中国古文之家 访问手机版

《项脊轩志》拼音版,带全文注音(归有光)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • xiàng

  xuān
  zhì
 • 
  [
  míng
   
  ]
  guī
  yǒu
  guāng
 • 
   
   
   
  rán
   
  duō


   

  duō

  bēi
   
  xiān
  shì
  tíng
  zhōng
  tōng
  nán
  běi
  wéi

   
  dài
  zhū


  cuàn
   
  nèi
  wài
  duō
  zhì
  xiǎo
  mén
   
  qiáng
  wǎng
  wǎng
  ér
  shì
   
  dōng
  quǎn

  西
  fèi
   


  páo
  ér
  yàn
     tīng
   
  tíng
  zhōng
  shǐ
  wéi

   

  wéi
  qiáng
   
  fán
  zài
  biàn

   
  jiā
  yǒu
  lǎo

   
  cháng   

   
  xiān
   

  èr
  shì
   
  xiān


  zhī
  shèn
  hòu
   
  shì

  西
  lián

  zhōng
  guī
   
  xiān

  cháng

  zhì
   

  měi
  wèi

  yuē
   
   
  mǒu
  suǒ
   
  ér
   
   

  yòu
  yuē
   
   


  zài

  huái
  怀
   


  ér

   
  niáng

  zhǐ
  kòu
  mén
  fēi
  yuē
   
   
  ér
  hán

   

  shí

   
   

  cóng
  bǎn
  wài
  xiāng
  wéi
  yìng

   
   

  wèi

   


      


  shù

   

  shū
  xuān
  zhōng
   


   


  guò

  yuē
   
   

  ér
   
  jiǔ

  jiàn
  ruò
  yǐng
   

  jìng  zài

   

  lèi

  láng

   
   


   

  shǒu

  mén
   


  yuē
   
   

  jiā

  shū
  jiǔ

  xiào
   
  ér
  zhī
  chéng
   


  dài

   
   
  qǐng
  zhī
   
  chí

  xiàng

  zhì
   
  yuē
   
     tài
  cháng
  gōng
  xuān

  jiān
  zhí


  cháo
     dāng
  yòng
  zhī
   
   
  zhān   

  zài
  zuó

   
  lìng
  rén
  cháng
  háo


  jīn
   
 • 
   
   
   


  wéi

  zhì
   
  hòu

  nián
   


  lái
  guī
   
  shí
  zhì
  xuān
  zhōng
   
  cóng

  wèn

  shì
   
  huò
  píng

  xué
  shū
   


  guī
  níng
   
  shù
  zhū
  xiǎo
  mèi

  yuē
   
   
  wén

  jiā
  yǒu


   
  qiě

  wèi   
   

  hòu
  liù
  nián
      
  shì
  huài

  xiū
   

  hòu
  èr
  nián
   

  jiǔ

  bìng

  liáo
   
  nǎi
  shǐ
  使
  rén


  nán


   

  zhì
  shāo


  qián
   
  rán

  hòu

  duō
  zài
  wài
   

  cháng

   
 • 
   
   
   
  xiàng

  shēng
  yuē
   
   
  shǔ
  qīng
  shǒu
  dān
  xué
   

  jiǎ
  tiān
  xià
   

  hòu
  qín
  huáng

  zhú

  huái
  怀
  qīng
  tái
   
  liú
  xuán


  cáo
  cāo
  zhēng
  tiān
  xià
   
  zhū

  kǒng
  míng

  lǒng
  zhōng
   
  fāng
  èr
  rén
  zhī
  mèi
  mèi
   
  shì  zhī
  zhī
     chù
  bài

  zhōng
   
  fāng
  yáng
  méi
   
  shùn

   
  wèi
  yǒu

  jǐng
   
  rén
  zhī
  zhī
  zhě
   

  wèi

  kǎn
  jǐng
  zhī   
   
 • 
   
   
   
  xiàng

  xuān
   
  jiù
  nán   
  shì
  jǐn
  fāng
  zhàng
   

  róng

  rén

   
  bǎi
  nián
  lǎo

   
  chén

  shèn

   


  xià
  zhù
   
  měi

  àn
   

  shì
   


  zhì
  zhě
   
  yòu
  běi
  xiàng
   

  néng


   

  guò


  hūn
   

  shāo
  wéi
  xiū

   
  shǐ
  使

  shàng
  lòu
   
  qián


  chuāng
   
  yuán
  qiáng
  zhōu
  tíng
   

  dāng
  nán

   

  yǐng
  fǎn
  zhào
   
  shì
  shǐ
  dòng
  rán
   
  yòu

  zhí
  lán
  guì
  zhú


  tíng
   
  jiù
  shí
  lán
  shǔn
   

  suì
  zēng
  shèng
   
  jiè
  shū
  mǎn
  jià
   
  yǎn
  yǎng
  xiào

   
  míng
  rán

  zuò
   
  wàn
  lài
  yǒu
  shēng
   
  ér
  tíng
  jiē


   
  xiǎo
  niǎo
  shí
  lái
  zhuó
  shí
   
  rén
  zhì


   
  sān

  zhī

   
  míng
  yuè
  bàn
  qiáng
   
  guì
  yǐng
  bān

   
  fēng

  yǐng
  dòng
   
  shān
  shān

  ài
   
 • 
   
   
   
  xuān
  dōng
   

  cháng
  wéi
  chú
   
  rén
  wǎng
   
  cóng
  xuān
  qián
  guò
   

  jiōng
  yǒu
  ér

   
  jiǔ
  zhī
   
  néng


  yīn
  biàn
  rén
   
  xuān
  fán

  zāo
  huǒ
   


  fén
   
  dài
  yǒu
  shén

  zhě
   
 • 
   
   
   
  tíng
  yǒu


  shù
     zhī
  nián
  suǒ
  shǒu
  zhí

   
  jīn

  tíng
  tíng

  gài

   
 
多音字列表
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。