎn,zhuàn,zhuǎi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“揭”:jiē,其它读音:jiē,qì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“应”:yìng,其它读音:yīng,yìng
“景”:yǐng,其它读音:jǐng,yǐng
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“地”:,其它读音:dì,de
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“矜”:qín,其它读音:jīn,qín,guān
“铦”:xiān,其它读音:xiān,kuò,tiǎn,guā
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“度”:duó,其它读音:dù,duó
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“絜”:xié,其它读音:xié,jié
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“量”:liàng,其它读音:liáng,liàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“区”:,其它读音:qū,ōu
“区”:,其它读音:qū,ōu
“地”:,其它读音:dì,de
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“有”:yòu,其它读音:yǒu,yòu
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“合”:,其它读音:hé,gě
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“隳”:huī,其它读音:huī,duò
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“贾”:jiǎ,其它读音:gǔ,jiǎ,,jià
 
欢迎留言/纠错(共有信息3条))

网友留言
  【第1楼】标红色的是指?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(10:55)
  【第1_1楼】多音字.
  古文之家网友:116.22.***发表于(16:52)
  【第2楼】找半天终于找到了.👍👍👍
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(09:35)
  【第3楼】赢在此应该读三声通影
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(14:29)
  【第3_1楼】赢:担也.景从:如影之随形也.景:通影.感谢您的批评指正,从语义上来讲,这里没有错误.
  古文之家网友:119.86.***发表于(21:40)
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。