中国古文之家 访问手机版

《陈情表》拼音版,可打印(李密)-文言文

《陈情表》由李密创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • chén
  qíng
  biǎo
 • 
  [

  西
  jìn
   
  ]


 • 
   
   
   
  dài
  fèng
  shèng
  cháo
   


  qīng
  huà
   
  qián
  tài
  shǒu
  chén
  kuí
  chá
  chén
  xiào
  lián
   
  hòu

  shǐ
  chén
  róng

  chén
  xiù
  cái
   
  chén

  gòng
  yǎng

  zhǔ
     mìng
   
  zhào
  shū

  xià
   
  bài
  chén
  láng
  zhōng
   
  xún
  méng
  guó
  ēn
   
  chú
  chén
  xiǎn

   
  wěi

  wēi
  jiàn
   
  dāng
  shì
  dōng
  gōng
   
  fēi
  chén
  yǔn
  shǒu
  suǒ
  néng
  shàng
  bào
   
  chén


  biǎo
  wén
   


  jiù
  zhí
   
  zhào
  shū
  qiè
  jùn
   

  chén

  màn
   
  jùn
  xiàn


   
  cuī
  chén
  shàng
  dào
   
  zhōu

  lín
  mén
   


  xīng
  huǒ
   
  chén

  fèng
  zhào
  bēn
  chí
   

  liú
  bìng


   

  gǒu
  shùn

  qíng
   

  gào   
  chén
  zhī
  jìn
  tuì
  退
   
  shí
  wéi
  láng
  bèi
   
 • 
   
   
   

  wéi
  shèng
  cháo

  xiào
  zhì
  tiān
  xià
   
  fán
  zài

  lǎo
   
  yóu
  méng
  jīn

   
  kuàng
  chén


   

  wéi
  yóu
  shèn
   
  qiě
  chén
  shào
  shì
  wěi
  cháo
   

  zhí
  láng
  shǔ
   
  běn

  huàn

   

  jīn
  míng
  jié
   
  jīn
  chén
  wáng
  guó
  jiàn

   
  zhì
  wēi
  zhì
  lòu
   
  guò
  méng

  zhuó
   
  chǒng
  mìng
  yōu

   

  gǎn
  pán
  huán
   
  yǒu
  suǒ


   
  dàn

  liú  西
  shān
   


  yǎn
  yǎn
   
  rén
  mìng
  wēi
  qiǎn
   
  zhāo   
  chén   


  zhì
  jīn

     chén
   


  zhōng

  nián
   

   
  sūn
  èr
  rén
   
  gēng
  xiāng
  wéi
  mìng
   
  shì
  néng
  fèi
  yuǎn
   
  • 
    
    
    
   chén

   yán
    
   chén

   xiǎn
   xìn
    

   zāo
   mǐn
   xiōng
    
   shēng
   hái
   liù
   yuè
    


   jiàn
   bèi
    
   xíng
   nián

   suì
    
   jiù
   duó

   zhì
    


   liú
   mǐn
   chén

   ruò
    
   gōng
   qīn

   yǎng
    
   chén
   shào
   duō

   bìng
    
   jiǔ
   suì

   xíng
    
   líng
   dīng


    
   zhì

   chéng

       shū
    
   zhōng
   xiǎn
   xiōng

    
   mén
   shuāi
   zuò

    
   wǎn
   yǒu
   ér

    
   wài


   gōng
   qiǎng
   jìn
   zhī
   qīn
    
   nèi

   yìng
   mén

   chǐ
   zhī
   tóng
    
   qióng
   qióng
   jié

    
   xíng
   yǐng
   xiāng
   diào
    
   ér
   liú

   yīng

   bìng
    
   cháng
   zài
   chuáng

    
   chén
   shì
   tāng
   yào
    
   wèi
   céng
   fèi

    
  • 
    
    
    
   chén

   jīn
   nián

   shí
   yòu

    


   jīn
   nián
   jiǔ
   shí
   yòu
   liù
    
   shì
   chén
   jìn
   jié


   xià
   zhī

   cháng
    
   bào
   yǎng
   liú
   zhī

   duǎn

    

   niǎo

   qíng
    
   yuàn

   zhōng
   yǎng
    
   chén
   zhī
   xīn

    
   fēi

   shǔ
   zhī
   rén
   shì

   èr
   zhōu


   suǒ
   jiàn
   míng
   zhī
    
   huáng
   tiān
   hòu

   shí
   suǒ
   gòng
   jiàn
    
   yuàn

   xià
   jīn
   mǐn

   chéng
    
   tīng
   chén
   wēi
   zhì
    
   shù
   liú
   jiǎo
   xìng
    
   bǎo


   nián
    
   chén
   shēng
   dāng
   yǔn
   shǒu
    

   dāng
   jié
   cǎo
    
   chén

   shèng
   quǎn   zhī
   qíng
    
   jǐn
   bài
   biǎo

   wén
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古文观止 注音详解》 新华出版社 2013年3月版本,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
全文详解
   臣密言:
   臣李密陈言:
  臣以险衅,夙遭闵凶。
  我因命运不好,很早就遭遇到了不幸。
  生孩六月,慈父见背;
  刚出生六个月,父亲就弃我而死去。
  行年四岁,舅夺母志。
  我四岁的时候,舅父强迫母亲改变了守节的志向。
  祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。
  我的祖母刘氏,怜悯我年幼丧父,便亲自抚养。
  臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。
  臣小的时候经常生病,九岁时不能走路,孤独无靠,一直到成人自立。
  既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。
  既没有叔叔伯伯,又缺少兄弟,门庭衰微、福分浅薄,很晚才有儿子。
  外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。
  在外面没有比较亲近的亲戚,在家里又没有照应门户的童仆,生活孤单没有依靠,只有自己的身体和影子相互安慰。
  而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。
  但祖母刘氏又早被疾病缠绕,常年卧床不起,我侍奉她吃饭喝药,从来就没有离开她。
   逮奉圣朝,沐浴清化。
   到了晋朝建立,我蒙受着清明的政治教化。
  前太守臣逵察臣孝廉;
  先前有名叫逵的太守,察举臣为孝廉。
  后刺史臣荣举臣秀才。
  后来又有名叫荣的刺史推举臣为优秀人才。
  臣以供养无主,辞不赴命。
  臣因为供奉赡养祖母的事无人承担,辞谢不接受任命。
  诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。
  朝廷又特地下了诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,任命我为太子的侍从。
  猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。
  我凭借卑微低贱的身份,担当侍奉太子的职务,这实在不是我杀身所能报答朝廷的。
  臣具以表闻,辞不就职。
  我将以上苦衷上表报告,加以推辞不去就职。
  诏书切峻,责臣逋慢;
  但是诏书急切严峻,责备我怠慢不敬。
  郡县逼迫,催臣上道;
  郡县长官催促我立刻上路。
  州司临门,急于星火。
  州县的长官登门督促,比流星坠落还要急迫。
  臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。
  我很想奉旨为皇上奔走效劳,但祖母刘氏的病却一天比一天重,想要姑且顺从自己的私情,但报告申诉不被允许。
  臣之进退,实为狼狈。
  我是进退两难,十分狼狈。
   伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。
   我想晋朝是用孝道来治理天下的,凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育,况且我孤单凄苦的程度更为严重呢。
  且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。
  况且我年轻的时候曾经做过蜀汉的官,担任过郎官职务,本来就希望做官显达,并不顾惜名声节操。
  今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!
  现在我是一个低贱的亡国俘虏,十分卑微浅陋,受到过分提拔,恩宠优厚,怎敢犹豫不决而有非分的企求呢?
  但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。
  只是因为祖母刘氏寿命即将终了,气息微弱,生命垂危,早上不能想到晚上怎样。
  臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。
  我如果没有祖母,无法达到今天的地位,祖母如果没有我的照料,也无法度过她的余生。
  母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。
  祖孙二人,互相依靠而维持生命,因此我不能废止侍养祖母而远离。
   臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。
   我现在的年龄四十四岁了,祖母现在的年龄九十六岁了,这样看来我在陛下面前尽忠尽节的日子还很长,而在祖母刘氏面前尽孝尽心的日子很短。
  乌鸟私情,愿乞终养。
  我怀着乌鸦反哺的私情,乞求能够准许我完成对祖母养老送终的心愿。
  臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土实所共鉴。
  我的辛酸苦楚,并不仅仅是蜀地的百姓及益州、梁州的长官所能明白知晓的,天地神明,实在也都能明察。
  愿陛下矜愍愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。
  希望陛下能怜悯我的诚心,满足我微不足道的心愿,使祖母刘氏能够侥幸地保全她的余生。
  臣生当陨首,死当结草。
  我活着应当杀身报效朝廷,死了也要结草衔环来报答陛下的恩情。
  臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。
  我怀着像犬马一样不胜恐惧的心情,恭敬地呈上此表来使陛下知道这件事。
   
   
默写精灵
初级默写一:

 臣密言:    ,夙遭闵凶。    ,慈父见背;    ,舅夺母志。       ,躬亲抚养。     ,九岁不行,    ,至于成立。    ,终鲜兄弟,    ,晚有儿息。        ,内无应门五尺之僮,    ,形影相吊。      ,常在床蓐,    ,未曾废离。
     ,沐浴清化。         ;后刺史臣荣举臣秀才。      ,辞不赴命。    ,拜臣郎中,    ,除臣洗马。    ,当侍东宫,        。臣具以表闻,    。诏书切峻,    ;郡县逼迫,    ;州司临门,    。臣欲奉诏奔驰,     ,欲苟顺私情,     。臣之进退,    
 伏惟圣朝以孝治天下,    ,犹蒙矜育,    ,特为尤甚。      ,历职郎署,    ,不矜名节。      ,至微至陋,    ,宠命优渥,    ,有所希冀!       ,气息奄奄,    ,朝不虑夕。    ,无以至今日,    ,无以终余年。     ,更相为命,        
 臣密今年四十有四,        ,是臣尽节于陛下之日长,       。乌鸟私情,    。臣之辛苦,               ,皇天后土实所共鉴。       ,听臣微志,    ,保卒余年。     ,死当结草。         ,谨拜表以闻。

初级默写二:

    :臣以险衅,    。生孩六月,    ;行年四岁,    。祖母刘愍臣孤弱,    。臣少多疾病,    ,零丁孤苦,    。既无伯叔,    ,门衰祚薄,    。外无期功强近之亲,        ,茕茕孑立,    。而刘夙婴疾病,    ,臣侍汤药,    
 逮奉圣朝,    。前太守臣逵察臣孝廉;         。臣以供养无主,    。诏书特下,    ,寻蒙国恩,    。猥以微贱,    ,非臣陨首所能上报。     ,辞不就职。    ,责臣逋慢;    ,催臣上道;    ,急于星火。      ,则刘病日笃,     ,则告诉不许。    ,实为狼狈。
          ,凡在故老,    ,况臣孤苦,    。且臣少仕伪朝,    ,本图宦达,    。今臣亡国贱俘,    ,过蒙拔擢,    ,岂敢盘桓,    !但以刘日薄西山,    ,人命危浅,    。臣无祖母,     ,祖母无臣,     。母、孙二人,    ,是以区区不能废远。
         ,祖母今年九十有六,          ,报养刘之日短也。    ,愿乞终养。    ,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,        。愿陛下矜愍愚诚,    ,庶刘侥幸,    。臣生当陨首,    。臣不胜犬马怖惧之情,     

进阶默写一:

 臣  :臣   ,夙   。生   ,慈   ;行   ,舅   。祖      ,躬   。臣    ,九   ,零   ,至   。既   ,终   ,门   ,晚   。外       ,内       ,茕   ,形   。而     ,常   ,臣   ,未   
 逮   ,沐   。前        ;后        。臣     ,辞   。诏   ,拜   ,寻   ,除   。猥   ,当   ,非       。臣    ,辞   。诏   ,责   ;郡   ,催   ;州   ,急   。臣     ,则    ,欲    ,则    。臣   ,实   
 伏        ,凡   ,犹   ,况   ,特   。且     ,历   ,本   ,不   。今     ,至   ,过   ,宠   ,岂   ,有   !但      ,气   ,人   ,朝   。臣   ,无    ,祖   ,无    。母    ,更   ,是       
 臣       ,祖       ,是         ,报      。乌   ,愿   。臣   ,非              ,皇       。愿      ,听   ,庶   ,保   。臣    ,死   。臣        ,谨    

进阶默写二:

   言:   衅,   凶。   月,   背;   岁,   志。      弱,   养。    病,   行,   苦,   立。   叔,   弟,   薄,   息。       亲,       僮,   立,   吊。     病,   蓐,   药,   离。
    朝,   化。        廉;        才。     主,   命。   下,   中,   恩,   马。   贱,   宫,       报。    闻,   职。   峻,   慢;   迫,   道;   门,   火。     驰,    笃,    情,    许。   退,   狈。
         下,   老,   育,   苦,   甚。     朝,   署,   达,   节。     俘,   陋,   擢,   渥,   桓,   冀!      山,   奄,   浅,   夕。   母,    日,   臣,    年。    人,   命,       远。
        四,       六,         长,      也。   情,   养。   苦,              知,       鉴。      诚,   志,   幸,   年。    首,   草。        情,    闻。

理解性默写:
译文: 臣李密陈言:
原句:      
译文:我因命运不好,很早就遭遇到了不幸。
原句:          
译文:刚出生六个月,父亲就弃我而死去。
原句:          
译文:我四岁的时候,舅父强迫母亲改变了守节的志向。
原句:          
译文:我的祖母刘氏,怜悯我年幼丧父,便亲自抚养。
原句:             
译文:臣小的时候经常生病,九岁时不能走路,孤独无靠,一直到成人自立。
原句:                     
译文:既没有叔叔伯伯,又缺少兄弟,门庭衰微、福分浅薄,很晚才有儿子。
原句:                    
译文:在外面没有比较亲近的亲戚,在家里又没有照应门户的童仆,生活孤单没有依靠,只有自己的身体和影子相互安慰。
原句:                            
译文:但祖母刘氏又早被疾病缠绕,常年卧床不起,我侍奉她吃饭喝药,从来就没有离开她。
原句:                      
译文: 到了晋朝建立,我蒙受着清明的政治教化。
原句:            
译文:先前有名叫逵的太守,察举臣为孝廉。
原句:          
译文:后来又有名叫荣的刺史推举臣为优秀人才。
原句:          
译文:臣因为供奉赡养祖母的事无人承担,辞谢不接受任命。
原句:            
译文:朝廷又特地下了诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,任命我为太子的侍从。
原句:                    
译文:我凭借卑微低贱的身份,担当侍奉太子的职务,这实在不是我杀身所能报答朝廷的。
原句:                   
译文:我将以上苦衷上表报告,加以推辞不去就职。
原句:           
译文:但是诏书急切严峻,责备我怠慢不敬。
原句:          
译文:郡县长官催促我立刻上路。
原句:          
译文:州县的长官登门督促,比流星坠落还要急迫。
原句:          
译文:我很想奉旨为皇上奔走效劳,但祖母刘氏的病却一天比一天重,想要姑且顺从自己的私情,但报告申诉不被允许。
原句:                         
译文:我是进退两难,十分狼狈。
原句:          
译文: 我想晋朝是用孝道来治理天下的,凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育,况且我孤单凄苦的程度更为严重呢。
原句:                                
译文:况且我年轻的时候曾经做过蜀汉的官,担任过郎官职务,本来就希望做官显达,并不顾惜名声节操。
原句:                      
译文:现在我是一个低贱的亡国俘虏,十分卑微浅陋,受到过分提拔,恩宠优厚,怎敢犹豫不决而有非分的企求呢?
原句:                                
译文:只是因为祖母刘氏寿命即将终了,气息微弱,生命垂危,早上不能想到晚上怎样。
原句:                       
译文:我如果没有祖母,无法达到今天的地位,祖母如果没有我的照料,也无法度过她的余生。
原句:                      
译文:祖孙二人,互相依靠而维持生命,因此我不能废止侍养祖母而远离。
原句:                    
译文: 我现在的年龄四十四岁了,祖母现在的年龄九十六岁了,这样看来我在陛下面前尽忠尽节的日子还很长,而在祖母刘氏面前尽孝尽心的日子很短。
原句:                                       
译文:我怀着乌鸦反哺的私情,乞求能够准许我完成对祖母养老送终的心愿。
原句:          
译文:我的辛酸苦楚,并不仅仅是蜀地的百姓及益州、梁州的长官所能明白知晓的,天地神明,实在也都能明察。
原句:                              
译文:希望陛下能怜悯我的诚心,满足我微不足道的心愿,使祖母刘氏能够侥幸地保全她的余生。
原句:                       
译文:我活着应当杀身报效朝廷,死了也要结草衔环来报答陛下的恩情。
原句:           
译文:我怀着像犬马一样不胜恐惧的心情,恭敬地呈上此表来使陛下知道这件事。
原句:                
全文默写:

                                                                                                                  
                                                                                                                                   
                                                                                                                            
                                                                                                               

多音字参考列表
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [期](读音:qī,jī)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [](读音:yìng,yīng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [洗](读音:xǐ,xiǎn)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [甚](读音:shén,shèn)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [過](读音:guò,guō)
  [蒙](读音:)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [能](读音:néng,nài)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [六](读音:liù,lù)
  [節](读音:jié,jiē)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [明](读音:míng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息59条))

网友留言
  【第37楼】贡献条目置顶条目臣以供养无主,供读第四声 可查古汉语常用词典,供养是奉祀赡养的意思
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/3)
  【第37_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(137)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/23)
  【第36楼】置顶条目臣不胜犬马怖惧之情的胜是尽,完的意思,应该读第一声
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/10/28)
  【第36_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1320)页 内容。胜的读音,应该读第四声。《现代汉语词典》解为“能承担,承受”时读第四声,又标注有旧读音为第一声。《汉语大词典》解为“能承担,承受”时直接标第四声,《汉语大字典》“胜”只标一个读音,就是第四声。
  古文之家小编回复于(2023/2/15)
  【第35楼】置顶条目现在语文书上是“祖母刘悯臣孤弱”和“愿陛下矜悯愚诚”
  古文之家网友鶴莉:183..***发表于(2022/5/29)
  【第35_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(72)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(70)页 内容。这里以教材为准。感谢您的参与。
  古文之家小编回复于(2022/5/29)
  【第34楼】很好
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/5/7)
  【第33楼】非常好,对我的学习很有帮助
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/5/7)
  【第32楼】个人建议可以把作者的生平事迹简介一下更方便我们知道写作背景
  古文之家网友renX4WB.***发表于(2024/2/6)
  【第32_1楼】感谢您的建议,我们已收到,会在下期改版中进行处理。
   古文之家小编回复于(2024/2/6)
   【第31楼】不错
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/10/5)
   【第30楼】应该是,臣不胜(sheng第一声)犬马怖惧之情
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/29)
   【第30_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
    古文之家小编回复于(2023/5/1)
    【第29楼】应该是供(gong一声)养无主
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/27)
    【第29_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
     古文之家小编回复于(2023/3/27)
     【第28楼】祖、孙二人
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/22)
     【第28_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(71)页 内容。
     古文之家小编回复于(2023/3/23)
     【第27楼】除臣洗马,洗应该是xi 第三声吧。
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/18)
     【第27_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1594)页 内容。
     古文之家小编回复于(2023/3/23)
     【第26楼】我们还是“祖母刘愍臣孤弱”(人教)
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/15)
     【第25楼】终鲜兄弟的鲜是一声吧
     古文之家网友:111.32.***发表于(2023/2/3)
     【第25_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(70)页 内容。
     古文之家小编回复于(2023/2/15)
     【第24楼】陛下之日长chang
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/17)
     【第23楼】贡献条目愿陛下矜愍愚诚
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/1/15)
     【第23_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:119。167。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
      古文之家小编回复于(2022/1/15)
      【第22楼】贡献条目祖母刘愍臣孤弱
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/11/21)
      【第22_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:150。138。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
       古文之家小编回复于(2021/12/26)
       【第21楼】贡献条目"母、孙二人"
       古文之家网友局允06N:1.***发表于(2021/8/24)
       【第21_1楼】非常感谢来自热心读者{局允06N:150。138。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
        古文之家小编回复于(2021/8/31)
        【第20楼】贡献条目语文书上是"祖母刘悯臣孤弱"
        古文之家网友局允06N:1.***发表于(2021/8/24)
        【第20_1楼】非常感谢来自热心读者{局允06N:150。138。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
         古文之家小编回复于(2021/8/31)
         【第19楼】愿陛下矜悯愚诚
         古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/13)
         【第19_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
          古文之家小编回复于(2023/2/15)
          【第18楼】晚有儿息(xì)
          古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/1)
          【第18_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(331)页 内容。
          古文之家小编回复于(2023/2/15)
          【第17楼】愿陛下矜悯愚诚
          古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/14)
          【第17_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
           古文之家小编回复于(2023/2/15)
           【第16楼】“逮奉圣朝”的“逮”字也应该标红,因为其另一个音读作逮捕的逮。
           古文之家网友:125.39.***发表于(2022/7/25)
           【第15楼】被咯去文雅亏啥失落叶安建筑师
           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/4/29)
           【第14楼】太好了!
           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/4/28)
           【第13楼】愿陛下矜愍愚诚
           古文之家网友拾风税依家67.***发表于(2022/4/1)
           【第13_1楼】非常感谢来自热心读者{拾风税依家67:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
            古文之家小编回复于(2022/4/1)
            【第12楼】矜愍的愍与课本上的不一样
            古文之家网友沙妍歌GE:1.***发表于(2022/4/1)
            【第11楼】 祖母刘加逗号
            古文之家网友休飞舟bh:1.***发表于(2022/3/27)
            【第10楼】语文书上是“愿陛下矜愍愚诚”
            古文之家网友以心tW:42.***发表于(2022/2/18)
            【第10_1楼】非常感谢来自热心读者{以心tW:42。236。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
             古文之家小编回复于(2022/4/1)
             【第9楼】则以刘病日笃
             古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/1/28)
             【第9_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文选择性必修下册》第(71)页 内容。
             古文之家小编回复于(2022/1/30)
             【第8楼】逮奉圣朝的逮(dǎi)拼音错了😡😡
             古文之家网友南极熊想要爱丽.***发表于(2021/10/21)
             【第8_1楼】可参照中州古籍出版社的《古文观止》第(241)页 ,新华出版社的《古文观止 注音详解》第(342)页 内容。逮:同待。待到,等到,到了的意思。
             古文之家小编回复于(2021/11/7)
             【第7楼】皇天后土实所共鉴中间没有逗号
             古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/9/1)
             【第7_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:221。178。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
              古文之家小编回复于(2021/9/1)
              【第6楼】语文书上是"未曾废离"???
              古文之家网友局允06N:1.***发表于(2021/8/24)
              【第6_1楼】对的
               古文之家小编回复于(2021/8/31)
               【第5楼】很👌🏻
               古文之家网友来自水浒城唇红.***发表于(2021/7/16)
               【第4楼】供gōng
               古文之家网友贰登登:221.***发表于(2021/3/17)
               【第3楼】很多
               古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/10/15)
               【第2楼】祖父母刘今年九十有六.
               古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/8/6)
               【第1楼】有母孙二人.这句话母后面有毒.顿号,这里没有.
               古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/7/26)
              李密作品推荐
              古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
              古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。