中国古文之家 访问手机版

《千字文》拼音版,可打印(周兴嗣)-文言文

《千字文》由周兴嗣创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qiān

  wén
 • zhōu
  xīng

 • wǎng
  tán

  duǎn
   

  shì

  cháng
   
  xìn
  shǐ
  使


   


  nán
  liáng
   
 • jiān
  dié
  jiǎn
  yào
   


  shěn
  xiáng
   
  hái
  gòu
  xiǎng

   
  zhí

  yuàn
  liáng
   
 • mèng

  dūn

   
  shǐ

  bǐng
  zhí
   
  shù

  zhōng
  yōng
   
  láo
  qiān
  jǐn
  chì
   

 • fēng

  xiàn
   
  jiā

  qiān
  bīng
   
  gāo
  guān
  péi
  niǎn
   


  zhèn
  yīng
   
 • jùn   
  duō
  shì
  shí
  níng
   
  jìn
  chǔ
  gēng

   
  zhào
  wèi
  kùn
  héng
   
 • chuān
  liú


   
  yuān
  chéng

  yìng
   
  róng
  zhǐ
  ruò

   
  yán

  ān
  dìng
   


 • zhēn
  jié
   
  nán
  xiào
  cái
  liáng
   
  zhī
  guò

  gǎi
   

  néng

  wàng
   
 • líng
  yīn
  chá

   
  jiàn
  mào
  biàn

   

  jué
  jiā
  yóu
   
  miǎn

  zhī
  zhí
   
 • xǐng
  gōng

  jiè
   
  chǒng
  zēng
  kàng

   
  dài

  jìn
  chǐ
   
  lín
  gāo
  xìng

   
 • huò
  yīn
  è

   

  yuán
  shàn
  qìng
   
  chǐ

  fēi
  bǎo
   
  cùn
  yīn
  shì
  jìng
   
 • zhǐ
  xīn
  xiū

   
  yǒng
  suí

  shào
   


  yǐn
  lǐng
   

  yǎng
  láng
  miào
   
 • wán
  shàn
  yuán
  jié
   
  yín
  zhú
  wěi
  huáng
   
  zhòu
  mián

  mèi
   
  lán
  sǔn
  xiàng
  chuáng
   
 • diào
  mín

  zuì
   
  zhōu

  yīn
  tāng
   
  zuò
  cháo
  wèn
  dào
   
  chuí
  gǒng
  píng
  zhāng
   
 • jiàn
  hào

  què
   
  zhū
  chēng

  guāng
   
  guǒ
  zhēn

  nài
   
  cài
  zhòng
  jiè
  jiāng
   
 • pán


  yǐn
   
  zuǒ
  shí
  ē
  héng
   
  yǎn
  zhái


   
  wēi
  dàn
  shú
  yíng
   
 • 
  yuán
  mǎng
  chōu
  tiáo
   


  wǎn
  cuì
   

  tóng
  zǎo
  diāo
   
 • xián

  jiǔ
  yàn
   
  jiē
  bēi

  shāng
   
  jiǎo
  shǒu
  dùn

   
  yuè

  qiě
  kāng
   
  • tiān

   xuán
   huáng
    

   zhòu
   hóng
   huāng
    

   yuè
   yíng

    
   chén
   xiù
   宿
   liè
   zhāng
    
  • gài

   shēn

       cháng
    
   gōng
   wéi

   yǎng
    

   gǎn
   huǐ
   shāng
    
  • liǎng
   shū
   jiàn

    
   jiě

   shuí

    
   suǒ

   xián
   chù
    
   chén


   liáo
    
  • jiān
   chí

   cāo
    
   hǎo
   jué


    


   huá
   xià
    
   dōng

   西
   èr
   jīng
    
  • kuàng
   yuǎn
   mián
   miǎo
    
   yán
   xiù
   yǎo
   míng
    
   zhì
   běn

   nóng
    


   jià

    
  • bèi
   máng
   miàn
   luò
    

   wèi

   jīng
    
   gōng
   diàn
   殿
   pán

    
   lóu
   guàn
   fēi
   jīng
    
  • qīn


   jiù
    
   lǎo
   shào

   liáng
    
   qiè


   fǎng
    
   shì
   jīn
   wéi
   fáng
    

  • yán
   shè

    


   chuī
   shēng
    
   shēng
   jiē


    
   biàn
   zhuǎn

   xīng
    

  • chū
   chéng
   měi
    
   shèn
   zhōng

   lìng
    
   róng

   suǒ

    

   shèn

   jìng
    
  • chù
   zài
   nán

    


   shǔ

    
   shuì
   shú
   gòng
   xīn
    
   quàn
   shǎng
   chù
   zhì
    
  • wài
   shòu

   xùn
    

   fèng


    
   zhū


   shū
    
   yóu


   ér
    


  • shì
   jūn
    
   yuē
   yán

   jìng
    
   xiào
   dāng
   jié

    
   zhōng

   jìn
   mìng
    
  • rén

   yǐn

    
   zào    
   jié

   lián
   tuì
   退
    
   diān
   pèi
   fěi
   kuī
    
  • kǒng
   huái
   怀
   xiōng

    
   tóng

   lián
   zhī
    
   jiāo
   yǒu
   tóu
   fèn
    
   qiè

   zhēn
   guī
    
  • qiú

   xún
   lùn
    
   sàn

   xiāo
   yáo
    
   xīn
   zòu
   lèi
   qiǎn
    

   xiè
   huān
   zhāo
    

  • hòu


    


   zhēng
   cháng
    

   sǎng
   zài
   bài
    
   sǒng

   kǒng
   huáng
    
  • huán
   gōng
   kuāng

    

   ruò

   qīng
    

   huí
   hàn
   huì
    
   yuè
   gǎn

   dīng
    
  • shǐ
   zhì
   wén

    
   nǎi


   cháng
    
   tuī
   wèi
   ràng
   guó
    
   yǒu

   táo
   táng
    
  • chén
   gēn
   wěi

    
   luò

   piāo
   yáo
    
   yóu
   kūn

   yùn
    
   líng

   jiàng
   xiāo
    
  • hǎi
   xián

   dàn
    
   lín
   qián

   xiáng
    
   lóng
   shī
   huǒ

    
   niǎo
   guān
   rén
   huáng
    
  • yàn
   mén

   sài
    

   tián
   chì
   chéng
    
   kūn
   chí
   jié
   shí
    


   dòng
   tíng
    

  • jiàn
   míng

    
   xíng
   duān
   biǎo
   zhèng
    
   kōng

   chuán
   shēng
    

   táng

   tīng
    
  • lín
   shēn


    

   xīng
   wēn
   qìng
    

   lán

   xīn
    

   sōng
   zhī
   shèng
    

  • shè
   liáo
   wán
    

   qín
   ruǎn
   xiào
    
   tián

   lún
   zhǐ
    
   jūn
   qiǎo
   rén
   diào
    
  • míng
   fèng
   zài
   zhú
    
   bái

   shí
   chǎng
    
   huà
   bèi
   cǎo

    
   lài

   wàn
   fāng
    
  • shì

   chǐ

    
   chē
   jià
   féi
   qīng
    

   gōng
   mào
   shí
    

   bēi

   míng
    
  • xué
   yōu
   dēng
   shì
    
   shè
   zhí
   cóng
   zhèng
    
   cún

   gān
   táng
    

   ér

   yǒng
    
  • yòu
   tōng
   guǎng
   广
   nèi
    
   zuǒ

   chéng
   míng
    


   fén
   diǎn
    


   qún
   yīng
    

  • bēi

   rǎn
    
   shī
   zàn
   gāo
   yáng
    
   jǐng
   xíng
   wéi
   xián
    

   niàn
   zuò
   shèng
    
  • shù
   dài
   jīn
   zhuāng
    
   pái
   huái
   zhān
   tiào
    

   lòu
   guǎ
   wén
    

   méng
   děng
   qiào
    
  • xìng
   jìng
   qíng

    
   xīn
   dòng
   shén

    
   shǒu
   zhēn
   zhì
   mǎn
    
   zhú    

  • gǎo
   稿
   zhōng

    

   shū

   jīng
    

   luó
   jiàng
   xiàng
    

   xiá
   huái
   qīng
    

  • jiǎn


    
   yòng
   jūn
   zuì
   jīng
    
   xuān
   wēi
   shā

    
   chí

   dān
   qīng
    
  • jiǔ
   zhōu


    
   bǎi
   jùn
   qín
   bìng
    
   yuè
   zōng
   tài
   dài
    
   shàn
   zhǔ
   yún
   tíng
    
  • yún
   téng
   zhì

    

   jié
   wéi
   shuāng
    
   jīn
   shēng

   shuǐ
    

   chū
   kūn
   gāng
    
  • hán
   lái
   shǔ
   wǎng
    
   qiū
   shōu
   dōng
   cáng
    
   rùn

   chéng
   suì
    


   tiáo
   yáng
    
  • nián
   shǐ
   měi
   cuī
    

   huī
   lǎng
   yào
    
   xuán

   xuán

    
   huì

   huán
   zhào
    
  • yuè
   shū
   guì
   jiàn
    

   bié
   zūn
   bēi
    
   shàng

   xià

    

   chàng

   suí
    

  • xiě
   qín
   shòu
    
   huà
   cǎi
   xiān
   líng
    
   bǐng
   shè
   páng

    
   jiǎ
   zhàng
   duì
   yíng
    

  • shàn
   cān
   fàn
    
   shì
   kǒu
   chōng
   cháng
    
   bǎo

   pēng
   zǎi
    

   yàn
   zāo
   kāng
    
  • jiǎ

   miè
   guó
    
   jiàn

   huì
   méng
    

   zūn
   yuē

    
   hán

   fán
   xíng
    
  • ài


   shǒu
    
   chén

   róng
   qiāng
    
   xiá
   ěr


    
   shuài
   bīn
   guī
   wáng
    
  • shì
   fēn


    
   bìng
   jiē
   jiā
   miào
    
   máo
   shī
   shū

   姿
    
   gōng
   pín
   yán
   xiào
    

  • luó


    
   hài
   yuè
   chāo
   xiāng
    
   zhū
   zhǎn
   zéi
   dào
    

   huò
   pàn
   wáng
    
  • dān

   wán
   shì
    


   náng
   xiāng
    

   yóu
   yōu
   wèi
    
   zhǔ
   ěr
   yuán
   qiáng
    
  • wèi

   zhù
   zhě
    
   yān
   zāi


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《千字文》诵读本,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《千字文》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
   [藏](读音:cáng,zàng)
   [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
   [雨](读音:yù,yǔ)
   [露](读音:lòu,lù)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [闕](读音:jué,què,quē)
   [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [衣](读音:yī,yì)
   [裳](读音:shɑng,cháng)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [殷](读音:yān,yīn)
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [一](读音:yī)
   [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
   [率](读音:lǜ,shuài)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [過](读音:guò,guō)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [能](读音:néng,nài)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [信 ](读音:xìn, )
   [可](读音:kè,kě)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
   [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
   [傳](读音:chuán,zhuàn)
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [薄](读音:bò,bó,báo)
   [興](读音:xìng,xīng)
   [盛](读音:chéng,shèng)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [澄](读音:chéng,dèng)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [若](读音:rě,ruò)
   [令](读音:líng,lìng,lǐng)
   [甚](读音:shén,shèn)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [去](读音:qù,jǔ,qū)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
   [夫](读音:fú,fū)
   [儀](读音:yí)
   [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [切 ](读音:qiè,qiē, )
   [節](读音:jié,jiē)
   [好](读音:hào,hǎo)
   [都](读音:dōu,dū)
   [華](读音:huá,huà,huā)
   [據,据](读音:jù,jū)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [甲](读音:jiá,xiá)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [明](读音:míng)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [給](读音:gěi,jǐ)
   [冠](读音:guàn,guān)
   [車](读音:chē,jū)
   [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
   [濟](读音:jì,jǐ,qí)
   [甯](读音:níng,nìng,zhù)
   [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
   [會](读音:huì,kuài,)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
   [塞](读音:sè,sāi,sài)
   [石](读音:dàn,shí)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [茲](读音:cí,zī)
   [載](读音:zài,zǎi)
   [南](读音:nā,nán)
   [幾,几](读音:jǐ,jī)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [其](读音:jī,qí)
   [省](读音:shěng,xǐng)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [誰](读音:shéi,shuí)
   [處](读音:chú,chù)
   [散](读音:sàn,sǎn)
   [荷](读音:hé,hè)
   [落](读音:luō,luò,lào,là)
   [讀](读音:dòu,dú)
   [屬](读音:shǔ,zhǔ)
   [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
   [少 ](读音:shǎo,shào )
   [扇](读音:shàn,shān)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [祭](读音:jì,zhài)
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [蒙](读音:)
   [語](读音:yù,yǔ)
  欢迎留言/纠错(共有信息13条))

  网友留言
   【第9楼】贡献条目剑号巨阙的号字的音,应该是四声吧?俶载南亩的载字应该是三声吧?
   古文之家网友:111.32.***发表于(2023/8/4)
   【第9_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/8/5)
    【第8楼】补充一下:是拼音版本不完整和混乱;原文版本是完整的。
    古文之家网友:183.61.***发表于(2023/4/6)
    【第8_1楼】非常感谢来自热心读者{:183.61.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
     古文之家小编回复于(2023/4/6)
     【第7楼】千字文排版是乱的 第一部分没有 后面又有重复的。没有校对就发出来了。
     古文之家网友:183.61.***发表于(2023/4/6)
     【第6楼】却少宇宙洪荒等等前面的一部分。
     古文之家网友:183.61.***发表于(2023/4/6)
     【第5楼】繁体“蓋此身發”的“發”错了哦。
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/21)
     【第4楼】为啥不完整呢
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/12)
     【第3楼】所以,盖此身发,应该是四声吧?
     古文之家网友sundy20.***发表于(2022/2/15)
     【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{sundy200456:124.95.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
      古文之家小编回复于(2023/3/20)
      【第2楼】鸡田赤诚应改为鸡田赤城
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/12/2)
      【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
       古文之家小编回复于(2023/3/20)
       【第1楼】繁体版本问题颇多,今天的简体字经常会对应多个繁体字,简体字没有差别,但是繁体字是有的。比如“周发殷汤”句和“盖此身发”句中的“发”自,前者繁体应为“發”,而后者应为“髪”
       古文之家网友:101.69.***发表于(2021/9/22)
       打印版文档下载
       周兴嗣作品推荐
       古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
       古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。