中国古文之家 访问手机版

《菜根谭·修身》拼音版,可打印(洪应明)-文言文

《菜根谭·修身》由洪应明创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • cài
  gēn
  tán
   
  ·
  xiū
  shēn
 • 
  [
  míng
   
  ]
  hóng
  yìng
  míng
 • 
   
   
   
  xué
  zhě
  dòng
  jìng
  shū
  cāo
   
  xuān   
  hái
  shì
  duàn
  liàn
  wèi
  shú
   
  xīn
  shén
  hùn
  xiáo

  ěr
   

  shì
  cāo
  cún
  hán
  yǎng
   
  dìng
  yún
  zhǐ
  shuǐ
  zhōng
   
  yǒu
  yuān
  fēi

  yuè
  de
  jǐng
  xiàng
   
  fēng
  kuáng

  zhòu
  chù
   
  yǒu

  tián
  làng
  jìng
  de
  fēng
  guāng
   
  cái
  jiàn
  chǔ

  huà

  zhī
  miào
   
 • 
   
   
   
  yán
  xíng
  xiāng

   
  xīn

  xiāng

   
  shǐ
  zhōng

  èr
   
  yōu
  míng

  jiàn
   

  shì

  suǒ
  nán
   
  huǎn
  shí
  liú
  zhī

   
  zhì
  shēn

  qiān

  shèng
  xián
  zhī
  liè
   

  xiè
  wéi
  suí

  zhú
  làng
  zhī
  rén
   
 • 
   
   
   
  bái


  rén
   
  nán
  táo
  qīng

  zhī
  guǐ
  bào
   
  hóng
  yán
  shī
  zhì
   
  kōng

  hào
  shǒu
  zhī
  bēi
  shāng
   
 • 
   
   
   
  qióng

  jìn
  miào
   
  gōu
  shēn
  chū
  chóng
  yuān
  zhī

   
  jìn
  dào
  wàng
  láo
   
  zhì
  yuǎn
  chéng
  qiān

  zhī

   
 • 
   
   
   
  chén

  zhān
  tán
  chè

  xiāng
   


  wēi
  shàn
  ér

  lüè
  tuì
  退
  zhī
  niàn
   
  háo
  duān
  jiū
  xuè
  tóng


     è
  ér
  méng

  shāng
  zhī

   
  • 
    
    
    

   zuò
   jīng
   jīn
   měi

   de
   rén
   pǐn
    
   dìng
   cóng
   liè
   huǒ
   zhōng
   duàn
   lái
    


   xiān
   tiān
   jiē

   de
   shì
   gōng
    

   xiàng

   bīng
   shàng

   guò
    
  • 
    
    
    
   xīn
   shì


   míng
   zhū
       zhàng

   zhī
    
   yóu
   míng
   zhū
   ér
   hùn


   shā
       yóu

    

   qíng
   shí
   chèn
   tiē
   zhī
    
   yóu
   míng
   zhū
   ér
   shì

   yín
   huáng
       zuì
   nán
    

   xué
   zhě

   huàn
   gòu
   bìng
    
   ér
   huàn
   jié
   bìng
   zhī
   nán
   zhì
    

   wèi
   shì
   zhàng
    
   ér
   wèi

   zhàng
   zhī
   nán
   chú
    
  • 
    
    
    
   fēi
   pán
   gēn
   cuò
   jié
    


   bié
   gōng

   zhī


    
   fēi
   guàn
   shí
   yǐn

    


   míng
   shè

   zhī
   jīng
   chéng
    
   fēi
   diān
   pèi
   hèng

    


   yàn
   cāo
   shǒu
   zhī
   jiān
   dìng
    
  • 
    
    
    


   jiàn
   gōng
    
   shì
   shì
   yào
   cóng
   shí

   zhuó
   jiǎo
    
   ruò
   shǎo

   shēng
   wén
    
   biàn
   便
   chéng
   wěi
   guǒ
    
   jiǎng
   dào
   xiū

    
   niàn
   niàn
   yào
   cóng

   chù


    
   ruò
   shāo

   gōng
   xiào
    
   biàn
   便
   luò
   chén
   qíng
    
  • 
    
    
    
   wéi
   shàn
   ér


   gāo
   shèng
   rén
    
   shī
   ēn
   ér

   yāo
   míng
   jié
   hǎo
    
   xiū

   ér

   jīng
   shì
   hài

    
   zhí
   jié
   ér

   biāo

   xiàn

    

   jiē
   shì
   shàn
   niàn
   zhōng

   máo
    


   shàng
   jīng

    
   zuì

   jiā
   dài
    
   zuì
   nán

   chú
   zhě

    

   shì

   jìn
   zhā

    
   zhǎn
   jué
   méng

    
   cái
   jiàn
   běn
   lái
   zhēn

    
  • 
    
    
    
   wán

   xīn
   shàng
   zhī
   běn
   lái
    
   fāng

   yán
   liǎo
   xīn
    
   jìn

   shì
   jiān
   zhī
   cháng
   dào
    
   cái
   kān
   lùn
   chū
   shì
    
  • 
    
    
    
   fēn
   rǎo


   zhì
   zhī
   chǎng
    
   ér   gǎo
   xīn
   zhī

    

   xué
   zhě
   dāng

   xīn
   yuán

    

   níng

   zhēn

    

   dāng
   shì
   zhì
   tián

    

   yǎng

   yuán

    
  • 
    
    
    


   huò
   cái
   zhī
   xīn

   xué
   wèn
    

   qiú
   gōng
   míng
   zhī
   niàn
   qiú
   dào

    

   ài


   zhī
   xīn
   ài


    

   bǎo
   jué
   wèi
   zhī

   bǎo
   guó
   jiā
    
   chū    
   niàn

   zhǐ
   chā
   háo

    
   ér
   chāo
   fán

   shèng
    
   rén
   pǐn
   qiě
   pàn
   xīng
   yuān

    
   rén


   měng
   rán
   zhuǎn
   niàn
   zāi
    
  • 
    
    
    

   bǎi

   zhī

    
   zhǐ
   zài

   niàn

   xiáng
    
   kāi
   wàn
   shàn
   zhī
   mén
    


   cùn
   xīn

   sǔn
    
  • 
    
    
    
   zhōng    
   wèi
   shēng
   wén
   ér
   zhāo

   zhuàng
    


   鹿
   xìng

    
   yīn
   huàn
   yǎng
   ér
   shòu


    

   jiàn
   míng
   wéi
   zhāo
   huò
   zhī
   běn
    

   nǎi
   sàn
   zhì
   zhī
   méi
    
   xué
   zhě
   wéi
   sǎo
   chú

    
  • 
    
    
    
   rén

   cóng
   chū

   chù
   jiǎn
   chú
    
   biàn
   便

   xīn
   chú

   zhǎn
    

   gōng    
   tiān


   zhà
   míng
   shí
   chōng
   tuò
    
   biàn
   便

   chén
   jìng


    

   guāng
   cǎi
   gèng
   xīn
    
  • 
    
    
    
   miàn
   shàng
   sǎo
   kāi
   shí
   céng
   jiǎ
    
   méi

   cái


   zēng
    
   xiōng
   zhōng


   shù
   dǒu
   chén
    

   yán
   fāng
   jué
   yǒu
   wèi
    
  • 
    
    
    

   niàn
   cháng
   xīng
    
   cái


   shén
   gōng
   guǐ
   shǐ
    
   xiān
   chén

   rǎn
    
   fāng
   jiě
   kāi

   wǎng
   tiān
   luó
    
  • 
    
    
    
   shì
   rén
   yǒu
   bǎi
   zhé

   huí
   zhī
   zhēn
   xīn
    
   cái
   yǒu
   wàn
   biàn

   qióng
   zhī
   miào
   yòng
    
  • 
    
    
    
   shì

   yīn
   rén
   yán
   ér

   zhě
    
   yǒu

   hái
   yǒu

    
   zǒng
   zhī
   liǎo
   liǎo
    

   xìng
   cóng
   wài
   jìng
   ér

   zhě
    
   yǒu

   hái
   yǒu
   shī
    
   zǒng
   zhī
   xiū
   xiū
    
  • 
    
    
    

   niàn
   guò
   chā
    

   sàng
   shēng
   píng
   zhī
   shàn
    
   zhōng
   shēn
   jiǎn
   chì
    
   nán
   gài

   shì
   zhī
   qiān
    
  • 
    
    
    
   néng
   qīng

   guì
    

   néng
   qīng

   qīng

   guì
   zhī
   xīn
    
   néng
   zhòng
   míng

    
   yòu

   zhòng

   zhòng
   míng

   zhī
   niàn
    
   shì
   shì
   jìng
   zhī
   chén
   fēn
   wèi
   sǎo
    
   ér
   xīn
   jìng
   zhī
   jiè

   wèi
   wàng
    

   chù

   chú

   jìng
    
   kǒng
   shí

   ér
   cǎo

   shēng

    
  • 
    
    
    
   shēn


   máng
    
   ér
   máng

   xián
   xiá
   zhī
   shí
    


   jǐng

   duò

    
   xīn


   fàng
    
   ér
   fàng

   shōu
   shè
   zhī
   hòu
       chàng
   tiān

    
  • 
    
    
    

   kǒu

    

   ěr

    


   jué
   shuò
    
   rén
   wèi

   ér   yān
    
   huī
   xíng
   hái
    
   mǐn
   xīn
   zhì
    
    
   rén
   wèi

   ér


   zhì
   yān
    
   shì   zhě


   shēn
    


   zhě


   huà
    
  • 
    
    
    
   cái
   zhì
   yīng
   mǐn
   zhě
    


   xué
   wèn
   shè

   zào
    

   jié

   áng
   zhě
    
   dāng


   xìng
   róng

   piān
    
  • 
    
    
    
   róng

   xìng
   qíng
   shàng
   piān

    
   biàn
   便
   shì


   xué
   wèn
    
   xiāo

   jiā
   tíng
   nèi
   xián

    
   biàn
   便
   shì


   jīng
   lún
    
  • 
    
    
    


   chù
    
   lùn

   tán
   tiān
    

   shì
   shuǐ

   lāo
   yuè
    


   shí
    
   tūn
   bīng
   niè
   xuě
    
   cái
   wéi
   huǒ
   nèi
   zāi
   lián
    
  • 
    
    
    
   zhí
   niù
   zhě

   qīng
    
   ér
   yuán
   róng
   zhī
   rén
       hòu
    
   cāo
   qiè
   zhě
   shòu
   寿
   yāo
    
   ér
   kuān
   hòu
   zhī
   shì
    

   nián

   zhǎng
    

   jūn


   yán
   mìng
    
   yǎng
   xìng

   suǒ


   mìng
    


   yán
   tiān
    
   jìn
   rén   huí
   tiān
    
  • 
    
    
    
   qíng
   zhī
   tóng
   chù

   wéi
   xìng
    
   shě
   qíng

   xìng


   jiàn
    

   zhī
   gōng
   chù

   wéi

    
   shě

   míng
    

   jūn


   néng
   miè
   qíng
    
   wéi
   shì
   píng
   qíng
   ér

    

   néng
   jué

    
   wéi

   guǎ

   ér

    
  • 
    
    
    

   niàn
   cuò
    
   biàn
   便
   jué
   bǎi
   xíng
   jiē
   fēi
    
   fáng
   zhī
   dāng


   hǎi

   náng
    

   róng

   zhēn
   zhī
   xià
   lòu
    
   wàn
   shàn
   quán
    
   shǐ


   shēng

   kuì
    
   xiū
   zhī
   dāng

   líng
   yún
   bǎo
   shù
    

   jiǎ
   zhòng


   chēng
   chí
    
  • 
    
    
    


   biàn
   ér

   cāng
   máng
    

   xiàng
   cháng
   shí
   niàn
   niàn
   shǒu

   dìng
    

   lín

   ér

   tān
   liàn
    

   xiàng
   shēng
   shí
   shì
   shì
   kàn

   qīng
    
  • 
    
    
    

   diǎn

   rěn
   de
   niàn
   tóu
    
   shì
   shēng
   mín
   shēng

   zhī
   gēn

    

   duàn

   wéi
   de

   jié
    
   shì
   chēng
   tiān
   chēng

   zhī
   zhù
   shí
    

   jūn   chóng   rěn
   shāng
   cán
    

   róng
   tān
   mào
    
   biàn
   便

   wèi
   wàn


   mìng
    
   tiān


   xīn

    
  • 
    
    
    


   zhī

   yào
   kàn


    

   wàn
   yǒu
   jiē
   kōng
   ér

   xīn
   cháng

    
   lái

    
   xìng
   mìng
   zhī

   yào
   rèn

   zhēn
    

   wàn

   jiē
   bèi
   ér

   xīn
   cháng
   shí
    
   shí

    
  • 
    
    
    

   guǒ
   wéi
   hóng    

   huàn
   wán
   jīn
   dùn
   tiě
   zhī


   táo
   róng
    

   guǒ
   wéi

   hǎi
   cháng
   jiāng
    

   huàn
   héng
   liú


   zhī

   néng
   róng

    
  • 
    
    
    

   kāi
   shì
   shàng
   chén
   fēn
    
   xiōng
   zhōng


   huǒ
   yán
   bīng
   jīng
    
   xiāo
   què
   xīn
   zhōng

   lìn
    
   yǎn
   qián
   shí
   yǒu
   yuè
   dào
   fēng
   lái
    
  • 
    
    
    
   sāi   zhī

    
   cái
   kān

   dào

   zhī
   mén
    
   chí

   chén

   zhī
   jiān
    
   fāng

   tiāo
   shèng
   xián
   zhī
   dàn
    
  • 
    
    
    

   shì
   biàn
   便

   yǒu
   xián

   niàn
   xiǎng
   fǒu
    
   yǒu
   shì
   biàn
   便

   yǒu
   fǒu
    


   biàn
   便

   yǒu
   jiāo
   jīn


   fǒu
    
   shī

   biàn
   便

   yǒu
   yuàn
   wàng
   qíng
   huái
   怀
   fǒu
    
   shí
   shí
   jiǎn
   diǎn
    
   dào

   cóng
   duō

   shǎo
    
   cóng
   yǒu


   chù
    
   cái
   shì
   xué
   wèn
   de
   zhēn
   xiāo

    
  • 
    
    
    
   gōng


   nán
   chù
   zuò

   zhě
    


   fēng

   zhào
    
   cái
   shì

   duàn
   zhēn
   jīng
   shén

   xué
   wèn


   zhōng

   lái
   zhě
    


   shā
   huò
   jīn
    
   cái
   shì


   zhēn
   xiāo

    
    
  • 
    
    
    
   yún
   yān
   yǐng

   xiàn
   zhēn
   shēn
    
   shǐ

   xíng
   hái
   wéi
   zhì

    
   qín
   niǎo
   shēng
   zhōng
   wén

   xìng
    
   fāng
   zhī
   qíng
   shí
   shì

   máo
    
  • 
    
    
    
   zuó

   zhī
   fēi


   liú
    
   liú
   zhī

   gēn
   jìn

   méng
    
   ér
   chén
   qíng
   zhōng
   lěi    
   jīn

   zhī
   shì


   zhí
    
   zhí
   zhī

   zhā

   wèi
   huà
    
   ér


   fǎn
   zhuǎn
   wéi

   gēn
    
  • 
    
    
    

   sháo
   shuǐ
    
   biàn
   便


   hǎi
   shuǐ
   wèi
    
   shì   jìn
   cháng
    
   qiān
   jiāng
   yuè
    
   zǒng
   shì

   lún
   yuè
   guāng
    
   xīn
   zhū

   dāng

   lǎng
    
  • 
    
    
    
   máng
   chù
   shì
   wéi
    
   cháng
   xiàng
   xián
   zhōng
   xiān
   jiǎn
   diǎn
    
   guò    
   dòng
   shí
   niàn
   xiǎng
    

   cóng
   jìng


   cāo
   chí
    
   fēi
   xīn


    
  • 
    
    
    
   cóng

   gēng
   zhěn

   shàng
   cān
   kān
   xīn

    

   wèi
   dòng
    
   qíng
   wèi
   méng
    
   cái
   jiàn
   běn
   lái
   miàn

    
   xiàng
   sān
   shí
   yǐn
   shí
   zhōng
   ān
   liàn
   shì
   wèi
    
   nóng

   xīn
    
   dàn

   yàn
    
   fāng
   wéi
   qiè
   shí
   gōng

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《菜根谭·修身》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [薄](读音:bò,bó,báo)
   [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
   [勝,胜](读音:shèng,shēng)
   [好](读音:hào,hǎo)
   [奇](读音:jī,qí)
   [甯](读音:níng,nìng,zhù)
   [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
   [吾](读音:wú,yù)
   [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
   [少 ](读音:shǎo,shào )
   [若](读音:rě,ruò)
   [落](读音:luō,luò,lào,là)
   [散](读音:sàn,sǎn)
   [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [石](读音:dàn,shí)
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [乘](读音:chéng,shèng)
   [雨](读音:yù,yǔ)
   [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
   [洗](读音:xǐ,xiǎn)
   [甲](读音:jiá,xiá)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
   [語](读音:yù,yǔ)
   [覺](读音:jiào,jué)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [塞](读音:sè,sāi,sài)
   [辟,闢](读音:pì,bì)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [去](读音:qù,jǔ,qū)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [棹](读音:zhào,zhuō)
   [個](读音:gè,gě)
   [拗](读音:niù,ǎo,ào)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [節](读音:jié,jiē)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [識](读音:shí,zhì)
   [拓](读音:tà,tuò,zhí)
   [其](读音:jī,qí)
   便[便](读音:biàn,pián)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
   [興](读音:xìng,xīng)
   [還](读音:hái,huán,xuán)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [處](读音:chú,chù)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [可](读音:kè,kě)
   [能](读音:néng,nài)
   [期](读音:qī,jī)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [明](读音:míng)
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [看](读音:kàn,kān,)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [過](读音:guò,guō)
   [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
   [喪](读音:sàng,sāng)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [一](读音:yī)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
   [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [切 ](读音:qiè,qiē, )
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   洪应明作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。