中国古文之家 访问手机版

《过秦论·上篇》拼音版,过秦论·上篇全文注音-贾谊

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • guò
  qín
  lùn
  ·
  ·
  shàng
  piān

  -
  jiǎ

 • 
   
   
   
  xiào
  gōng


   
  huì
  wén
   

   
  zhāo
  xiāng
  méng


   
  yīn


   
  nán

  hàn
  zhōng
   

  西


   
  shǔ
   
  dōng

  gāo

  zhī

   
  běi
  shōu
  yào
  hài
  zhī
  jùn
   
  zhū
  hóu
  kǒng

   
  huì
  méng
  ér
  móu
  ruò
  qín
   

  ài
  zhēn

  zhòng
  bǎo
  féi
  ráo
  zhī

   

  zhì
  tiān
  xià
  zhī
  shì
   

  zòng

  jiāo
   
  xiāng

  wéi

   
  dāng

  zhī
  shí
   

  yǒu
  mèng
  cháng
   
  zhào
  yǒu
  píng
  yuán
   
  chǔ
  yǒu
  chūn
  shēn
   
  wèi
  yǒu
  xìn
  líng
   


  jūn
  zhě
   
  jiē
  míng
  zhì
  ér
  zhōng
  xìn
   
  kuān
  hòu
  ér
  ài
  rén
   
  zūn
  xián
  ér
  zhòng
  shì
   
  yuē
  zòng

  héng
   
  jiān
  hán
   
  wèi
   
  yān
   
  chǔ
   

   
  zhào
   
  sòng
   
  wèi
   
  zhōng
  shān
  zhī
  zhòng
   

  shì
  liù
  guó
  zhī
  shì
   
  yǒu
  nìng
  yuè
   

  shàng
   

  qín
   


  zhī
  shǔ
  wèi
  zhī
  móu
   

  míng
   
  zhōu
  zuì
   
  chén
  zhěn
   
  shào
  huá
   
  lóu
  huǎn
   
  zhái
  jǐng
   


   
  yuè

  zhī

  tōng


   


   
  sūn
  bìn
   
  dài
  tuó
   

  liáng
   
  wáng
  liào
   
  tián

   
  lián

   
  zhào
  shē
  zhī
  lún
  zhì

  bīng
   
  cháng

  shí
  bèi
  zhī

   
  bǎi
  wàn
  zhī
  zhòng
   
  kòu
  guān
  ér
  gōng
  qín
   
  qín
  rén
  kāi
  guān
  yán

   
  jiǔ
  guó
  zhī
  shī
   
  qūn
  xún
  ér

  gǎn
  jìn
   
  qín

  wáng
  shǐ


  zhī
  fèi
   
  ér
  tiān
  xià
  zhū
  hóu

  kùn

   

  shì
  zòng
  sàn
  yuē
  bài
   
  zhēng


  ér

  qín
   
  qín
  yǒu


  ér
  zhì


   
  zhuī
  wáng
  zhú
  běi
   

  shī
  bǎi
  wàn
   
  liú
  xuè
  piāo

   
  yīn

  chéng
  biàn
  便
   
  zǎi

  tiān
  xià
   
  fēn
  liè
  shān

   
  qiáng
  guó
  qǐng

   
  ruò
  guó

  cháo
   
  yán

  xiào
  wén
  wáng
   
  zhuāng
  xiāng
  wáng
   
  xiǎng
  guó
  zhī

  qiǎn
   
  guó
  jiā

  shì
   
 • 
   
   
   

  zhì
  shǐ
  huáng
   
  fèn
  liù
  shì
  zhī

  liè
   
  zhèn
  cháng

  ér


  nèi
   
  tūn
  èr
  zhōu
  ér
  wáng
  zhū
  hóu
   

  zhì
  zūn
  ér
  zhì
  liù

   
  zhí
  qiāo

  ér
  biān
  chī
  tiān
  xià
   
  wēi
  zhèn

  hǎi
   
  nán

  bǎi
  yuè
  zhī

   

  wéi
  guì
  lín
   
  xiàng
  jùn
   
  bǎi
  yuè
  zhī
  jūn
   

  shǒu

  jǐng
   
  wěi
  mìng
  xià

   
  nǎi
  shǐ
  使
  méng
  tián
  běi
  zhù
  cháng
  chéng
  ér
  shǒu
  fān

   
  què
  xiōng


  bǎi


   

  rén

  gǎn
  nán
  xià
  ér


   
  shì

  gǎn
  wān
  gōng
  ér
  bào
  yuàn
   

  shì
  fèi
  xiān
  wáng
  zhī
  dào
   
  fén
  bǎi
  jiā
  zhī
  yán
   


  qián
  shǒu
   
  huī
  míng
  chéng
   
  shā
  háo
  jié
   
  shōu
  tiān
  xià
  zhī
  bīng
   

  zhī
  xián
  yáng
   
  xiāo
  fēng

   
  zhù

  wéi
  jīn
  rén
  shí
  èr
   

  ruò
  tiān
  xià
  zhī
  mín
   
  rán
  hòu
  jiàn
  huà
  wéi
  chéng
   
  yīn

  wéi
  chí
   


  亿
  zhàng
  zhī
  chéng
   
  lín


  zhī
  yuān
   

  wéi

   
  liáng
  jiàng
  jìng

  shǒu
  yào
  hài
  zhī
  chù
   
  xìn
  chén
  jīng

  chén

  bīng
  ér
  shuí

   
  tiān
  xià

  dìng
   
  shǐ
  huáng
  zhī
  xīn
   


  wéi
  guān
  zhōng
  zhī

   
  jīn
  chéng
  qiān

   

  sūn

  wáng
  wàn
  shì
  zhī


   
 • 
   
   
   
  qín
  xiào
  gōng

  xiáo
  hán
  zhī

   
  yōng
  yōng
  zhōu
  zhī

   
  jūn
  chén

  shǒu

  kuī
  zhōu
  shì
   
  yǒu

  juǎn
  tiān
  xià
   
  bāo


  nèi
   
  náng
  kuò

  hǎi
  zhī

   
  bìng
  tūn

  huāng
  zhī
  xīn
   
  dāng
  shì
  shí

   
  shāng
  jūn
  zuǒ
  zhī
   
  nèi   

  gēng
  zhī
   
  xiū
  shǒu
  zhàn
  zhī

   
  wài
  lián
  héng
  ér
  dòu
  zhū
  hóu
   

  shì
  qín
  rén
  gǒng
  shǒu
  ér


  西

  zhī
  wài
   
 • 
   
   
   
  shǐ
  huáng


   

  wēi
  zhèn

  shū

   
  rán
  chén
  shè
  wèng
  yǒu
  shéng
  shū
  zhī

   
  méng

  zhī
  rén
   
  ér
  qiān

  zhī


   
  cái
  néng


  zhōng
  rén
   
  fēi
  yǒu
  zhòng

   


  zhī
  xián
   
  táo
  zhū
   

  dùn
  zhī

   
  niè

  háng

  zhī
  jiān
   
  ér
  jué

  qiān

  zhī
  zhōng
   
  shuài


  zhī

   
  jiāng
  shù
  bǎi
  zhī
  zhòng
   
  zhuǎn
  ér
  gōng
  qín
   
  zhǎn

  wéi
  bīng
   
  jiē
  gān
  竿
  wéi

   
  tiān
  xià
  yún

  xiǎng
  yìng
   
  yíng
  liáng
  ér
  yǐng
  cóng
   
  shān
  dōng
  háo
  jùn
  suì
  bìng

  ér
  wáng
  qín


   
 • 
   
   
   
  qiě

  tiān
  xià
  fēi
  xiǎo
  ruò

   
  yōng
  zhōu
  zhī

   
  xiáo
  hán
  zhī

   

  ruò

   
  chén
  shè
  zhī
  wèi
   
  fēi
  zūn


   
  chǔ
   
  yān
   
  zhào
   
  hán
   
  wèi
   
  sòng
   
  wèi
   
  zhōng
  shān
  zhī
  jūn

   
  chú
  yōu

  qín
   
  fēi
  xiān

  gōu

  cháng
  shā

   
  zhé
  shù
  zhī
  zhòng
   
  fēi
  kàng

  jiǔ
  guó
  zhī
  shī

   
  shēn
  móu
  yuǎn

   
  xíng
  jūn
  yòng
  bīng
  zhī
  dào
   
  fēi

  xiàng
  shí
  zhī
  shì

   
  rán
  ér
  chéng
  bài

  biàn
   
  gōng

  xiāng
  fǎn
   


  shì
  shǐ
  使
  shān
  dōng
  zhī
  guó

  chén
  shè
  duó
  cháng
  xié

   

  quán
  liàng

     tóng
  nián
  ér


   
  rán
  qín  zhī

   
  zhì
  wàn
  shèng
  zhī
  shì
   


  zhōu
  ér
  cháo
  tóng
  liè
   
  bǎi
  yòu

  nián

   
  rán
  hòu

  liù

  wéi
  jiā
   
  xiáo
  hán
  wéi
  gōng
   


  zuò
  nàn
  ér

  miào
  huī
   
  shēn

  rén
  shǒu
   
  wéi
  tiān
  xià
  xiào
  zhě
   


   
  rén


  shī
  ér
  gōng
  shǒu
  zhī
  shì


   
多音字列表
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“贾”:,其它读音:gǔ,jiǎ
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“贾”:jiǎ,其它读音:gǔ,jiǎ
“据”:,其它读音:jù,jū
“地”:,其它读音:dì,de
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“卷”:juǎn,其它读音:juàn,juǎn
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“囊”:náng,其它读音:náng,nāng
“括”:kuò,其它读音:kuò,guā
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“度”:,其它读音:dù,duó
“织”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“斗”:dòu,其它读音:dǒu,dòu
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“没”:,其它读音:méi,mò
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“遗”:,其它读音:yí,wèi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“膏”:gāo,其它读音:gāo,gào
“地”:,其它读音:dì,de
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“要”:yào,其它读音:yào,yāo
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng
“地”:,其它读音:dì,de
“合”:,其它读音:hé,gě
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng
“约”:yuē,其它读音:yuē,yāo
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“宁”:nìng,其它读音:níng,nìng,zhù
“苏”:,其它读音:sū,sù
“属”:shǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“召”:shào,其它读音:zhào,shào
“翟”:zhái,其它读音:dí,zhái
“景”:jǐng,其它读音:jǐng,yǐng
“苏”:,其它读音:sū,sù
“厉”:,其它读音:lì,lài
“乐”:yuè,其它读音:lè,liáo,yuè
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“地”:,其它读音:dì,de
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“遗”:,其它读音:yí,wèi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng
“散”:sàn,其它读音:sàn,sǎn
“约”:yuē,其它读音:yuē,yāo
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“地”:,其它读音:dì,de
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“追”:zhuī,其它读音:zhuī,duī
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“血”:xuè,其它读音:xiě,xuè
“漂”:piāo,其它读音:piāo,piǎo,piào
“乘”:chéng,其它读音:chéng,shèng
“便”:biàn,其它读音:biàn,pián
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“裂”:liè,其它读音:liè,liě
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“服”:,其它读音:fú,fù
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“浅”:qiǎn,其它读音:qiǎn,jiān
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“振”:zhèn,其它读音:zhèn,zhēn
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“合”:,其它读音:hé,gě
“振”:zhèn,其它读音:zhèn,zhēn
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“地”:,其它读音:dì,de
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“系”:,其它读音:xì,jì
“颈”:jǐng,其它读音:jǐng,gěng
“委”:wěi,其它读音:wěi,wēi
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“筑”:zhù,其它读音:zhù,zhú
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“隳”:huī,其它读音:huī,duò
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“华”:huà,其它读音:huá,huà,huā
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“池”:chí,其它读音:chí,,tuó
“据”:,其它读音:jù,jū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“劲”:jìng,其它读音:jìn,jìng
“要”:yào,其它读音:yào,yāo
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“卒”:,其它读音:zú,cù
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“没”:,其它读音:méi,mò
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“绳”:shéng,其它读音:shéng,mǐn
“氓”:méng,其它读音:méng,máng
“隶”:,其它读音:lì,dài
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“翟”:,其它读音:dí,zhái
“陶”:táo,其它读音:táo,dào
“朱”:zhū,其它读音:zhū,shú
“猗”:,其它读音:yī,yǐ,ē
“行”:háng,其它读音:háng,xíng
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“倔”:jué,其它读音:jué,juè
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“率”:shuài,其它读音:shuài,lǜ
“卒”:,其它读音:zú,cù
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“转”:zhuǎn,其它读音:zhuǎn,zhuàn,zhuǎi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“揭”:jiē,其它读音:jiē,qì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“应”:yìng,其它读音:yīng,yìng
“景”:yǐng,其它读音:jǐng,yǐng
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“地”:,其它读音:dì,de
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“矜”:qín,其它读音:jīn,qín,guān
“铦”:xiān,其它读音:xiān,kuò,tiǎn,guā
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“度”:duó,其它读音:dù,duó
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“絜”:xié,其它读音:xié,jié
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“量”:liàng,其它读音:liáng,liàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“区”:,其它读音:qū,ōu
“区”:,其它读音:qū,ōu
“地”:,其它读音:dì,de
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“有”:yòu,其它读音:yǒu,yòu
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“合”:,其它读音:hé,gě
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“隳”:huī,其它读音:huī,duò
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条)
网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:keringing@qq.com QQ:82045022 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。