中国古文之家 访问手机版

《千字文》拼音版,千字文全文注音-周兴嗣

推荐专题:-
文字版小提示:由于文字版本不便于保存,所以文字版本未显示完全,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • qiān

  wén

  -
  zhōu
  xīng

 • tiān

  xuán
  huáng
   

  zhòu
  hóng
  huāng
   

  yuè
  yíng

   
  chén
  xiù
  宿
  liè
  zhāng
   
 • hán
  lái
  shǔ
  wǎng
   
  qiū
  shōu
  dōng
  cáng
   
  rùn

  chéng
  suì
   


  tiáo
  yáng
   
 • yún
  téng
  zhì

   

  jié
  wéi
  shuāng
   
  jīn
  shēng

  shuǐ
   

  chū
  kūn
  gāng
   
 • jiàn
  hào

  què
   
  zhū
  chēng

  guāng
   
  guǒ
  zhēn

  nài
   
  cài
  zhòng
  jiè
  jiāng
   
 • hǎi
  xián

  dàn
   
  lín
  qián

  xiáng
   
  lóng
  shī
  huǒ

   
  niǎo
  guān
  rén
  huáng
   
 • shǐ
  zhì
  wén

   
  nǎi


  cháng
   
  tuī
  wèi
  ràng
  guó
   
  yǒu

  táo
  táng
   
 • diào
  mín

  zuì
   
  zhōu

  yīn
  tāng
   
  zuò
  cháo
  wèn
  dào
   
  chuí
  gǒng
  píng
  zhāng
   
 • ài


  shǒu
   
  chén

  róng
  qiāng
   
  xiá
  ěr


   
  shuài
  bīn
  guī
  wáng
   
 • míng
  fèng
  zài
  zhú
   
  bái

  shí
  cháng
   
  huà
  bèi
  cǎo

   
  lài

  wàn
  fāng
   
 • gài

  shēn

     cháng
   
  gōng
  wéi

  yǎng
   

  gǎn
  huǐ
  shāng
   


 • zhēn
  jié
   
  nán
  xiào
  cái
  liáng
   
  zhī
  guò

  gǎi
   

  néng

  wàng
   
 • wǎng
  tán

  duǎn
   

  shì

  cháng
   
  xìn
  shǐ
  使


   


  nán
  liáng
   

 • bēi

  rǎn
   
  shī
  zàn
  gāo
  yáng
   
  jǐng
  xíng
  wéi
  xián
   

  niàn
  zuò
  shèng
   

 • jiàn
  míng

   
  xíng
  duān
  biǎo
  zhèng
   
  kōng

  chuán
  shēng
   

  táng

  tīng
   
 • huò
  yīn
  è

   

  yuán
  shàn
  qìng
   
  chǐ

  fēi
  bǎo
   
  cùn
  yīn
  shì
  jìng
   


 • shì
  jūn
   
  yuē
  yán

  jìng
   
  xiào
  dāng
  jié

   
  zhōng

  jìn
  mìng
   
 • lín
  shēn


   

  xīng
  wēn
  qìng
   

  lán

  xīn
   

  sōng
  zhī
  shèng
   
 • chuān
  liú


   
  yuān
  chéng

  yìng
   
  róng
  zhǐ
  ruò

   
  yán

  ān
  dìng
   

 • chū
  chéng
  měi
   
  shèn
  zhōng

  lìng
   
  róng

  suǒ

   

  shèn

  jìng
   
 • xué
  yōu
  dēng
  shì
   
  shè
  zhí
  cóng
  zhèng
   
  cún

  gān
  táng
   

  ér

  yǒng
   
 • yuè
  shū
  guì
  jiàn
   

  bié
  zūn
  bēi
   
  shàng

  xià

   

  chàng

  suí
   
 • wài
  shòu

  xùn
   

  fèng


   
  zhū


  shū
   
  yóu


  ér
   
 • kǒng
  huái
  怀
  xiōng

   
  tóng

  lián
  zhī
   
  jiāo
  yǒu
  tóu
  fèn
   
  qiē

  zhēn
  guī
   
 • rén

  yǐn

   
  zào   
  jié

  lián
  tuì
  退
   
  diān
  pèi
  fěi
  kuī
   
 • xìng
  jìng
  qíng

   
  xīn
  dòng
  shén

   
  shǒu
  zhēn
  zhì
  mǎn
   
  zhú   
 • jiān
  chí

  cāo
   
  hǎo
  jué


   


  huá
  xià
   
  dōng

  西
  èr
  jīng
   
 • bèi
  máng
  miàn
  luò
   

  wèi

  jīng
   
  gōng
  diàn
  殿
  pán

   
  lóu
  guàn
  fēi
  jīng
   

 • xiě
  qín
  shòu
   
  huà
  cǎi
  xiān
  líng
   
  bǐng
  shè
  páng

   
  jiǎ
  zhàng
  duì
  yíng
   

 • yán
  shè

   


  chuī
  shēng
   
  shēng
  jiē


   
  biàn
  zhuǎn

  xīng
   
 • yòu
  tōng
  guǎng
  广
  nèi
   
  zuǒ

  chéng
  míng
   


  fén
  diǎn
   


  qún
  yīng
   

 • gǎo
  稿
  zhōng

   

  shū

  jīng
   

  luó
  jiàng
  xiàng
   

  xiá
  huái
  qīng
   

 • fēng

  xiàn
   
  jiā

  qiān
  bīng
   
  gāo
  guān
  péi
  niǎn
   


  zhèn
  yīng
   
点此可制作古诗图片
原文内容
千字文
南北朝-周兴嗣

天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张。
寒来暑往,秋收冬藏。闰余成岁,律吕调阳。
云腾致雨,露结为霜。金生丽水,玉出昆冈。
剑号巨阙,珠称夜光。果珍李柰,菜重芥姜。
海咸河淡,鳞潜羽翔。龙师火帝,鸟官人皇。
始制文字,乃服衣裳。推位让国,有虞陶唐。
吊民伐罪,周发殷汤。坐朝问道,垂拱平章。
爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩一体,率宾归王。
鸣凤在竹,白驹食场。化被草木,赖及万方。
盖此身发,四大五常。恭惟鞠养,岂敢毁伤。
女慕贞洁,男效才良。知过必改,得能莫忘。
罔谈彼短,靡恃己长。信使可覆,器欲难量。
墨悲丝染,诗赞羔羊。景行维贤,克念作圣。
德建名立,形端表正。空谷传声,虚堂习听。
祸因恶积,福缘善庆。尺璧非宝,寸阴是竞。
资父事君,曰严与敬。孝当竭力,忠则尽命。
临深履薄,夙兴温凊。似兰斯馨,如松之盛。
川流不息,渊澄取映。容止若思,言辞安定。
笃初诚美,慎终宜令。荣业所基,籍甚无竟。
学优登仕,摄职从政。存以甘棠,去而益咏。
乐殊贵贱,礼别尊卑。上和下睦,夫唱妇随。
外受傅训,入奉母仪。诸姑伯叔,犹子比儿。
孔怀兄弟,同气连枝。交友投分,切磨箴规。
仁慈隐恻,造次弗离。节义廉退,颠沛匪亏。
性静情逸,心动神疲。守真志满,逐物意移。
坚持雅操,好爵自縻。都邑华夏,东西二京。
背邙面洛,浮渭据泾。宫殿盘郁,楼观飞惊。
图写禽兽,画彩仙灵。丙舍旁启,甲帐对楹。
肆筵设席,鼓瑟吹笙。升阶纳陛,弁转疑星。
右通广内,左达承明。既集坟典,亦聚群英。
杜稿钟隶,漆书壁经。府罗将相,路侠槐卿。
户封八县,家给千兵。高冠陪辇,驱毂振缨。
世禄侈富,车驾肥轻。策功茂实,勒碑刻铭。
盘溪伊尹,佐时阿衡。奄宅曲阜,微旦孰营。
桓公匡合,济弱扶倾。绮回汉惠,说感武丁。
俊义密勿,多士实宁。晋楚更霸,赵魏困横。
假途灭虢,践土会盟。何遵约法,韩弊烦刑。
起翦颇牧,用军最精。宣威沙漠,驰誉丹青。
九州禹迹,百郡秦并。岳宗泰岱,禅主云亭。
雁门紫塞,鸡田赤诚。昆池碣石,钜野洞庭。
旷远绵邈,岩岫杳冥。治本于农,务兹稼穑。
俶载南亩,我艺黍稷。税熟贡新,劝赏黜陟。
孟轲敦素,史鱼秉直。庶几中庸,劳谦谨敕。
聆音察理,鉴貌辨色。贻厥嘉猷,勉其祗植。
省躬讥诫,宠增抗极。殆辱近耻,林皋幸即。
两疏见机,解组谁逼。索居闲处,沉默寂寥。
求古寻论,散虑逍遥。欣奏累遣,戚谢欢招。
渠荷的历,园莽抽条。枇杷晚翠,梧桐蚤凋。
陈根委翳,落叶飘摇。游鹍独运,凌摩绛霄。
耽读玩市,寓目囊箱。易輶攸畏,属耳垣墙。
具膳餐饭,适口充肠。饱饫烹宰,饥厌糟糠。
亲戚故旧,老少异粮。妾御绩纺,侍巾帷房。
纨扇圆洁,银烛炜煌。昼眠夕寐,蓝笋象床。
弦歌酒宴,接杯举殇。矫手顿足,悦豫且康。
嫡后嗣续,祭祀烝尝。稽颡再拜,悚惧恐惶。
笺牒简要,顾答审详。骸垢想浴,执热愿凉。
驴骡犊特,骇跃超骧。诛斩贼盗,捕获叛亡。
布射僚丸,嵇琴阮箫。恬笔伦纸,钧巧任钓。
释纷利俗,并皆佳妙。毛施淑姿,工颦妍笑。
年矢每催,曦晖朗曜。璇玑悬斡,晦魄环照。
指薪修祜,永绥吉劭。矩步引领,俯仰廊庙。
束带矜庄,徘徊瞻眺。孤陋寡闻,愚蒙等诮。
谓语助者,焉哉乎也。


  更多 平仄和格律


  原始诗句:天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张。
  古韵平仄:平仄?平,仄仄平平。仄仄平仄,平仄仄平。 注:张『七阳平声』 注:张『二十三漾去声』
  今韵平仄:平仄平平,仄仄平平。仄仄平仄,平仄仄平。

  原始诗句:寒来暑往,秋收冬藏。闰余成岁,律吕调阳。
  古韵平仄:平平仄仄,平平平通。仄平平仄,仄仄通平。 注:阳『七阳平声』
  今韵平仄:平平仄仄,平平平通。仄平平仄,仄仄通平。

  原始诗句:云腾致雨,露结为霜。金生丽水,玉出昆冈。
  古韵平仄:平平仄仄,仄仄通平。平平通仄,仄仄平平。 注:冈『七阳平声』
  今韵平仄:平平仄仄,仄平平平。平平仄仄,仄平平平。

  原始诗句:剑号巨阙,珠称夜光。果珍李柰,菜重芥姜。
  古韵平仄:仄通仄仄,平平仄平。仄平仄仄,仄通仄平。 注:姜『七阳平声』
  今韵平仄:仄通仄平,平通仄平。仄平仄仄,通通仄平。

  原始诗句:海咸河淡,鳞潜羽翔。龙师火帝,鸟官人皇。
  古韵平仄:仄平平仄,平平仄平。平平仄仄,仄平平平。 注:皇『七阳平声』
  今韵平仄:仄平平仄,平平仄平。平平仄仄,仄平平平。

  原始诗句:始制文字,乃服衣裳。推位让国,有虞陶唐。
  古韵平仄:仄仄平仄,仄仄通平。平仄仄仄,仄平平平。 注:唐『七阳平声』
  今韵平仄:仄仄平仄,仄通通平。平仄仄平,仄平平平。

  原始诗句:吊民伐罪,周发殷汤。坐朝问道,垂拱平章。
  古韵平仄:仄平仄仄,平仄平平。仄平仄仄,平仄平平。 注:章『七阳平声』
  今韵平仄:仄平平仄,平通通平。仄平?仄,平仄平平。

  原始诗句:爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩一体,率宾归王。
  古韵平仄:仄仄平仄,平仄平平。平仄仄仄,仄平平平。 注:王『七阳平声』 注:王『二十三漾去声』
  今韵平仄:仄仄平仄,平平平平。平仄通仄,仄平平通。

  原始诗句:鸣凤在竹,白驹食场。化被草木,赖及万方。
  古韵平仄:平仄仄仄,仄平仄平。仄仄仄仄,仄仄仄平。 注:方『七阳平声』
  今韵平仄:平仄仄平,仄平平通。仄仄仄仄,仄平仄平。

  原始诗句:盖此身发,四大五常。恭惟鞠养,岂敢毁伤。
  古韵平仄:仄仄平仄,仄仄仄平。?平仄仄,仄仄仄平。 注:伤『七阳平声』
  今韵平仄:仄仄平通,仄仄仄平。平平?仄,通仄仄平。

  原始诗句:女慕贞洁,男效才良。知过必改,得能莫忘。
  古韵平仄:仄仄平仄,?仄平平。平通仄仄,仄平仄通。 注:忘『七阳平声』 注:忘『二十三漾去声』
  今韵平仄:仄仄平?,平通平平。平通仄仄,平平?仄。

  原始诗句:罔谈彼短,靡恃己长。信使可覆,器欲难量。
  古韵平仄:仄?仄仄,仄仄?通。仄仄仄仄,仄仄通通。 注:量『七阳平声』 注:量『二十三漾去声』
  今韵平仄:仄平仄仄,通?仄通。仄?仄仄,仄仄通通。

  原始诗句:墨悲丝染,诗赞羔羊。景行维贤,克念作圣。
  古韵平仄:仄平平仄,平仄平平。仄通平平,仄仄仄仄。 注:圣『二十四敬去声』
  今韵平仄:仄平平仄,平仄平平。仄平平平,仄仄通仄。

  原始诗句:德建名立,形端表正。空谷传声,虚堂习听。
  古韵平仄:仄仄平仄,平平仄通。通仄通平,平平仄通。 注:听『九青平声』 注:听『十二吻上声』 注:听『二十五径去声』
  今韵平仄:通仄平仄,平平仄通。通仄通平,平平平平。

  原始诗句:祸因恶积,福缘善庆。尺璧非宝,寸阴是竞。
  古韵平仄:仄平仄仄,仄通仄通。仄仄平仄,仄平仄仄。 注:竞『二十四敬去声』
  今韵平仄:仄平通平,平平仄仄。仄仄平仄,仄平仄仄。

  原始诗句:资父事君,曰严与敬。孝当竭力,忠则尽命。
  古韵平仄:平仄仄平,仄平仄仄。仄通仄仄,平仄仄仄。 注:命『二十四敬去声』
  今韵平仄:平仄仄平,平平仄仄。仄通?仄,平平仄仄。

  原始诗句:临深履薄,夙兴温凊。似兰斯馨,如松之盛。
  古韵平仄:平?仄仄,仄通平?。仄平平平,平平平通。 注:盛『八庚平声』 注:盛『二十四敬去声』
  今韵平仄:平平仄通,仄通平仄。仄平平平,平平平通。

  原始诗句:川流不息,渊澄取映。容止若思,言辞安定。
  古韵平仄:平平通仄,平平仄仄。平仄仄通,平平平仄。 注:定『二十五径去声』
  今韵平仄:平平仄平,平通仄仄。平仄仄平,平平平仄。

  原始诗句:笃初诚美,慎终宜令。荣业所基,籍甚无竟。
  古韵平仄:仄平平仄,仄平平通。平仄仄平,仄仄平仄。 注:竟『二十四敬去声』
  今韵平仄:仄平平仄,仄平平通。平仄仄平,平仄平仄。

  原始诗句:学优登仕,摄职从政。存以甘棠,去而益咏。
  古韵平仄:仄平平仄,仄仄通仄。平仄?平,仄平仄仄。 注:咏『二十四敬去声』
  今韵平仄:平平平仄,仄平平仄。平仄平平,仄平仄仄。

  原始诗句:乐殊贵贱,礼别尊卑。上和下睦,夫唱妇随。
  古韵平仄:仄平仄仄,仄仄平平。仄通仄仄,平仄仄平。 注:随『四支平声』
  今韵平仄:仄平仄?,仄平平平。仄通仄仄,平仄仄?。

  原始诗句:外受傅训,入奉母仪。诸姑伯叔,犹子比儿。
  古韵平仄:仄仄仄仄,仄仄仄平。平平仄仄,平仄仄平。 注:儿『四支平声』 注:儿『八齐平声』
  今韵平仄:仄仄仄仄,仄仄仄平。平平通平,平仄仄平。

  原始诗句:孔怀兄弟,同气连枝。交友投分,切磨箴规。
  古韵平仄:仄平平仄,平仄平平。平仄平通,仄通平平。 注:规『四支平声』
  今韵平仄:仄平?仄,平仄平平。平仄平通,通通平平。

  原始诗句:仁慈隐恻,造次弗离。节义廉退,颠沛匪亏。
  古韵平仄:平平仄仄,仄仄仄平。仄仄平仄,平仄仄平。 注:亏『四支平声』
  今韵平仄:平平仄仄,仄仄平平。平仄平仄,平仄仄平。

  原始诗句:性静情逸,心动神疲。守真志满,逐物意移。
  古韵平仄:仄仄平仄,平仄平平。仄平仄仄,仄仄仄平。 注:移『四支平声』
  今韵平仄:仄仄平仄,平仄平平。仄平?仄,平仄?平。

  原始诗句:坚持雅操,好爵自縻。都邑华夏,东西二京。
  古韵平仄:平平仄通,仄仄仄?。平仄通仄,平平仄平。 注:京『八庚平声』
  今韵平仄:平平仄通,仄平仄?。平仄通仄,平平?平。

  原始诗句:背邙面洛,浮渭据泾。宫殿盘郁,楼观飞惊。
  古韵平仄:仄平仄仄,平仄通通。平仄平仄,平通平平。 注:惊『八庚平声』
  今韵平仄:通平仄仄,平?通平。平仄平仄,平通平平。

  原始诗句:图写禽兽,画彩仙灵。丙舍旁启,甲帐对楹。
  古韵平仄:平仄平仄,仄仄平平。仄仄?仄,仄仄仄平。 注:楹『八庚平声』
  今韵平仄:平仄平仄,仄仄平平。仄仄平仄,仄仄仄平。

  原始诗句:肆筵设席,鼓瑟吹笙。升阶纳陛,弁转疑星。
  古韵平仄:仄平仄仄,仄仄通平。平平仄仄,仄仄平平。 注:星『九青平声』
  今韵平仄:仄平仄平,仄仄平平。平平仄仄,仄仄平?。

  原始诗句:右通广内,左达承明。既集坟典,亦聚群英。
  古韵平仄:仄平仄仄,仄仄平平。仄仄平仄,仄仄平平。 注:英『八庚平声』
  今韵平仄:仄通仄仄,仄平平平。仄平平仄,仄?平平。

  原始诗句:杜稿钟隶,漆书壁经。府罗将相,路侠槐卿。
  古韵平仄:仄仄平仄,仄平仄平。仄平通通,仄仄平平。 注:卿『八庚平声』
  今韵平仄:仄仄平仄,平平仄平。仄平通通,仄平平平。

  原始诗句:户封八县,家给千兵。高冠陪辇,驱毂振缨。
  古韵平仄:仄平仄仄,平仄平平。平通平仄,平仄仄平。 注:缨『八庚平声』
  今韵平仄:仄平平仄,平通平平。平平平仄,平通仄?。

  原始诗句:世禄侈富,车驾肥轻。策功茂实,勒碑刻铭。
  古韵平仄:仄仄仄仄,平仄平平。仄平仄仄,仄平仄平。 注:铭『九青平声』
  今韵平仄:仄仄仄仄,平仄平平。仄平仄平,仄平仄平。

  原始诗句:盘溪伊尹,佐时阿衡。奄宅曲阜,微旦孰营。
  古韵平仄:平平平仄,仄平平平。仄仄仄仄,平仄仄平。 注:营『八庚平声』
  今韵平仄:平?平仄,仄平平平。通平通仄,平?平平。

  原始诗句:桓公匡合,济弱扶倾。绮回汉惠,说感武丁。
  古韵平仄:平平平仄,仄仄平平。仄平仄仄,仄仄仄平。 注:丁『八庚平声』 注:丁『九青平声』
  今韵平仄:平平平平,仄仄平平。仄平仄仄,通仄仄平。

  原始诗句:俊义密勿,多士实宁。晋楚更霸,赵魏困横。
  古韵平仄:仄仄仄仄,平仄仄通。仄仄通仄,仄仄仄通。 注:横『八庚平声』 注:横『二十四敬去声』
  今韵平仄:仄仄仄仄,?仄平通。仄仄通仄,仄仄仄通。

  原始诗句:假途灭虢,践土会盟。何遵约法,韩弊烦刑。
  古韵平仄:仄平仄仄,仄仄仄平。平平仄仄,平仄平?。 注:刑『九青平声』
  今韵平仄:仄平仄平,仄仄通平。平平平仄,平仄平平。

  原始诗句:起翦颇牧,用军最精。宣威沙漠,驰誉丹青。
  古韵平仄:仄?通仄,仄平仄平。平平平仄,平通平平。 注:青『九青平声』
  今韵平仄:仄仄通仄,仄平仄平。平平平仄,平通平平。

  原始诗句:九州禹迹,百郡秦并。岳宗泰岱,禅主云亭。
  古韵平仄:仄平仄仄,仄仄平通。仄平仄仄,通仄平平。 注:亭『九青平声』
  今韵平仄:仄平仄仄,通仄平仄。仄平仄仄,通仄平平。

  原始诗句:雁门紫塞,鸡田赤诚。昆池碣石,钜野洞庭。
  古韵平仄:仄平仄仄,平平仄平。平平仄仄,仄仄仄平。 注:庭『九青平声』 注:庭『二十五径去声』
  今韵平仄:仄平仄通,平平仄平。平平?通,?仄通平。

  原始诗句:旷远绵邈,岩岫杳冥。治本于农,务兹稼穑。
  古韵平仄:仄仄平仄,平仄仄平。平仄平平,仄平仄仄。 注:穑『十三职入声』
  今韵平仄:仄仄平?,平仄仄平。仄仄平平,仄平仄仄。

  原始诗句:俶载南亩,我艺黍稷。税熟贡新,劝赏黜陟。
  古韵平仄:?仄?仄,仄仄仄仄。仄仄仄平,仄仄仄仄。 注:陟『十三职入声』
  今韵平仄:仄仄平仄,仄?仄仄。仄平仄平,仄仄仄仄。

  原始诗句:孟轲敦素,史鱼秉直。庶几中庸,劳谦谨敕。
  古韵平仄:仄通通仄,仄平仄仄。仄通通平,通平仄仄。 注:敕『十三职入声』
  今韵平仄:仄平平仄,通平仄平。仄通通平,平平仄仄。

  原始诗句:聆音察理,鉴貌辨色。贻厥嘉猷,勉其祗植。
  古韵平仄:平平仄仄,仄仄仄仄。平仄平平,仄平平仄。 注:植『四寘去声』 注:植『十三职入声』
  今韵平仄:平平通仄,仄仄仄仄。平平平平,仄平平平。

  原始诗句:省躬讥诫,宠增抗极。殆辱近耻,林皋幸即。
  古韵平仄:仄平平仄,仄平仄仄。仄仄仄仄,平平仄仄。 注:即『十三职入声』
  今韵平仄:仄平平仄,仄平?平。仄仄仄仄,平平仄平。

  原始诗句:两疏见机,解组谁逼。索居闲处,沉默寂寥。
  古韵平仄:仄通仄平,仄仄平仄。仄平平仄,?仄仄平。 注:寥『二萧平声』
  今韵平仄:仄平仄平,仄仄平平。仄平平仄,平仄仄平。

  原始诗句:求古寻论,散虑逍遥。欣奏累遣,戚谢欢招。
  古韵平仄:平仄平通,仄仄平平。平仄通仄,仄仄平平。 注:招『二萧平声』
  今韵平仄:平仄平通,仄仄平平。平仄通仄,平仄平平。

  原始诗句:渠荷的历,园莽抽条。枇杷晚翠,梧桐蚤凋。
  古韵平仄:平通仄仄,平仄平平。平平仄仄,平平仄平。 注:凋『二萧平声』
  今韵平仄:平通通仄,平仄平平。平平仄仄,平平仄平。

  原始诗句:陈根委翳,落叶飘摇。游鹍独运,凌摩绛霄。
  古韵平仄:平平仄仄,仄仄平平。平?仄仄,平平仄平。 注:霄『二萧平声』
  今韵平仄:平平通?,仄通平平。平?平仄,平平仄平。

  原始诗句:耽读玩市,寓目囊箱。易輶攸畏,属耳垣墙。
  古韵平仄:?仄仄仄,仄仄平平。仄?平仄,仄仄平平。 注:墙『七阳平声』
  今韵平仄:平通平仄,仄仄平平。仄?平仄,仄仄平平。

  原始诗句:具膳餐饭,适口充肠。饱饫烹宰,饥厌糟糠。
  古韵平仄:仄仄平仄,仄仄平平。仄?平仄,平仄平?。 注:糠『七阳平声』
  今韵平仄:仄仄平仄,仄仄平平。仄仄平?,平仄平平。

  原始诗句:亲戚故旧,老少异粮。妾御绩纺,侍巾帷房。
  古韵平仄:平仄仄仄,仄仄仄平。仄仄仄仄,仄平平平。 注:房『七阳平声』
  今韵平仄:通平仄仄,仄仄仄平。仄仄仄仄,仄平平平。

  原始诗句:纨扇圆洁,银烛炜煌。昼眠夕寐,蓝笋象床。
  古韵平仄:平通平仄,平仄仄平。仄平仄仄,?仄仄平。 注:床『七阳平声』
  今韵平仄:平通平?,平平仄平。仄平平仄,平仄仄平。

  原始诗句:弦歌酒宴,接杯举殇。矫手顿足,悦豫且康。
  古韵平仄:平平仄仄,仄平仄平。仄仄仄仄,仄仄仄平。 注:康『七阳平声』
  今韵平仄:平平仄仄,平平仄平。仄仄通平,仄仄通平。

  原始诗句:嫡后嗣续,祭祀烝尝。稽颡再拜,悚惧恐惶。
  古韵平仄:仄仄仄仄,仄仄平平。平仄仄仄,仄仄仄平。 注:惶『七阳平声』
  今韵平仄:平仄仄仄,仄?平平。通仄仄仄,仄仄仄平。

  原始诗句:笺牒简要,顾答审详。骸垢想浴,执热愿凉。
  古韵平仄:平仄仄通,仄仄仄平。平仄仄仄,仄仄仄平。 注:凉『七阳平声』
  今韵平仄:平平仄通,仄平仄平。平仄仄仄,平仄仄通。

  原始诗句:驴骡犊特,骇跃超骧。诛斩贼盗,捕获叛亡。
  古韵平仄:平平仄仄,仄仄平平。平仄仄仄,仄仄仄平。 注:亡『七阳平声』
  今韵平仄:平平平仄,仄仄平平。平仄?仄,仄仄仄平。

  原始诗句:布射僚丸,嵇琴阮箫。恬笔伦纸,钧巧任钓。
  古韵平仄:仄仄平平,平平仄平。平仄平仄,平仄通仄。 注:钓『十八啸去声』
  今韵平仄:仄仄平?,平?仄平。通仄平仄,平仄通仄。

  原始诗句:释纷利俗,并皆佳妙。毛施淑姿,工颦妍笑。
  古韵平仄:仄平仄仄,通平平仄。平平仄平,平平平仄。 注:笑『十八啸去声』
  今韵平仄:仄平仄平,仄平平仄。平平平平,平平平仄。

  原始诗句:年矢每催,曦晖朗曜。璇玑悬斡,晦魄环照。
  古韵平仄:平仄仄平,平平仄仄。平平平仄,仄仄平仄。 注:照『十八啸去声』
  今韵平仄:平仄通平,平平仄仄。平平平仄,仄通平仄。

  原始诗句:指薪修祜,永绥吉劭。矩步引领,俯仰廊庙。
  古韵平仄:仄平平仄,仄平仄?。仄仄仄仄,仄仄平仄。 注:庙『十八啸去声』
  今韵平仄:仄平平仄,仄平平仄。仄仄仄仄,?仄平仄。

  原始诗句:束带矜庄,徘徊瞻眺。孤陋寡闻,愚蒙等诮。
  古韵平仄:仄仄平平,平平平仄。平仄仄通,平平仄仄。 注:诮『十八啸去声』
  今韵平仄:仄仄平平,平平平仄。平仄仄平,平平仄仄。

  原始诗句:谓语助者,焉哉乎也。
  古韵平仄:仄仄仄仄,平平平仄。 注:也『二十一马上声』
  今韵平仄:仄仄仄仄,平平平仄。

  重复字体:
  天地玄黄宇宙洪荒日月盈昃辰宿列张
  寒来暑往秋收冬藏闰余成岁律吕调阳腾致雨露结为霜金生丽水玉出剑号巨阙珠称夜光果珍李柰菜重芥姜海咸河淡鳞潜羽翔龙师火帝鸟官人皇始制文字乃服衣裳推位让国有虞陶唐吊民伐罪殷汤坐朝问道垂拱平章爱育黎首臣伏戎羌遐迩一体率宾归王鸣凤在竹白驹食场化被草木赖及万方盖此身四大五常恭惟鞠养岂敢毁伤女慕贞男效才良知过必改得能莫忘罔谈彼短靡恃己长信使可覆器欲难量墨悲丝染诗赞羔羊景行维贤克念作圣德建名立形端表正空谷传声虚堂习听祸因恶积福缘善庆尺璧非宝寸阴是竞资父事君曰严与敬孝当竭力忠则尽命临深履薄夙兴温凊似兰斯馨如松之盛川流不息渊澄取映容止若思言辞安定笃初慎终宜令荣业所基籍甚无竟学优登仕摄职从政存以甘棠去而益咏乐殊贵贱礼别尊卑上和下睦夫唱妇随外受傅训入奉母仪诸姑伯叔犹子比儿孔怀兄弟同气连枝交友投分切磨箴规仁慈隐恻造次弗离廉退颠沛匪亏性静情逸心动神疲守真志满逐物意移坚持雅操好爵自縻都邑华夏东西二京背邙面洛浮渭据泾宫殿楼观飞惊图写禽兽画彩仙灵丙舍旁启甲帐对楹肆筵设席鼓瑟吹笙升阶纳陛弁转疑星右通广内左达承明既集坟典亦聚群英杜稿钟隶漆书壁经府罗将相路侠槐卿户封八县家给千兵高冠陪辇驱毂振缨世禄侈富车驾肥轻策功茂勒碑刻铭溪伊尹佐时阿衡奄宅曲阜微旦孰营桓公匡合济弱扶倾绮回汉惠说感武丁密勿多士晋楚更霸赵魏困横假途灭虢践土会盟何遵约法韩弊烦刑起翦颇牧用军最精宣威沙漠驰誉丹青九州禹迹百郡秦岳宗泰岱禅主雁门紫塞鸡田赤池碣石钜野洞庭旷远绵邈岩岫杳冥治本于农务兹稼穑俶载南亩我艺黍稷税熟贡新劝赏黜陟孟轲敦素史鱼秉直庶几中庸劳谦谨敕聆音察理鉴貌辨色贻厥嘉猷勉其祗植省躬讥诫宠增抗极殆辱近耻林皋幸即两疏见机解组谁逼索居闲处沉默寂寥求古寻论散虑逍遥欣奏累遣谢欢招渠荷的历园莽抽条枇杷晚翠梧桐蚤凋陈根委翳落叶飘摇游鹍独运凌摩绛霄耽读玩市寓目囊箱易輶攸畏属耳垣墙具膳餐饭适口充肠饱饫烹宰饥厌糟糠故旧老少异粮妾御绩纺侍巾帷房纨扇圆银烛炜煌昼眠夕寐蓝笋象床弦歌酒宴接杯举殇矫手顿足悦豫且康嫡后嗣续祭祀烝尝稽颡再拜悚惧恐惶笺牒简要顾答审详骸垢想浴执热愿凉驴骡犊特骇跃超骧诛斩贼盗捕获叛亡布射僚丸嵇琴阮箫恬笔伦纸钧巧任钓释纷利俗皆佳妙毛施淑姿工颦妍笑年矢每催曦晖朗曜璇玑悬斡晦魄环照指薪修祜永绥吉劭矩步引领俯仰廊庙束带矜庄徘徊瞻眺孤陋寡闻愚蒙等诮谓语助者焉哉乎也

   欢迎留言/纠错(共有信息0条)
   网友留言
   暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:keringing@qq.com QQ:82045022 电话:137零八365215 内容纠错可在文章后直接留言或者发邮箱等方式,谢谢合作