中国古文之家 访问手机版

《千字文》拼音版,带全文注音(周兴嗣)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • qiān

  wén
 • zhōu
  xīng


 • shàn
  cān
  fàn
   
  shì
  kǒu
  chōng
  cháng
   
  bǎo

  pēng
  zǎi
   

  yàn
  zāo
  kāng
   
 • wán
  shàn
  yuán
  jié
   
  yín
  zhú
  wěi
  huáng
   
  zhòu
  mián

  mèi
   
  lán
  sǔn
  xiàng
  chuáng
   
 • chuān
  liú


   
  yuān
  chéng

  yìng
   
  róng
  zhǐ
  ruò

   
  yán

  ān
  dìng
   

 • shè
  liáo
  wán
   

  qín
  ruǎn
  xiāo
   
  tián

  lún
  zhǐ
   
  jūn
  qiǎo
  rén
  diào
   


 • zhēn
  jié
   
  nán
  xiào
  cái
  liáng
   
  zhī
  guò

  gǎi
   

  néng

  wàng
   
 • ài


  shǒu
   
  chén

  róng
  qiāng
   
  xiá
  ěr


   
  shuài
  bīn
  guī
  wáng
   
 • wǎng
  tán

  duǎn
   

  shì

  cháng
   
  xìn
  shǐ
  使


   


  nán
  liáng
   
 • jiǔ
  zhōu


   
  bǎi
  jùn
  qín
  bìng
   
  yuè
  zōng
  tài
  dài
   
  shàn
  zhǔ
  yún
  tíng
   

 • chū
  chéng
  měi
   
  shèn
  zhōng

  lìng
   
  róng

  suǒ

   

  shèn

  jìng
   
 • yuè
  shū
  guì
  jiàn
   

  bié
  zūn
  bēi
   
  shàng

  xià

   

  chàng

  suí
   

 • yán
  shè

   


  chuī
  shēng
   
  shēng
  jiē


   
  biàn
  zhuǎn

  xīng
   
 • gài

  shēn

     cháng
   
  gōng
  wéi

  yǎng
   

  gǎn
  huǐ
  shāng
   
 • xǐng
  gōng

  jiè
   
  chǒng
  zēng
  kàng

   
  dài

  jìn
  chǐ
   
  lín
  gāo
  xìng

   
 • xìng
  jìng
  qíng

   
  xīn
  dòng
  shén

   
  shǒu
  zhēn
  zhì
  mǎn
   
  zhú   
 • lín
  shēn


   

  xīng
  wēn
  qìng
   

  lán

  xīn
   

  sōng
  zhī
  shèng
   
 • diào
  mín

  zuì
   
  zhōu

  yīn
  tāng
   
  zuò
  cháo
  wèn
  dào
   
  chuí
  gǒng
  píng
  zhāng
   
 • yàn
  mén

  sài
   

  tián
  chì
  chéng
   
  kūn
  chí
  jié
  shí
   


  dòng
  tíng
   
 • zhǐ
  xīn
  xiū

   
  yǒng
  suí

  shào
   


  yǐn
  lǐng
   

  yǎng
  láng
  miào
   
 • míng
  fèng
  zài
  zhú
   
  bái

  shí
  cháng
   
  huà
  bèi
  cǎo

   
  lài

  wàn
  fāng
   
 • liǎng
  shū
  jiàn

   
  jiě

  shuí

   
  suǒ

  xián
  chǔ
   
  chén


  liáo
   
 • kuàng
  yuǎn
  mián
  miǎo
   
  yán
  xiù
  yǎo
  míng
   
  zhì
  běn

  nóng
   


  jià

   
 • wài
  shòu

  xùn
   

  fèng


   
  zhū


  shū
   
  yóu


  ér
   
 • 
  yuán
  mǎng
  chōu
  tiáo
   


  wǎn
  cuì
   

  tóng
  zǎo
  diāo
   
 • jùn   
  duō
  shì
  shí
  níng
   
  jìn
  chǔ
  gēng

   
  zhào
  wèi
  kùn
  héng
   


 • shì
  jūn
   
  yuē
  yán

  jìng
   
  xiào
  dāng
  jié

   
  zhōng

  jìn
  mìng
   
 • huán
  gōng
  kuāng

   

  ruò

  qīng
   

  huí
  hàn
  huì
   
  yuè
  gǎn

  dīng
   
 • chù
  zài
  nán

   


  shǔ

   
  shuì
  shú
  gòng
  xīn
   
  quàn
  shǎng
  chù
  zhì
   
 • yún
  téng
  zhì

   

  jié
  wéi
  shuāng
   
  jīn
  shēng

  shuǐ
   

  chū
  kūn
  gāng
   
 • chén
  gēn
  wěi

   
  luò

  piāo
  yáo
   
  yóu
  kūn

  yùn
   
  líng

  jiàng
  xiāo
   
 • pán


  yǐn
   
  zuǒ
  shí
  ē
  héng
   
  yǎn
  zhái


   
  wēi
  dàn
  shú
  yíng
   
 • kǒng
  huái
  怀
  xiōng

   
  tóng

  lián
  zhī
   
  jiāo
  yǒu
  tóu
  fèn
   
  qiē

  zhēn
  guī
   
 • shì
  fēn


   
  bìng
  jiē
  jiā
  miào
   
  máo
  shī
  shū

  姿
   
  gōng
  pín
  yán
  xiào
   
 • shù
  dài
  jīn
  zhuāng
   
  pái
  huái
  zhān
  tiào
   

  lòu
  guǎ
  wén
   

  méng
  děng
  qiào
   
 • nián
  shǐ
  měi
  cuī
   

  huī
  lǎng
  yào
   
  xuán

  xuán

   
  huì

  huán
  zhào
   
 • hán
  lái
  shǔ
  wǎng
   
  qiū
  shōu
  dōng
  cáng
   
  rùn

  chéng
  suì
   


  tiáo
  yáng
   
 • rén

  yǐn

   
  zào   
  jié

  lián
  tuì
  退
   
  diān
  pèi
  fěi
  kuī
   

 • bēi

  rǎn
   
  shī
  zàn
  gāo
  yáng
   
  jǐng
  xíng
  wéi
  xián
   

  niàn
  zuò
  shèng
   
 • jiān
  chí

  cāo
   
  hǎo
  jué


   


  huá
  xià
   
  dōng

  西
  èr
  jīng
   
 • dān

  wán
  shì
   


  náng
  xiāng
   

  yóu
  yōu
  wèi
   
  zhǔ
  ěr
  yuán
  qiáng
   
 • bèi
  máng
  miàn
  luò
   

  wèi

  jīng
   
  gōng
  diàn
  殿
  pán

   
  lóu
  guàn
  fēi
  jīng
   
 • xián

  jiǔ
  yàn
   
  jiē
  bēi

  shāng
   
  jiǎo
  shǒu
  dùn

   
  yuè

  qiě
  kāng
   

 • luó


   
  hài
  yuè
  chāo
  xiāng
   
  zhū
  zhǎn
  zéi
  dào
   

  huò
  pàn
  wáng
   
 • huò
  yīn
  è

   

  yuán
  shàn
  qìng
   
  chǐ

  fēi
  bǎo
   
  cùn
  yīn
  shì
  jìng
   

 • hòu


   


  zhēng
  cháng
   

  sǎng
  zài
  bài
   
  sǒng

  kǒng
  huáng
   
 • qīn


  jiù
   
  lǎo
  shào

  liáng
   
  qiè


  fǎng
   
  shì
  jīn
  wéi
  fáng
   
 • jiǎ

  miè
  guó
   
  jiàn

  huì
  méng
   

  zūn
  yuē

   
  hán

  fán
  xíng
   
 • jiān
  dié
  jiǎn
  yào
   


  shěn
  xiáng
   
  hái
  gòu
  xiǎng

   
  zhí

  yuàn
  liáng
   

 • jiàn
  míng

   
  xíng
  duān
  biǎo
  zhèng
   
  kōng

  chuán
  shēng
   

  táng

  tīng
   
 • jiàn
  hào

  què
   
  zhū
  chēng

  guāng
   
  guǒ
  zhēn

  nài
   
  cài
  zhòng
  jiè
  jiāng
   

 • gǎo
  稿
  zhōng

   

  shū

  jīng
   

  luó
  jiàng
  xiàng
   

  xiá
  huái
  qīng
   
 • qiú

  xún
  lùn
   
  sàn

  xiāo
  yáo
   
  xīn
  zòu
  lèi
  qiǎn
   

  xiè
  huān
  zhāo
   

 • fēng

  xiàn
   
  jiā

  qiān
  bīng
   
  gāo
  guān
  péi
  niǎn
   


  zhèn
  yīng
   
 • líng
  yīn
  chá

   
  jiàn
  mào
  biàn

   

  jué
  jiā
  yóu
   
  miǎn

  zhī
  zhí
   
 • shǐ
  zhì
  wén

   
  nǎi


  cháng
   
  tuī
  wèi
  ràng
  guó
   
  yǒu

  táo
  táng
   

 • jiǎn


   
  yòng
  jūn
  zuì
  jīng
   
  xuān
  wēi
  shā

   
  chí

  dān
  qīng
   
 • yòu
  tōng
  guǎng
  广
  nèi
   
  zuǒ

  chéng
  míng
   


  fén
  diǎn
   


  qún
  yīng
   
 • shì

  chǐ

   
  chē
  jià
  féi
  qīng
   

  gōng
  mào
  shí
   

  bēi

  míng
   
 • xué
  yōu
  dēng
  shì
   
  shè
  zhí
  cóng
  zhèng
   
  cún

  gān
  táng
   

  ér

  yǒng
   
 • hǎi
  xián

  dàn
   
  lín
  qián

  xiáng
   
  lóng
  shī
  huǒ

   
  niǎo
  guān
  rén
  huáng
   
 • mèng

  dūn

   
  shǐ

  bǐng
  zhí
   
  shù

  zhōng
  yōng
   
  láo
  qiān
  jǐn
  chì
   
 • tiān

  xuán
  huáng
   

  zhòu
  hóng
  huāng
   

  yuè
  yíng

   
  chén
  xiù
  宿
  liè
  zhāng
   

 • xiě
  qín
  shòu
   
  huà
  cǎi
  xiān
  líng
   
  bǐng
  shè
  páng

   
  jiǎ
  zhàng
  duì
  yíng
   
 • wèi

  zhù
  zhě
   
  yān
  zāi


   
 
多音字列表
-
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。