中国古文之家 访问手机版

《狱中上梁王书》拼音版,带全文注音(邹阳)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

 • zhōng
  shàng
  liáng
  wáng
  shū
 • zōu
  yáng

 • biàn

  xiàn
  bǎo
   
  chǔ
  wáng
  yuè
  zhī
   


  jié
  zhōng
   

  hài

  xíng
   
  shì  yáng
  kuáng
   
  jiē


  shì
   
  kǒng
  zāo

  huàn

   
  yuàn

  wáng
  chá

  rén
   


  zhī

   
  ér
  hòu
  chǔ
  wáng
   

  hài
  zhī
  tīng
   

  shǐ
  使
  chén
  wéi


   
  jiē

  suǒ
  xiào
   
  chén
  wén

  gān
  pōu
  xīn
   


  chī

   
  chén
  shǐ

  xìn
   
  nǎi
  jīn
  zhī
  zhī
   
  yuàn

  wáng
  shú
  chá
   
  shǎo
  jiā
  lián
  yān
    • měi
  è
   

  gōng
  jiàn

   
  shì

  xián

  xiāo
   

  cháo
  jiàn

   
  bìn
  jiǎo

  sòng
   

  xiàng
  zhōng
  shān
   
  fàn


  xié
  zhé
  chǐ
  齿

  wèi
   

  wéi
  yìng
  hóu
   

  èr
  rén
  zhě
   
  jiē
  xìn

  rán
  zhī
  huà
   
  juān
  péng
  dǎng
  zhī

   
  xié


  zhī
  jiāo
   


  néng

  miǎn  zhī
  rén

   
  shì

  shēn


  dǎo
  yōng
  zhī

   

  yǎn

  shí

  hǎi
   

  róng

  shì
   


  gǒu

   

  zhōu

  cháo
   


  zhǔ
  shàng
  zhī
  xīn
   

  bǎi  shí

  dào

   

  gōng
  wěi
  zhī

  zhèng
   
  nìng

  fàn
  niú
  chē
  xià
   
  huán
  gōng
  rèn
  zhī

  guó
   

  èr
  rén
  zhě
   


  huàn

  cháo
   
  jiè


  zuǒ
  yòu
   
  rán
  hòu
  èr
  zhǔ
  yòng
  zhī
  zāi
   
  gǎn

  xīn
   


  xíng
   
  jiān

  jiāo

   
  kūn


  néng

   

  huò

  zhòng
  kǒu
  zāi
   

  piān
  tīng
  shēng
  jiān
   

  rèn
  chéng
  luàn
   


  tīng

  sūn
  zhī
  shuō
  zhú
  kǒng

   
  sòng
  rèn

  rǎn
  zhī

  qiú


   


  kǒng
   

  zhī
  biàn
   

  néng

  miǎn

  chán

   
  ér
  èr
  guó

  wēi
   


   
  zhòng
  kǒu
  shuò
  jīn
   

  huǐ
  xiāo


   
  qín
  yòng
  róng
  rén
  yóu

  ér

  zhōng
  guó
   

  yòng
  yuè
  rén

  zāng
  ér
  qiáng
  wēi
   
  xuān
   

  èr
  guó
   
  qiān

  shì
   


  piān
  zhī


  zāi
   
  gōng
  tīng
  bìng
  guān
   
  chuí
  míng
  dāng
  shì
   

  yuè
  wéi
  xiōng

   
  yóu

   

  zāng
  shì

   
  ròu
  wéi
  chóu

   
  zhū
   
  xiàng
   
  guǎn
   
  cài
  shì

   
  jīn
  rén
  zhǔ
  chéng
  néng
  yòng

   
  qín
  zhī
  míng
   
  hòu
  sòng
   

  zhī
  tīng
   

  móu
   
  ér
  sān
  wáng

  wéi

   
 • shì

  shèng
  wáng
  zhì
  shì


   

  huà

  táo
  jūn
  zhī
  shàng
   
  ér

  qiān

  bēi

  zhī

   

  duó

  zhòng
  duō
  zhī
  kǒu
   

  qín
  huáng

  rèn
  zhōng
  shù

  méng
  jiā
  zhī
  yán
   

  xìn
  jīng

   
  ér

  shǒu
  qiè

   
  zhōu
  wén
  wáng
  liè
  jīng
  wèi
   
  zài

  shàng
  guī
   

  wàng
  tiān
  xià
   
  qín
  xìn
  zuǒ
  yòu
  ér
  wáng
   
  zhōu
  yòng


  ér
  wàng
   


   


  néng
  yuè
  luán

  zhī

   
  chí

  wài
  zhī

   

  guān

  zhāo
  kuàng
  zhī
  dào

   
  jīn
  rén
  zhǔ
  chén
  chǎn

  zhī

   
  qiān
  wéi
  qiáng
  zhī
  zhì
   
  shǐ
  使


  zhī
  shì

  niú

  tóng
  zào
   

  bào
  jiāo
  suǒ

  fèn

  shì

   
 • zhì

  qín
  yòng
  shāng
  yāng
  zhī

   
  dōng
  ruò
  hán
   
  wèi
   

  qiáng
  tiān
  xià
   

  chē
  liè
  zhī
   
  yuè
  yòng


  zhǒng
  zhī
  móu
   
  qín
  jìng

  ér

  zhōng
  guó
   
  suì
  zhū

  shēn
   
  shì

  sūn
  shū
  áo
  sān

  xiàng
  ér

  huǐ
   

  líng

  zhòng

  sān
  gōng
  wèi
  rén
  guàn
  yuán
   
  jīn
  rén
  zhǔ
  chéng
  néng

  jiāo
  ào
  zhī
  xīn
   
  huái
  怀

  bào
  zhī

   

  xīn

   
  xiàn
  qíng

   
  duò
  gān
  dǎn
   
  shī

  hòu
   
  zhōng

  zhī
  qióng

   

  ài

  shì
   

  jié
  zhī
  quǎn

  shǐ
  使
  fèi
  yáo
   
  zhí
  zhī


  shǐ
  使

  yóu
   

  kuàng
  yīn
  wàn
  shèng
  zhī
  quán
   
  jiǎ
  shèng
  wáng
  zhī


   
  rán

  jīng

  zhàn


   
  yāo

  fán


   


  wèi

  wáng
  dào
  zāi
   
 • yàn
  yuē
   
   
  yǒu
  bái
  tóu

  xīn
   
  qīng
  gài


   
   


   
  zhī


  zhī

   

  fán


  táo
  qín
  zhī
  yān
   
  jiè
  jīng

  shǒu

  fèng
  dān
  shì
   
  wáng
  shē


  zhī
  wèi
   
  lín
  chéng

  jǐng

  què

  ér
  cún
  wèi
   

  wáng
  shē
   
  fán


  fēi
  xīn


   
  qín
  ér


  yān
   
  wèi

   
  suǒ


  èr
  guó
   

  liǎng
  jūn
  zhě
   
  xíng


  zhì
     qióng

   
  shì


  qín

  xìn

  tiān
  xià
   
  wèi
  yān
  wěi
  shēng
   
  bái
  guī
  zhàn
  wáng
  liù
  chéng
   
  wèi
  wèi

  zhōng
  shān
   


   
  chéng
  yǒu

  xiāng
  zhī

   

  qín
  xiàng
  yān
   
  rén

  zhī
  yān
  wáng
   
  yān
  wáng
  àn
  jiàn
  ér

   


  jué

   
  bái
  guī
  xiǎn

  zhōng
  shān
   
  rén

  zhī

  wèi
  wén
  hóu
   
  wén
  hóu  guāng
  zhī

   


   
  liǎng
  zhǔ
  èr
  chén
   
  pōu
  xīn

  gān
  xiāng
  xìn
   

  zāi
   
 • shì

  shèng
  wáng
  jué

   
  juān

  zhī
  zhī
  xīn
   
  ér

  yuè
  tián
  cháng
  zhī
  xián
   
  fēng

  gān
  zhī
  hòu
   
  xiū
  yùn

  zhī

   

  gōng  tiān
  xià
   


   

  shàn

  yàn

   

  jìn
  wén
  qīn

  chóu
   
  qiáng

  zhū
  hóu
   

  huán
  yòng

  chóu
   
  ér

  kuāng
  tiān
  xià
   


   

  rén
  yīn
  qín
   
  chéng
  jiā

  xīn
   

  jiè

   
 • chén
  wén
   
  zhōng


  bào
   
  xìn

  jiàn

   
   
  chén
  cháng

  wéi
  rán
     ěr
   

  jīng


  yān
  dān
  zhī

   
  bái
  hóng
  guàn

   
  tài

  wèi
  zhī
   
  wèi
  xiān
  shēng
  wèi
  qín
  huà
  cháng
  píng
  zhī
  shì
   
  tài
  bái
  shí
  mǎo
   
  zhāo
  wáng

  zhī
   

  jīng
  biàn
  tiān

  ér
  xìn


  liǎng
  zhǔ
   


  āi
  zāi
   
  jīn
  chén
  jìn
  zhōng
  jié
  chéng
   


  yuàn
  zhī
   
  zuǒ
  yòu

  míng
   

  cóng

  xùn
   
  wéi
  shì
  suǒ

   
  shì
  shǐ
  使
  jīng

   
  wèi
  xiān
  shēng


   
  ér
  yān
   
  qín   
  yuàn

  wáng
  shú
  chá
  zhī
   
 • chén
  wén
  míng
  yuè
  zhī
  zhū
   

  guāng
  zhī

   

  àn
  tóu
  rén

  dào
   
  zhòng


  àn
  jiàn
  xiāng
  miǎn
  zhě
   


   

  yīn
  ér
  zhì
  qián

   
  pán

  gēn

   
  lún
  qūn


   
  ér
  wéi
  wàn
  shèng

  zhě
   

  zuǒ
  yòu
  xiān
  wèi
  zhī
  róng

   


  yīn
  ér
  zhì
  qián
   
  suī
  chū
  suí
  zhū


   
  zhǐ
  yuàn
  jié
  ér

  jiàn

   
  yǒu
  rén
  xiān
  yóu
     xiǔ
  zhū
   
  shù
  gōng
  ér

  wàng
   
  jīn

  tiān
  xià


  qióng

  zhī
  shì
   
  shēn
  zài
  pín
  léi
   
  suī
  méng
  yáo
   
  shùn
  zhī
  shù
   
  xié

   
  guǎn
  zhī
  biàn
   
  huái
  怀
  lóng
  féng
   

  gān
  zhī

   
  ér


  gēn

  zhī
  róng
   
  suī
  jié
  jīng
  shén
   

  kāi
  zhōng

  dāng
  shì
  zhī
  jūn
   

  rén
  zhǔ


  àn
  jiàn
  xiāng
  miǎn
  zhī


   
  shì
  shǐ
  使


  zhī
  shì


  wéi


  xiǔ
  zhū
  zhī


   
 • chén
  wén
  shèng
  shì

  cháo
  zhě
   

   


  míng
  hào
  zhě
     shāng
  xíng
   


  míng
  shèng

   
  zēng   

  hào
  zhāo

   


  huí
  chē
   
  jīn

  shǐ
  使
  tiān
  xià
  liáo
  kuò
  zhī
  shì
   
  lóng

  wēi
  zhòng
  zhī
  quán
   
  xié

  wèi
  shì
  zhī
  guì
   
  huí
  miàn

  xíng
   

  shì
  chǎn

  zhī
  rén
   
  ér
  qiú
  qīn
  jìn

  zuǒ
  yòu
   

  shì
  yǒu  xué
  yán
  sǒu
  zhī
  zhōng
  ěr
   
  ān
  yǒu
  jìn
  zhōng
  xìn
  ér

  què
  xià
  zhě
  zāi
   
 
多音字列表
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“疑”:,其它读音:yí,nǐ
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“疑”:,其它读音:yí,nǐ
“夫”:,其它读音:fū,fú
“地”:,其它读音:dì,de
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“卒”:,其它读音:zú,cù
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“疑”:,其它读音:yí,nǐ
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“少”:shǎo,其它读音:shǎo,shào
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“盖”:gài,其它读音:gài,gě,hé
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“於”:,其它读音:yú,wū
“期”:,其它读音:qī,jī
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“於”:,其它读音:yú,wū
“期”:,其它读音:qī,jī
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“合”:,其它读音:hé,gě
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“苏”:,其它读音:sū,sù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“尾”:wěi,其它读音:wěi,yǐ
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“苏”:,其它读音:sū,sù
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“恶”:,其它读音:è,wù,ě,wū
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“食”:,其它读音:shí,sì,yì
“駃”:jué,其它读音:jué,kuài
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“恶”:,其它读音:è,wù,ě,wū
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“恶”:è,其它读音:è,wù,ě,wū
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“肖”:xiāo,其它读音:xiāo,xiào
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“卒”:,其它读音:zú,cù
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“拉”:,其它读音:lā,lá
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“卒”:,其它读音:zú,cù
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“应”:yìng,其它读音:yīng,yìng
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“挟”:xié,其它读音:xié,jiā
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“缪”:,其它读音:móu,miù,miào,mù,liǎo
“委”:wěi,其它读音:wěi,wēi
“宁”:nìng,其它读音:níng,nìng,zhù
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“合”:,其它读音:hé,gě
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“翟”:,其它读音:dí,zhái
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“臧”:zāng,其它读音:zāng,zàng,cáng
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“系”:,其它读音:xì,jì
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“系”:,其它读音:xì,jì
“奇”:,其它读音:qí,jī
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“合”:,其它读音:hé,gě
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“臧”:zāng,其它读音:zāng,zàng,cáng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“合”:,其它读音:hé,gě
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“仇”:chóu,其它读音:chóu,qiú
“朱”:zhū,其它读音:zhū,shú
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“觉”:jué,其它读音:jué,jiào
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“说”:yuè,其它读音:shuō,shuì,yuè
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“亡”:,其它读音:wáng,wú
“厌”:yàn,其它读音:yàn,yān,yā
“夫”:,其它读音:fū,fú
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“仇”:chóu,其它读音:chóu,qiú
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“仇”:chóu,其它读音:chóu,qiú
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“殷”:yīn,其它读音:yīn,yān,yǐn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“夫”:,其它读音:fū,fú
“鞅”:yāng,其它读音:yāng,yàng
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“卒”:,其它读音:zú,cù
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“裂”:liè,其它读音:liè,liě
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“夫”:,其它读音:fū,fú
“种”:zhǒng,其它读音:zhǒng,zhòng,chóng
“劲”:jìng,其它读音:jìn,jìng
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“敖”:áo,其它读音:áo,ào
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“於”:,其它读音:yú,wū
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“可”:,其它读音:kě,kè
“见”:xiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“堕”:duò,其它读音:duò,huī
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“可”:,其它读音:kě,kè
“可”:,其它读音:kě,kè
“刺”:,其它读音:cì,cī
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“假”:jiǎ,其它读音:jiǎ,jià
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“要”:yāo,其它读音:yào,yāo
“妻”:,其它读音:qī,qì
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“莫”:,其它读音:mò,mù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“柢”:,其它读音:dǐ,chí
“奇”:,其它读音:qí,jī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“只”:zhǐ,其它读音:zhī,zhǐ
“结”:jié,其它读音:jié,jiē
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“夫”:,其它读音:fū,fú
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“挟”:xié,其它读音:xié,jiā
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“柢”:,其它读音:dǐ,chí
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“陶”:táo,其它读音:táo,dào
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“载”:zài,其它读音:zǎi,zài
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“拘”:,其它读音:jū,gōu
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“廧”:qiáng,其它读音:qiáng,sè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“底”:,其它读音:dǐ,de
“厉”:,其它读音:lì,lài
“号”:hào,其它读音:hào,háo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“曾”:zēng,其它读音:zēng,céng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“号”:hào,其它读音:hào,háo
“朝”:zhāo,其它读音:zhāo,cháo
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“笼”:lóng,其它读音:lóng,lǒng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“趋”:,其它读音:qū,cù
“阙”:què,其它读音:quē,què
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。