中国古文之家 访问手机版

《破窑赋》拼音版,可打印(吕蒙正)-文言文

别名:《 寒窑赋,劝世章》,《破窑赋》由吕蒙正创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • yáo

 • 
  [
  sòng
   
  ]

  méng
  zhèng
 • 
   
   
   
  luò
  yáng
   
  zhāo
  qiú
  sēng
  cān
   


  宿

  jiào
   
  zhē


   

  shí

   
  shàng
  rén
  zēng
   
  xià
  rén
  yàn
   
  rén
  dào

  jiàn
   
  fēi
   
  jīn

  cháo
  táng
   
  guān
  zhì

  pǐn
   
  wèi
  zhì
  sān
  gōng
   
  shēn
  suī

  gōng


  rén
  zhī
  xià
   
  ér
  liè
  zhí

  qiān
  wàn
  rén
  zhī
  shàng
   
  yǒu

  bǎi
  liáo
  zhī
  zhàng
   
  yǒu
  zhǎn

  lìn
  zhī
  jiàn
   


  ér
  yǒu
  luó
  jǐn
  qiān
  xiāng
   

  shí
  ér
  yǒu
  zhēn
  xiū
  bǎi
  wèi
   
  chū

  zhuàng
  shì
  zhí
  biān
   


  jiā
  rén
  pěng
  shāng
   
  shàng
  rén
  chǒng
   
  xià
  rén
  yōng
   
  rén
  dào

  guì
   
  fēi

  zhī
  néng

   

  nǎi
  shí

   
  yùn

   
  mìng

   
 • 
   
   
   
  qīng
  chūn
  měi

   
  què
  zhāo

  chǔn
  zhī

   
  jùn
  xiù
  láng
  jūn
   
  fǎn
  pèi

  chǒu
  zhī

   
  jiāo
  lóng
  wèi

   
  qián
  shuǐ


  biē
  zhī
  jiān
   
  jūn

  shī
  shí
   
  gǒng
  shǒu

  xiǎo
  rén
  zhī
  xià
   


  suī

   
  cháng
  cún


  zhī
  róng
   
  miàn
  dài
  yōu
  chóu
   
  měi
  bào
  huái
  怀
  ān
  zhī
  liàng
   
  shí
  zāo


   
  zhǐ

  ān
  pín
  shǒu
  fèn
   
  xīn
  ruò


   

  rán
  yáng
  méi


   
  chū
  pín
  jūn

   
  tiān
  rán


  shēng
  chéng
   
  zhà

  xiǎo
  rén
   

  tuō
  pín
  hán


   
 • 
   
   
   
  gài
  wén
   
  rén
  shēng
  zài
  shì
   

  guì

  néng
  yín
   
  pín
  jiàn

  néng

   
  wén
  zhāng
  gài
  shì
   
  kǒng

  è

  chén
  bāng
   

  lüè
  chāo
  qún
   
  tài
  gōng
  diào

  wèi
  shuǐ
   
  yán
  yuān
  mìng
  duǎn
   
  shū
  fēi
  xiōng
  è
  zhī

   
  dào
  zhí
  nián
  cháng
   

  shì
  shàn
  liáng
  zhī
  bèi
   
  yáo

  míng
  shèng
   
  què
  shēng

  xiào
  zhī
  ér
   

  sǒu

  wán
   
  fǎn
  shēng

  xiào
  zhī

   
  zhāng
  liáng
  yuán
  shì


   
  xiāo

  céng
  wéi
  xiàn

   
  yàn

  shēn


  chǐ
   
  fēng
  zuò

  guó
  zǎi
  xiàng
   
  kǒng
  míng


  cǎo

   
  néng
  zuò
  shǔ
  hàn
  jūn
  shī
   
  chǔ

  suī
  xióng
   
  bài


  jiāng

  wěn
   
  hàn
  wáng
  suī
  ruò
   
  jìng
  yǒu
  wàn

  jiāng
  shān
   

  guǎng
  广
  yǒu
  shè

  zhī
  wēi
   
  dào
  lǎo

  fēng
   
  féng
  táng
  yǒu
  chéng
  lóng
  zhī
  cái
   

  shēng


   
  hán
  xìn
  wèi

  zhī
  shí
     sān
  cān
   

  zhì

  xíng
   
  yāo
  xuán
  sān
  chǐ

  yìn
   

  dàn
  shí
  shuāi
   


  yīn
  rén
  zhī
  shǒu
   
 • 
   
   
   
  tiān


  shí
   

  yuè

  guāng
     shí
   
  cǎo


  shēng
   
  shuǐ


  shí
   
  fēng
  làng

  píng
   
  rén


  shí
   

  yùn

  tōng
   
  zhù

  zhù

   
  mìng


  ān
  pái
  dìng
   

  guì
  shuí


   
  rén
  ruò


  gēn   

  néng
  wéi
  qīng
  wéi
  xiàng
   
  • 
    
    
    
   tiān
   yǒu


   fēng
   yún
    
   rén
   yǒu
   dàn

   huò

    

   gōng
   bǎi

    
   xíng


   shé
    
   xióng

   liǎng

    
   fēi

   guò

    

   yǒu
   qiān

   zhī
   chéng
       néng

   wǎng
    
   rén
   yǒu
   chōng
   tiān
   zhī
   zhì
    
   fēi
   yùn

   néng

   tōng
    
  • 
    
    
    
   yǒu
   xiān
   pín
   ér
   hòu

    
   yǒu
   lǎo
   zhuàng
   ér
   shào
   shuāi
    
   mǎn

   wén
   zhāng
    
   bái

   jìng
   rán

   zhòng
    
   cái
   shū
   xué
   qiǎn
    
   shào
   nián


   dēng

    
   shēn
   yuàn
   gōng
   é
    
   yùn
   tuì
   退
   fǎn
   wéi

   qiè
    
   fēng
   liú


    
   shí
   lái
   pèi
   zuò

   rén
    
  • 
    
    
    
   jiē

    
   rén
   shēng
   zài
   shì
    

   guì


   jìn
   yòng
    
   pín
   jiàn
    
   tīng
   yóu
   tiān

   xún
   huán
    
   zhōu
   ér

   shǐ
   yān
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
多音字参考列表
  [過](读音:guò,guō)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [明](读音:míng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [夫](读音:fú,fū)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [儀](读音:yí)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [若](读音:rě,ruò)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [吾](读音:wú,yù)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [其](读音:jī,qí)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [一](读音:yī)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [能](读音:néng,nài)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息10条))

网友留言
  【第8楼】题目应该是寒窑赋,不是破窑赋!!!!!!!!!!!!!!!!
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/19)
  【第7楼】吕蒙正有病给孩子们背, 有些父母要求背
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/16)
  【第6楼】曾为还是称谓
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/25)
  【第6_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2023/3/24)
   【第5楼】文章太长了
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/19)
   【第4楼】贡献条目“萧何称谓县吏”,是不是“萧何曾为县吏”?
   古文之家网友:122.19.***发表于(2022/11/4)
   【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{:122.190.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/3/24)
    【第3楼】好长
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/14)
    【第2楼】与君商榷: 三个字应修改,1,只宜安……应为“只”。2,面带忧愁应为“面”。3罗锦千……应为“千”。 注: 余年已八旬,十岁时就熟读此版本!这几个字用在这些地方,就是繁体字。望君参考。
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/1/25)
    【第1楼】家孩子
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/3/8)
    打印版文档下载
    您一定感兴趣的合集(推荐)
    吕蒙正作品推荐
    古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。