中国古文之家 访问手机版

《长恨歌传》拼音版,带全文注音(太平广记)-文言文

推荐专题:长恨歌传,长恨传,太平广记,太平广记,宋代
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • cháng
  hèn

  zhuàn
 • 
  [
  sòng
   
  ]
  tài
  píng
  guǎng
  广

  • 
    
    
    
   kāi
   yuán
   zhōng
    
   tài
   jiē
   píng
    

   hǎi

   shì
    
   xuán
   zōng
   zài
   wèi
   suì
   jiǔ
    
   juàn

   gàn
   shí
   xiāo

    
   zhèng


   xiǎo
    
   shǐ
   wěi

   yòu
   chéng
   xiàng
    
   shāo
   shēn

   yóu
   yàn
    

   shēng    
   xiān
   shì
   yuán
   xiàn
   huáng
   hòu

   shū
   fēi
   jiē
   yǒu
   chǒng
    
   xiāng


   shì
    
   gōng
   zhōng
   suī
   liáng
   jiā

   qiān
   shǔ
    


   yuè

   zhě
    
   shàng
   xīn
    
  • 
    
    
    

   ér
   xuán
   zōng
   shòu
   chéng

    

   zōng
   shòu
   shàn
   líng

    
   míng
   nián

   xiōng
   guī
   yuán
    

   jià
   huán

    
   zūn
   xuán
   zōng
   wéi
   tài
   shàng
   huáng
    
   jiù
   yǎng
   nán
   guān
    

   nán
   gōng
   qiān


   西
   nèi
    
   shí

   shì

    

   jìn
   bēi
   lái
    
   měi
   zhì
   chūn
   zhī

    
   dōng
   zhī

    
   chí
   lián
   xià
   kāi
    
   gōng
   huái
   qiū
   luò
    

   yuán


    

   guǎn

   yīn
    
   wén
    

   cháng


    

   shēng
    

   tiān
   yán


    
   zuǒ
   yòu


    
   sān
   zǎi


    

   niàn

   shuāi
    
   qiú
   zhī
   mèng
   hún
    
   yǎo

   néng

    
  • 
    
    
    
   shì
   yǒu
   dào
   shì

   shǔ
   lái
    
   zhī
   shàng
   xīn
   niàn
   yáng
   fēi

   shì
    

   yán
   yǒu

   shào
   jūn
   zhī
   shù
    
   xuán
   zōng


    
   mìng
   zhì

   shén
    
   fāng
   shì
   nǎi
   jié

   shù

   suǒ
   zhī
    

   zhì
    
   yòu
   néng
   yóu
   shén


    
   chū
   tiān
   jiè
    
   qiú
   zhī
    

   jiàn
    
   yòu
   páng
   qiú


   shàng
   xià
    
   dōng

   tiān
   hǎi
    
   kuà
   péng

    
   jiàn
   zuì
   gāo
   xiān
   shān
    
   shàng
   duō
   lóu
   què
    

   西
   xiāng
   xià
   yǒu
   dòng

    
   dōng
   xiàng
    


   mén
    
   shǔ
   yuē
    

   fēi
   tài
   zhēn
   yuàn
    
    
   fāng
   shì
   chōu
   zān
   kòu
   fēi
    
   yǒu
   shuāng
   huán
   tóng

    
   chū
   yìng

   mén
    
   fāng
   shì
   zào

   wèi

   yán
    
   ér
   shuāng
   huán


    
   é
   yǒu


   shì

   yòu
   zhì
    
   jié

   suǒ
   cóng
    
   fāng
   shì
   yīn
   chēng
   táng
   tiān

   shǐ
   使
   zhě
    
   qiě
   zhì

   mìng
    


   yún
    
    

   fēi
   fāng
   qǐn
    
   qǐng
   shǎo
   dài
   zhī
    
    
  • 
    
    
    
   tiān
   bǎo

    
   xiōng
   guó
   zhōng
   dào
   chéng
   xiàng
   wèi
    

   nòng
   guó
   bǐng
    

   ān

   shān
   yǐn
   bīng
   xiàng
   què
    

   tǎo
   yáng
   shì
   wéi

    
   tóng
   guān

   shǒu
    
   cuì
   huá
   nán
   xìng
    
   chū
   xián
   yáng
    
   dào


   wéi
   tíng
    
   liù
   jūn
   pái
   huái
    
   chí


   jìn
    
   cóng
   guān
   láng


   shàng

   qián
    
   qǐng
   zhū
   cháo
   cuò

   xiè
   tiān
   xià
    
   guó
   zhōng
   fèng
   máo
   yīng
   pán
   shuǐ
    


   dào
   zhōu
    
   zuǒ
   yòu
   zhī

   wèi
   kuài
    
   shàng
   wèn
   zhī
    
   dāng
   shí
   gǎn
   yán
   zhě
    
   qǐng

   guì
   fēi
   sāi
   tiān
   xià
   yuàn
    
   shàng
   zhī

   miǎn
    
   ér

   rěn
   jiàn


    
   fǎn
   mèi
   yǎn
   miàn
    
   shǐ
   使
   qiān
   zhī
   ér

    
   cāng
   huáng
   zhǎn
   zhuǎn
    
   jìng
   jiù


   chǐ

   zhī
   xià
    
  • 
    
    
    
   yuán

   yuán
   nián
   dōng
   shí
   èr
   yuè
    
   tài
   yuán
   bái

   tiān

   jiào
   shū
   láng
   wèi

   zhōu
   zhì
    
   hóng
   鸿

   láng

   wáng
   zhì

   jiā

   shì

    
   xiá

   xiāng
   xié
   yóu
   xiān
   yóu

    
   huà


   shì
    
   xiāng

   gǎn
   tàn
    
   zhì


   jiǔ


   tiān
   qián
   yuē
    
    


   dài
   zhī
   shì
    
   fēi

   chū
   shì
   zhī
   cái
   rùn

   zhī
    


   shí
   xiāo

    

   wén

   shì
    

   tiān
   shēn

   shī
    
   duō

   qíng
   zhě

    
   shì
   wéi

   zhī
    


    
    

   tiān
   yīn
   wèi
    
   cháng
   hèn

    
    

   zhě

   dàn
   gǎn

   shì
    


   chéng
   yóu

    
   zhì
   luàn
   jiē
    
   chuí

   jiāng
   lái
   zhě

    


   chéng
    
   shǐ
   使
   hóng
   鸿
   zhuàn
   yān
    
   shì
   suǒ

   wén
   zhě
    

   fēi
   kāi
   yuán

   mín
    


   zhī
    
   shì
   suǒ
   zhī
   zhě
    
   yǒu
    
   xuán
   zōng
   běn

    
   zài
    
   jīn
   dàn
   zhuàn
    
   cháng
   hèn

    
   yún
   ěr
    
  • 
    
    
    
   shí
   měi
   suì
   shí
   yuè
    
   jià
   xìng
   huá
   qīng
   gōng
    
   nèi
   wài
   mìng

    

   yào
   耀
   jǐng
   cóng
    
    


   tāng

    
   chūn
   fēng
   líng

    
   dàn
   dàng

   jiān
    
   shàng
   xīn
   yóu
   rán
    
   ruò
   yǒu
   suǒ

    

   zuǒ
   yòu
   qián
   hòu
    
   fěn    
   zhào
   gāo

   shì
   qián
   sōu
   wài
   gōng
    

   hóng
   nóng
   yáng
   xuán
   yǎn


   shòu
   寿

        
   bìn    
   xiān
   nóng
   zhōng

    

   zhǐ
   xián

    

   hàn
   rén
    
   bié
   shū
   tāng
   quán
    
   zhào

   zǎo
   yíng
    

   chū
   shuǐ
    

   ruò

   wēi
    
   ruò

   rèn
   luó

    
   guāng
   cǎi
   huàn

    
   zhuǎn
   dòng
   zhào
   rén
    
   shàng
   shèn
   yuè
    
   jìn
   jiàn
   zhī

    
   zòu
    

   cháng    

   dǎo
   zhī
    
   dìng
   qíng
   zhī

    
   shòu
   jīn
   chāi
   diàn   zhī
    
   yòu
   mìng
   dài

   yáo
    
   chuí
   jīn
   dāng
    
   míng
   nián
    

   wéi
   guì
   fēi
    
   bàn
   hòu

   yòng
    
   yóu
   shì


   róng
    
   mǐn


    
   wǎn
   luán
   wàn
   tài
    

   zhōng
   shàng

    
   shàng


   yān
    
   shí
   shěng
   fēng
   jiǔ
   zhōu
    

   jīn

   yuè
    

   shān
   xuě

    
   shàng
   yáng
   chūn
   zhāo
    

   shàng
   xíng
   tóng
   niǎn
    
   zhǐ
   tóng
   shì
    
   yàn
   zhuān

    
   qǐn
   zhuān
   fáng
    
   suī
   yǒu
   sān

   rén
   jiǔ
   pín
   èr
   shí

   shì


   shí    

   hòu
   gōng
   cái
   rén
   yuè    
   shǐ
   使
   tiān   pàn

    

   shì
   liù
   gōng


   jìn
   xìng
   zhě
    
   fēi

   shū
   yàn
   yóu
   tài
   zhì
   shì
    

   cái
   zhì
   míng
   huì
    
   shàn
   qiǎo
   pián
   便
   nìng
    
   xiān


   zhǐ
    
   yǒu


   xíng
   róng
   zhě
    
   shū

   kūn

   jiē
   liè
   wèi
   qīng
   guì
    
   jué
   wéi
   tōng
   hóu
    

   mèi
   fēng
   guó

   rén
    

   liè
   wáng
   gōng
    
   chē    


   cháng
   gōng
   zhǔ
   móu

    
   ér
   ēn

   shì

    

   yòu
   guò
   zhī
    
   shì

   jìn
   mén

   wèn
    
   jīng
   shī
   zhǎng

   wéi
   zhī


    

   dāng
   shí
   yáo
   yàn
   yǒu
   yún
    
    
   shēng


   bēi
   suān
    
   shēng
   nán


   huān
    
    
   yòu
   yuē
    
    
   nán

   fēng
   hóu

   zuò
   fēi
    
   kàn

   què
   wéi
   mén
   shàng
   méi
    
    

   wéi
   rén
   xīn
   xiàn    
  • 
    
    
    

   shí
   yún
   hǎi
   chén
   chén
    
   dòng
   tiān

   xiǎo
    
   qióng

   chóng

    
   qiǎo
   rán

   shēng
    
   fāng
   shì
   bǐng

   liǎn

    
   gǒng
   shǒu
   mén
   xià
    
   jiǔ
   zhī
    
   ér


   yán

    
   qiě
   yuē
    
    

   fēi
   chū
    
    
   jiàn

   rén
   guàn
   jīn
   lián
    


   xiāo
    
   pèi
   hóng

    

   fèng

    
   zuǒ
   yòu
   shì
   zhě


   rén
    

   fāng
   shì
    
   wèn
   huáng

   ān
   fǒu
    

   wèn
   tiān
   bǎo
   shí

   zǎi

   huán
   shì
    
   yán

    
   mǐn
   rán
    
   zhǐ
   jīn
   chāi
   diàn

       bàn
    
   shòu
   shǐ
   使
   zhě
   yuē
    
    
   wèi

   xiè
   tài
   shàng
   huáng
    
   jǐn
   xiàn
   shì

    
   xún
   jiù
   hǎo

    
    
   fāng
   shì
   shòu


   xìn
    
   jiāng
   xíng
    

   yǒu


    

   fēi

   zhēng


    

   qián
   guì
   zhì

    
    
   qǐng
   dāng
   shí

   shì
    

   wèi

   rén
   wén
   zhě
    
   yàn

   tài
   shàng
   huáng
    
   kǒng
   diàn

   jīn
   chāi
    

   xīn
   yuán
   píng
   zhī
   zhà

    
    

   fēi
   máng
   rán
   tuì
   退

    
   ruò
   yǒu
   suǒ

    

   ér
   yán
   yuē
    
    

   tiān
   bǎo
   shí
   zǎi
    
   shì
   niǎn

   shǔ


   shān
   gōng
    
   qiū

   yuè
    
   qiān
   niú
   zhī

   xiāng
   jiàn
   zhī

    
   qín
   rén
   fēng

    
   shì

   zhāng
   jǐn
   xiù
    
   chén
   yǐn
   shí
    
   shù
   guā
   huá
    
   fén
   xiāng

   tíng
    
   hào
   wéi

   qiǎo
    
   gōng

   jiān
   yóu
   shàng
   zhī
    
   shí

   dài
   bàn
    
   xiū
   shì
   wèi

   dōng

   西
   xiāng
    

   shì
   shàng
    
   shàng
   píng
   jiān
   ér

    
   yīn
   yǎng
   tiān
   gǎn
   niú

   shì
    

   xiàng
   shì
   xīn
    
   yuàn
   shì
   shì
   wéi


    
   yán

    
   zhí
   shǒu    


   jūn
   wáng
   zhī
   zhī
   ěr
    
    
   yīn

   bēi
   yuē
    
    
   yóu


   niàn
    
   yòu
    

   duò
   xià
   jiè
    
   qiě
   jié
   hòu
   yuán
    
   huò
   wéi
   tiān
    
   huò
   wéi
   rén
    
   jué
   zài
   xiāng
   jiàn
    
   hǎo


   jiù
    
    
   yīn
   yán
    
    
   tài
   shàng
   huáng


   jiǔ
   rén
   jiān
    
   xìng
   wéi

   ān
       ěr
    
    
   shǐ
   使
   zhě
   hái
   zòu
   tài
   shàng
   huáng
    
   huáng
   xīn
   zhèn
   dào
    
    

   nián
   xià

   yuè
    
   nán
   gōng
   yàn
   jià
    
  • 
    
    
    
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
拼音相关:
  下载长恨歌传注音打印版DOC文档
多音字列表
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“传”:zhuàn,其它读音:chuán,zhuàn
“广”:guǎng,其它读音:guǎng,ān
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“传”:zhuàn,其它读音:chuán,zhuàn
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“旰”:gàn,其它读音:gàn,hàn
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“衣”:,其它读音:yī,yì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“委”:wěi,其它读音:wěi,wēi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“稍”:shāo,其它读音:shāo,shào
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“数”:shǔ,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“可”:,其它读音:kě,kè
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“华”:huá,其它读音:huá,huà,huā
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“景”:jǐng,其它读音:jǐng,yǐng
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“汤”:tāng,其它读音:tāng,shāng,yáng,dàng,tàng
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“澹”:dàn,其它读音:dàn,tán
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“纤”:xiān,其它读音:xiān,qiàn
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“度”:,其它读音:dù,duó,zhái
“夫”:,其它读音:fū,fú
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“汤”:tāng,其它读音:tāng,shāng,yáng,dàng,tàng
“体”:,其它读音:tǐ,tī,bèn
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“转”:zhuǎn,其它读音:zhuǎn,zhuàn,zhuǎi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“裳”:cháng,其它读音:cháng,shang
“衣”:,其它读音:yī,yì
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“钿”:diàn,其它读音:diàn,tián
“合”:,其它读音:hé,gě
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“省”:shěng,其它读音:shěng,xǐng
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“泥”:,其它读音:ní,nǐ,nì
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“朝”:zhāo,其它读音:zhāo,cháo
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“上”:shǎng,其它读音:shàng,shǎng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“房”:fáng,其它读音:fáng,páng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“夫”:,其它读音:fū,fú
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“妻”:,其它读音:qī,qì
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“乐”:yuè,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“便”:pián,其它读音:biàn,pián
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“夫”:,其它读音:fū,fú
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“泽”:,其它读音:zé,shì
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“侧”:,其它读音:cè,zè,zhāi,cì
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“看”:kàn,其它读音:kàn,kān
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“兄”:xiōng,其它读音:xiōng,huǎng,kuàng
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“弄”:nòng,其它读音:nòng,lòng
“阙”:què,其它读音:quē,què
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“华”:huá,其它读音:huá,huà,huā
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“郎”:láng,其它读音:láng,làng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“塞”:sāi,其它读音:sāi,sài,sè
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“转”:zhuǎn,其它读音:zhuǎn,zhuàn,zhuǎi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“尺”:chǐ,其它读音:chǐ,chě
“都”:,其它读音:dū,dōu
“肃”:,其它读音:sù,suō
“禅”:shàn,其它读音:chán,shàn
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“归”:guī,其它读音:guī,kuì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“都”:,其它读音:dū,dōu
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“池”:chí,其它读音:chí,,tuó
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“裳”:cháng,其它读音:cháng,shang
“衣”:,其它读音:yī,yì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“载”:zǎi,其它读音:zǎi,zài
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“适”:shì,其它读音:shì,kuò
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“没”:,其它读音:méi,mò
“地”:,其它读音:dì,de
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“旁”:páng,其它读音:páng,bàng,bēng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“阙”:què,其它读音:quē,què
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“应”:yìng,其它读音:yīng,yìng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“衣”:,其它读音:yī,yì
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“诘”:jié,其它读音:jié,jí
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“衣”:,其它读音:yī,yì
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“少”:shào,其它读音:shāo,shǎo,shào
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“沈”:chén,其它读音:shěn,chén
“沈”:chén,其它读音:shěn,chén
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“悄”:qiǎo,其它读音:qiǎo,qiāo
“屏”:bǐng,其它读音:píng,bǐng
“衣”:,其它读音:yī,yì
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“冠”:guàn,其它读音:guān,guàn
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“揖”:,其它读音:yī,jí
“否”:fǒu,其它读音:fǒu,pǐ
“载”:zǎi,其它读音:zǎi,zài
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“衣”:,其它读音:yī,yì
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“钿”:diàn,其它读音:diàn,tián
“合”:,其它读音:hé,gě
“各”:,其它读音:gè,gě
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“好”:hǎo,其它读音:hǎo,hào
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“钿”:diàn,其它读音:diàn,tián
“合”:,其它读音:hé,gě
“妃”:fēi,其它读音:fēi,pèi
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“思”:,其它读音:sī,sāi
“载”:zǎi,其它读音:zǎi,zài
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“织”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“陈”:chén,其它读音:chén,zhèn
“饮”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“华”:huá,其它读音:huá,huà,huā
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“号”:hào,其它读音:hào,háo
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“掖”:,其它读音:yè,yē
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“各”:,其它读音:gè,gě
“咽”:,其它读音:yuān,yān,yàn,yè
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“堕”:duò,其它读音:duò,huī
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“结”:jié,其它读音:jié,jiē
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“好”:hǎo,其它读音:hǎo,hào
“合”:,其它读音:hé,gě
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“还”:hái,其它读音:huán,hái,xuán
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“校”:jiào,其它读音:xiào,jiào
“郎”:láng,其它读音:láng,làng
“尉”:wèi,其它读音:wèi,yù
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“盩”:zhōu,其它读音:zhōu,chóu
“厔”:zhì,其它读音:zhì,shī
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“寺”:,其它读音:sì,shì
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“夫”:,其它读音:fū,fú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“没”:,其它读音:méi,mò
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“传”:zhuàn,其它读音:chuán,zhuàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“予”:,其它读音:yú,yǔ
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“纪”:,其它读音:jì,jǐ
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“传”:zhuàn,其它读音:chuán,zhuàn
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。