中国古文之家 访问手机版

《麻叶洞天》拼音版,可打印(徐霞客)-文言文

《麻叶洞天》由徐霞客创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • dòng
  tiān

 • xiá

 • 
   
   
   
  yóu
  céng
  shí
  xià
   
  běi
  xún
  jiàn


   

  ài
  shèn

   

  wài
  èr
  guān
  xiāng

   
  shāo
  cóng


  西
  pān
  shàng

  shí

   
  běi
  zhuǎn
  ér
  dōng
   
  ruò

  ān

  qiáo
   
  liǎng

  shí
  zhì
  shí

   
  guāng
  yíng


   
  chuí
  zhù
  dào
  lián
   
  wén
  ruò
  lòu
  diāo
   
  xíng

  fēi

   
  dōng
  xià


   

  zhí
  jiàn

   

  zhuǎn

  ài
  guān
  zhī
  nèi

   

  shì

  chéng

  xiàng
   
  kuò
  yǒu
  èr
  zhàng
   
  gāo
  yǒu
  zhàng

   

  shí
  píng   
  jiàn

  tǎn
  ruò
  zhōu
  háng
   
  běi
  chí
  bàn

   
  xià
  yǒu

  shí
   
  guǐ
  chū


   
  léng
  biān
  yún
  zhěng
   

  shàng

  lián
  huā
  xià
  chuí
   
  lián
  luò
  chéng
  wéi
   
  jié
  chéng
  bǎo
  gài
   

  zhōu
  chuí
  màn
   
  dài


  bìng
   
  zhōng
  yuán
  tòu
  pán
  kōng
   
  shàng
  qióng
  wéi
  dǐng
   

  hòu

  西

   

  zhù
  yuán
  shù
   
  huò

  huò
  xiǎo
     xíng
   
  ér

  jiē
  yíng
  bái
   
  wén
  jiē

  lòu
   

  xiàng
  zhōng
   
  yòu
  zhí
  běi
  bàn

   
  dòng
  fēn
  shàng
  xià
  liǎng
  céng
   
  jiàn

  yóu
  dōng
  běi

   
  shàng
  dòng
  yóu

  西
  běi
  dēng
   
  shí

  suǒ

  huǒ

   
  kǒng
  guī


  biàn
   
  nǎi
  yóu
  qián
  dào
  shuò
  zhuǎn
  ér
  chuān
  穿
  èr
  ài
  guān
   

  tòu
  guāng
  chù
   

  qià
  jìn

   
  chuān
  穿
  qiào
  ér
  chū
   
  huǎng
  ruò
  tuō
  tāi

  shì
   
  • 
    
    
    
    
   shí


    

   shàng
   qīng
   sān

       dòng
    
   dòng
   zài


   wān
    

   西
   wéi

   lǐng
    
   nán
   wéi
   hóng

    
   dōng
   wéi
   yún
   yáng
    
   zǎo

   zhī
   zhī
    
   běi

   zǎo


   西
   chuí
    

   lǐng
   dōng
   zhuǎn
    
   shù
   jiàn
   xià
   liú
    
   jiā
   zhì

   mén
    
   ér
   dāng
   mén

   fēng
    
   sǒng
   shí


    
   wéi
   jiāng
   jūn
   lǐng
    
   jiàn
   dǎo


   西
    
   ér
   zǎo

   zhī
   zhī
    

   西
   zhì

   jìn
    
   jiàn

   西
   yǒu
   shí

   nán
   xiàng
    
   huán

   zhǎn
   chì
    
   dōng
   kàn
   jiàn
   zhōng
    
   ér

   lǐng
   zhī
   zhī
    

   dōng
   zhì

   jìn
    
   huí

   zhī
   xià
    

   kāi


    
   qiǎn

   néng

    

   qián
   yǒu
   xiǎo

    


   西
   ér
   dōng
    
   jīng

   qián   jiàn
    
   xún
   xiǎo

   zhì

   zhī

   西
   xié
   luàn
   shí
   jiān
    
   shuǐ
   qióng

   xià
    
   qiào


   shàng
       dòng

    
   dòng
   kǒu
   nán
   xiàng
    

   jǐn

   dǒu
    
   zài
   shí

   zhōng
   zhuǎn
   zhé
   shù

   ér
   xià
    
  • 
    
    
    

   liǎng
   rén
   nǎi


   xiān

    


   zhuǎn
   dòu
    


   ér
   xià
    
   shuò
   zhuǎn
   zhì
   dòng

    
   dòng
   shāo
   kuān
       shēn
   jiǎo
   shǒu
    
   nǎi
   shǐ


   qián
   xiàng
    

   dōng

   西
   liè

       chù
    
   zhí
   běi
   yǒu
   xué
    

   jǐn

   chǐ
    
   kuò


   zhī
    
   rán

   xià
   shèn
   zào
   ér
   píng
    
   nǎi
   xiān    
   hòu
   shé


   jìn
    
   bèi

   yāo
   tiē
    

   shēn
   hòu
   sǒng
    
   nǎi


   nèi
   dòng
   zhī

   guān
    

   nèi
   liè


   gāo
    
   dōng

   西

   héng
   gèn
    
   rán   chù
    
   yòu


   èr
   guān
    

   ài   qián

   zhé
    
   jìn   zhī
    


    
   nèi
   céng

   héng
   liè
    


   西
   nán
   liè
   zhě

   shèn
   shēn
    

   dōng
   běi
   liè
   zhě
   shàng

   shí
   ào
    

   yòu
   zòng
   liè
   ér

    
   shàng
   qióng
   xià
   xiá
    
   gāo

   jiàn
   dǐng
    
   zhì

   shí
   huàn

   xíng
    


   dùn
   huàn
    
   piàn
   qiào

   líng
    


   西
   běi
   zhī
   xiá
    
   jiàn

   jiàn
   shù
    
   nèi
   jiā

   fèng
    

   néng
   róng

    
   zhuǎn
   cóng
   dōng
   nán
   zhī
   xiá
    
   réng
   xià

   ào
    


   shā
   shí
   píng

    

   jiàn

   jié
   liū
    

   gān
   zào

   shuǐ
    


   miǎn


    
   qiě
   miǎn
   zhān


    
   xiá
   zhī
   dōng
   nán
   jìn
   chù
    
   luàn
   shí
   hōng
   jià
    
   ruò
   lóu
   tái
   céng
   dié
    
   yóu


   jiē

   pān

   ér
   shàng
    

   shàng
   shí
   dòu


    
   zhí
   tòu
   dòng
   dǐng
    
   guāng
   yóu

   zhōng
   xià
   shè
    
   ruò
   míng
   xīng
   gōu
   yuè
    

   wàng
   ér


   zhāi

    
   céng
   shí
   zhī
   xià
    
   jiàn

   nán
   tōng
    

   shí


    
   gāo
   jǐn
   chǐ

    


   qián
   tōng
   dòng
   wài
    
   jiàn
   suǒ
   cóng

   zhě
    


   zhī   yǒng
   liú
    
   jīn   dòng

    


   jiě

    
  • 
    
    
    
   chū


   qìng
   dǎo
    
   yīng
    
   ér

   gǎn
   dǎo
   zhě
    
   yuē
    
    

   zhōng
   yǒu
   shén
   lóng
    
    
   huò
   yuē
    
    

   zhōng
   yǒu
   jīng
   guài
    
   fēi
   yǒu

   shù
   zhě
    

   néng
   shè

    
    
   zuì
   hòu

   zhòng   rén
    
   jiāng
   tuō


    
   wèn

   nǎi

   zhě
    
   fēi

   shì
    

   jīng
   ér
   chū
   yuē
    
    


   wéi

   shī
    


   suí

    
   ruò

   shū
   rén
    


   néng

   shēn
   xùn

    
    

   nǎi
   guò
   qián
   cūn
    

   xíng   jiā
    
   chí
   shù


    
   shí
   cūn
   mín
   zhī
   suí
   zhì
   dòng
   kǒu
   shù
   shí
   rén
    
   qiáo
   zhě
   yāo
   lián
    
   gēng
   zhě

   chú
    

   zhī
   chuī
   zhě
   tíng
   cuàn
    
   zhī
   zhě
   tóu
   zhù
    
   tóng

   zhī

   zhě
    
   xíng
   rén
   zhī

   zǎi
   zhě
    
   jiē
   zhǒng
   ér
   zhì
    
   jiē

   néng
   cóng
    
  • 
    
    
    
   dòng
   wài
   shǒu
   shì
   zhě
    
   yòu
   zēng
   shù
   shí
   rén
    
   jiàn

   bèi
   jiē
   dǐng
   é
   chēng

    

   wéi


   shù
   rén
    
   qiě
   yún
    
    
   qián
   jiǔ
   hòu

   wéi

   duò

   wěn
    


   bèi   gǎn
       néng
    

   ān
   rán

   yàng
    
   fēi
   shén
   líng
   shè

    
   ān
   néng


    
    


   xiè
   zhī
    
   yuē
    
    

   shǒu

   cháng
    

   tàn

   shèng
   ěr
    
   fán
   zhū
   jūn
   jiǔ
   zhù
    


   zhì
   zhī
    
    
   rán

   dòng
   dàn

   chù
   duō
   ài
    

   zhōng
   jié
   jìng
   gān
   zào
    

   suǒ
   jiàn
   dòng
    


   néng

    

   zhī

   rén


   wèi

   nǎi
   ěr
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《麻叶洞天》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [核 ](读音:hé,hú,gāi )
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
   [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
   [](读音:yìng,yīng)
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [衣](读音:yī,yì)
   [讀](读音:dòu,dú)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [耶](读音:yé,yē,xié)
   [過](读音:guò,guō)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [荷](读音:hé,hè)
   [織](读音:zhì,zhī)
   [載](读音:zài,zǎi)
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [縫](读音:féng,fèng)
   [厲](读音:lì,lài)
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [明](读音:míng)
   [南](读音:nā,nán)
   [可](读音:kè,kě)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [甚](读音:shén,shèn)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [度](读音:dù,duó)
   [倒](读音:dào,dǎo)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [辟,闢](读音:pì,bì)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [石](读音:dàn,shí)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [一](读音:yī)
   [奇](读音:jī,qí)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [若](读音:rě,ruò)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [墮](读音:duǒ,huī)
   [去](读音:qù,jǔ,qū)
   [茲](读音:cí,zī)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [吾](读音:wú,yù)
   [勝,胜](读音:shèng,shēng)
   [處](读音:chú,chù)
   [其](读音:jī,qí)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [能](读音:néng,nài)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [知](读音:zhī,zhì)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  徐霞客作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。