中国古文之家 访问手机版

《长亭送别》拼音版,带全文注音(王实甫)

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • cháng
  tíng
  sòng
  bié
 • 
  [
  yuán
   
  ]
  wáng
  shí

 • 
   
   
   
   
  [
  xiǎo
  liáng
  zhōu
   
  ]

  jiàn


  lèi
  wāng
  wāng

  gǎn
  chuí
   
  kǒng

  rén
  zhī
   
  měng
  rán
  jiàn
  le

  tóu

   
  cháng


   
  tuī
  zhěng

  luó

   
 • 
   
   
   
   
  [

  shà
   
  ]
  qīng
  shān

  sòng
  xíng
   
  shū
  lín

  zuò
  měi
   
  dàn
  yān

  ǎi
  xiāng
  zhē

   

  yáng

  dào

  rén

   

  shǔ
  qiū
  fēng
  tīng


   

  wèi
  shèn
  me
  lǎn
  shàng
  chē
  ér
  nèi
   
  lái
  shí
  shèn

   

  hòu

  chí
   
 • 
  jié
  yún
   

  rén
  zhǔ
  jiàn

  chā
   
  zhāng
  shēng

  shì
  luò
  hòu
  de
  rén
   
 • 
   
   
   
   
  [
  gǔn
  xiù
  qiú
   
  ]
  hèn
  xiāng
  jiàn

  chí
   
  yuàn
  guī   
  liǔ

  cháng

  cōng
  nán

   
  hèn

  qiàn
  shū
  lín
  guà
  zhù
  xié
  huī
   

  ér
  zhūn
  zhūn
  de
  xíng
   
  chē
  ér
  kuài
  kuài
  de
  suí
   
  què
  gào
  le
  xiāng

  huí

   


  ér
  yòu
  zǎo
  bié

   
  tīng

  dào

  shēng
   


   
   
  sōng
  le
  jīn
  chuàn
   
  yáo
  wàng
  jiàn
  shí

  cháng
  tíng
   
  jiǎn
  le


   

  hèn
  shuí
  zhī
   
 • 
   
   
   
   

  rén
  yún
   
  hóng
  niáng

  zhǎn
  zhě
   
 • 
  xià
   
   


  jié

   
   
  jié
  yún
   


  xíng
  bié

  huà
  ér
   
  pín
  sēng
  zhǔn
  bèi
  mǎi
  dēng


  kàn
   
  zuò
  qīn
  de
  chá
  fàn
  shǎo


  pín
  sēng
  de
   
  xiān
  shēng
  zài

   
  ān

  shàng
  bǎo
  zhòng
  zhě
   
   
  cóng
  jīn
  jīng
  chàn

  xīn

   
  zhuān
  tīng
  chūn
  léi


  shēng
   
 • 
   
   
   
   
  [
  yāo
  piān
   
  ]
  suī
  rán
  jiǔ
  hòu
  chéng
  jiā
  pèi
   
  nài
  shí
  jiān
  zěn

  bēi

   


  chī
   
  xīn

  zuì
   
  zuó
  xiāo
  jīn

   
  qīng
  jiǎn
  le
  xiǎo
  yāo
  wéi
   
 • 
   
   
   
   
  [

  shà
   
  ]
  dào
  jīng
  shī

  shuǐ

   
  chèn
  chéng

  jié
  yǐn
  shí
   
  shùn
  shí

  bǎo
  chuāi
  shēn

   
  huāng
  cūn  mián
  zǎo
   

  diàn
  fēng
  shuāng
  yào

  chí
   
  ān

  qiū
  fēng

   
  zuì
  nán
  tiáo

   
  zuì
  yào

  chí
   
 • 
  dàn
  chàng
   
 • 
   
   
   
   
  [
  èr
  shā
   
  ]

  xiū
  yōu
  wén
   

  zhǐ


  tíng

  zài


   
  xiū
  yào

  chūn

  yàn

  xiāo

   

  zhè

  qīng
  luán
  yǒu
  xìn
  pín


   

  què
  xiū
   
  jīn
  bǎng

  míng
  shì

  guī
   
   


  jié
  jūn


   
  ruò
  jiàn
  le


  xiāng
  huā
  cǎo
   
  zài
  xiū


  chù

  chí
   
 • 

  yún
   
  xiǎo
  shēng
  zhè


  bái
  duó


  zhuàng
  yuán
   
  zhèng
  shì
   
  qīng
  xiāo
  yǒu

  zhōng

  dào
   
  jīn
  bǎng

  míng
  shì

  guī
   
   
 • 
   
   
   
   
  zuò
  dào
   
   
  jiàn

  rén

   
   

  rén
  yún
   
  zhāng
  shēng

  zhǎng
  lǎo
  zuò
   
  xiǎo
  jiě
  zhè

  zuò
   
  hóng
  niáng
  jiāng
  jiǔ
  lái
   
  zhāng
  shēng
   

  xiàng
  qián
  lái
   
  shì

  jiā
  qīn
  juàn
   

  yào
  huí

   
  ǎn
  jīn

  jiāng
  yīng
  yīng


   
  dào
  jīng
  shī
  xiū


  liǎo
  ǎn
  hái
  ér
   
  zhèng
  chuāi


  zhuàng
  yuán
  huí
  lái
  zhě
   
 • 
 • 
   
   
   
   

  rén
  yún
   
  xiǎo
  jiě

  zhǎn
  zhě
   
   
  hóng

  jiǔ
   
  dàn

  zhǎn
  cháng


   
  yún
   
  qǐng
  chī
  jiǔ
   
 • 
  dàn
  yún
   
  jūn
  xíng
  bié

  suǒ
  zèng
   
  kǒu
  zhàn

  jué
   
  wèi
  jūn
  sòng
  xíng
   
   

  zhì
  jīn

  zài
   
  dāng
  shí
  qiě

  qīn
   
  hái
  jiāng
  jiù
  lái

   
  lián

  yǎn
  qián
  rén
   
 • 
   
   
   
   
  hóng
  yún
   

  rén

  hǎo

  huì
   
  jiě
  jiě
   

  jiā

   
 • 
   
   
   
   
  [
  mǎn
  tíng
  fāng
   
  ]
  gōng
  shí
  tài

   


  duì
  miàn
   
  qǐng

  bié

   
  ruò

  shì
  jiǔ

  jiān


  mén
  dāng
  huí

   
  yǒu
  xīn
  dāi  àn

  méi
   
  suī
  rán
  shì

  shǒu


  shí
  bàn

   


  zhe
  ǎn


  měi
  gòng
  zhuō
  ér
  shí
   
  yǎn

  kōng
  liú

   
  xún


  jiù

   
  xiǎn
  huà
  zuò
  wàng

  shí
   
 • 
   
   
   
   

  yún
   
  yǒu
  shèn
  yán

  zhǔ

  xiǎo
  shēng

   
 • 
   
   
   
   

  rén
   
  zhǎng
  lǎo
  shàng
  yún
   
  jīn

  sòng
  zhāng
  shēng

  jīng
   
  shí

  cháng
  tíng
   
  ān
  pái
  xià
  yán

   


  zhǎng
  lǎo
  xiān
  xíng
   

  jiàn
  zhāng
  shēng
   
  xiǎo
  jiě
  lái
  dào
   
 • 
   
  dàn
  chàng
   
 • 
   
   
   
   
  [
  shàng
  xiǎo
  lóu
   
  ]

  huān
  wèi

   

  chóu
  xiāng

   
  xiǎng
  zhe
  ǎn
  qián


  qíng
   
  zuó

  chéng
  qīn
   
  jīn

  bié

   

  shěn
  zhī
  zhè


  xiāng


  wèi
   
  què
  yuán
  lái

  bié

  qíng
  gèng
  zēng
  shí
  bèi
   
 • 
  hóng

  jiǔ
  le
   
   
  dàn
  chàng
   
 • 
   
   
   
   
  [
  sān
  shà
   
  ]
  xiào
  yín
  yín

  chù
  lái
   

  guī
   
  guī
  jiā
  ruò
  dào
  luó
  wéi

   
  zuó
  xiāo

  xiù
  qīn
  xiāng
  nuǎn
  liú
  chūn
  zhù
   
  jīn


  cuì
  bèi
  shēng
  hán
  yǒu
  mèng
  zhī
   
 • 
   

  yún
   
  xiǎo
  jiě
  zhī

  chà

   
  zhāng
  gǒng
  gēng
  gǎn
  lián
  shuí
   
  jǐn
  gēng

  jué
   

  pōu
  cùn
  xīn
   
   
  rén
  shēng
  cháng
  yuǎn
  bié
   
  shú

  zuì
  guān
  qīn
   


  zhī
  yīn
  zhě
   
  shuí
  lián
  cháng
  tàn
  rén
   
 • 
   
   
   
   

  rén
  yún
   
  liàng

  chē
  ér
   
  ǎn
  xiān
  huí

   
  xiǎo
  jiě
  suí
  hòu

  hóng
  niáng
  lái
   
 • 
   
   
   
   
  [
  yāo
  piān
   
  ]
  nián
  shào

  qīng
  yuǎn
  bié
   
  qíng
  zhì
   
  quán

  xiǎng
  tuǐ
  ér
  xiāng
  āi
   
  liǎn
  ér
  xiāng
  wēi
   
  shǒu
  ér
  xiāng
  xié
   


  ǎn
  cuī
  xiàng
  guó
  zuò


  婿
   

  róng

  guì
   
  dàn  bìng
  tóu
  lián
   
  shà
  qiǎng

  zhuàng
  yuán


   
 • 
   
   
   
   
  [
  cháo
  tiān

   
  ]
  nuǎn
  róng
  róng

  pēi
   
  bái
  líng
  líng

  shuǐ
   
  duō
  bàn
  shì
  xiāng

  lèi
   
  yǎn
  miàn
  qián
  chá
  fàn


  dài
  yào
  chī
   
  hèn
  sài
  mǎn
  chóu
  cháng
  wèi
   
   

  jiǎo

  míng
   
  yíng
  tóu
  wēi

   
   
  chāi
  yuān
  yāng
  zài
  liǎng
  xià

   


  zhè

   
     shēng
  cháng


   
 • 
  dàn
  yún
   
  hóng
  niáng
   
  shèn
  me
  tāng
  shuǐ
  yàn

  xià
   
 • 
   
   
   
   
  dàn
  yún
   
  zhāng
  shēng
   


  xíng

  guān


  guān
   

  zǎo
  biàn
  便
  huí
  lái
   
 • 
   
   
   
   
  [
  shōu
  wěi
   
  ]

  wéi
  shān

  zhōng
   

  biān
  cán
  zhào

   
  biàn
  rén
  jiān
  fán
  nǎo
  tián
  xiōng

   
  liàng
  zhè
  xiē

  xiǎo
  chē
  ér


  zài


   
 • 
  dàn
  chàng
   
 • 

  yún
   
  xiǎo
  shēng
  tuō

  rén

  yīn
   
  píng
  zhe
  xiōng
  zhōng
  zhī
  cái
   
  shì
  guān

  shí
  jiè
  ěr
   
 • 
   
   
   
   
  [
  kuài
  huó
  sān
   
  ]
  jiāng
  lái
  de
  jiǔ
  gòng
  shí
   
  cháng
  zhe
   
  jiǎ
  ruò
  biàn
  便
  shì   

  yǒu
  xiē   


  wèi
   
 • 
   
   
   
   
  hóng
  yún
   
  jiě
  jiě
  jīn

  zěn
  me


  bàn
   
 • 
  dàn
   

   
  hóng
  tóng
  shàng
   
   
  dàn
  yún
   
  jīn

  sòng
  zhāng
  shēng
  shàng
  cháo

  yìng
   
  zǎo
  shì

  rén
  shāng
  gǎn
   
  kuàng
  zhí


  qiū
  tiān

   
  hǎo
  fán
  nǎo
  rén


   
 • 
  dàn
  yún
   


  zhī

  de
  xīn


   
 • 
   
   
   
   

  yún
   
  zài
  shuí

  xiǎo
  jiě
   
  xiǎo
  shēng
  yòu
  shēng

  niàn
   
 • 
  dàn
  chàng
   
 • 
   
   
   
   
  [

  shà
   
  ]
  zhè
  yōu
  chóu


  shuí
   
  xiāng

  zhǐ

  zhī
   
  lǎo
  tiān

  guǎn
  rén
  qiáo
  cuì
   
  lèi
  tiān
  jiǔ

  huáng


   
  hèn

  sān
  fēng
  huá
  yuè

   
  dào
  wǎn
  lái
  mèn


  西
  lóu

   
  jiàn
  le
  xiē

  yáng

  dào
   
  shuāi
  liǔ
  cháng

   
 • 
   
   
   
   
  dàn
   
  hóng
  xià
   
   

  yún
   

  tóng
  gǎn
  zǎo
  xíng

  chéng
  ér
   
  zǎo
  xún


  宿
  chù
   
  lèi
  suí
  liú
  shuǐ

   
  chóu
  zhú

  yún
  fēi
   
 • 
   
   
   
   
  [
  zhèng
  gōng
   
  ]
   
  [
  duān
  zhèng
  hǎo
   
  ]

  yún
  tiān
   
  huáng
  huā

   

  西
  fēng
  jǐn
   
  běi
  yàn
  nán
  fēi
   
  xiǎo
  lái
  shuí
  rǎn
  shuāng
  lín
  zuì
   
  zǒng
  shì

  rén
  lèi
   
 • 
   
   
   
   
  hóng
  yún
   
  jiě
  jiě

  céng
  chī
  zǎo
  fàn
   
  yǐn

  kǒu
  ér
  tāng
  shuǐ
   
 • 
   
   
   
   
  [
  tuō

  shān
   
  ]
  xià

  西
  fēng
  huáng

  fēn
  fēi
   
  rǎn
  hán
  yān
  shuāi
  cǎo


   
  jiǔ

  shàng
  xié
  qiān
  zhe
  zuò
  de
   

  chóu
  méi

  lín
  qīn
  de
   
 • 
   
   
   
   
  [
  dāo
  dāo
  lìng
   
  ]
  jiàn
  ān
  pái
  zhuó
  chē
  ér
   

  ér
   

  yóu
  rén
  áo
  áo
  jiān
  jiān
  de

   
  yǒu
  shèn
  me
  xīn
  qíng
  huā
  ér
   

  ér
   

  bàn

  jiāo
  jiāo


  de
  mèi
   
  zhǔn
  bèi
  zhe
  bèi
  ér
   
  zhěn
  ér
   
  zhǐ
  suǒ
  hūn
  hūn
  chén
  chén
  de
  shuì
   
  cóng
  jīn
  hòu
  shān
  ér
   
  xiù
  ér
   
  dōu
  wèn
  zuò
  chóng
  chóng
  dié
  dié
  de
  lèi
     mèn
  shā
  rén

  me


  de

  mèn
  shā
  rén

  me

   
  jiǔ

  hòu
  shū
  ér
   
  xìn
  ér
   
  suǒ
  huáng
  huáng
  de

   
 • 
   
  xià
   
   
  dàn
  chàng
   
 • 
  bēi
  huān

  sàn

  bēi
  jiǔ
   
  nán
  běi
  dōng

  西
  wàn

  chéng
   
 • 
   
   
   
   
  [
  shuǎ
  hái
  ér
   
  ]
  lín

  jīn
  xiù

  hóng
  lèi
     qīng
  shān
  gèng
  shī
  湿
   

  láo
  dōng

  yàn

  西
  fēi
   
  wèi
  dēng
  chéng
  xiān
  wèn
  guī

   
  suī
  rán
  yǎn

  rén
  qiān

   
  qiě
  jìn
  shēng
  qián
  jiǔ

  bēi
   
  wèi
  yǐn
  xīn
  xiān
  zuì
   
  yǎn
  zhōng
  liú
  xuè
   
  xīn
  nèi
  chéng
  huī
   
 • 

  jiǔ
  liǎo
   
  zuò
   
   
  dàn
  cháng


   
 • liú
  liàn

  bié


   
  jiàn

  ān
  shàng

   


  zhù
  lèi
  yǎn
  chóu
  méi
   
 • 
   
   
   
   
  [

  biān
  jìng
   
  ]
  shà
  shí
  jiān
  bēi
  pán
  láng

   
  chē
  ér
  tóu
  dōng
   

  ér
  xiàng

  西
   
  liǎng

  pái
  huái
   
  luò

  shān
  héng
  cuì
   
  zhī

  jīn
  xiāo

  宿
  zài


   
  yǒu
  mèng

  nán
  xún

   
 • 
  xià
   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《高中生必背古诗文67+5篇》团结出版社,
拼音相关:
 
多音字列表
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“排”:pái,其它读音:pái,pǎi
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“应”:yìng,其它读音:yīng,yìng
“那”:,其它读音:nà,nǎ,nèi,nā,nuó
“好”:hǎo,其它读音:hǎo,hào
“呵”:,其它读音:hē,a,kē
“散”:sàn,其它读音:sàn,sǎn
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“端”:duān,其它读音:duān,cuǎn
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“好”:hǎo,其它读音:hǎo,hào
“地”:,其它读音:dì,de
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“谁”:shuí,其它读音:shuí,shéi
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“系”:,其它读音:xì,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“斜”:xié,其它读音:xié,xiá
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“谁”:shuí,其它读音:shuí,shéi
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“么”:me,其它读音:me,yāo,mó,mò,ma
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“打”:,其它读音:dǎ,dá
“那”:,其它读音:nà,nǎ,nèi,nā,nuó
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“呵”:,其它读音:hē,a,kē
“叨”:dāo,其它读音:tāo,dāo
“叨”:dāo,其它读音:tāo,dāo
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“排”:pái,其它读音:pái,pǎi
“着”:zhuó,其它读音:zhuó,zháo,zhāo,zhe
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“熬”:áo,其它读音:āo,áo
“熬”:áo,其它读音:āo,áo
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“么”:me,其它读音:me,yāo,mó,mò,ma
“打”:,其它读音:dǎ,dá
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“着”:zhe,其它读音:zhuó,zháo,zhāo,zhe
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“只”:zhǐ,其它读音:zhī,zhǐ
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“都”:dōu,其它读音:dū,dōu
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“的”:,其它读音:de,dí,dì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“闷”:mèn,其它读音:mèn,mēn
“么”:me,其它读音:me,yāo,mó,mò,ma
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“闷”:mèn,其它读音:mèn,mēn
“么”:me,其它读音:me,yāo,mó,mò,ma
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“夫”:,其它读音:fū,fú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“这”:zhè,其它读音:zhè,zhèi
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“要”:yào,其它读音:yào,yāo,yuē
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“了”:liǎo,其它读音:le,liǎo
“挣”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“揣”:chuāi,其它读音:chuǎi,chuài,chuāi,tuán,zhuī
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“个”:,其它读音:gè,gě
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“荫”:yīn,其它读音:yīn,yìn
“着”:zhe,其它读音:zhuó,zháo,zhāo,zhe
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“拾”:shí,其它读音:shí,shè
“芥”:jiè,其它读音:jiè,gài
“夫”:,其它读音:fū,fú
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“差”:chā,其它读音:chà,chā,chāi,cī,cuō
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“把”:,其它读音:bǎ,bà
“了”:liǎo,其它读音:le,liǎo
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“吁”:,其它读音:xū,yù
“脱”:tuō,其它读音:tuō,tuì
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“叶”:,其它读音:yè,xié
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“斜”:xié,其它读音:xié,xiá
“着”:zhe,其它读音:zhuó,zháo,zhāo,zhe
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“地”:de,其它读音:dì,de
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“把”:,其它读音:bǎ,bà
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“吁”:,其它读音:xū,yù
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“似”:,其它读音:sì,shì
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“夫”:,其它读音:fū,fú
“把”:,其它读音:bǎ,bà
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“把”:,其它读音:bǎ,bà
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“吁”:,其它读音:xū,yù
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“合”:,其它读音:hé,gě
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“着”:zhe,其它读音:zhuó,zháo,zhāo,zhe
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“这”:zhè,其它读音:zhè,zhèi
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“少”:shào,其它读音:shāo,shǎo,shào
“呵”:,其它读音:hē,a,kē
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“呵”:,其它读音:hē,a,kē
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“挨”:āi,其它读音:āi,ái
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“妻”:,其它读音:qī,qì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“个”:,其它读音:gè,gě
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“煞”:shà,其它读音:shā,shà
“强”:qiǎng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“把”:,其它读音:bǎ,bà
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“把”:,其它读音:bǎ,bà
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“供”:gōng,其它读音:gōng,gòng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“待”:dāi,其它读音:dài,dāi
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“合”:,其它读音:hé,gě
“着”:zhe,其它读音:zhuó,zháo,zhāo,zhe
“夫”:,其它读音:fū,fú
“妻”:,其它读音:qī,qì
“共”:gòng,其它读音:gōng,gǒng,gòng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“底”:,其它读音:dǐ,de
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“夫”:,其它读音:fū,fú
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“曾”:céng,其它读音:zēng,céng
“饮”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“汤”:tāng,其它读音:tāng,shāng,yáng,dàng
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“么”:me,其它读音:me,yāo,mó,mò,ma
“汤”:tāng,其它读音:tāng,shāng,yáng,dàng
“咽”:yàn,其它读音:yuān,yān,yàn,yè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“活”:huó,其它读音:huó,guō
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“共”:gòng,其它读音:gōng,gǒng,gòng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“着”:zhe,其它读音:zhuó,zháo,zhāo,zhe
“似”:,其它读音:sì,shì
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“泥”:,其它读音:ní,nǐ,nì
“假”:jiǎ,其它读音:jiǎ,jià,xià,gé
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“便”:biàn,其它读音:biàn,pián
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“泥”:,其它读音:ní,nǐ,nì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“些”:xiē,其它读音:xiē,suò,sā
“泥”:,其它读音:ní,nǐ,nì
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“似”:,其它读音:sì,shì
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“要”:yào,其它读音:yào,yāo,yuē
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“角”:jiǎo,其它读音:jiǎo,jué
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“拆”:chāi,其它读音:chāi,cā
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“个”:,其它读音:gè,gě
“这”:zhè,其它读音:zhè,zhèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“个”:,其它读音:gè,gě
“那”:,其它读音:nà,nǎ,nèi,nā,nuó
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“吁”:,其它读音:xū,yù
“夫”:,其它读音:fū,fú
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“看”:kàn,其它读音:kàn,kān
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“藉”:,其它读音:jiè,jí
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“横”:héng,其它读音:héng,hèng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“宿”:,其它读音:sù,xiǔ,xiù
“那”:,其它读音:nà,nǎ,nèi,nā,nuó
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“便”:biàn,其它读音:biàn,pián
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“这”:zhè,其它读音:zhè,zhèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“个”:,其它读音:gè,gě
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“榜”:bǎng,其它读音:bǎng,bàng,péng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“占”:zhàn,其它读音:zhān,zhàn
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“还”:hái,其它读音:huán,hái,xuán
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“差”:chà,其它读音:chà,chā,chāi,cī,cuō
“更”:gēng,其它读音:gēng,gèng
“谁”:shuí,其它读音:shuí,shéi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“谁”:shuí,其它读音:shuí,shéi
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“淋”:lín,其它读音:lín,lìn
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“燕”:yàn,其它读音:yàn,yān
“期”:,其它读音:qī,jī
“底”:,其它读音:dǐ,de
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“饮”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“血”:xuè,其它读音:xiě,xuè
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“煞”:shà,其它读音:shā,shà
“服”:,其它读音:fú,fù
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“饮”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“揣”:chuāi,其它读音:chuǎi,chuài,chuāi,tuán,zhuī
“体”:,其它读音:tǐ,tī,bèn
“雨”:,其它读音:yǔ,yù
“露”:,其它读音:lòu,lù
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“要”:yào,其它读音:yào,yāo,yuē
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“调”:tiáo,其它读音:tiáo,diào,zhōu
“要”:yào,其它读音:yào,yāo,yuē
“煞”:shà,其它读音:shā,shà
“这”:zhè,其它读音:zhè,zhèi
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“谁”:shuí,其它读音:shuí,shéi
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“只”:zhǐ,其它读音:zhī,zhǐ
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“压”:,其它读音:yā,yà
“华”:huá,其它读音:huá,huà,huā
“闷”:mèn,其它读音:mèn,mēn
“把”:,其它读音:bǎ,bà
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“些”:xiē,其它读音:xiē,suò,sā
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“煞”:shà,其它读音:shā,shà
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“个”:,其它读音:gè,gě
“个”:,其它读音:gè,gě
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“据”:,其它读音:jù,jū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“咱”:,其它读音:zá,zǎ,zán
“煞”:shā,其它读音:shā,shà
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“只”:zhǐ,其它读音:zhī,zhǐ
“妻”:,其它读音:qī,qì
“妻”:,其它读音:qī,qì
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“要”:yào,其它读音:yào,yāo,yuē
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“这”:zhè,其它读音:zhè,zhèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“频”:pín,其它读音:pín,bīn
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“榜”:bǎng,其它读音:bǎng,bàng,péng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“那”:,其它读音:nà,nǎ,nèi,nā,nuó
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“似”:,其它读音:sì,shì
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“栖”:,其它读音:qī,xī
“谁”:shuí,其它读音:shuí,shéi
“似”:,其它读音:sì,shì
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“煞”:shà,其它读音:shā,shà
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“么”:me,其它读音:me,yāo,mó,mò,ma
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“好”:hǎo,其它读音:hǎo,hào
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“咱”:,其它读音:zá,zǎ,zán
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“尾”:wěi,其它读音:wěi,yǐ
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“填”:tián,其它读音:tián,zhèn,chén
“量”:liàng,其它读音:liáng,liàng
“这”:zhè,其它读音:zhè,zhèi
“些”:xiē,其它读音:xiē,suò,sā
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“载”:zài,其它读音:zǎi,zài
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“仆”:,其它读音:pū,pú
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“个”:,其它读音:gè,gě
“宿”:,其它读音:sù,xiǔ,xiù
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。