古文之家 访问手机版

《净诸业障菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)

《净诸业障菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jìng
  zhū

  zhàng


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng

  liǎo

  xiàng
   
  suī
  jīng
  duō
  jié
  qín

  xiū
  dào
   
  dàn
  míng
  yǒu
  wéi
   
  zhōng

  néng
  chéng

  qiè
  shèng
  guǒ
   
  shì

  míng
  wéi
  zhèng


  shì
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  ruò
  xīn
  zhào
  jiàn

  qiè
  jué
  zhě
   
  jiē
  wéi
  chén
  gòu
   
  jué
  suǒ
  jué
  zhě
   


  chén

   

  tāng
  xiāo
  bīng
   

  bié
  yǒu
  bīng
  zhī
  bīng
  xiāo
  zhě
   
  cún

  jué

     shì
   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn
  gào
  jìng
  zhū

  zhàng


  yán
   
  shàn
  zāi
   
  shàn
  zāi
   
  shàn
  nán

   

  děng
  nǎi
  néng
  wèi
  zhū

  zhòng


  shì
  zhòng
  shēng
   

  wèn

  lái

  shì
  fāng
  biàn
  便
   

  jīn

  tīng
   
  dāng
  wèi

  shuō
   
   
  shí
   
  jìng
  zhū

  zhàng


  fèng
  jiào
  huān

   

  zhū

  zhòng

  rán
  ér
  tīng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   


  shì
  zhòng
  shēng  zhě
   


  wēi
  zhèng
  wéi

  qīng
  jìng
   
  yóu
  wèi
  néng
  jìn

  xiàng
  gēn
  běn
   
 • 
   
   
   
  ruò

  yǒu
  rén
  zàn
  tàn


   

  shēng
  huān

   
  biàn
  便   
  ruò

  fěi
  bàng

  suǒ

  zhě
   
  biàn
  便
  shēng
  chēn
  hèn
   

  zhī

  xiàng
  jiān

  zhí
  chí
   
  qián

  zàng
  shí
   
  yóu

  zhū
  gēn
   
  zēng

  jiàn
  duàn
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  dàn
  zhū
  zhòng
  shēng
  liǎo
  zhèng
  liǎo

   
  jiē
  wéi

  rén
   
  ér

  rén
  xiàng
  suǒ


  zhě
   
  cún
  yǒu
  suǒ
  liǎo
   
  míng
  zhòng
  shēng
  xiàng
   
 • 
   
   
   
  huò
  yǒu
  zhòng
  shēng
  wèi

  wèi

   
  wèi
  zhèng
  wèi
  zhèng
   
  jiàn
  shèng
  jìn
  zhě
  xīn
  shēng


   
  yóu

  zhòng
  shēng
  wèi
  duàn

  ài
   
  shì


  néng

  qīng
  jìng
  jué
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  yǒu

  zhě
   


  rèn

   
  suǒ

  fēi

     shì
   


  chāo
  guò

  qiè
  zhèng
  zhě
   

  wéi
  rén
  xiàng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  qiè
  zhòng
  shēng
  cóng

  shǐ
  lái
   
  wàng
  xiǎng
  zhí
  yǒu

   
  rén
   
  zhòng
  shēng


  shòu
  寿
  mìng
   
  rèn

  diān
  dǎo
  wéi
  shí


   
  yóu

  biàn
  便
  shēng
  zēng
  ài
  èr
  jìng
   


  wàng

  zhòng
  zhí

  wàng
   
  èr
  wàng
  xiāng

   
  shēng
  wàng

  dào
   
  yǒu
  wàng


   
  wàng
  jiàn
  liú
  zhuǎn
   
  yàn
  liú
  zhuǎn
  zhě
   
  wàng
  jiàn
  niè
  pán
   
  yóu


  néng

  qīng
  jìng
  jué
   
  fēi
  jué
  wéi

  zhū
  néng

  zhě
   
  yǒu
  zhū
  néng

   
  fēi
  jué


   
  shì

  dòng
  niàn  niàn
   
  jiē
  guī

  mèn
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  yún

  shòu
  寿
  mìng
  xiàng
   
  wèi
  zhū
  zhòng
  shēng
  xīn
  zhào
  qīng
  jìng
  jué
  suǒ
  liǎo
  zhě
   

  qiè

  zhì
  suǒ


  jiàn
   
  yóu

  mìng
  gēn
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  yún


  xiàng
   
  wèi
  zhū
  zhòng
  shēng
  xīn
  suǒ
  zhèng
  zhě
   
  shàn
  nán

   


  yǒu
  rén
   
  bǎi
  hái
  tiáo
  shì
   

  wàng

  shēn
   

  zhī
  xián
  huǎn
   
  shè
  yǎng
  guāi
  fāng
   
  wēi
  jiā
  zhēn
  ài
   

  zhī
  yǒu

   
  shì

  zhèng

  fāng
  xiàn


   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  ruò
  zhī

  kōng
   

  huǐ

  zhě
   
  yǒu

  shuō

   

  wèi
  duàn

   
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  mìng
     shì
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng
  shuō
  bìng
  wèi

   
  shì

  míng
  wéi

  lián
  mǐn
  zhě
   
  suī
  qín
  jīng
  jìn
   
  zēng

  zhū
  bìng
   
  shì


  néng

  qīng
  jìng
  jué
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng

  wàng
  chéng
  dào
   

  lìng
  qiú

   
  wéi

  duō
  wén
   
  zēng
  zhǎng

  jiàn
   
  dàn
  dāng
  jīng
  qín
  xiáng

  fán
  nǎo
   


  yǒng
  měng
   
  wèi

  lìng

   
  wèi
  duàn
  lìng
  duàn
   
  tān
  chēn
  ài
  màn
   
  chǎn   
  duì
  jìng

  shēng
   


  ēn
  ài

  qiè

  miè
   

  shuō
  shì
  rén
  jiàn

  chéng
  jiù
   
  qiú
  shàn
  zhī
  shí
   

  duò
  xié
  jiàn
   
  ruò

  suǒ
  qiú
  bié
  shēng
  zēng
  ài
   


  néng

  qīng
  jìng
  jué
  hǎi
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn

  chóng
  xuān


  ér
  shuō

  yán
   
  • 
    
    
    

   shì
   jìng
   zhū

   zhàng


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   wèi

   děng
   bèi
   yǎn
   shuō

   shì   shì
    

   qiè

   lái
   yīn

   hèng
   xiàng
    
   lìng
   zhū

   zhòng

   wèi
   céng
   yǒu
    

   jiàn
   tiáo

    

   héng
   shā
   jié
   qín

   jìng
   jiè
    

   qiè
   gōng
   yòng
    
   yóu


   niàn
    

   děng


   shēn

   qìng
   wèi
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   xiū
   dào
   zhě

   chú

   xiàng
    
   shì


   néng

   qīng
   jìng
   jué
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   yún

   rén
   xiàng
    
   wèi
   zhū
   zhòng
   shēng
   xīn

   zhèng
   zhě
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   shì
   zhòng
   shēng

   liǎo

   xiàng
    


   lái
   jiě

   suǒ
   xíng
   chù
   wéi

   xiū
   xíng
    
   zhōng

   chéng
   jiù
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   yún

   zhòng
   shēng
   xiàng
    
   wèi
   zhū
   zhòng
   shēng
   xīn

   zhèng

   suǒ


   zhě
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   xīn
   nǎi
   zhì
   zhèng


   lái
    

   jìng
   liǎo
   zhī
   qīng
   jìng
   niè
   pán
    
   jiē
   shì

   xiàng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   xīn
   nǎi
   zhì
   yuán

   niè
   pán
    

   shì

   zhě
    
   xīn
   cún
   shǎo

    
   bèi
   dān
   zhèng

    
   jiē
   míng
   rén
   xiàng
    
  • 
    
    
        
   rèn

   qiè

   wèi
   niè
   pán

    
   yǒu
   zhèng
   yǒu

   míng
   chéng
   jiù

    


   yǒu
   rén
   rèn
   zéi
   wéi

    

   jiā
   cái
   bǎo
   zhōng

   chéng
   jiù
    
  • 
    
    
        
   yóu
   yǒu

   shǐ
   běn


   míng
    
   wèi

   zhǔ
   zǎi
    

   qiè
   zhòng
   shēng
   shēng

   huì

    
   shēn
   xīn
   děng
   xìng
   jiē
   shì

   míng
    


   yǒu
   rén


   duàn
   mìng
    
   shì

   dāng
   zhī
    
   yǒu
   ài

   zhě
    


   suí
   shùn
    
   fēi
   suí
   shùn
   zhě
    
   biàn
   便
   shēng
   zēng
   yuàn
    
   wéi
   zēng
   ài
   xīn
   yǎng

   míng

    
   xiāng

   qiú
   dào
    
   jiē

   chéng
   jiù
    
  • 
    
    
        
   yǒu

   ài
   zhě
    

   ài
   niè
   pán
    


   ài
   gēn
   wèi
   niè
   pán
   xiàng
    
   yǒu
   zēng

   zhě
    

   zēng
   shēng

    

   zhī
   ài
   zhě
   zhēn
   shēng


    
   bié
   zēng
   shēng

   míng

   jiě
   tuō
    
   yún

   dāng
   zhī


   jiě
   tuō
    
  • 
    
    
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   jué
   xīn
   běn
   xìng
   qīng
   jìng
    
   yīn

   rǎn

    
   shǐ
   使
   zhū
   zhòng
   shēng

   mèn


    
   wéi
   yuàn

   lái
   guǎng
   广
   wèi

   děng
   kāi


   xìng
    
   lìng


   zhòng


   shì
   zhòng
   shēng
    
   zuò
   jiāng
   lái
   yǎn
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    


   yǒu
   rén
   zuò

   shì
   yán
    

   shì
   zhòng
   shēng
    

   zhī

   rén
   shuō
   zhòng
   shēng
   zhě
    
   fēi

   fēi

    
   yún

   fēi

    

   shì
   zhòng
   shēng
    

   fēi
   shì

    
   yún

   fēi

    

   shì
   zhòng
   shēng
    
   fēi    
  • 
    
    
    
   jìng


   dāng
   zhī
    

   qiè
   zhū
   zhòng
   shēng
    
   jiē
   yóu
   zhí

   ài
    

   shǐ
   wàng
   liú
   zhuǎn
    
   wèi
   chú

   zhǒng
   xiàng
    


   chéng


    
   ài
   zēng
   shēng

   xīn
    
   chǎn

   cún
   zhū
   niàn
    
   shì

   duō

   mèn
    

   néng

   jué
   chéng
    
   ruò
   néng
   guī

   chà
    
   xiān

   tān
   chēn
   chī
    

   ài

   cún
   xīn
    
   jiàn


   chéng
   jiù
    

   shēn
   běn

   yǒu
    
   zēng
   ài

   yóu
   shēng
    

   rén
   qiú
   shàn
   yǒu
    
   zhōng

   duò
   xié
   jiàn
    
   suǒ
   qiú
   bié
   shēng
   xīn
    
   jiū
   jìng
   fēi
   chéng
   jiù
    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
多音字参考列表
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [明](读音:míng)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [過](读音:guò,guō)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [其](读音:jī,qí)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [度](读音:dù,duó)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [處](读音:chú,chù)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [覺](读音:jiào,jué)
  [若](读音:rě,ruò)
  [能](读音:néng,nài)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [可](读音:kè,kě)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  圆觉经作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。