古文之家 访问手机版

《【双调】殿前欢》拼音版,可打印(卢挚)

《【双调】殿前欢》由卢挚创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • shuāng
  diào

  diàn
  殿
  qián
  huān
 • 
  [
  yuán
   
  ]

  zhì
 • 
   
   
   
  xiǎo
  lóu
  hóng
   

  shā
  chuāng
  xié
  zhào
  yuè
  méng
  lóng
   
  xiù
  qīn


  nài
  chūn
  hán
  dòng
   
  lián


  fēng
   
  zhuàn
  yān
  xiāo
  bǎo
  dǐng
  kōng
   
  nán
  chéng
  mèng
   


  liǎo
  luán

  fēng
   
  shān
  cháng
  shuǐ
  yuǎn
   


  xiāng
  féng
   
 • 
   
   
   
  shòu
  寿
  yáng
  rén
   


  xiān
  zhàn

  zhī
  chūn
   
  hóng
  chén

  驿
  shǐ
  使
  chuán
  fāng
  xìn
   
  shēn
  xuě
  qián
  cūn
   
  bīng
  shāo
  shàng
  yuè

  hén
   
  yún
  chū
  tuì
   
  shòu
  yǐng
  xiàng
  shā
  chuāng
  shàng
  yìn
   
  xiāng
  lái
  mèng

   


  huáng
  hūn
   
 • 
   
   
   
  zuò
  xián
  rén
   
  xiàng
  cāng

  zhuó
  jìn

  míng
  chén
   
  huí
  tóu


  cháng
  ān
  jìn
   
  shǒu
  fèn
  qīng
  pín
   

  jīn
   
  shuí
  chēn
  wèn
   

  shì
  yíng
  fāng
  cùn
   
  yān
  xiá
  bàn

   
  fēng
  yuè

  lín
   
 • 
   
   
   
  hǎi
  táng
  tíng
   
  zhè
  hóng
  zhuāng

  jiàn
  zhǔ
  rén
  qíng
   
  bèi
  dōng
  fēng
  chuī
  ruǎn
  xīn

  yǒng
   
  dōu
  wéi
  huā
  qīng
   
  huáng

  fēi
  bái

  鹿
  míng
   
  shān
  lín
  xìng
   
  jiā

  xiāng
  huī
  yìng
   
  shì
  yān
  xiá
  cuì
  xiù
   
  jǐn
  zhàng
  yún
  píng
   
 • 
   
   
   
  shòu
  寿
  yáng
  zhuāng
   
  gèng


  lán
  bèi
  jiè
  wēn
  fāng
   

  fēi


  jiāo
  xiāo
  zhàng
   
  yuè

  yún
  chuāng
   
  qián
  cūn
  yuǎn

  驿

  cháng
   
  kōng
  chóu
  chàng
   
  píng
  shuí
  wèn
  huā

  yàng
   
  bèi
  chūn
  chóu
  xiǎo
  mèng
   
  shòu
  sǔn

  láng
   
 • 
   
   
   
  jiǔ
  xīn
  chōu
     chūn
  zuì
  hǎi
  táng
  zhōu
     wèi
  yǐn
  xiāng
  xuǎn
  tòu
   

  yǎng
  zāo
  qiū
   
  ào
  rén
  jiān
  wàn

  hóu
   
  chóng
  hān
  hòu
   
  mèng
  jǐng
  jiē

  miù
   
  zhuāng
  zhōu
  huà
  dié
   
  dié
  huà
  zhuāng
  zhōu
   
 • 
   
   
   
  jiǔ
  bēi
  nóng
     chūn

  zuì
  shān
  wēng
     jiǔ

  huā
  shāo
  zhòng
   
  suí


  tóng
   


  gān
  xìng

  qióng
   
  shuí
  rén
  gòng
   

  dài
  qīng
  shān
  sòng
   
  chéng
  fēng
  liè

   
  liè

  chéng
  fēng
   
 • 
   
   
   
  wàn
  huā
  cóng
   

  sháo
  guāng
  kěn
  fàng
  cǎi
  yún
  kōng
   
  chī
  dāi
  dāi
  wèi
  jiě
  sān
  shēng
  mèng
   
  jiāo  niǎn
  chūn
  fēng
   

  hóu
  biān
  xiào

  zhōng
   
  qiū

  sòng
   

  yuē
  jiàn
  fāng
  xīn
  dòng
   
  bèi

  yīng
  liàn
  zhù
   
  jiāng
  shàng
  guī
  hóng
  鸿
   
 • 
   
   
   
  jiǔ
  pín

   
  zhèng
  huā
  jiān
  shān
  niǎo
  huàn


   
  zài
  huā
  shēn
  chù
   
  rèn

  kuáng
  shū
     gòu


   
  lín
  shí

   

  gòu
  shí
  chóng


   
  rèn
  sān

  xiào

   

  xiào
  sān

   
 • 
   
   
   
  jiǔ
  pín
  pín
     fēng
  wèi

  shī
  xìng
     zhàng
  tiǎo
  xiāng
  suí
  dìng
   

  chā
  yín
  píng
   
  ài
  shī
  jiā
  ruǎn

  bīng
   
  kuān

  xìng
   
  shēn
  shì
  dōu
  xiū
  jìng
   
  míng
  líng
  guǒ
  luǒ
  míng
  líng
   
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
多音字参考列表
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [濯](读音:zhuó,zhào)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [信 ](读音:xìn, )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [處](读音:chú,chù)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [一](读音:yī)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [荷](读音:hé,hè)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [都](读音:dōu,dū)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  卢挚作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。