中国古文之家 访问手机版

《医学三字经》拼音版,可打印(陈念祖)-文言文

《医学三字经》由陈念祖创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • xué
  sān

  jīng
 • 
  [
  qīng
   
  ]
  chén
  niàn

 • 
   
   
   
  xīn

  tòng
  xiōng • 
   
   
   
  xīn
  fán
  biàn
   
  qiè

  wàng
   
  xiāng

  yǐn
   
  yǒu
  zhuān
  cháng
   

  shùn
  sǎn
   
  cóng
  zhèng
  fāng
   
  shēng
  mài
  sǎn
   
  jiǔ

  kāng
   
  dōng
  yuán

   
  fáng

  shāng
   
 • 
   
   
   
  shàn


  shí
  jiǔ
 • 
   
   
   
  shǔ
  zhèng

  shí
  sān
 • 
   
   
   

  yòng
  biàn
   
  biāo
  běn
  qiān
   

  suǒ
  zhǔ
   
  suǒ
  yīn
  xiān
   
  shōu
  sàn

   

  cóng
  lián
   

  zhōng

   
  miào
  zhuǎn
  xuán
   

  dào

   
  zhì

  quán
   
 • 
   
   
   
  shāng
  shǔ
  bìng
   
  dòng
  jìng
  shāng
   
  dòng
  ér

   

  wéi
  yāng
   
  liù

  sǎn
   
  bái

  tāng
   
  jìng
  ér

   

  tān
  liáng
   

  hán
  xiàng
   


  cháng
   
 • 
   
   
   

  xué
  yuán
  liú


 • 
   
   
   
  shī
  湿

  shèng
   

  xiè
  chéng
   
  wèi
  líng
  sǎn
   
  jué
  gōng
  hóng
   
  shī
  湿
  ér

   
  lián
  qín
  chéng
   
  shī
  湿
  ér
  lěng
   


  xíng
   
  shī
  湿
  jiā

   

  zhā
  yíng
   
 • 
   
   
   
  chuǎn

  zhèng
   
  zhì
  fēn
  mén
   

  mǎng
  bèi
   
  zhī
  zhēn
  yuán
   
  yīn
  mái
  shèng
   
  lóng
  léi
  bēn
   
  shí
  chuǎn
  zhě
   
  tán
  yǐn
  yuán
   
  tíng

  yǐn
   
  shí
  zǎo
  tāng
   
 • 
   
   
   
  xuàn
  yūn

  shí

 • 
   
   
   
  yīn
  wāi
  xié
   
  hūn


   

  jiù
  xiān
   
  róu
  rùn

   
  tián
  qiào
  fāng
   
  zōng
  jīn
  guì
   
 • 
   
   
   
  diān
  kuáng
  xián

  shí

 • 
   
   
   
  xiāo


  èr
  shí

 • 
   
   
   
  zhōng
  yāng
  jiàn
   

  páng

   
  cān
  zhú
  diǎn
      
  dān

  zhàng
   
  shí
  nán
  chú
   
  shān
  fēng
  guà

  zhǐ
  nán
  chē


  zhōng
  zhǐ
   
  fèi

  zhū
   
 • 
   
   
   
  xuàn
  yūn
  zhèng
   
  jiē
  shǔ
  gān
   
  gān
  fēng

   
  xiàng
  huǒ
  gàn
   
  fēng
  huǒ
  dòng
   
  liǎng
  dòng

   
  tóu
  xuán
  zhuàn
   
  yǎn
  fēn
  fán
   

  tán
  huǒ
   

  fēn
  guān
   
 • 
   
   
   

  shí
  bìng
   
  jīn

  gān
   
  wèi
  wǎn

   

  shí
  nán
   
  shí
  xián

   
  zuǒ
  guī
  cān
   
  wèi
  yīn
  zhǎn
   
  bēn
  mén
  kuān
   


  yǐn
   


  bān
   
 • 
   
   
   
  zhuó
  yòu
  shū
   
  qiào
  dào
  bié
   
  qián
  yǐn
  tóu
   
  jīng


   
  shèn
  tào
  tán
      
  fēn
  qīng
  yǐn
   
  zuǒ
  huáng

   
  xīn
  shèn
  fāng
   
  suí

  zhuì
   
 • 
   
   
   
  ān
  tāi

   
  hán

  shāng
   
  nán
  chǎn
  zhě
   
  bǎo
  shēng
  fāng
   
  kāi
  jiāo

   
  guī
  xiōng
  xiāng
   
  xuè

  xià
   

  xuè
  tāng
   
  jiǎo
  xiǎo
  zhǐ
   
  ài
  huǒ
  yáng
   
 • 
   
   
   

  shuǐ
  biàn
   
  jīn
  guì
  xiáng
   

  tiān
  shǒu
   
  shí
  èr
  fāng
   
  jiān

  dào
   

  yán
  liáng
   
 • 
   
   
   
  xiáng
  ér
  bèi
   
  wáng
  kěn
  táng
   
  xuē
  shì
  àn
   
  shuō

  qiáng
   
  shì
  cái
  shuō
   
  shǒu

  cháng
   
  jǐng
  yuè
  chū
   
  zhù
  xīn
  fāng
   
  shí
  wán

   
  wēn

  xiāng
   
 • 
   
   
   
  èr
  zhù
  tòng
   


  yán
   
  sān

  tòng
   
  xiāng

  zhuān
   

  xuè
  tòng
   
  shī
  xiào
  xiān
   


  tòng
   
  miào
  xiāng
  quán
   
  liù
  shí
  tòng
   
  píng
  wèi
  jiān
   
 • 
   
   
   

  shí
  fǎn
  wèi


 • 
   
   
   
  xiàn

  lùn
   

  èr
  zhāng
   
  zhěn
  mài

   
  bīn

  áng
   
  shù

  zhě
   


  cháng
   
  kuí
  zhū

   

  huāng
  táng
   
  cháng
  shā
  shì
   
  shàng
  páng
  huáng
   
 • 
   
   
   
  hàn

  xià
   
  wēn
  qīng
  xuán
   

  guì
  dàng
   
  fāng
  ér
  yuán
   
  guī

  fèi
   
  shèn

  jīn
   
  èr
  chén
  shàng
   
  jiǔ
  wèi
  xún
   
  xiāng

  wài
   
  píng
  wèi
  lín
   
 • 
   
   
   

  shuō

   
  dào

  zhāng
   
  ruò
  jīng
  yùn
   

  zhòng
  shī
   
  tài
  yáng
  bìng
   
  zhǐ
  zài

   
  jīng
  mài
  biàn
   
  biāo
  běn

   
  lín
  zhèng
  biàn
   

  wài

   
 • 
   
   
   
  shǔ

  wán
   
  fēng


   
  zhè
  chóng
  wán
   
  gān
  xuè

   
  èr
  shén
  fāng
   
  néng


   
 • 
   
   
   
  shāng
  hán
  wēn


  èr
  shí
  èr
 • 
   
   
   
  shí


   
  wèi

  fèi
   
  huáng
  cǎo
  tāng
   
  xià


   
  shí  huǒ
  kān
  wèi
   
  huáng
  lián
  tāng
   
  wèi
  jīng
  wěi
   
  ruò
  è

   
  dài
  zhě
  huì
   
 • 
   
   
   
  dān
  hán
  pìn
   

  zhōng
  kuāng
   
  dān

  dàn
   
  bái

  xiáng
   

  wài

   
  biàn
  wēi
  máng
   
  xiāo
  yīn

   
  zhì
  yáng
  guāng
   
  tài

  zhù
   
  shèn

  wàng
   
 • 
   
   
   
  ruò

  jīng
   
  lìng
  yǒu
  shuō
   
  yǒu
  mèng

   
  lóng
  dǎn
  zhé
   

  mèng

   
  shí
  quán
  shè
   
  kǎn

  jiāo
   


  qiè
   
 • 
   
   
   
  guī


   
  zhǔ
  èr
  yáng
   
  jiān

  jié
   
  xiāo
  yáo
  cháng
   
  zhòng

  zhě
   


  xiáng
   
  jīng


   
  jīn

  huáng
   
  yùn
  sān
  yuè
   
  liù
  jūn
  cháng
   
 • 
   
   
   
  ruò
  huáng

   
  shí
  qiào
  qiào
   

  qiè
  xuè
   

  fāng
  ráo
   
 • 
   
   
   
  shuǐ
  zhǒng

  shí

 • 
   
   
   
  zhòng
  fēng

  èr
 • 
   
   
   
  bái
  sǎn
  fāng
   
  kuī

  yào
   
 • 
   
   
   
  xiè
  xīn
  lèi
   

  dīng
  níng
   
 • 
   
   
   
  shí
  liù
  fāng
   

  záo
  záo
   
  wēn
  yào

   

  fǎn
  yuē
   
  yīn
  mái
  chú
   
  yáng
  guāng
  zhuó
   

  rùn
  liú
   
  shí

  cuò
   
  zhēn

  tāng
   
  shuǐ
  guī

   
 • 
   
   
   
  jiā
  yán
  shū
      


  cún
   

  jīn
  guì
   
 • 
   
   
   
  qīng
  lóng
  bèi
   
  chè

  fān
   

  chuǎn
  zhě
   

  ér
  wēn
   
  guì
  líng
  lèi
   
  shèn

  lùn
   
  píng
  chōng

   
  xiè
  bēn
  tún
   
  zhēn


   
  zhì

  yuán
   
 • 
   
   
   
  shī
  湿

  shāng
   
  chì
  bái

   

  shèng
  shī
  湿
   
  chì


   
  shī
  湿
  shèng

   
  bái

  zhuì
   
  tiáo
  xíng
  zhēn
   

  qiè

   
  sháo
  yào
  tāng
   

  shèng
  ěr
   
 • 
   
   
   
  jiū

  zhǐ
   
  zǒng

  bān
   
  tán
  huǒ
  kàng
   

  huáng
  ān
   
  shàng

  shèn
   

  鹿
  róng
  cān
   

  xià

   
  qiú

  duān
   
  zuǒ
  guī
  yǐn
   
  zhèng
  yuán
  dān
   
 • 
   
   
   
  zūn

  zhì
   
  wēi
  ér
  ān
   
  ruò

  xiè
   
  qiú
  tài
  yīn
   

  xiè
  shèn
   
  biàn
  fēng
  yín
   
  màn

  shuō
   


  xún
   
  yīn
  yáng
  zhèng
   
  èr
  tài
  qín
   
 • 
   
   
   
  jué
  yīn
  bìng
   

  méi
  wán
   
  biàn
  tōng
  miào
   
  zào

  cān
   
 • 
   
   
   

  lìn
  bìng
   
  jiē

  jié
   
  gāo
  shí
  láo
   


  xuè
   

  lín
  tāng
   
  shì

  jué
   
  bài
  jīng
  lín
   
  jiā
  wèi
  chuò
   
  wài
  lěng
  lín
   
  shèn

  yān
   
 • 
   
   
   
  juàn

 • 
   
   
   

  zhī
  shǐ
   
  běn

  huáng
   
  líng
  shū
  zuò
   

  wèn
  xiáng
   
  nàn
  jīng
  chū
   
  gèng
  yáng
  yáng
   
  yuè
  hàn

   
  yǒu
  nán
  yáng
   
  liù
  jīng
  biàn
   
  shèng
  dào
  zhāng
   
 • 
   
   
   

  shàng
  qiāng
   

  sòu
  shēng
   
  fèi
  zuì
  zhòng
   
  wèi
  fēi
  qīng
   
  fèi

  zhōng
   
  zhuàng

  míng
   
  fēng
  hán

   
  wài
  zhuàng
  míng
   
  láo
  sǔn

   
  nèi
  zhuàng
  míng
   
 • 
   
   
   

  rén
  jīng
  chǎn

  bìng

  èr
  shí
  sān
 • 
   
   
   
  huí
  xiāng
  liào
   
  zhù

  lín
   
  tòng


   


  lín
   
 • 
   
   
   
  hàn
  yuán

   
  hào
  zhēn
  yīn
   
  xié
  chuán
  biàn
   
  bìng

  shēn
   


  zhě
   
  shí
  tòng
  xīn
      
  nǎo
  hòu
  zhēn
   
  ruò
  wēn

   
  zhì
  xiāng
  móu
   
 • 
   
   
   
  tán
  yǐn
  yuán
   
  shuǐ

  zuò
   
  zào
  shī
  湿
  fēn
   
  zhì
  tán
  lüè
   

  yǐn
  míng
   

  zhēn
  zhuó
   
  cān

  zàng
   

  liáng
  duó
   


  gōng
   
  shì
  qiáng
  ruò
   
 • 
   
   
   

  qíng
  bìng
   


  cháo
   
  yǐn
  dǎo

   
  cǎo
  jiāng
  tiáo
   
  wēn
  shè

   

  zhōng
  chāo
   
  liáng
  xiè

   
  lìng

  xiāo
   
  chì
  dòu
  sǎn
   
  xià
  xuè
  biāo
   
 • 
   
   
   
  hóng


   
  zhèng
  wèi
  yīn
   
  dài
  dōng
  yuán
   
  zhòng

  wèi
   
  wēn
  zào
  xíng
   
  shēng
  qīng

   
  suī
  wèi
  chún
   


  guì
   
  ruò

  jiān
   
  zhuān
  zhǔ
  huǒ
   
 • 
   
   
   
  ǒu

  yuě
   
  jiē
  shǔ
  wèi
   
  èr
  chén
  jiā
   
  shí

  guì
   

  hán
  jīng
   
  nán
  fǎng
  仿

   
  xiǎo
  chái

   
  shào
  yáng
  wèi
   

  zhū

   
  píng
  suān
  wèi
   
 • 
   
   
   
  diǎn


   
  míng
  lóng

   

  dào
  tiáo
   
  jiāng

  jué
   
  shàng
  qiào
  tōng
   
  xià
  qiào
  xiè
   
  wài
  qiào
  kāi
   
  shuǐ
  yuán
  záo
   
  fēn

  duō
   

  biàn
  便
  cuò
   
 • 
   
   
   
  píng
  wèi
  jiā
   
  hán
  shī
  湿
  shì
   


  xiū
   


  zhì
   

  mén
  fāng
   
  jiē
  suǒ

   
  guì

  tóu
   

  xié
  chū
   
  wài
  shū
  tōng
   
  nèi
  chàng
  suì
   
 • 
   
   
   
  nüè
  wéi
  bìng
   
  shǔ
  shào
  yáng
   
  hán


   
  ruò
  huí
  xiáng
      


  shāng
   
  sān

  zuò
   
  shì
  chāng
  kuáng
   
  zhì
  zhī

   
  xiǎo
  chái
  fāng
   
 • 
   
   
   
  tāi


   
  shī
  xiào
  kuāng
   
  chǎn
  hòu
  bìng
   
  shēng
  huà
  jiāng
   

  zhū
  shuō
   

  píng
  cháng
   


  wèn
   


  wàng
   
  jīng
  ér

   
  cháng
  shā
  shì
   
 • 
   
   
   

  sòu


 • 
   
   
   
  tōng
  shèng
  sǎn
   
  liǎng
  jiě
  qiú
   
  liù

  bèi
   
  hàn
  wéi
  yóu
   

  yuán
  yǐn
   
  mèi

  yóu
   

  mìng
  zhě
   

  zhú
  liú
   
 • 
   
   
   
  yīn
  shuǐ
  shèng
   
  jiā
  guì
  jiāng
   
  zhī
  shí
  zhǒng
   
  luó
  zhǐ
  shāng
   
  zhī

  zhǒng
   
  shēn
  zhú
  liáng
   
  jiān
  chuǎn

   
  zhēn

  tāng
   
  cóng

  hǎo
   
  bié

  áng
   
 • 
   
   
   
  shuǐ
  zhǒng
  bìng
   
  yǒu
  yīn
  yáng
   
  biàn
  便
  qīng

   
  yīn
  shuǐ
  yāng
   
  biàn
  便
  duǎn
  suō
   
  yáng
  shuǐ
  shāng
   


  yǐn
   
  yuán
  huà
  fāng
   
  yáng
  shuǐ
  shèng
   
  jiā
  tōng
  fáng
   
 • 
   
   
   

  zhèng

  liù
 • 
   
   
   
  shuí
  zhì
  wài
   
  liù
  ān
  xíng
   
  shuí
  zhì
  nèi
   

  láo
  chéng
   
  xié
  shuǐ

   
  xiǎo
  lóng
  píng
   
  jiān

  huǒ
   
  xiǎo
  chái
  qīng
   
  jiāng

  wèi
   


  pēng
   
  cháng
  shā

   

  ér
  jīng
   
 • 
   
   
   
  èr
  shí
  fāng
   
  xiào


   
  suí
  zhèng
  xiáng
   
  nán


   
  wéi
  wēn
  jīng
   
  dài
  xià

   
  gān
  mài
  tāng
   
  zàng
  zào

   
  yào
  dào
  yān
   
  xiào


   
 • 
   
   
   
  zhū
  fāng
  lùn
   
  yào
  quán
  quán
   
  yòu
  xiōng

   
  fēi
  ǒu
  rán
   
  xiè
  bái
  jiǔ
   
  miào
  zhuǎn
  xuán
   

  hán
  zhě
   
  jiàn
  zhōng
  tián
   
 • 
   
   
   
  shāng
  hán
  bìng
   

  biàn
  qiān
   
  liù
  jīng

   
  yǒu
  zhēn
  chuán
   
  tóu
  xiàng
  tòng
   
  tài
  yáng
  biān
   
  wèi
  jiā
  shí
   
  yáng
  míng
  biān
   
  xuàn

  ǒu
   
  shǎo
  yáng
  biān
   
 • 
   
   
   
  xuè
  zhī
  dào
   
  huà
  zhōng
  jiāo
   
  běn
  chōng
  rèn
   
  zhōng
  gài
  jiāo
   
  wēn

  còu
   
  wài
  xiāo
  yáo
   
  liù
  yín

   
  jīng
  dào
  yáo
   

  biǎo
  sàn
   

  sháo
  tiáo
   
 • 
   
   
   
  zhàng
  wéi
  bìng
   
  biàn
  shí

   

  zhòu
  zhì
   


  shū
   
  mǎn

  àn
   


  qiè
   
  zhàng

  tòng
   
  sān

  chú
   
  ruò

  zhàng
   
  qiě
  chóu
  chú
   
 • 
   
   
   
  shàn
  rèn
  bìng
   
  guī
  jué
  yīn
   
  hán
  jīn
  shuǐ
   

  xuè
  xún
   

  chū

   
  tuí
  wán

   
  chuǎn
  zhì

   
  jǐng
  yuè
  zhēn
   

  líng
  sǎn
   
  jiā
  jiǎn
  zhēn
   
 • 
   
   
   
  xuè
  zhèng

  shí
 • 
   
   
   
  xiǎo
  chái

   
  shǒu


   
  zhú

  tāng
   
  fēng
  jìng

   
  yáng
  dàn
  tāng
   
  gōng


   

  tòng
  tiáo
   

  xiáng

   
  yáng
  ròu
  tāng
   

  tòng
  shì
   
 • 
   
   
   
  rén
  bǎi
  bìng
   
  shǒu
  zhòng
  fēng
   
  zhòu
  rán

   

  fāng
  tōng
   


  tuō
   


  tóng
   
  kāi
  xié

   

  mìng
  xióng
   


  tuō
   
  shēn

  gōng
   
 • 
   
   
   
  tán
  yǐn

  èr
  shí
 • 
   
   
   
  chóng
  yáng
  kuáng
   
  chóng
  yīn
  diān
   
  jìng
  yīn
  xiàng
   
  dòng
  yáng
  xuān
   
  kuáng
  duō
  shí
   
  tán

  juān
   
  diān


   
  shí

  tiān
   

  chù
  nuò
   
  xián
  bìng
  rán
   
 • 
   
   
   
  nüè • 
   
   
   
  tuī
  zhì

   
  chōng
  mài
  gān
   

  bàn
  xià
   
  jiā

  ān
   
  jīn
  guì

   


  kàn
   
  ruò
  fǎn
  wèi
   
  shí

  tàn
   
  zhāo


   
  fēn
  bié
  kàn
   
 • 
   
   
   
  rèn
  shēn
  piān
   
  wán
  sàn

   
  guì
  zhī
  tāng
   
  liè


   

  bàn
  jiāng
   
  gōng
  chāo

   
  nèi
  shí
  fāng
   
  jiē


   

  hòu
  piān
   
  yǒu
  shén
  shù
   
 • 
   
   
   
  wéi
  yùn

   
  néng
  xiàn
  zhāng
   

  yóu
  zhù
   
  běn

  chāng
   

  zuò
  zhě
   
  tuī
  qián
  táng
   


  shàng
   


  háng
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  ér
  bìng
   
  duō
  shāng
  hán
   
  zhì
  yáng

   
  xié

  gàn
   
  fán


   
  tài
  yáng
  guān
   

  wèi

   
  biàn
  duō
  duān
   
  tài
  yáng
  wài
   


  kàn
   
 • 
   
   
   

  lín
  lóng

  chì
  bái
  zhuó

  jīng

  shí

 • 
   
   
   
  fāng
  liǎng
  chū
   

  shén

   
 • 
   
   
   

  yǐn
  tòng
   
  èr
  chén
  yàn
   

  lěng
  tòng
   

  zhōng
  quán
   
  jiǔ

  tòng
   
  jīn
  líng
  quán
   

  zhōng
  tòng
   
  zhào
  zhū
  piān
   
  jīn
  guì

   

  huí
  tiān
   
 • 
   
   
   
  xīn
  wèi
  téng
   
  yǒu
  jiǔ
  zhǒng
   
  biàn

  shí
   
  míng
  qīng
  zhòng
   
  tòng

  tōng
   

  xuè
  yōng
   
  tōng

  tòng
   
  tiáo

  fèng
   

  chóng
  tòng
   

  méi
  yuán
   
 • 
   
   
   
  tòng
  mǎn
  fán
   
  qiú
  zhǐ
  shí
   
  zhuó

  tòng
   
  xià


   
  tòng
  ér
  fán
   


  zhì
   
  gōng
  liáng
  shī
      

  bìng
  mén
   
  hái
  shú

   
 • 
   
   
   
  xiāo

  zhèng
   
  jīn

  gān
   

  wèi
  yǐn
   


  ān
   
  jīn
  guì

   
  bié
  sān
  bān
   
  èr
  yáng
  bìng
   
  zhì
  duō
  duān
   
  shǎo
  yīn
  bìng
   
  shèn

  hán
   
 • 
   
   
   
  zūn
  zhī
  jīng
   
  duàn


   

  èr
  fāng
   

  ér
  tuǒ
   
  dān

  chū
   
  hǎn

  chóu
   
  yīn


   
  yáng


   

  bìng

   


  qiú
   
 • 
   
   
   


  míng
      
  ruò
  shě
  fēng
   
  fēi

  zhì
   
  huǒ

  tán
   
  sān

  bèi
   

  wéi
  zhòng
   
  míng
  wéi
  lèi
   

  ér
  yán
   
  xiǎo
  jiā

   
 • 
   
   
   
  shèn
  shuǐ
  kuī
   
  liù
  wèi

   
  yuán
  yáng
  shāng
   

  wèi
  shǐ
  使
   


  shū
   

  zhǐ

   
  gān
  yào
  tiáo
   
  huí
  shēng

   
  jiàn
  zhōng
  tāng
   
  jīn
  guì
  guǐ
   
 • 
   
   
   
  juǎn
  èr
 • 
   
   
   
  ruò


   
  zhǔ
  gōng

   
  zhōng
  bìng
  liáng
   

  tài
  guò
   


  jiā
   
  shēng
  míng
  zào
   


  shū
   
  cuò
  míng
  hào
   
  míng

  hòu
   

  zhuó
  liáng
   
 • 
   
   
   

  huǒ
  huà
   
  shǔ

  hán
   


  yǐn
   


  wán
   
  liù
  jūn
  lèi
   

  shén
  dān
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  ér

  èr
  shí

 • 
   
   
   


  tòng
   
  tài
  yīn
  biān
   
  dàn

  mèi
   
  shào
  yīn
  biān
   

  huí

   
  jué
  yīn
  biān
   
  cháng
  shā
  lùn
   
  tàn
  gāo
  jiān
   
  cún
  jīn

   
  shì
  zhēn
  quán
   
 • 
   
   
   

  rén
  bìng
   


  liáng
   
  yuè
  xìn
  zhǔn
   


  kāng
   
  jiàn
  zǎo
  zhì
   
  yào

  liáng
   
  jiàn
  chí
  zhì
   
  zhòng
  guì
  jiāng
   
  cuò

  zhì
   

  xuè
  shāng
   
 • 
   
   
   

  piān
  shèng
   
  jiā
  qīng
  liáng
   
  hán
  piān
  zhòng
   
  jiā
  guì
  jiāng
   
  xié

  shèng
   

  shēn
  liáng
   
  cháng
  shān

   

  bèi
  qiáng
   


  zhě
   

  shēn
  tāng
   
 • 
   
   
   
  jīn
  shuǐ

   
  zhǔ
  zhū
  kūn
   
  liù
  jūn

   
  miào
  nán
  yán
   

  biāo

   
  wàng
  běn
  gēn
   
 • 
   
   
   

  chuǎn

  jiǔ
 • 
   
   
   

  chù
  zhuàng
   

  tán
  xián
   
  yǒu
  shēng
  bìng
   

  suì
  nián
   
  huǒ

  kàng
   

  huì
  píng
   
  tán


   
  dān
  fán
  chuān
  穿
   
  sān
  zhèng
  běn
   
  jué
  yīn
  qiān
   
 • 
   
   
   

  láo

  sān
 • 
   
   
   
  xiè
  xiè

  shí

 • 
   
   
   
  ǒu
  yuě


  shí
  liù
 • 
   
   
   

  jiān
  shī
  湿
   
  shēn

  líng
   

  shèn
  xiè
   
  jìn
  tiān
  míng
   

  shén

   

  fēn
  gēng
   
  héng

  wài
   
  nèi
  jīng
  jīng
   
  cháng
  zàng
  shuō
   


  qíng
   
 • 
   
   
   
  shāng
  hán
  zhù
   
  jīn
  guì
  cáng
   
  chuí
  fāng

   

  jīn
  liáng
   

  táng
  hòu
   
  yǒu
  qiān
  jīn
   
  wài
  tái

   
  zhòng

  lín
   
  hòu
  zuò
  zhě
   
  jiàn
  jìn
  yín
   
 • 
   
   
   
  zhàng
  mǎn

  zhàng

  shí
  èr
 • 
   
   
   

  láo
  bìng
   
  cóng


   

  qíng
  shāng
   
  shàng
  sǔn
  shì
   
  guī

  tāng
   
  èr
  yáng
  zhǐ
   
  xià
  sǔn
  yóu
   
  fáng
  wéi
  ěr
   
  shāng
  yuán
  yáng
   
  kuī
  shèn
  shuǐ
   
 • 
   
   
   
  qiān


   

  yùn
  shēn
   

  dòu
  zhěn
   

  chuán
  xīn
   
  wéi
  tóng
  zhì
   

  jīn
  zhēn
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《医学三字经》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [藏](读音:cáng,zàng)
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [過](读音:guò,guō)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [數](读音:shù,shǔ)
   [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [能](读音:néng,nài)
   [咳](读音:ké,hāi,hái)
   [誰](读音:shéi,shuí)
   [瘧](读音:nüè,yào)
   [去](读音:qù,jǔ,qū)
   [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
   [令](读音:líng,lìng,lǐng)
   [盛](读音:chéng,shèng)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [好](读音:hào,hǎo)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [單](读音:shàn,dān,chán)
   [南](读音:nā,nán)
   [車](读音:chē,jū)
   [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [茲](读音:cí,zī)
   [奇](读音:jī,qí)
   [勝,胜](读音:shèng,shēng)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
   [得](读音:de,dé,děi)
   [繁](读音:fán,pó,mǐn)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [屬](读音:shǔ,zhǔ)
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [畜](读音:xù,chù)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [旋](读音:xuán,xuàn)
   [石](读音:dàn,shí)
   [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   便[便](读音:biàn,pián)
   [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
   [遺](读音:wèi,yí,​suí)
   [切 ](读音:qiè,qiē, )
   [著](读音:zhù,zhuó)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [洗](读音:xǐ,xiǎn)
   [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
   [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
   [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
   [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
   [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [明](读音:míng)
   [少 ](读音:shǎo,shào )
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [蘇,甦](读音:sū,sù)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [汗](读音:hán,hàn)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
   [其](读音:jī,qí)
   [信 ](读音:xìn, )
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [塞](读音:sè,sāi,sài)
   [六](读音:liù,lù)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [衣](读音:yī,yì)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [散](读音:sàn,sǎn)
   [一](读音:yī)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
   [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
   [還](读音:hái,huán,xuán)
   [讀](读音:dòu,dú)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [可](读音:kè,kě)
   [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
   [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
   [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
   [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [看](读音:kàn,kān,)
   [若](读音:rě,ruò)
   [甚](读音:shén,shèn)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [傳](读音:chuán,zhuàn)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  陈念祖作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。