中国古文之家 访问手机版

《归田赋》拼音版,带全文注音(张衡)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • guī
  tián

 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  zhāng
  héng
 • 
   
   
   
  yóu  yǒng
  jiǔ
   

  míng
  lüè

  zuǒ
  shí
   

  lín
  chuān

  xiàn

   


  qīng

  wèi

   
  gǎn
  cài

  zhī
  kāng
  kǎi
   
  cóng
  táng
  shēng

  jué

   
  liàng
  tiān
  dào
  zhī
  wēi
  mèi
   
  zhuī  tóng

   
  chāo
  āi
  chén

  xiá
  shì
   

  shì
  shì

  cháng

   
 • 
   
   
   

  shì
  zhòng
  chūn
  lìng
  yuè
   
  shí


  qīng
   
  yuán


  mào
   
  bǎi
  cǎo

  róng
   
  wáng   
  cāng
  gēng
  āi
  míng
   
  jiāo
  jǐng
  xié
  háng
   
  guān
  guān
  yīng
  yīng
   

  yān
  xiāo
  yáo
   
  liáo


  qíng
   
 • 
   
   
   
  ěr
  nǎi
  lóng
  yín
  fāng

   

  xiào
  shān
  qiū
   
  yǎng
  fēi
  xiān
  jiǎo
   

  diào
  cháng
  liú
   
  chù
  shǐ
  ér

   
  tān
  ěr
  tūn
  gōu
   
  luò
  yún
  jiān
  zhī

  qín
   
  xuán
  yuān
  chén
  zhī
  shā
  liú
   
 • 
   
   
   

  shí
  yào
  líng
  é
  yǐng
   


  wàng
  shū
   

  pán
  yóu
  zhī
  zhì

   
  suī


  ér
  wàng

   
  gǎn
  lǎo
  shì
  zhī

  jiè
   
  jiāng
  huí
  jià

  péng

   
  tán

  xián
  zhī
  miào
  zhǐ
   
  yǒng
  zhōu
   
  kǒng
  zhī

  shū
   
  huī
  hàn


  fèn
  zǎo
   
  chén
  sān
  huáng
  zhī
  guǐ

   
  gǒu
  zòng
  xīn


  wài
   
  ān
  zhī
  róng

  zhī
  suǒ

   
 
多音字列表
“都”:,其它读音:dū,dōu
“俟”:,其它读音:sì,qí
“期”:,其它读音:qī,jī
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“疑”:,其它读音:yí,nǐ,níng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“昧”:mèi,其它读音:mèi,mò
“追”:zhuī,其它读音:zhuī,duī
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“遐”:xiá,其它读音:xiá,hú
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“颈”:jǐng,其它读音:jǐng,gěng
“颉”:xié,其它读音:jié,xié,jiá
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“泽”:,其它读音:zé,shì
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“纤”:xiān,其它读音:xiān,qiàn
“缴”:jiǎo,其它读音:jiǎo,zhuó
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“景”:yǐng,其它读音:jǐng,yǐng
“般”:bān,其它读音:bān,bō
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“弹”:tán,其它读音:dàn,tán
“翰”:hàn,其它读音:hàn,gàn
“模”:,其它读音:mó,mú
“纵”:zòng,其它读音:zòng,zǒng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。