中国古文之家 访问手机版

《太上老君内观经》拼音版,可打印(经文)

《太上老君内观经》由经文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • tài
  shàng
  lǎo
  jūn
  nèi
  guān
  jīng
 • jīng
  wén
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   tiān

   gòu
   jīng
    
   yīn
   yáng

   huà
    
   wàn


   shēng
    
   chéng


   宿

    
   fēn
   líng
   dào

    
    
   rén
   shòu

   shēng
    
   shǐ
    

   yuè
   wéi
   bāo
    
   jīnɡ
   xuè
   níng

    
   èr
   yuè
   chéng
   tāi
    
   xínɡ
   zhào
   pēi

    
   sān
   yuè
   yáng
   shén
   wéi
   sān
   hún
    
   dòng
   ér
   shēng

    

   yuè
   yīn
   línɡ
   wéi


    
   jìng
   zhèn
   xíng

    

   yuè
    

   xíng
   fēn
   cáng

   ān
   shén

    
   liù
   yuè
    
   liù

   dìng

   yòng

   líng

    

   yuè
    

   jīng
   kāi
   qiào
    
   tōng
   guāng
   míng

    

   yuè
    

   jǐng
   shén

    
   jiàng
   zhēn
   líng

    
   jiǔ
   yuè
    
   gōng
   shì
   luó

    

   dìnɡ
   jīng

    
   shí
   yuè


    
   wàn
   xiàng
   chéng

    
   yuán


   shí
    
   shí

   tíng

    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   rén
   suǒ

   liú
   lànɡ
   è
   dào
    
   chén
   lún

   huì
    
   yuán
   liù
   qínɡ

   wàng
    
   ér
   shēng
   liù
   shí
    
   liù
   shí
   fēn
   bié
    


   zēng
   ài
    

   lái

   shě
    
   rǎn
   zhuó
   fán
   nǎo
    

   dào
   zhǎng

    
   suǒ

   nèi
   guān
   liù
   shí
    
   yīn

   liù

    

   cóng


    


   shí

    
   shí
   cóng


    
   shí    
   wàng
   xiǎng
   diān
   dǎo
    
   ér
   shēng
   yǒu
   shí
    

   yuē

   rán
    
   yòu
   míng

   wéi
    
   běn
   lái

   jìng
    
   yuán

   yǒu
   shí
    
   yǒu
   shí
   fēn
   bié
    

   zhū
   xié
   jiàn
    
   xié
   jiàn

   xīng
    
   jìn
   shì
   fán
   nǎo
    
   zhǎn
   zhuǎn


    
   liú
   lànɡ
   shēng

    
   yǒng
   shī

   dào

    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   nèi
   guān
   zhī
   dào
    
   jìng
   shén
   dìnɡ
   xīn
    
   luàn
   xiǎng


    
   xié
   wàng

   qīn
    

   shēn


       xún
    
   biǎo    
   shén
   dào
   wēi
   shēn
    
   wài
   cáng
   wàn
   jìng
    
   nèi
   chá

   xīn
    
   liǎo
   rán
   míng
   jìng
    
   jìng
   luàn


    
   niàn
   niàn
   xiang

    
   shēn
   gēn
   níng

    
   zhàn
   rán
   cháng
   zhù
    
   yǎo
   míng
   nán

    
   yōu
   huàn
   yǒng
   xiāo
    
   shì
   fēi

   shí
    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   dào

   xīn

    
   xīn

   dào
   míng
    
   xīn
   míng

   dào
   jiàng
    
   dào
   jiàng

   xīn
   tōng
    
   shén
   míng
   zhī
   zài
   shēn
    
   yóu
   huǒ
   zhī
   yīn
   zhī

    
   míng
   cóng
   huǒ

    
   huǒ

   zhù

    
   zhù
   yīn
   yóu
   rùn
    
   yóu
   jiè
   zhī
   tíng
    

   zhě
   ruò
   fèi
    
   míng

   shēng
   yān
    


   míng
   yuán
   shén
   zhào
    
   shén
   tuō
   xīn
   cún
    
   shuǐ
   yóu
   xíng
   yǒu
    
   xíng

   dào
   quán
    
    
   míng


   yān
    
   suǒ

   wèi
   zhī
   shén
   míng
   zhě
    
   yǎn
   jiàn
   ěr
   wén
    

   zhī
   xīn
   jué
    
   fēn
   bié


    

   wēi

   zhī
    
   yóu
   shén

   míng
    

   yuē
   shén
   míng

    
    
  • 
    
    
    
   tài


   jūn
   zài
   tóu
    
   yuē

   wán
   jūn
    
   zǒng
   zhòng
   shén

    
   zhào
   shēng
   shí
   shén
    
   rén
   zhī
   hún

    

   mìnɡ
   chǔ
   xīn
    

   shēng
   yuán

    

   yīng

   zuǒ
    
   zhì
   sān
   hún

    
   bái
   yuán

   yòu
    
    
   táo
   hái
   zhù

    
   bǎo
   jīng
   gēn

    
   zhào
   zhū
   bǎi
   jié
    
   shēng
   bǎi
   shén

    
   suǒ

   zhōu
   shēn
    
   shén

   kōng

    
   yuán    
   guàn

   wán

    
   suǒ

   shén
   míng
    
   xíng

   ān

    
   yùn
   dòng
   zhù
   zhǐ
    
   guān

   xīn

    
   suǒ

   wèi
   shēng
    
   yǒu
   yóu
   rán

    

   nèi
   guān
   zhī
    


   fēn

    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   dào

   zhě
    


   yán
   chuán
   kǒu
   shòu
   ér

   zhī
    
   cháng

   xīn
   jìng
   shén
    
   dào

   lái

    

   zhě

   zhī
    
   láo

   xíng
    


   xīn
    


   zhì
    
   zào

   shén
    
   ér
   dào

   yuǎn
    
   ér
   shén

   bēi
    
   bèi
   dào
   qiú
   dào
    
   dāng
   shèn

   yān
    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   dào

   shēng

    
   ér
   xíng
   yǒu
   shēnɡ

    
   suǒ

   yán
   shēng

   zhě
    
   shǔ
   xíng

   shǔ
   dào

    
   xíng
   suǒ

   shēng
   zhě
    
   yóu


   dào

    
   xíng
   suǒ


   zhě
    
   yóu
   shī

   dào

    
   rén
   néng
   cún
   shēng
   shǒu
   dào
    

   chánɡ
   cún

   wáng

    
   yòu
   yuē
    
   rén
   néng
   cháng
   qīng
   jìng

   xīn
    

   dào

   lái

    
   dào

   lái

    

   shén
   míng
   cún
   shēn
    
   shén
   míng
   cún
   shēn
    

   shēng

   wáng

    
   rén
   cháng

   shēng
    
   ér

   néng

   xīn
    
   rén
   cháng


    
   ér

   néng
   bǎo
   shén
    

   yóu

   guì
    
   ér

   yòng
   dào
    


    
   ér

   qiú
   bǎo
    


    
   ér


   xínɡ
    

   féi
    
   ér
   shí

   bǎo

    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   cóng
   dào
   shòu
   fēn
    
   wèi
   zhī
   mìng
    


   bǐng
   xíng
    
   wèi
   zhī
   xìng
    
   suǒ

   rèn

    
   wèi
   zhī
   xīn
    
   xīn
   yǒu
   suǒ

    
   wèi
   zhī

    

   zhī
   suǒ
   chū
    
   wèi
   zhī
   zhì
    
   shì


   zhī
    
   wèi
   zhī
   zhì
    
   zhì
   zhōu
   wàn

    
   wèi
   zhī
   huì
    
   dòng
   ér
   yíng
   shēn
    
   wèi
   zhī
   hún
    
   jìng
   ér
   zhèn
   xíng
    
   wèi
   zhī

    
   liú
   xínɡ

   ròu
    
   wèi
   zhī
   xuè
    
   bǎo
   shén
   yǎnɡ

    
   wèi
   zhī
   jīng
    

   qīng
   ér
   shǐ
    
   wèi
   zhī
   róng
    

   zhuó
   ér
   chí
    
   wèi
   zhī
   wèi
    
   zǒnɡ
   kuò
   bǎi
   shén
    
   wèi
   zhī
   shēn
    
   wàn
   xiàng
   bèi
   xiàn
    
   wèi
   zhī
   xíng
    
   kuài
   rán
   yǒu

    
   wèi
   zhī
   zhì
    
   zhuàng
   mào


   wèi
   zhī

    

   xiǎo
   yǒu
   fēn
   wèi
   zhī

    
   zhòng    
   wèi
   zhī
   shén
    
   miǎo
   rán
   yìng
   huà
    
   wèi
   zhī
   líng
    

   lái

   shēn
    
   wèi
   zhī
   shēng
    
   shén


   shēn
    
   wèi
   zhī

    
   suǒ

   tōng
   shēng
    
   wèi
   zhī
   dào
    
   dào
   zhě
    
   yǒu
   ér

   xíng
    

   ér
   yǒu
   qínɡ
    
   biàn
   huà


    
   tōng
   shén
   qún
   shēng
    
   zài
   rén
   zhī
   shēn
    

   wéi
   shén
   míng
    
   suǒ
   wèi
   xīn

    
   suǒ

   jiào
   rén
   xiū
   dào
    

   xiū
   xīn

    
   jiào
   rén
   xiū
   xīn
    

   xiū
   dào

    
   dào


   jiàn
    
   yīn
   shēng
   ér
   míng
   zhī
    
   shēng


   cháng
    
   yòng
   dào

   shǒu
   zhī
    
   ruò
   shēng
   wáng

   dào
   fèi
    
   dào
   fèi

   shēng
   wáng
    
   shēng
   dào


    

   chánɡ
   shēnɡ


    

   huà
   shén
   xiān
    
   rén

   néng
   cháng
   bǎo
   zhě
       néng
   nèi
   guān

   xīn


    
   nèi
   guān


    
   shēng
   dào
   chánɡ
   cún
    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   suǒ

   yán

   xīn
   zhě
    
   qiǎn

   shí

    

   xīn
   zhě
    
   chú

   yǒu

    
   dìnɡ
   xīn
   zhě
    
   lìng

   dòng

    
   ān
   xīn
   zhě
    
   shǐ
   使

   wēi

    
   jìnɡ
   xīn
   zhě
    
   lìng

   luàn

    
   zhèng
   xīn
   zhě
    
   shǐ
   使

   xié

    
   qīnɡ
   xīn
   zhě
    
   shǐ
   使

   zhuó

    
   jìnɡ
   xīn
   zhě
    
   shǐ
   使

   huì

    

   jiē

   yǒu
    
   lìng
   shǐ
   使
   chú

    

   jiàn
   zhě
    
   xīn
   zhí
   zhě
    

   fǎn


    
   xīn
   píng
   zhě
    

   ɡāo


    
   xīn
   míng
   zhě
    

   àn
   mèi

    
   xīn
   tōng
   zhě
    

   zhì
   ài

    

   jiē
   běn

   zhào
   zhě

    

   yán
   shù

    
    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    

   ɡuān

   shēn
    
   cóng


   zhōng
   lái
    
   yīn
   yuán
   yùn
   huì
    

   jīng


    
   chéng

   jiàng
   shén
    


   shòu
   shēng
    

   tiān
   xiàng

    
   hán
   yīn

   yáng
    
   fēn
   cuò

   xíng
    

   yìng

   shí
    
   yǎn
   wéi

   yuè
    

   wéi
   xīng
   chén
    
   méi
   wéi
   huá
   gài
    
   tóu
   wéi
   hún
   lún
    

   liè
   gōng
   què
    
   ān
   zhì
   jīng
   shén
    
   wàn

   zhī
   zhōng
    
   rén
   zuì
   wéi
   líng
    
   xìnɡ
   mìnɡ

   dào
    
   rén
   dāng
   ài
   zhī
    
   nèi
   guān

   shēn
    
   wéi
   rén
   zūn
   yān
    
   ér


   guì
    
   wàng
   rǎn
   zhū
   chén
    

   jìng
   chòu
   huì
    
   zhuó
   luàn
   xínɡ
   shén
    
   shú
   guān


    

   shū

   qīn
    
   shǒu
   dào
   chánɡ
   shēnɡ
    
   wéi
   shàn
   bǎo
   zhēn
    
   shì       xīn

    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   dào
   guì
   chánɡ
   cún
    
   bǎo
   shén

   gēn
    
   jīng


   sàn
    
   chún
   bái

   fèn
    
   xínɡ
   shén

   dào
    
   fēi
   shēnɡ
   hún
   lún
    
   xiān
   tiān

   shēng
    
   hòu
   tiān

   cún
    
   chū


   jiàn
    

   yóu

   mén
    
   chuī
   yīn

   yáng
    
   zhì


   hún
    

   亿
   suì
   juàn
   shǔ
    
   qiān
   zài
   zi
   sūn
    
   huáng
   chén


    

   yáng
   zhēn
   rén
    
   jīn
   táng

   shì
    
   sòng

   yínɡ
   xīn
    
    
  • 
    
    
    
   xīn
   zhě
    
   jìn

    

   shēn
   zhī
   zhǔ
    
   xīn
   néng
   jìn
   zhì
    
   shǐ
   使
   xínɡ
   shén

   xié

    
   xīn

   shén

    
   biàn
   huà


    


   dìng
   xíng
    
   suǒ


   zàng
   cáng

   shén
    
   hún
   zài
   gān
    

   zài
   fèi
    
   jīng
   zài
   shèn
    
   zhì
   zài

    
   shén
   zài
   xīn
    
   suǒ


   shū
    
   suí
   chù
   míng

    
   xīn
   zhě
    
   huǒ

    
   nán
   fāng
   tài
   yáng
   zhī
   jīng
    
   zhǔ
   huǒ
    
   shàng
   wéi
   yíng
   huò
    
   xià
   yìng
   xīn

    

   chì
    
   sān


   lián
   huā
    
   shén
   míng


    
   cóng
   suǒ
   míng

    

   shén

    
   fēi
   qīng
   fēi
   huáng
    
   fēi

   fēi
   xiǎo
    
   fēi
   duǎn
   fēi
   cháng
    
   fēi

   fēi
   zhí
    
   fēi
   róu
   fēi
   gāng
    
   fēi
   hòu
   fēi

    
   fēi
   yuán
   fēi
   fāng
    
   biàn
   huà


    
   hùn

   yīn
   yáng
    

   bāo
   tiān

    


   háo
   máng
    
   zhì
   zhī

   zhèng
    
   fàng
   zhī

   kuáng
    
   qīnɡ
   jìnɡ

   shēng
    
   zhuó
   zào

   wáng
    
   míng
   zhào

   biǎo
    
   àn


   fānɡ
    
   dàn
   néng


    
   shēng
   dào

   cháng
    
   yǒng
   bǎo

   wéi
    

   shēn

   chāng

       xíng
    

   zhī
   néng
   míng
    
   huò


   xiōnɡ
    

   yóu
   zhī

    
   suǒ

   shèng
   rén
    

   jūn
   chén
    
   míng
   shǎnɡ

    
   zhì
   guān
   liáo
    
   zhì


    
   zhèng

   jiào
   rén
    
   rén

   nán

    
   wéi
   zài

   xīn
    
   xīn
   ruò
   qīnɡ
   jìnɡ
    

   wàn
   huò

   shēng
    
   suǒ

   liú
   lànɡ
   shēng

    
   chén
   lún
   è
   dào
    
   jiē
   yóu
   xīn

    
   wàng
   xiǎng
   zēng
   ài
    

   shě

   lái
    
   rǎn
   zhuó

   jié
    
   jiàn

   chán
   rào
    
   zhuǎn
   zhuǎn


    

   néng
   jiě
   tuō
    
   biàn
   便
   zhì
   miè
   wánɡ
    
   yóu

   niú

    
   yǐn
   zhòng


    
   zhuǎn
   zēng
   xiàn

    

   néng

   chū
    
   suì
   zhì


    
   rén


   shì
    
   shǐ
   shēng
   zhī
   shí
    
   shén
   yuán
   qīng
   jìng
    
   zhàn
   rán


    

   shòu

   yǒu
    
   xíng
   rǎn
   liù
   qínɡ
    
   yǎn

   tān

    
   ěr


   shēng
    
   kǒu

   dān
   wèi
    


   shòu
   xīn
    

   suí
   jiàn
   xiàn
    
   shēn

   féi
   qīng
    
   cóng

   liú
   lànɡ
    

   néng


    
   shèng
   rén

   niàn
    
   shè

   jiào
   huà
    
   shǐ
   使
   nèi
   guān

   shēn
    
   chéng

   xīn

    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    
   zhī
   dao

    
   xìn
   dào
   nán
    
   xìn
   dào

    
   xínɡ
   dào
   nán
    
   xínɡ
   dào

    

   dào
   nán
    

   dào

    
   shǒu
   dào
   nán
    
   shǒu
   ér

   shī
    
   nǎi
   cháng
   cún

    
    
  • 
    
    
    
   lǎo
   jūn
   yuē
    
    

   fēi
   shèng
   rén
    
   xué
   ér

   zhī
    
   ɡù

   qiú
   dào
    


   shòu
   chí
    
   qiān
   jīng
   wàn
   shù
    
   wéi
   zài
   xīn

    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
多音字参考列表
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [節](读音:jié,jiē)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [處](读音:chú,chù)
  [南](读音:nā,nán)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [泊](读音:bó,pō)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [度](读音:dù,duó)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [冇](读音:méi,mò)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [](读音:yìng,yīng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [六](读音:liù,lù)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [能](读音:néng,nài)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [信 ](读音:xìn, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [可](读音:kè,kě)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [其](读音:jī,qí)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [觀](读音:guàn,guān)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [一](读音:yī)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [明](读音:míng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [識](读音:shí,zhì)
  [吾](读音:wú,yù)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [萬](读音:mò,wàn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  经文作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。