中国古文之家 访问手机版

《百家姓》拼音版,可打印(佚名)-文言文

《百家姓》由佚名创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • bǎi
  jiā
  xìng

 • míng
 • gōng
  sūn
  zhòng
  sūn
   
  xuān
  yuán
  líng

   


 • yuán

   

  mèng
  píng
  huáng
   
 • tán
  tái
  gōng

   
  zōng
  zhèng

  yáng
   
 • fèi
  lián
  cén
  xuē
   
  léi


  tāng
   

 • guān

  kòu
   
  zhǎng


  chē
   
 • ōu
  shū


   
  wèi
  yuè
  kuí
  lóng
   
 • suǒ
  xián

  lài
   
  zhuó
  lìn

  méng
   

 • diāo
  yuè
  zhèng
   
  rǎng

  gōng
  liáng
   
 • xióng

  shū

   
  xiàng
  zhù
  dǒng
  liáng
   
 • méi
  shèng
  lín
  diāo
   
  zhōng

  qiū
  luò
   
 • yóu
  zhú
  quán

   
  gài

  huán
  gōng
    • liú
   
  jǐng
  zhān
  shù
  lóng
   

 • wěi
  shān

   
  chē
  hóu

  péng
   
 • chéng

  xíng
  huá
   
  péi

  róng
  wēng
   
 • féng
  chén
  chǔ
  wèi
   
  jiǎng
  shěn
  hán
  yáng
   
 • zhuān
  sūn
  duān

   


  gōng

  西
   
 • quán

  bān
  yǎng
   
  qiū
  zhòng

  gōng
   

 • ruǎn
  lán
  mǐn
     qiáng
   
 • nìng
  qiú
  luán
  bào
   
  gān
  dǒu

  róng
   
 • jīng
  fáng
  qiú
  miào
   
  gān
  xiè
  yīng
  zōng
   

 • wéi
  chāng

   
  miáo
  fèng
  huā
  fāng
   

 • shàng
  guān
  ōu
  yáng

 • chún

  chán

   
  tài
  shū
  shēn

   
 • ruì

  羿
  chǔ
  jìn
   

  bǐng

  sōng
   
 • shī
  gǒng
  shè
  niè
   
  cháo
  gōu
  áo
  róng
   

 • xiè
  zōu

   
  bǎi
  shuǐ
  dòu
  zhāng
   
 • liáng
  qiū
  zuǒ
  qiū
   
  dōng
  mén

  西
  mén
   
 • wén
  shēn
  dǎng
  zhái
   
  tán
  gòng
  láo
  páng
   
 • kǒng
  cáo
  yán
  huà
   
  jīn
  wèi
  táo
  jiāng
   
 • shāng
  móu
  shé
  nài
   

  shǎng
  nán
  gōng
   
 • xún
  yáng

  huì
   
  zhēn

  jiā
  fēng
   
 • jǐng
  duàn


   

  jiāo

  gōng
   

 • lián


   
  huàn
  ài

  róng
   
 • chí
  qiáo
  yīn

   

  nài
  cāng
  shuāng
   

 • xìng

  sháo
   
  gào   
 • dīng
  xuān
  bēn
  dèng
   

  shàn
  háng
  hóng
   
 • zhào
  qián
  sūn

   
  zhōu

  zhèng
  wáng
   


 • qiáo

   
  nián
  ài
  yáng
  tóng
   
 • duàn
  gān
  bǎi

   
  dōng
  guō
  nán
  mén
   
 • yìn

  宿
  bái
  huái
  怀
   

  tái
  cóng
  è
   

 • máo


   

  bèi
  míng
  zāng
   
 • cháo
  guān
  kuǎi
  xiàng
   
  zhā
  hòu
  jīng
  hóng
   
 • lěng

  xīn
  kàn
   

  jiǎn
  ráo
  kōng
   
 • gāo
  xià
  cài
  tián
   
  fán

  líng
  huò
   
 • zhū
  qín
  yóu

   


  shī
  zhāng
   
 • zēng

  shā
  niè
   
  yǎng


  fēng
   
 • yuè

  shí

   

  biàn

  kāng
   
 • bāo
  zhū
  zuǒ
  shí
   
  cuī

  niǔ
  gōng
   
 • wēn
  bié
  zhuāng
  yàn
   
  chái

  yán
  chōng
   
 • téng
  yīn
  luó

   
  hǎo

  ān
  cháng
   
 • yún

  pān

   

  fàn
  péng
  láng
   
 • tuò

  jiā

   
  zǎi


  liáng
   

 • shēn


   
  rǎn
  zǎi

  yōng
   


 • héng

   

  gěng
  mǎn
  hóng
   
 • kuāng
  guó
  wén
  kòu
   
  guǎng
  广

  quē
  dōng
   


 • xiāo
  yǐn
   
  yáo
  shào
  zhàn
  wāng
   
 • biān

  yān

   
  jiá

  shàng
  nóng
   
 • jìn
  chǔ
  yán

   

  yān

  qīn
   

 • lián
  huáng

   

  chí
  gōng
  yáng
   
 • xià
  hóu
  zhū

   
  wén
  rén
  dōng
  fāng
   
 • xiàng


  shèn
   

  liào

  zhōng
   

 • yán
  guī
  hǎi
   
  yáng
  shé
  wēi
  shēng
   
 • yuè
  shuài
  gōu
  kàng
   
  kuàng
  hòu
  yǒu
  qín
   

 • wàn
  zhī

   
  zǎn
  guǎn


   

 • rén
  yuán
  liǔ
   
  fēng
  bào
  shǐ
  táng
   


 • sāng
  guì
   

  niú
  shòu
  寿
  tōng
   
 • jiǎ

  lóu
  wēi
   
  jiāng
  tóng
  yán
  guō
   
 • xiān


  qiū
     kōng
   
 • zhōng


  wén
   
  zhǎng
  sūn

  róng
   


 • chéng
  dài
   
  tán
  sòng
  máo
  páng
   


 • yán

   
  bǎi
  jiā
  xìng
  zhōng

展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《百家姓》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [朱,硃](读音:zhū,shú)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [華](读音:huá,huà,huā)
   [蘇,甦](读音:sū,sù)
   [殷](读音:yān,yīn)
   [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
   [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
   [明](读音:míng)
   [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
   [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
   [盛](读音:chéng,shèng)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [](读音:yìng,yīng)
   [石](读音:dàn,shí)
   [甯](读音:níng,nìng,zhù)
   [厲](读音:lì,lài)
   [薄](读音:bò,bó,báo)
   宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [蒙](读音:)
   [能](读音:néng,nài)
   [燕](读音:yàn,yān)
   [都](读音:dōu,dū)
   [闕](读音:jué,què,quē)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [侯](读音:hóu,hòu)
   [單](读音:shàn,dān,chán)
   [令](读音:líng,lìng,lǐng)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [車](读音:chē,jū)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [拓](读音:tà,tuò,zhí)
   [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
   [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
   [呼](读音:hū,hè,xū)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
   [南](读音:nā,nán)
  欢迎留言/纠错(共有信息7条))

  网友留言
   【第4楼】贡献条目褚:应该念“chǔ”。
   古文之家网友:150.13.***发表于(2021/9/10)
   【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{:150。138。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
    古文之家小编回复于(2021/9/12)
    【第3楼】它是宋朝的吧
    古文之家网友:150.13.***发表于(2022/10/26)
    【第2楼】蔚,姓读yu四声
    古文之家网友goddess.***发表于(2022/8/23)
    【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{goddess0803:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
     古文之家小编回复于(2022/9/19)
     【第1楼】有两个门
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/11/23)
     【第1_1楼】那是复姓
      古文之家小编回复于(2021/11/24)
     佚名作品推荐
     古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
     古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。