古文之家 访问手机版

《三字经(百科版·版本一)》拼音版,可打印(王应麟)-文言文

《三字经(百科版·版本一)》由王应麟创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • sān

  jīng
   
  bǎi

  bǎn
   
  ·
  bǎn
  běn

   
 • 
  [
  sòng
  dài
   
  ]
  wáng
  yìng
  lín

 • suǒ
  shēng
   
  yǒu
  cǎo

   

  zhí

   
  biàn
  shuǐ

   
 • yán
  sòng
  xīng
   
  shòu
  zhōu
  shàn
   
  shí

  chuán
   
  nán
  běi
  hùn
   
 • běi
  yuán
  wèi
   
  fēn
  dōng

  西
   

  wén
  zhōu
   

  gāo

   


 • sūn
   
  zhì
  xuán
  zēng
   
  nǎi
  jiǔ

   
  rén
  zhī
  lún
   
 • chì
  dào
  xià
   
  wēn
  nuǎn

   

  zhōng
  huá
   
  zài
  dōng
  běi
   
 • lún

  zhě
   
  èr
  shí
  piān
   
  qún


   

  shàn
  yán
   

 • niú
  yáng
   

  quǎn
  shǐ
   

  liù
  chù
   
  rén
  suǒ

   
 • tài

  xīng
   
  guó

  míng
   
  hào
  hóng

   

  jīn
  líng
   

 • zhōu
  gōng
   
  zuò
  zhōu

   
  zhù
  liù
  guān
   
  cún
  zhì

   
 • gāo

  xīng
   
  hàn

  jiàn
   
  zhì
  xiào
  píng
   
  wáng
  mǎng
  cuàn
    • 
  qiě
  cōng
  mǐn
   
  ěr
  nán

   
  dāng

  jǐng
   
 • wéi
  rén

   
  fāng
  shào
  shí
   
  qīn
  shī
  yǒu
      

 • ér
  shí
   
  shí
  ér
  bǎi
   
  bǎi
  ér
  qiān
   
  qiān
  ér
  wàn
   

 • yuè
  shè
   

  shū
  shù
   

  liù

   
  jīn


   

 • jīn
  shǐ
   
  quán
  zài

   
  zǎi
  zhì
  luàn
   
  zhī
  xīng
  shuāi
   


 • biān
   
  xiāo
  zhú
  jiǎn
   


  shū
   
  qiě
  zhī
  miǎn
   

 • xiǎo
  dài
   
  zhù


   
  shù
  shèng
  yán
   

  yuè
  bèi
   
 • shǐ
  chūn
  qiū
   
  zhōng
  zhàn
  guó
   


  qiáng
   

  xióng
  chū
   
 • sān
  gāng
  zhě
   
  jūn
  chén

   


  qīn
   


  shùn
   
 • wéi
  xué
  zhě
   

  yǒu
  chū
   
  xiǎo
  xué
  zhōng
   
  zhì

  shū
   
 • yóu
  kāng
  yōng
   

  qián
  jiā
   
  mín
  ān

   
  zhì

  kuā
   
 • yǒu
  diǎn

   
  yǒu
  xùn
  gào
   
  yǒu
  shì
  mìng
   
  shū
  zhī
  ào
   
 • zhōu

  wáng
   
  shǐ
  zhū
  zhòu
   

  bǎi
  zǎi
   
  zuì
  cháng
  jiǔ
   
 • xià
  yǒu

   
  shāng
  yǒu
  tāng
   
  zhōu
  wén

   
  chēng
  sān
  wáng
   
 • wéi
  shū
  xué
   
  rén
  gòng
  zūn
   

  shí

   
  jiǎng
  shuō
  wén
   
 • yáng
  míng
  shēng
   
  xiǎn


   
  guāng

  qián
   


  hòu
   

 • yǐng

   
  rén
  chēng

   
  ěr
  yòu
  xué
   
  dāng
  xiào
  zhī
   

 • zhòng

   
  shī
  xiàng
  tuó
   

  shèng
  xián
   
  shàng
  qín
  xué
   
 • zuò

  xué
   
  nǎi
  zēng

   

  xiū

   
  zhì
  píng
  zhì
   
 • páo


   

  shí
  jīn
   


  zhú
   
  nǎi

  yīn
   
 • táng
  liú
  yàn
   
  fāng

  suì
   

  shén
  tóng
   
  zuò
  zhèng

   

 • jiǔ
  zhōu
   
  jīn
  gǎi
  zhì
   
  chēng
  xíng
  shěng
   
  sān
  shí

   
 • yǒu
  chóng

   
  yǒu
  niǎo
  shòu
   

  dòng

   
  néng
  fēi
  zǒu
   
 • shī

  wáng
   
  chūn
  qiū
  zuò
   

  bāo
  biǎn
   
  bié
  shàn
  è
   
 • shān
  jiāo
  xiāng
   

  xīng
  xiǔ
   


  xiù
   

  suǒ
  xiù
   
 • dào
  xián
  jiān
   
  biàn
  luàn

   
  shǐ
  yīng

   
  rǎo


   
 • zhǎng
  yòu

   
  yǒu

  péng
   
  jūn

  jìng
   
  chén

  zhōng
   

 • shǐ
  zhě
   
  kǎo
  shí

   
  tōng

  jīn
   
  ruò
  qīn

   
 • ruò
  liáng
  hào
   

  shí
  èr
   
  duì

  tíng
   
  kuí
  duō
  shì
   
 • dài
  chéng

   
  qiān
  yān
  jīng
   
  shí
  liù
  shì
   
  zhì
  chóng
  zhēn
   
 • yòu
  ér
  xué
   
  zhuàng
  ér
  xíng
   
  shàng
  zhì
  jūn
   
  xià

  mín
   
 • xiào
  jīng
  tōng
   

  shū
  shú
   

  liù
  jīng
   
  shǐ


   
 • suān

  gān
   

  xīn
  xián
   


  wèi
   
  kǒu
  suǒ
  hán
   
 • mèng

  zhě
   

  piān
  zhǐ
   
  jiǎng
  dào

   
  shuō
  rén

   
 • yíng

  suì
   
  néng
  yǒng
  shī
   


  suì
   
  néng


   
 • shí
  gān
  zhě
   
  jiǎ
  zhì
  guǐ
   
  shí
  èr
  zhī
   

  zhì
  hài
   
 • rén


   
  jīn
  mǎn
  yíng
   

  jiào

   
  wéi

  jīng
   
 • quǎn
  shǒu

   


  chén
   
  gǒu

  xué
   

  wéi
  rén
   
 • liáo

  jīn
   
  jiē
  chēng

   
  yuán
  miè
  jīn
   
  jué
  sòng
  shì
   
 • dài
  zhì
  suí
      

  zài
  chuán
   
  shī
  tǒng

   
 • tóu
  xuán
  liáng
   
  zhuī


   


  jiào
   

  qín

   
 • ruò
  guǎng
  广
  xué
   


  fán
   
  dàn
  lüè
  shuō
   
  néng
  zhī
  yuán
   
 • zuò
  zhōng
  yōng
      
  zhōng

  piān
   
  yōng


   
 • yuē
  huáng
  dào
   

  suǒ
  chán
   
  yuē
  chì
  dào
   
  dāng
  zhōng
  quán
   
 • yuē
  píng
  shǎng
   
  yuē


   


  shēng
   

  tiáo
  xié
   
 • wèi
  shǔ

   
  zhēng
  hàn
  dǐng
   
  hào
  sān
  guó
   

  liǎng
  jìn
   
 • rén
  zhī
  chū
   
  xìng
  běn
  shàn
   
  xìng
  xiāng
  jìn
   

  xiāng
  yuǎn
   
 • sān
  zhuàn
  zhě
   
  yǒu
  gōng
  yáng
   
  yǒu
  zuǒ
  shì
   
  yǒu

  liáng
   

 • mìng
  xīng
   
  fèi

  zhì
   

  xiàn

   
  jiàn
  mín
  guó
   
 • táng
  yǒu

   
  hào
  èr

   
  xiāng

  xùn
   
  chēng
  shèng
  shì
   
 • qīng
  chì
  huáng
   

  hēi
  bái
      

  suǒ
  shí
   
 • sòng


   
  liáng
  chén
  chéng
   
  wéi
  nán
  cháo
   

  jīn
  líng
   
 • yǒu

  wén
   

  xiǎo
  zhuàn
   

  cǎo

   


  luàn
   
 • dòu
  yān
  shān
   
  yǒu

  fāng
   
  jiào


   
  míng

  yáng
   


 • xué
   
  fēi
  suǒ

   
  yòu

  xué
   
  lǎo

  wéi
   
 • táng
  gāo

   


  shī
   
  chú
  suí
  luàn
   
  chuàng
  guó

   
 • yǎng

  jiào
   

  zhī
  guò
   
  jiào

  yán
   
  shī
  zhī
  duò
   
 • kǒu
  ér
  sòng
   
  xīn
  ér
  wéi
   
  zhāo


      
 • jīng

  tōng
   

  zhū
  shǐ
   
  kǎo
  shì

   
  zhī
  shǐ
  zhōng
   
 • fán
  xùn
  méng
   

  jiǎng
  jiū
   
  xiáng
  xùn

   
  míng

  dòu
   
 • yàn
  suī
  yòu
   
  shēn

  shì
   
  yǒu
  wéi
  zhě
   

  ruò
  shì
   
 • èr
  shí
  chuán
   
  sān
  bǎi
  zǎi
   
  liáng
  miè
  zhī
   
  guó
  nǎi
  gǎi
   

 • lǎo
  quán
   
  èr
  shí

   
  shǐ

  fèn
   

  shū

   
 • hán

  jūn
   
  shuāng

  gǎi
   
  yòu
  gāo
  yuán
   
  zuǒ

  hǎi
   
 • shǒu
  xiào

   

  jiàn
  wén
   
  zhī
  mǒu
  shù
   
  shí
  mǒu
  wén
   
 • qīng
  shì

   
  yīng
  jǐng
  mìng
   
  jìng

  fāng
   


  dìng
   
 • liáng
  táng
  jìn
   

  hàn
  zhōu
   
  chēng

  dài
   
  jiē
  yǒu
  yóu
   


 • nóng
   
  zhì
  huáng

   
  hào
  sān
  huáng
   

  shàng
  shì
   


 • guǎng
  广
   
  chāo
  qián
  dài
   
  jiǔ
  shí
  nián
   
  guó
  zuò
  fèi
   
 • cài
  wén

   
  néng
  biàn
  qín
   
  xiè
  dào
  yùn
   
  néng
  yǒng
  yín
   
 • yuē
  guó
  fēng
   
  yuē

  sòng
   
  hào

  shī
   
  dāng
  fěng
  yǒng
   
 • yuē
  dài
  huà
   
  sōng
  héng
  héng
   


  yuè
   
  shān
  zhī
  míng
   
 • yuē
  shuǐ
  huǒ
   

  jīn

   


  xíng
   
  běn

  shù
   
 • yuē
  shì
  nóng
   
  yuē
  gōng
  shāng
   


  mín
   
  guó
  zhī
  liáng
   
 • tóng
  guāng
  hòu
   
  xuān
  tǒng
  ruò
   
  chuán
  jiǔ

   
  mǎn
  qīng

   
 • yuē
  chūn
  xià
   
  yuē
  qiū
  dōng
   


  shí
   
  yùn

  qióng
   


 • lǎo
   
  yóu
  huǐ
  chí
   
  ěr
  xiǎo
  shēng
   

  zǎo

   
 • zhōu
  zhé
  dōng
   
  wáng
  gāng
  zhuì
   
  chěng
  gān

   
  shàng
  yóu
  shuì
   
 • yǒu
  lián
  shān
   
  yǒu
  guī
  cáng
   
  yǒu
  zhōu

   
  sān

  xiáng
   


 • xīn
   

  guà
  jiǎo
   
  shēn
  suī
  láo
   
  yóu

  zhuó
   
 • xià
  chuán

   
  jiā
  tiān
  xià
   

  bǎi
  zǎi
   
  qiān
  xià
  shè
   

 • mèng

   

  lín
  chǔ
   


  xué
   
  duàn

  zhù
   


 • ēn
   


  cóng
   
  xiōng

  yǒu
   


  gōng
   

 • shí

   
  rén
  suǒ
  tóng
   
  dāng
  shùn

   

  wéi
  bèi
   
 • shǐ
  suī
  fán
   

  yǒu

   
  shǐ


   
  hàn
  shū
  èr
   
 • tāng

  xià
   
  guó
  hào
  shāng
   
  liù
  bǎi
  zǎi
   
  zhì
  zhòu
  wáng
   
 • yuē
  nán
  běi
   
  yuē

  西
  dōng
   


  fāng
   
  yìng

  zhōng
   
 • dào
  liáng
  shū
   
  mài
  shǔ

   

  liù

   
  rén
  suǒ
  shí
   
 • róng

  suì
   
  néng
  ràng

   


  zhǎng
   

  xiān
  zhī
   
 • sān
  cái
  zhě
   
  tiān

  rén
   
  sān
  guāng
  zhě
   

  yuè
  xīng
   
 • guāng

  xīng
   
  wéi
  dōng
  hàn
   

  bǎi
  nián
   
  zhōng

  xiàn
   
 • yíng
  qín
  shì
   
  shǐ
  jiān
  bìng
   
  chuán
  èr
  shì
   
  chǔ
  hàn
  zhēng
   


 • chéng
   
  zhòng
  chēng

   
  ěr
  xiǎo
  shēng
   


  zhì
   
 • cán


   
  fēng
  niàng

   
  rén

  xué
      


 • zhě
   
  yǒu
  xún
  yáng
   
  wén
  zhōng

   

  lǎo
  zhuāng
   
 • yuē
  rén

   

  zhì
  xìn
   


  cháng
   

  róng
  wěn
   
 • gāo
  zēng

   

  ér
  shēn
   
  shēn
  ér

   

  ér
  sūn
   
 • zhǎn

  cuī
   

  xiǎo
  gōng
   
  zhì


   


  zhōng
   
 • quán
  yān

   
  kòu

  lín
   

  chuǎng
  chū
   
  shén

  fén
   
 • gǒu

  jiào
   
  xìng
  nǎi
  qiān
   
  jiào
  zhī
  dào
   
  guì

  zhuān
   
 • xiāng
  jiǔ
  líng
   
  néng
  wēn

   
  xiào

  qīn
   
  suǒ
  dāng
  zhí
   
 • yuē


   
  yuē
  āi

   
  ài


   

  qíng

   
 • shī
  shū

   

  chūn
  qiū
   
  hào
  liù
  jīng
   
  dāng
  jiǎng
  qiú
   
 • yuē
  jiāng

   
  yuē
  huái

      
  shuǐ
  zhī

   
 • zhào
  zhōng
  lìng
   


  lún
   


  shì
   
  xué
  qiě
  qín
   
 • jīng

  míng
   
  fāng


   
  cuō

  yào
   


  shì
   
 • hòu
  hàn
  sān
   
  guó
  zhì

   
  jiān
  zhèng
  jīng
   
  cān
  tōng
  jiàn
   

 • náng
  yíng
   

  yìng
  xuě
   
  jiā
  suī
  pín
   
  xué

  chuò
   


 • zhuó
   

  chéng

   
  rén

  xué
   

  zhī

   
 • qín
  yǒu
  gōng
      
  jiè
  zhī
  zāi
   

  miǎn

   
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
全文详解
  人之初,性本善。
  人出生之初,禀性本身都是善良的。
  性相近,习相远。
  天性也都相差不多,只是后天所处的环境不同和所受教育不同,彼此的习性才形成了巨大的差别。
  苟不教,性乃迁。
  如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。
  教之道,贵以专。

  昔孟母,择邻处。

  子不学,断机杼。
  战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。
  窦燕山,有义方。
  一次孟子逃学,孟母就折断了织布的机杼来教育孟子。
  教五子,名俱扬。

  养不教,父之过。
  他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。
  教不严,师之惰。

  子不学,非所宜。

  幼不学,老何为。
  只是教育,但不严格要求就是做老师的懒惰了。
  玉不琢,不成器。
  小孩子不肯好好学习,是很不应该的。
  人不学,不知义。

  为人子,方少时。

  亲师友,习礼仪。
  玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物;
  香九龄,能温席。

  孝于亲,所当执。
  做儿女的,从小时候就要亲近老师和朋友。
  融四岁,能让梨。

  弟于长,宜先知。
  东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。
  首孝弟,次见闻。
  这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。
  知某数,识某文。

  一而十,十而百。
  这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的,
  百而千,千而万。
  “弟”通“悌”,尊敬友爱,
  三才者,天地人。
  孝悌乃一件大事。
  三光者,日月星。

  三纲者,君臣义。

  父子亲,夫妇顺。
  知十百千万之数为某数,识古今圣贤之事为某文也。
  曰春夏,曰秋冬。
  中国采用十进位算术方法,一到十是基本的数字,然后十个十是一百。
  此四时,运不穷。
  十个一百是一千,十个一千是一万……一直变化下去,
  曰南北,曰西东。

  此四方,应乎中。
  三才指的是天、地、人三个方面。
  曰水火,木金土。
  三光就是太阳、月亮、星星。
  此五行,本乎数。

  十干者,甲至癸。
  父母子女之间相亲相爱,夫妻之间和顺相处。
  十二支,子至亥。

  曰黄道,日所躔。

  曰赤道,当中权。
  季节不断变化,春去夏来,秋去冬来,如此循环往复,永不停止。
  赤道下,温暖极。
  东、南、西、北,做“四方”,是指各个方向的位置。
  我中华,在东北。

  寒燠均,霜露改。

  右高原,左大海。
  “五行”,就是金、木、水、火、土。
  曰江河,曰淮济。
  这是中国古代用来指宇宙各种事物的抽象概念,是根据一、二、三、四、五这五个数字和组合变化而产生的。
  此四渎,水之纪。

  曰岱华,嵩恒衡。
  “十二支”指的是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,又叫“地支”,是古代记时的标记。
  此五岳,山之名。

  古九州,今改制。
  大地所在的平面位于中间。
  称行省,三十五。
  这个平面叫做赤道。
  曰士农,曰工商。
  根据中国古代天圆地方的宇宙观,不知道地球是球体,所说的赤道应该就指的是所生活的平面。
  此四民,国之良。

  曰仁义,礼智信。
  中国是地处地球的东北边,
  此五常,不容紊。
  中国气候冷暖匀称而有霜露。
  地所生,有草木。
  右边是高原,左边是大海。
  此植物,遍水陆。

  有虫鱼,有鸟兽。
  这四条大河是中国河流的代表。
  此动物,能飞走。

  稻粱菽,麦黍稷。
  这五座山是中国大山的代表。
  此六谷,人所食。

  马牛羊,鸡犬豕。
  现为省,总共三十五个。
  此六畜,人所饲。

  曰喜怒,曰哀惧。
  是国家不可缺少的栋梁,称为四民,这是社会重要的组成部分。
  爱恶欲,七情具。

  青赤黄,及黑白。
  这五种不变的法则作为处事做人的标准,社会就会永葆祥和,所以每个人都应遵守,不可怠慢疏忽。
  此五色,目所识。

  酸苦甘,及辛咸。
  这些属于植物,在陆地上和水里到处都有。
  此五味,口所含。

  膻焦香,及腥朽。
  这些动物有的能在天空中飞,有的能在陆地上走,有的能在水里游。
  此五臭,鼻所嗅。

  匏土革,木石金。
  这些是日常生活的重要食品。
  丝与竹,乃八音。

  曰平上,曰去入。
  这叫六畜,
  此四声,宜调协。
  这些动物和六谷一样本来都是野生的,
  高曾祖,父而身。

  身而子,子而孙。
  高兴叫做喜,生气叫做怒,伤心叫做哀。
  自子孙,至玄曾。
  这是人生下来就有的七种感情。
  乃九族,人之伦。

  父子恩,夫妇从。
  这是中国古代传统的五行中的五种颜色,是人们的肉眼能够识别的。
  兄则友,弟则恭。

  长幼序,友与朋。
  这五种味道。
  君则敬,臣则忠。

  此十义,人所同。
  气味主要有五种,即羊膻味、烧焦味、香味、鱼腥味和腐朽味。
  当顺叙,勿违背。

  斩齐衰,大小功。
  丝线与竹子,称为“八音”。
  至缌麻,五服终。

  礼乐射,御书数。

  古六艺,今不具。
  四声的运用必须和谐,听起来才能使人舒畅。
  惟书学,人共遵。
  由高祖父生曾祖父,曾祖父生祖父,祖父生父亲,父亲生自己本身。
  既识字,讲说文。
  自己生儿子,儿子再生孙子。
  有古文,大小篆。
  由自己的儿子、孙子再接下去,就是曾孙和玄孙。
  隶草继,不可乱。

  若广学,惧其繁。
  这“九族”代表着人的长幼尊卑秩序和家族血统的承续关系。
  但略说,能知原。

  凡训蒙,须讲究。
  哥哥对弟弟要友爱,弟弟对哥哥则要尊敬,
  详训诂,明句读。
  年长的和年幼的交往要注意长幼尊卑的次序;
  为学者,必有初。

  小学终,至四书。
  如果君主能尊重他的臣子,官吏们就会对他忠心耿耿了。
  论语者,二十篇。
  前面提到的十义,父慈、子孝、夫和、妻顺、兄友、弟恭、朋信、友义、君敬、臣忠。
  群弟子,记善言。
  这是人人都应遵守的,千万不能违背。
  孟子者,七篇止。
  斩衰、齐衰、大功、小功。
  讲道德,说仁义。
  缌麻,这是中国古代亲族中不同的人死去时穿的五种孝服。
  作中庸,子思笔。
  礼法、音乐、射箭、驾车、书法和算数。
  中不偏,庸不易。
  是古代读书人必须学习的六种技艺,这六种技艺到现已经没有人能同时具备了。
  作大学,乃曾子。
  在六艺中,只有书法现今社会还是每个人都推崇的。
  自修齐,至平治。

  孝经通,四书熟。

  如六经,始可读。
  中国的文字发展经历了古文、大篆、小篆。
  诗书易,礼春秋。

  号六经,当讲求。
  假如想广泛地学习知识,实在是不容易的事,也无从下手。
  有连山,有归藏。

  有周易,三易详。
  凡是教导刚入学的儿童的老师,必须把每个字都讲清楚。
  有典谟,有训诰。

  有誓命,书之奥。
  作为一个学者,求学的初期打好基础。
  我周公,作周礼。

  著六官,存治体。
  《论语》这本书共有二十篇。
  大小戴,注礼记。
  是孔子的弟子们,以及弟子的弟子们,记载有关孔子言论的一部书。
  述圣言,礼乐备。

  曰国风,曰雅颂。

  号四诗,当讽咏。
  内容也是有关品行修养、发扬道德仁义等优良德行的言论。
  诗既亡,春秋作。
  作《中庸》这本书的是孔伋。
  寓褒贬,别善恶。
  “中”是不偏的意思,“庸”是不变的意思。
  三传者,有公羊。
  作《大学》这本书的是曾参。
  有左氏,有谷梁。
  他提出了“修身齐家治国平天下”的主张。
  经既明,方读子。
  把四书读熟了,孝经的道理弄明白了。
  撮其要,记其事。
  才可以去读六经这样深奥的书。
  五子者,有荀扬。
  《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》。
  文中子,及老庄。
  再加上《乐》称六经,这是中国古代儒家的重要经典,应当仔细阅读。
  经子通,读诸史。
  《连山》、《归藏》。
  考世系,知始终。
  《周易》,是我国古代的三部书,这三部书合称“三易”,“三易”是用“卦”的形式来说明宇宙间万事万物循环变化的道理的书籍。
  自羲农,至黄帝。
  《书经》的内容分六个部分,一典,是立国的基本原则,二谟,即治国计划,三训,即大臣的态度,四诰,即国君的通告;
  号三皇,居上世。
  五誓,起兵文告,六命,国君的命令。
  唐有虞,号二帝。
  周公著作了《周礼》。
  相揖逊,称盛世。
  其中记载着当时六宫的官制以及国家的组成情况。
  夏有禹,商有汤。
  戴德和戴圣整理并且注释《礼记》。
  周文武,称三王。
  传述和阐扬了圣贤的著作,这使后代人知道了前代的典章制度和有关礼乐的情形。
  夏传子,家天下。
  《国风》、《大雅》、《小雅》、《颂》。
  四百载,迁夏社。
  合称为四诗,它是一种内容丰富、感情深切的诗歌,值得去朗诵。
  汤伐夏,国号商。
  由于周朝的衰落,诗经也就跟着被冷落了,所以孔子就作《春秋》。
  六百载,至纣亡。
  在这本书中隐含着对现实政治的褒贬以及对各国善恶行为的分辨。
  周武王,始诛纣。
  三传就是羊高所著的《公羊传》。
  八百载,最长久。
  左丘明所著的《左传》和谷梁赤所著的《谷梁传》,这些是解释《春秋》的书。
  周辙东,王纲坠。
  经传都读熟了然后读子书。
  逞干戈,尚游说。

  始春秋,终战国。

  五霸强,七雄出。
  五子是指荀子、扬子。
  嬴秦氏,始兼并。
  他们所写的书,便称为子书。
  传二世,楚汉争。

  高祖兴,汉业建。
  读史时必须要考究各朝各代的世系,明白他们盛衰的原因,才能从历史中记取教训。
  至孝平,王莽篡。

  光武兴,为东汉。
  这三位上古时代的帝王都能勤政爱民、非常伟大,因此后人尊称他们为“三皇”。
  四百年,终于献。

  魏蜀吴,争汉鼎。
  尧认为自己的儿子不肖,而把帝位传给了才德兼备的舜,在两位帝王治理下,天下太平,人人称颂。
  号三国,迄两晋。

  宋齐继,梁陈承。
  周朝的开国君主是文王和武王,
  为南朝,都金陵。
  这几个德才兼备的君王被后人称为三王。
  北元魏,分东西。
  禹把帝位传给自己的儿子,从此天下就成为一个家族所有的了。
  宇文周,与高齐。

  迨至隋,一土宇。

  不再传,失统绪。
  汤朝征讨夏朝,定国号为商。
  唐高祖,起义师。

  除隋乱,创国基。
  周武王起兵灭掉商朝,杀死纣王。
  二十传,三百载。

  梁灭之,国乃改。
  自从周平王东迁国都后,对诸侯的控制力就越来越弱了。
  梁唐晋,及汉周。
  诸侯国之间时常发生战争,而游说之士也开始大行其道。
  称五代,皆有由。

  炎宋兴,受周禅。

  十八传,南北混。
  春秋时的齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王号称五霸,
  辽与金,皆称帝。

  元灭金,绝宋世。
  战国末年,秦国的势力日渐强大,把其他诸侯国都灭掉了,建立了统一的秦朝。
  舆图广,超前代。
  秦传到二世胡亥,天下又开始大乱,最后,形成楚汉相争的局面。
  九十年,国祚废。

  太祖兴,国大明。

  号洪武,都金陵。
  汉朝的帝位传了两百多年,到了孝平帝时,就被王莽篡夺了,王莽篡权,改国号为新,天下大乱。
  迨成祖,迁燕京。
  汉朝延续四百年,到汉献帝的时候灭亡。
  十六世,至崇祯。

  权阉肆,寇如林。
  形成三国相争的局面,
  李闯出,神器焚。
  后来魏灭了蜀国,但被司马炎篡夺了帝位,建立了晋朝,晋国灭吴国统一后,晋又分为东晋和西晋两个时期。
  清世祖,膺景命。
  晋朝王室南迁以后,不久就衰亡了,继之而起的是南北朝时期。
  靖四方,克大定。

  由康雍,历乾嘉。

  民安富,治绩夸。
  北朝则指的是元魏,
  道咸间,变乱起。
  西魏被宇文觉篡了位,建立了北周,东魏被高洋篡了位,建立了北齐。
  始英法,扰都鄙。

  同光后,宣统弱。

  传九帝,满清殁。
  他的儿子隋炀帝杨广即位后,荒淫无道,隋朝很快就灭亡了。
  革命兴,废帝制。
  唐高祖李渊起兵反隋,最后隋朝灭亡。
  立宪法,建民国。
  他战胜了各路的反隋义军,取得了天下,建立起唐朝。
  古今史,全在兹。
  唐朝的统治近三百年,总共传了二十位皇帝。
  载治乱,知兴衰。

  史虽繁,读有次。

  史记一,汉书二。
  为和南北朝时期的梁相区别,历史上称为后梁。
  后汉三,国志四。
  后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代的更替时期,历史上称作五代,这五个朝代的更替都有着一定的原因。
  兼证经,参通鉴。

  读史者,考实录。

  通古今,若亲目。
  宋朝相传了十八个皇帝之后,北方的少数民族南下侵扰,结果又成了南北混战的局面。
  口而诵,心而惟。
  北方的辽人、金人和蒙古人都建立了国家,自称皇帝。
  朝于斯,夕于斯。
  最后蒙古人灭了金朝和宋朝,建立了元朝,重又统一了中国。
  昔仲尼,师项橐。
  元朝的疆域很广大,所统治的领土,超过了以前的每一个朝代。
  古圣贤,尚勤学。

  赵中令,读鲁论。

  彼既仕,学且勤。
  元朝末年,明太祖朱元璋起义,最后推翻元朝统治,统一全国,建立大明。
  披蒲编,削竹简。

  彼无书,且知勉。
  到明成祖即位后,把国都由金陵迁到北方的燕京。
  头悬梁,锥刺股。
  明朝共传了十六个皇帝,直到崇祯皇帝为止,明朝就灭亡了。
  彼不教,自勤苦。

  如囊萤,如映雪。
  以闯王李自成为首的起义军攻破北京,迫使崇祯皇帝自杀,明朝最后灭亡。
  家虽贫,学不辍。

  如负薪,如挂角。
  平定了各地的混乱局面,使得老百姓可以重新安定地生活。
  身虽劳,犹苦卓。

  苏老泉,二十七。
  在此期间,天下太平,人民生活比较安定,国家也比较强盛。
  始发愤,读书籍。

  彼既老,犹悔迟。

  尔小生,宜早思。
  英法两国分别以亚罗号事件和法国神父被杀为由组成联军,直攻北京。
  若梁灏,八十二。
  同治、光绪皇帝以后,清朝的国势已经破败不堪。
  对大廷,魁多士。
  当传到第九代宣统皇帝时,就被孙中山领导的辛亥革命推翻了。
  彼既成,众称异。
  孙中山领导的辛亥革命,推翻了清朝政府的统治,废除了帝制。
  尔小生,宜立志。
  建立了宪法,成立了中华民国政府,孙中山任临时大总统。
  莹八岁,能咏诗。
  以上所叙述的是从三皇五帝到建立民国的古今历史。
  泌七岁,能赋棋。
  通过对历史的学习,可以了解各朝各代的治乱兴衰,领悟到许多有益的东西。
  彼颖悟,人称奇。
  中国的历史书虽然纷繁、复杂,但在读的时候应该有次序:
  尔幼学,当效之。
  先读《史记》,然后读《汉书》。
  蔡文姬,能辩琴。
  第三读《后汉书》,第四读《三国志》。
  谢道韫,能咏吟。
  读的同时,还要参照经书,参考《资治通鉴》,这样就可以更好地了解历史的治乱兴衰了。
  彼女子,且聪敏。
  读历史的人应该更进一步地去翻阅历史资料。
  尔男子,当自警。
  了解古往今来事情的前因后果,就好像是自己亲眼所见一样。
  唐刘晏,方七岁。
  读书学习,要有恒心,要一边读,一边用心去思考。
  举神童,作正字。

  晏虽幼,身已仕。

  有为者,亦若是。
  从前,孔子是个十分好学的人,当时鲁国有一位神童名叫项橐,孔子就曾向他学习。
  犬守夜,鸡司晨。
  像孔子这样的圣贤,尚不忘勤学。
  苟不学,曷为人。

  蚕吐丝,蜂酿蜜。
  不因为自己已经当了高官,而忘记勤奋学习。
  人不学,不如物。

  幼而学,壮而行。
  公孙弘将春秋刻在竹子削成的竹片上。
  上致君,下泽民。

  扬名声,显父母。

  光于前,裕于后。
  东汉的孙敬读书时把自己的头发拴在屋梁上,以免打瞌睡,
  人遗子,金满籯。
  他们不用别人督促而自觉勤奋苦读。
  我教子,唯一经。

  勤有功,戏无益。
  孙康则利用积雪的反光来读书。
多音字参考列表
  [處](读音:chú,chù)
  [過](读音:guò,guō)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [儀](读音:yí)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [](读音:yìng,yīng)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [露](读音:lòu,lù)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [畜](读音:xù,chù)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [石](读音:dàn,shí)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [夫](读音:fú,fū)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [識](读音:shí,zhì)
  [蒙](读音:)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [可](读音:kè,kě)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [其](读音:jī,qí)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [隋](读音:suí,duò,tuǒ)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [南](读音:nā,nán)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [明](读音:míng)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [六](读音:liù,lù)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [都](读音:dōu,dū)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [革](读音:gé,jí)
  [茲](读音:cí,zī)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [奇](读音:jī,qí)
  [能](读音:néng,nài)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [一](读音:yī)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】贡献条目曰平上的"上"应该是 三声 按照您给出的多音注解: shǎng 【名】上声。汉语声调之一。钟嵘《诗品序》:“至平上去入,则余病未能。”
  古文之家网友:219.14.***发表于(2024/4/25)
  【第1_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1287)页 内容。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2024/4/25)
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  王应麟作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。