古文之家 访问手机版

《河岳英灵集序》拼音版,可打印(殷璠)-文言文

《河岳英灵集序》由殷璠创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • yuè
  yīng
  líng


 • 
  [
  táng
   
  ]
  yīn
  fán
  • 
    
    
    
   liáng
   zhāo
   míng
   tài

   zhuàn
    
   wén
   xuǎn
    
    
   hòu
   xiāng
   xiào
   zhù
   shù
   zhě
   shí

   jiā
    
   xián

   chēng
   jìn
   shàn
    
   gāo
   tīng
   zhī
   shì
    
   huò
   wèi
   quán

    
   qiě

   tóng
   zhì

   tiān
   bǎo
    


   zhě
   jìn
   qiān
   rén
    
   chú
   shì
   yào

   huì
   贿

   zhě
    
   zhōnɡ
   jiān
   zhuó
   rán

   shàng
   zhě

   fēn

   èr
    


   féng
   shī
   zhé
   zàn
    
   wǎng
   wǎng
   yíng
   zhì
    
   gài
   shēn
   hòu

   jié
    
   dāng

   guǐ
   suí
    

   yīng
   quán
   jiǎn

   jīng
    

   shí
   xiāng
   hùn
    
   zhì
   lìng
   zhònɡ
   kǒu
   xiāo
   shuò
    
   wéi
   zhī
   yīn
   suǒ
   tòng
    

   wén
   yǒu
   shén
   qínɡ


    
   biān

   zhě
   néng
   shěn
   jiàn
   zhū

    
   ān
   xiánɡ
   suǒ
   lái
    
   fāng

   dìng

   yōu
   liè
    
   lùn


   shě
    
   zhì

   cáo
    
   chái
    
   shī
   duō
   zhí
   zhì
    

   shǎo
   qiè
   duì
    
   huò


   bìng

    
   huò
   shí


   píng
    
   ér

   jià
   zhōng
   cún
    
   rán

   píng

   shòu
   zhī
   liú
    

   ɡǔ
   rén

   biàn
   ɡōnɡ
   shānɡ
    


   zhì

    
   chǐ
   xiānɡ
   shī
   fàn
    

   shì
   gōng


   duān
    
   wànɡ
   wéi
   chuān
   穿
   záo
    
    
   yán
   cháng
   yǒu

    
   dōu


   xìng
    
   dàn
   guì
   qīnɡ
   yàn
    
   suī
   mǎn
   qiè

    
   jiāng

   yòng
   zhī
    

   xiāo
   shì

   huán
    
   yóu
   zēng
   jiǎo
   shì
    


   chū
   wēi

   shàng
   zài
    
   zhēn
   guān

   biāo

   jiàn
   gāo
    
   jǐng
   yún
   zhōnɡ

   tōng
   yuǎn
   diào
    
   kāi
   yuán
   shí

   nián
   shēng

   fēnɡ
   ɡǔ
   shǐ
   bèi

    
   shí
   yóu
   zhǔ
   shàng

   huá
   hào

    

   wěi
   cóng
   zhēn
    
   shǐ
   使
   hǎi
   nèi

   rén
    

   rán
   zūn

    
   yǒu
   zhōu
    
   fēng
    
    
    

    
    
   zài
   chǎn
   jīn

    
   fán
   suī

   nìng
    
   qiè
   cháng
   hǎo
   shì
    
   cháng
   yuàn
   shān
   lüè
   qún
   cái
    
   zàn
   shènɡ
   cháo
   zhī
   měi
    
   yuán
   yīn
   tuì
   退

    

   suì

   宿
   xīn
    
   yuè
   ruò
   wáng
   wéi
    
   wáng
   chāng
   líng
    
   chǔ
   guāng

   děng
   sān
   shí

   rén
    
   jiē

   yuè
   yīng
   líng

    
    

   yuè
   yīng
   líng
    
   wéi
   chēng
    
   shī

   bǎi

   shí
   shǒu
    
   fēn
   wéi
   shàng
   xià
   juàn
    

   jiǎ
   yín
    
   zhōng

   yǒu
    
   lùn
   pǐn
   zǎo
    

   guàn

   piān
   é
    

   mínɡ


   shí
    
   cái


   dào
    
   zòng

   liáng
   dòu
    
   zhōng


   yān
    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
多音字参考列表
  [明](读音:míng)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [把](读音:bà,bǎ)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [節](读音:jié,jiē)
  [](读音:yìng,yīng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [夫](读音:fú,fū)
  [能](读音:néng,nài)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [可](读音:kè,kě)
  [其](读音:jī,qí)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [都](读音:dōu,dū)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [得](读音:de,dé,děi)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [若](读音:rě,ruò)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [一](读音:yī)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  殷璠作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。