中国古文之家 访问手机版

《少年中国说》拼音版,可打印(梁启超)-文言文

《少年中国说》由梁启超创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shào
  nián
  zhōng
  guó
  shuō
 • 
  [
  qīng
   
  ]
  liáng

  chāo
 • 
   
   
   
  rén
  gōng
  yuē
   

  zhōng
  guó

  guǒ
  lǎo   
  shì
  jīn

  quán

  qiú
  zhī


  wèn


   


  lǎo


   

  shì
  zhōng
  guó
  wéi
  guò

  zhī
  guó
   


  qiú
  shàng

  běn
  yǒu

  guó
   
  ér
  jīn
  jiàn

  miè
   


  zhī
  mìng
  yùn
  dài
  jiāng
  jìn

   


  fēi
  lǎo


   

  shì
  zhōng
  guó
  wéi
  wèi
  lái
  zhī
  guó
   


  qiú
  shàng

  wèi
  xiàn

  guó
   
  ér
  jīn
  jiàn


   


  zhī
  qián
  chéng
  qiě
  fāng
  cháng

   

  duàn
  jīn

  zhī
  zhōng
  guó
  wéi
  lǎo


   
  wéi
  shào
  nián

   
  xiān
  míng
   
  guó
   

  zhī


   

  guó

  zhě
      
  yǒu


   
  yǒu
  rén
  mín
   


  zhī
  rén
  mín
   
  ér
  zhì

  suǒ

  zhī


  zhī
  shì
   

  zhì


  ér

  shǒu
  zhī
   
  yǒu
  zhǔ
  quán
   
  yǒu

  cóng
   
  rén
  rén
  jiē
  zhǔ
  quán
  zhě
   
  rén
  rén
  jiē

  cóng
  zhě
   


  shì
   

  wèi
  zhī
  wán
  quán
  chéng

  zhī
  guó
   

  qiú
  shàng
  zhī
  yǒu
  wán
  quán
  chéng

  zhī
  guó

   

  bǎi
  nián

  lái

   
  wán
  quán
  chéng

  zhě
   
  zhuàng
  nián
  zhī
  shì

   
  wèi
  néng
  wán
  quán
  chéng

  ér
  jiàn
  jìn

  wán
  quán
  chéng

  zhě
   
  shào
  nián
  zhī
  shì

   
  yán

  duàn
  zhī
  yuē
   
  ōu
  zhōu
  liè
  bāng
  zài
  jīn

  wéi
  zhuàng
  nián
  guó
   
  ér

  zhōng
  guó
  zài
  jīn

  wéi
  shào
  nián
  guó
   
 • 
   
   
     zhī
  zhōng
  guó
  zhě
   
  suī
  yǒu
  guó
  zhī
  míng
   
  ér
  wèi
  chéng
  guó
  zhī
  xíng

   
  huò
  wéi
  jiā

  zhī
  guó
   
  huò
  wéi
  qiú
  zhǎng
  zhī
  guó
   
  huò
  wéi
  zhū
  hóu
  fēng
  jiàn
  zhī
  guó
   
  huò
  wéi

  wáng
  zhuān
  zhì
  zhī
  guó
   
  suī
  zhǒng
  lèi


   
  yào
  zhī
   


  guó
  jiā
  zhī

  zhì

   
  yǒu  ér
  quē   
  zhèng

  yīng
  ér

  pēi
  tāi


  chéng
  tóng
   

  shēn

  zhī

  èr
  guān
  zhī
   
  xiān
  xíng
  zhǎng
  chéng
   

  wài

  quán

  suī


   
  rán
  wèi
  néng


  yòng

   

  táng


  qián
  wéi
  pēi
  tāi
  shí
  dài
   
  yīn
  zhōu
  zhī

  wéi


  shí
  dài
   
  yóu
  kǒng

  ér
  lái
  zhì

  jīn
  wéi
  tóng

  shí
  dài
   
  zhú
  jiàn


   
  ér
  jīn
  nǎi
  shǐ
  jiāng

  chéng
  tóng

  shàng
  shào
  nián
  zhī
  jiè
  yān
   

  zhǎng
  chéng
  suǒ

  ruò
  shì
  zhī
  chí
  zhě
   


  dài
  zhī
  mín
  zéi
  yǒu
  zhì

  shēng

  zhě

   

  yóu
  tóng
  nián
  duō
  bìng
   
  zhuǎn
  lèi
  lǎo
  tài
   
  huò
  qiě
  zhī
  jiāng
  zhì
  yān
   
  ér

  zhī
  jiē
  yóu
  wèi
  wán
  chéng
  wèi
  chéng


   
  fēi
  guò

  zhī
  wèi
   
  ér
  wèi
  lái
  zhī
  wèi

   
 • 
   
   
   
  liáng

  chāo
  yuē
   
  shāng
  zāi
   
  lǎo


   
  xún
  yáng
  jiāng
  tóu   
  dāng
  míng
  yuè
  rào
  chuán
   
  fēng   
  qīn
  hán

  tiě
   

  mèng
  fēi
  mèng
  zhī
  shí
   
  zhuī
  xiǎng
  luò
  yáng
  chén
  zhōng
  chūn
  huā
  qiū
  yuè
  zhī
  jiā

   

  西
  gōng
  nán
  nèi
   
  bái

  gōng
  é
   

  dēng

  suì
   
  sān

  duì
  zuò
   
  tán
  kāi
  yuán
   
  tiān
  bǎo
  jiān

  shì
   

   

  cháng   
   
  qīng
  mén
  zhòng
  guā
  rén
   
  zuǒ
  duì

  rén
   

  nòng


   

  hóu
  mén

  hǎi
  zhū  zhī
  shèng
  shì
   


  lún
  zhī
  liú

  è
  miè
   
  ā

  fēi
  zhī
  yōu


  lán
   

  sān
  liǎng
  jiān
  shǒu

   
  huò
  guò
  fǎng
  访
  zhī
  hào
  shì
  zhě
   
  dào
  dāng
  nián
  duǎn
  dāo


  chí
  chěng
  zhōng
  yuán
   

  juǎn
  ōu
  zhōu
   
  xuè
  zhàn
  hǎi
  lóu
   

  shēng
  chì
  zhà
   
  wàn
  guó
  zhèn
  kǒng
  zhī
  fēng
  gōng
  wěi
  liè
   
  chū
  ér
  pāi
  àn
   

  ér


   
  zhōng
  ér
  lǎn
  jìng
   


   
  miàn
  cūn
  chǐ
  齿
  jìn
   
  bái

  yíng

   
  tuí
  rán
  lǎo

   
  ruò
  shì
  zhě
   
  shě
  yōu

  zhī
  wài

  xīn
  shì
   
  shě
  bēi
  cǎn
  zhī
  wài

  tiān

   
  shě
  tuí
  táng
  zhī
  wài


  yuè
   
  shě
  tàn

  zhī
  wài

  yīn
  shēng
   
  shě
  dài

  zhī
  wài

  shì

   
  měi
  rén
  háo
  jié
  qiě
  rán
   
  ér
  kuàng
  xún
  cháng


  zhě

   
  shēng
  píng
  qīn
  yǒu
   
  jiē
  zài


   


  yǐn
  shí
   
  dài
  mìng

  rén
   
  jīn

  qiě
  guò
   
  huáng
  zhī


   
  jīn
  nián
  qiě
  guò
   
  huáng

  míng
  nián
   

  tiān
  xià
  huī
  xīn
  duǎn

  zhī
  shì
   
  wèi
  yǒu
  shèn

  lǎo

  zhě
   


  rén

   
  ér

  wàng


  yún
  zhī
  shǒu
  duàn
   
  huí
  tiān
  zhī
  shì
  gōng
   
  xié
  shān
  chāo
  hǎi
  zhī


   
  néng


  néng
   
 • 
   
   
   


   

  zhōng
  guó

  guǒ
  lǎo   


  jīn


  zhǐ
  chóu

   
  táng

  sān
  dài
   
  ruò

  zhī
  zhì
  zhì
   
  qín
  huáng
  hàn

   
  ruò

  zhī
  xióng
  jié
   
  hàn
  táng
  lái
  zhī
  wén
  xué
   
  ruò

  zhī
  lóng
  shèng
   
  kāng
  qián
  jiān
  zhī

  gōng
   
  ruò

  zhī
  xuǎn

   

  shǐ
  jiā
  suǒ


   

  zhāng
  jiā
  suǒ
  ōu

   


  fēi

  guó
  mín
  shào
  nián
  shí
  dài
  liáng
  chén
  měi
  jǐng
   
  shǎng
  xīn

  shì
  zhī
  chén

  zāi
   
  ér
  jīn
  tuí
  rán
  lǎo

   
  zuó  chéng
   
  míng


  shí
  chéng
   
  chù
  chù
  què
  shǔ
  jìn
     quǎn
  jīng
   
  shí

  shěng
  zhī


  cái
  chǎn
   

  wéi
  rén
  huái
  怀
  zhōng
  zhī
  ròu
   

  bǎi
  zhào
  zhī

  xiōng


   

  wéi
  rén
  zhù

  zhī

   

  suǒ
  wèi
   
  lǎo

  jià
  zuò
  shāng
  rén

   
  zhě

   


   
  píng
  jūn

  huà
  dāng
  nián
  shì
   
  qiáo
  cuì
  sháo
  guāng

  rěn
  kàn
   
  chǔ
  qiú
  xiāng
  duì
     yǐng
   
  rén
  mìng
  wēi
  qiǎn
   
  zhāo   
  guó
  wéi
  dài

  zhī
  guó
   

  guó
  zhī
  mín
  wéi
  dài

  zhī
  mín
   
  wàn
  shì

  zhī
  nài

   

  qiè
  píng
  rén
  zuò
  nòng
     guài
   
  • 
    
    
    

   běn
   rén
   zhī
   chēng

   zhōng
   guó

    


   yuē
   lǎo


   guó
    
   zài

   yuē
   lǎo


   guó
    
   shì


    
   gài


   ōu

   西
   rén
   zhī
   yán

    


    

   zhōng
   guó

   guǒ
   lǎo    
   liáng

   chāo
   yuē
    

    
   shì

   yán
    
   shì

   yán
    

   xīn

   zhōng
   yǒu

   shào
   nián
   zhōng
   guó
   zài
    
  • 
    
    
    

   zhì

   zhě
       sān
   jié
   zhī
   kuí

    

   guó
   shì
   bèi
   zuì
    
   táo
   cuàn

   bāng
    
   nǎi
   chuàng


   huì
    
   míng
   yuē
    
   shào
   nián    
    

   guó
   zhì
   shì
    
   yún
   yǒng   yīng
   zhī
    

   nǎi
   guāng

   jiù

    
   shǐ
   使   wéi
   ōu
   zhōu
   zhī

   xióng
   bāng
    
   zhě
    
   ōu
   zhōu
   zhī


   lǎo

   guó

    

   luó

   wáng
   hòu
    
   jiào
   huáng
    
   zhèng
   quán
   guī

   ào
   guó
    
   dài
   suǒ
   wèi
   lǎo
   ér
   bīn


   zhě

    
   ér   zhì

    
   qiě
   néng

   quán
   guó
   ér
   shào
   nián
   zhī
    
   kuàng

   zhōng
   guó
   zhī
   shí
   wéi
   shào
   nián
   shí
   dài
   zhě

    
   táng
   táng

   bǎi

   zhōu
   zhī
   guó

    
   lǐn
   lǐn

   bǎi

   zhào
   zhī
   guó
   mín
    

   suì   zhì


   rén
   zhě
    
  • 
    
    
    

   yán
   guó
   zhī
   lǎo
   shào
    
   qǐng
   xiān
   yán
   rén
   zhī
   lǎo
   shào
    
   lǎo
   nián
   rén
   cháng


   wǎng
    
   shào
   nián
   rén
   cháng

   jiāng
   lái
    
   wéi


   wǎng

    

   shēng
   liú
   liàn
   xīn
    
   wéi

   jiāng
   lái

    

   shēng

   wàng
   xīn
    
   wéi
   liú
   liàn

    

   bǎo
   shǒu
    
   wéi

   wàng

    

   jìn

    
   wéi
   bǎo
   shǒu

    

   yǒng
   jiù
    
   wéi
   jìn


    


   xīn
    
   wéi


   wǎng

    
   shì
   shì
   jiē

   suǒ

   jīng
   zhě
    

   wéi
   zhī
   zhào

    
   wéi

   jiāng
   lái

    
   shì
   shì
   jiē

   suǒ
   wèi
   jīng
   zhě
    

   cháng
   gǎn


    
   lǎo
   nián
   rén
   cháng
   duō
   yōu

    
   shào
   nián
   rén
   cháng
   hào
   xíng

    
   wéi
   duō
   yōu

    

   huī
   xīn
    
   wéi
   xíng


    

   shèng

    
   wéi
   huī
   xīn

    

   qiè
   nuò
    
   wéi
   shèng


    

   háo
   zhuàng
    
   wéi
   qiè
   nuò

    

   gǒu
   qiě
    
   wéi
   háo
   zhuàng

    

   mào
   xiǎn
    
   wéi
   gǒu
   qiě

    

   néng
   miè
   shì
   jiè
    
   wéi
   mào
   xiǎn

    

   néng
   zào
   shì
   jiè
    
   lǎo
   nián
   rén
   cháng
   yàn
   shì
    
   shào
   nián
   rén
   cháng

   shì
    
   wéi
   yàn
   shì

    

   cháng
   jué

   qiè
   shì


   wéi
   zhě
    
   wéi
   hào
   shì

    

   cháng
   jué

   qiè
   shì   wéi
   zhě
    
   lǎo
   nián
   rén


   zhào
    
   shào
   nián
   rén

   zhāo
   yáng
    
   lǎo
   nián
   rén


   niú
    
   shào
   nián
   rén    
   lǎo
   nián
   rén

   sēng
    
   shào
   nián
   rén

   xiá
    
   lǎo
   nián
   rén


   diǎn
    
   shào
   nián
   rén


   wén
    
   lǎo
   nián
   rén


   piàn
   yān
    
   shào
   nián
   rén


   lán

   jiǔ
    
   lǎo
   nián
   rén

   biè
   xíng
   xīng
   zhī
   yǔn
   shí
    
   shào
   nián
   rén


   yáng
   hǎi
   zhī
   shān

   dǎo
    
   lǎo
   nián
   rén

   āi

   shā

   zhī
   jīn


    
   shào
   nián
   rén


   西   zhī
   tiě

    
   lǎo
   nián
   rén

   qiū
   hòu
   zhī
   liǔ
    
   shào
   nián
   rén

   chūn
   qián
   zhī
   cǎo
    
   lǎo
   nián
   rén


   hǎi
   zhī
   zhū
   wéi

    
   shào
   nián
   rén

   cháng
   jiāng
   zhī
   chū

   yuán
    

   lǎo
   nián

   shào
   nián
   xìng


   tóng
   zhī

   lüè

    
   rén
   gōng
   yuē
    
   rén

   yǒu
   zhī
    
   guó


   rán
    
  • 
    
    
    
   qiě

   zhōng
   guó
   chóu

    

   cháng
   yǒu
   guó
   jiā
   zāi
    

   guò
   yǒu
   cháo
   tíng
   ěr
    

   huáng


   sūn
    


   ér

    
   qiú
   zhī
   shàng
   zhě

   shù
   qiān
   nián
    
   ér
   wèn

   guó
   zhī
   wéi

   míng
    


   yǒu

    

   suǒ
   wèi
   táng
    

    
   xià
    
   shāng
    
   zhōu
    
   qín
    
   hàn
    
   wèi
    
   jìn
    
   sòng
    

    
   liáng
    
   chén
    
   suí
    
   táng
    
   sòng
    
   yuán
    
   míng
    
   qīng
   zhě
    

   jiē
   cháo
   míng
   ěr
    
   cháo

   zhě
    

   jiā
   zhī

   chǎn

    
   guó

   zhě
    
   rén
   mín
   zhī
   gōng
   chǎn

    
   cháo
   yǒu
   cháo
   zhī
   lǎo
   shào
    
   guó
   yǒu
   guó
   zhī
   lǎo
   shào
    
   cháo

   guó    


   néng

   cháo
   zhī
   lǎo
   shào
   ér
   zhǐ
   wéi
   guó
   zhī
   lǎo
   shào
   míng

    
   wén
    

    
   chéng
    
   kāng
    
   zhōu
   cháo
   zhī
   shào
   nián
   shí
   dài

    
   yōu
    

    
   huán
    
   nǎn
    


   lǎo
   nián
   shí
   dài

    
   gāo
    
   wén
    
   jǐng
    

    
   hàn
   cháo
   zhī
   shào
   nián
   shí
   dài

    
   yuán
    
   píng
    
   huán
    
   líng
    


   lǎo
   nián
   shí
   dài

       cháo
    


   yǒu
   zhī
    
   fán

   zhě
   wèi
   wéi

   cháo
   tíng
   zhī
   lǎo    
   wèi
   wéi

   guó
   zhī
   lǎo
    

   cháo
   tíng
   zhī
   lǎo
   qiě

    
   yóu

   rén
   zhī
   lǎo
   qiě


    


   suǒ
   wèi
   zhōng
   guó
   zhě


   yān
    
   rán

    

   zhōng
   guó
   zhě
    
   qián

   shàng
   wèi
   chū
   xiàn

   shì
   jiè
    
   ér
   jīn
   nǎi
   shǐ
   méng

   yún
   ěr
    
   tiān    
   qián

   liáo

    
   měi
   zāi

   shào
   nián
   zhōng
   guó

    
  • 
    
    
    
   gōng

   zhēn
   shì
   zhī

   yǒu
   shī

   zhāng
    

   yuē
    
   néng
   lìng
   gōng
   shào
   nián
   xíng
    
    

   cháng
   ài

   zhī
    
   ér
   yǒu
   wèi


   yòng

   zhī
   suǒ
   cún
    

   guó
   mín
   ér

   wèi

   guó
   zhī
   lǎo


    

   guǒ
   lǎo


    

   guó
   mín
   ér

   zhī

   guó
   zhī
   shào
   nián

    

   nǎi
   shào
   nián

    

   西
   yàn
   yǒu
   zhī
   yuē
    
    
   yǒu
   sān
   suì
   zhī
   wēng
    
   yǒu
   bǎi
   suì
   zhī
   tóng
    
    
   rán

    
   guó
   zhī
   lǎo
   shào
    
   yòu

   dìng
   xíng
    
   ér
   shí
   suí
   guó
   mín
   zhī
   xīn


   wéi
   xiāo
   zhǎng
   zhě

    

   jiàn


   zhì

   zhī
   néng
   lìng
   guó
   shào
   nián

    

   yòu
   jiàn


   guó
   zhī
   guān

   shì
   mín
   néng
   lìng
   guó
   lǎo


    

   wéi


    
   zhuàng

   nóng

   piān
   piān
   jué
   shì
   zhī
   shào
   nián
   zhōng
   guó
    
   ér
   shǐ
   使
   ōu

   西

   běn
   rén
   wèi

   wéi
   lǎo

   zhě
    


       guó
   quán
   zhě
   jiē
   lǎo
   xiǔ
   zhī
   rén

    
   fēi
   ó

   shí
   nián


    
   fēi
   xiě

   shí
   nián
   bái
   zhé
    
   fēi
   dāng

   shí
   nián
   chāi
    
   fēi
   ái

   shí
   nián
   fèng
    
   fēi


   shí
   nián
   shǒu
   běn
    
   fēi
   chàng

   shí
   nián

    
   fēi


   shí
   nián
   tóu
    
   fēi
   qǐng

   shí
   nián
   ān
       néng


   guān
    
   jìn

   zhí
    

   nèi
   rèn
   qīng
   èr

   shàng
    
   wài
   rèn
   jiān


   shàng
   zhě
    
   bǎi
   rén
   zhī
   zhōng
    


   guān

   bèi
   zhě
    
   dài
   jiǔ
   shí
   liù

   rén

    
   fēi
   yǎn
   máng

   ěr
   lóng
    
   fēi
   shǒu
   chàn    
   fǒu

   bàn
   shēn

   suì

       shēn
   yǐn
   shí


   shì
   tīng
   yán

    
   shàng
   qiě

   néng

   liǎo
    

   sān

   rén
   zuǒ
   yòu

   zhī
   zhuō
   zhī
    
   nǎi
   néng


    


   ér
   nǎi


   zhī

   guó
   shì
    
   shì
   shù

   ǒu
   ér
   shǐ
   使
   zhì
   tiān
   xià

    
   qiě

   bèi
   zhě
    


   shào
   zhuàng
   zhī
   shí   zhī    
   ōu
   luó

   wéi

   chù

   fāng
    
   hàn

   táng
   zōng
   shì

   cháo
   huáng

    
   yóu
   xián

   wán
   dùn

   bài
   zhī
   wèi
   zhēn


    
   yòu

   cuō

   zhī
    
   táo

   zhī
    
   dài

   nǎo
   suǐ


    
   xuè
   guǎn


    


   yǎn
   yǎn
    

   guǐ
   wéi
   lín
   zhī
   shí
    
   rán
   hòu
   jiāng

   èr
   wàn

   shān

    

   wàn
   wàn
   rén
   mìng
    


   ér
   jiè


   shǒu
    


    
   lǎo


   guó
    
   chéng
   zāi

   lǎo


    
   ér

   bèi
   zhě
    


   shù
   shí
   nián
   zhī


    
   bái
   zhé
    
   dāng
   chāi
    
   ái
   fèng
    
   shǒu
   běn
    
   chàng

    

   tóu
    
   qǐng
   ān
    
   qiān
   xīn
   wàn

    
   qiān

   wàn
   xīn
    
   nǎi
   shǐ


   hóng
   dǐng
   huā
   líng
   zhī


    
   zhōng
   táng

   rén
   zhī
   míng
   hào
    
   nǎi
   chū

   quán

   jīng
   shén
    
   jié


   shēng

   liàng
    

   bǎo
   chí
   zhī
       ér
   shí
   jīn

   dìng
    
   suī
   hōng
   léi
   pán
   xuán

   dǐng
   shàng
    
   ér
   liǎng
   shǒu
   yóu
   jǐn
   bào


   bāo
    

   shì
   fēi
   suǒ


    
   fēi
   suǒ
   zhī

    
   fēi
   suǒ
   wén

    


   ér
   gào
   zhī

   wáng
   guó

    
   guā
   fēn

    


   cóng
   ér
   tīng
   zhī
    

   cóng
   ér
   xìn
   zhī
    

   shǐ
   使
   guǒ
   wáng

    
   guǒ
   fēn

    
   ér

   jīn
   nián

   shí

    

   shí

    
   dàn
   qiú


   liǎng
   nián
   nèi
    
   yáng
   rén

   lái
    
   qiáng
   dào


    


   kuài
   huó
   guò
   le

   shì

    
   ruò    


   sān
   tóu
   liǎng
   shěng
   zhī


   fèng
   shēn

   jìng
    

   huàn
   mén
    
   mài
   sān

   bǎi
   wàn
   zhī
   rén
   mín
   zuò

   wéi

    

   shú


   tiáo
   lǎo
   mìng
    
   yǒu    
   yǒu

   nán
   bàn
    


    
   jīn
   zhī
   suǒ
   wèi
   lǎo
   hòu
    
   lǎo
   chén
    
   lǎo
   jiàng
    
   lǎo

   zhě
    

   xiū
   shēn

   jiā
   zhì
   guó
   píng
   tiān
   xià
   zhī
   shǒu
   duàn
    
   jiē


   shì

    

   西
   fēng


   cuī
   rén
   lǎo
    
   diāo
   jìn
   zhū
   yán
   bái
   jìn
   tóu
    
   shǐ
   使
   zǒu

   cháng
   dāng

   shēng
    
   xié
   cuī
   mìng


   zhù
   shòu
   寿
    
   jiē

   tòng
   zāi
    


   wéi
   guó
    
   shì
   ān


   lǎo
   qiě

    
   qiě

   kǒng

   wèi

   suì
   ér
   shāng

    
  • 
    
    
    
   rén
   gōng
   yuē
    
   zào
   chéng
   jīn

   zhī
   lǎo

   zhōng
   guó
   zhě
    

   zhōng
   guó
   lǎo
   xiǔ
   zhī
   yuān


    
   zhì
   chū
   jiāng
   lái
   zhī
   shào
   nián
   zhōng
   guó
   zhě
    

   zhōng
   guó
   shào
   nián
   zhī

   rèn

    

   lǎo
   xiǔ
   zhě


   dào
       shì
   jiè
   zuò
   bié
   zhī


   yuǎn

    
   ér

   shào
   nián
   nǎi
   xīn
   lái
   ér

   shì
   jiè
   wéi
   yuán
    

   jiù

   zhě
   rán
    

   míng

   jiāng
   qiān


   fāng
    
   ér

   jīn

   shǐ


   shì
   chù
    
   jiāng
   qiān

   zhě
    

   ài


   chuāng
   lóng
    

   jié
   zhì

   tíng

    

   rén
   héng
   qíng
       guài
    
   ruò

   shào
   nián
   zhě
    
   qián
   chéng
   hào
   hào
    
   hòu

   máng
   máng
    
   zhōng
   guó
   ér
   wéi
   niú
   wéi

   wéi

   wéi

    

   pēng
   luán
   biān
   chuí
   zhī
   cǎn

    
   wéi

   shào
   nián
   dāng
   zhī
    
   zhōng
   guó

   chēng


   nèi
    
   zhǔ
   méng

   qiú
    

   zhǐ
   huī

   pàn
   zhī
   zūn
   róng
    
   wéi

   shào
   nián
   xiǎng
   zhī
    
   yǎn
   yǎn

   guǐ
   wéi
   lín
   zhě


   yān
    

   ér

   rán
   zhì
   zhī
    
   yóu

   yán

    

   ér

   rán
   zhì
   zhī
    


   yán

    
   shǐ
   使

   guó
   zhī
   shào
   nián
   ér
   guǒ
   wéi
   shào
   nián

    


   zhōng
   guó
   wéi
   wèi
   lái
   zhī
   guó
    

   jìn

   wèi

   liàng

    
   shǐ
   使

   guó
   zhī
   shào
   nián
   ér

   wéi
   lǎo


    


   zhōng
   guó
   wéi
   guò

   zhī
   guó
    


   wáng

   qiáo

   ér
   dài

    

   jīn

   zhī

   rèn
    

   zài

   rén
    
   ér
   quán
   zài

   shào
   nián
    
   shào
   nián
   zhì

   guó
   zhì
    
   shào
   nián


   guó

    
   shào
   nián
   qiáng

   guó
   qiáng
    
   shào
   nián   guó


    
   shào
   nián

   yóu

   guó

   yóu
    
   shào
   nián
   jìn


   guó
   jìn

    
   shào
   nián
   shèng

   ōu
   zhōu
    

   guó
   shèng

   ōu
   zhōu
    
   shào
   nián
   xióng


   qiú
    

   guó
   xióng


   qiú
    
   hóng

   chū
   shēng
    

   dào

   guāng
    

   chū

   liú
    

   xiè
   wāng
   yáng
    
   qián
   lóng
   téng
   yuān
    
   lín
   zhǎo
   fēi
   yáng
    


   xiào

    
   bǎi
   shòu
   zhèn
   huáng
    
   yīng
   sǔn
   shì

    
   fēng
   chén

   zhāng
    
   yòu
   zuò
   fēng
   chén

   zhāng
    
    
    

   huā
   chū
   tāi
    


   huáng
   huáng
    
   gān
   jiāng

   xíng
    
   yǒu
   zuò

   máng
    
   tiān
   dài

   cāng
       huáng
    
   zòng
   yǒu
   qiān

    
   héng
   yǒu

   huāng
    
   qián


   hǎi
    
   lái

   fāng
   cháng
    
   měi
   zāi

   shào
   nián
   zhōng
   guó
    

   tiān

   lǎo
    
   zhuàng
   zāi

   zhōng
   guó
   shào
   nián
    

   guó

   jiāng
    
  • 
    
    
    
    
   sān
   shí
   gōng
   míng
   chén


    

   qiān


   yún

   yuè
    

   děng
   xián
    
   bái
   le
   shào
   nián
   tóu
    
   kōng
   bēi
   qiè
    
    

   yuè


    
   mǎn
   jiāng
   hóng
        
   zuò
   zhě

   liù
   suì
   shí

   kǒu
   shòu


    
   zhì
   jīn

   sòng
   zhī

   shuāi
    

   jīn

   wǎng
    

    
   āi
   shí

    
   zhī
   míng
    
   gēng

   míng
   yuē
    
   shào
   nián
   zhōng
   guó
   zhī
   shào
   nián
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《大辞海》上海辞书出版社,
  《少年中国说》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [覺](读音:jiào,jué)
   [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
   [石](读音:dàn,shí)
   [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [南](读音:nā,nán)
   [遺](读音:wèi,yí,​suí)
   [裳](读音:shɑng,cháng)
   [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
   [好](读音:hào,hǎo)
   [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
   [把](读音:bà,bǎ)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [甚](读音:shén,shèn)
   [盛](读音:chéng,shèng)
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [看](读音:kàn,kān,)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [弄](读音:lòng,nòng)
   [侯](读音:hóu,hòu)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
   [殷](读音:yān,yīn)
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [期](读音:qī,jī)
   [隋](读音:suí,duò,tuǒ)
   [厲](读音:lì,lài)
   [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
   [創](读音:chuàng,chuāng)
   [會](读音:huì,kuài,)
   [](读音:yìng,yīng)
   [卒 ](读音:cù,zú, )
   [教](读音:jiào,jiāo)
   [耶](读音:yé,yē,xié)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [讀](读音:dòu,dú)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [令](读音:líng,lìng,lǐng)
   [夫](读音:fú,fū)
   [顫](读音:chàn,zhàn)
   [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [能](读音:néng,nài)
   [度](读音:dù,duó)
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [塞](读音:sè,sāi,sài)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
   [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
   [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
   [旋](读音:xuán,xuàn)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [信 ](读音:xìn, )
   [活](读音:huó,guō)
   [省](读音:shěng,xǐng)
   [個](读音:gè,gě)
   [幾,几](读音:jǐ,jī)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [呼](读音:hū,hè,xū)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [朱,硃](读音:zhū,shú)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [明](读音:míng)
   [處](读音:chú,chù)
   [若](读音:rě,ruò)
   [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
   [吾](读音:wú,yù)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [過](读音:guò,guō)
   [可](读音:kè,kě)
   [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
   [勝,胜](读音:shèng,shēng)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [一](读音:yī)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [奇](读音:jī,qí)
   [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [其](读音:jī,qí)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [切 ](读音:qiè,qiē, )
   [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
   [六](读音:liù,lù)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
  欢迎留言/纠错(共有信息4条))

  网友留言
   【第3楼】贡献条目翘足而待的翘是二声不是四声
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/22)
   【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
    古文之家小编回复于(2023/3/5)
    【第2楼】任公,还是第4声吧,不是姓
    古文之家网友:61.155.***发表于(2022/12/3)
    【第1楼】干字错了
    古文之家网友:221.17.***发表于(2022/11/11)
   梁启超作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。