中国古文之家 访问手机版

《一枝花·不伏老》拼音版,带全文注音(关汉卿)

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

 • zhī
  huā
  ·
  ·


  lǎo
 • 
  [
  yuán
   
  ]
  guān
  hàn
  qīng
 • 
   
   
   

  shì

  zhēng

  làn
   
  zhǔ

  shú
   
  chuí

  biǎn
   
  chǎo

  bào
   
  xiǎng
  dāng
  dāng


  tóng
  wān
  dòu
   
  nèn


  měi
  shuí
  jiào

  zuān


  chú

  duàn
   
  zhuó

  xià
   
  jiě

  kāi
   
  dùn

  tuō
   
  màn
  téng
  téng
  qiān
  céng
  jǐn
  tào
  tóu
   
 • 
   
   
   

  wěi • huì
  wéi

   
  huì


   
  huì

  wéi
   
  huì
  chā

   
  huì


   
  huì
  chuī
  tán
   
  huì

  zuò
   
  huì
  yín
  shī
   
  huì
  shuāng

   
 • 
   
   
   
  pān
  chū
  qiáng
  duǒ
  duǒ
  huā
   
  zhé
  lín

  zhī
  zhī
  liǔ
   
  huā
  pān
  hóng
  ruǐ
  nèn
   
  liǔ
  zhé
  cuì
  tiáo
  róu
   
  làng

  fēng
  liú
   
  píng
  zhe

  zhé
  liǔ
  pān
  huā
  shǒu
   
  zhí
  shà

  huā
  cán
  liǔ
  bài
  xiū
   
  bàn
  shēng
  lái
  zhé
  liǔ
  pān
  huā
   

  shì

  mián
  huā

  liǔ
   

 • wán
  de
  shì
  liáng
  yuán
  yuè
   
  yǐn
  de
  shì
  dōng
  jīng
  jiǔ
   
  shǎng
  de
  shì
  luò
  yáng
  huā
   
  pān
  de
  shì
  zhāng
  tái
  liǔ
   
 • 
   
   
   

  shì


  tiān
  xià
  láng
  jūn
  lǐng
  xiù
   
  gài
  shì
  jiè
  làng

  bān
  tóu
   
  yuàn
  zhū
  yán

  gǎi
  cháng

  jiù
   
  huā
  zhōng
  xiāo
  qiǎn
   
  jiǔ
  nèi
  wàng
  yōu
   
  fēn
  chá
  diān
  zhú
   


  cáng
  jiū
   
  tōng

  yīn
  liù

  huá
  shú
   
  shèn
  xián
  chóu
  dào

  xīn
  tóu
   
  bàn
  de
  shì
  yín
  zhēng

  yín
  tái
  qián

  yín
  zhēng
  xiào

  yín
  píng
   
  bàn
  de
  shì

  tiān
  xiān
  xié

  shǒu
  bìng

  jiān
  tóng
  dēng

  lóu
   
  bàn
  de
  shì
  jīn
  chāi


  jīn

  pěng
  jīn
  zūn
  mǎn
  fàn
  jīn
  ōu
   

  dào

  lǎo

   
  zàn
  xiū
   
  zhàn
  pái
  cháng
  fēng
  yuè
  gōng
  míng
  shǒu
   
  gèng
  líng
  lóng
  yòu

  tòu
   

  shì

  jǐn
  zhèn
  huā
  yíng

  shuài
  tóu
   
  céng
  wán

  yóu
  zhōu
   
 • 
   
   
   


  wěi


 • biàn
  便
  shì
  luò
  liǎo


   
  wāi
  liǎo

  zuǐ
   
  qué
  liǎo

  tuǐ
   
  zhé
  liǎo

  shǒu
   
  tiān  zhè

  bān
  ér
  dǎi
  zhèng
  hòu
   
  shàng  kěn
  xiū
   
 • 
   
   
   


  zhī
  huā

 • 
   
   
   

  liáng
  zhōu

 • 
   
   
   


  měi
  shì

  máo
  cǎo
  gāng
   
  shā


  chū
  shēng
  de

  gāo
  ér
  zhà
  xiàng
  wéi
  cháng
  shàng
  zǒu
   

  shì

  jīng
  lóng
  zhào
   
  shòu
  suǒ
  wǎng
  cāng
  líng
  máo
  lǎo


  chǎ

  de
  zhèn

  ér
  shú
   
  jīng
  le
  xiē

  gōng
  lěng
  jiàn

  qiāng
  tóu
   

  céng
  luò
  rén
  hòu
   
  qià

  dào
   
  rén
  dào
  zhōng
  nián
  wàn
  shì
  xiū
   
   

  zěn
  kěn


  liǎo
  chūn
  qiū
   

 • chú
  shì
  yán
  wáng
  qīn

  huàn
   
  shén
  guǐ

  lái
  gōu
   
  sān
  hún
  guī


   


  sàng
  míng
  yōu
   
  tiān

   


  jiān
  cái

  xiàng
  yān
  huā

  ér
  shàng
  zǒu
   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
拼音相关:
 
多音字列表
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“枝”:zhī,其它读音:zhī,qí
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“枝”:zhī,其它读音:zhī,qí
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“枝”:zhī,其它读音:zhī,qí
“枝”:zhī,其它读音:zhī,qí
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“条”:tiáo,其它读音:tiáo,tiāo
“浪”:làng,其它读音:làng,láng
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“着”:zhe,其它读音:zhuó,zháo,zhāo,zhe
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“煞”:shà,其它读音:shā,shà
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“个”:,其它读音:gè,gě
“郎”:láng,其它读音:láng,làng
“盖”:gài,其它读音:gài,gě,hé
“浪”:làng,其它读音:làng,láng
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“朱”:zhū,其它读音:zhū,shú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“打”:,其它读音:dǎ,dá
“藏”:cáng,其它读音:cáng,zàng
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“台”:tái,其它读音:tái,tāi
“屏”:píng,其它读音:píng,bǐng
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“占”:zhàn,其它读音:zhān,zhàn
“排”:pái,其它读音:pái,pǎi
“场”:cháng,其它读音:cháng,chǎng
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“剔”:,其它读音:tī,tì
“个”:,其它读音:gè,gě
“都”:,其它读音:dū,dōu
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“曾”:céng,其它读音:zēng,céng
“尾”:wěi,其它读音:wěi,yǐ
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“个”:,其它读音:gè,gě
“沙”:shā,其它读音:shā,shà
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“场”:cháng,其它读音:cháng,chǎng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“个”:,其它读音:gè,gě
“笼”:lóng,其它读音:lóng,lǒng
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“了”:le,其它读音:le,liǎo
“些”:xiē,其它读音:xiē,suò,sā
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“曾”:céng,其它读音:zēng,céng
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“度”:,其它读音:dù,duó,zhái
“了”:liǎo,其它读音:le,liǎo
“尾”:wěi,其它读音:wěi,yǐ
“个”:,其它读音:gè,gě
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“恁”:nèn,其它读音:nèn,nín
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“谁”:shuí,其它读音:shéi,shuí
“教”:jiào,其它读音:jiào,jiāo
“钻”:zuān,其它读音:zuān,zuàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“脱”:tuō,其它读音:tuō,tuì
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“饮”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“的”:de,其它读音:de,dí,dì
“台”:tái,其它读音:tái,tāi
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“打”:,其它读音:dǎ,dá
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“弹”:tán,其它读音:dàn,tán
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“咽”:,其它读音:yuān,yān,yàn,yè
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“便”:biàn,其它读音:biàn,pián
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“了”:liǎo,其它读音:le,liǎo
“了”:liǎo,其它读音:le,liǎo
“了”:liǎo,其它读音:le,liǎo
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“了”:liǎo,其它读音:le,liǎo
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“这”:zhè,其它读音:zhè,zhèi
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“般”:bān,其它读音:bān,bō,pán
“症”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“除”:chú,其它读音:chú,zhù,shū
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“勾”:gōu,其它读音:gōu,gòu
“归”:guī,其它读音:guī,kuì
“地”:,其它读音:dì,de
“丧”:sàng,其它读音:sāng,sàng
“哪”:,其它读音:nǎ,něi,na,né
“那”:,其它读音:nà,nǎ,nèi,nā,nuó
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。