中国古文之家 访问手机版

《司马相如上书谏猎》拼音版,带全文注音(司马相如)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。


 • xiàng

  shàng
  shū
  jiàn
  liè


 • xiàng

 • 
   
   
   
  qiě

  qīng
  dào
  ér
  hòu
  xíng
   
  zhōng

  ér
  chí
   
  yóu
  shí
  yǒu
  xián
  jué
  zhī
  biàn
   
  kuàng

  shè
  fēng
  cǎo
   
  pìn
  qiū

   
  qián
  yǒu

  shòu
  zhī

   
  ér
  nèi

  cún
  biàn
  zhī

   

  wéi
  hài


  nán

   

  qīng
  wàn
  shèng
  zhī
  zhòng


  wéi
  ān
   

  chū
  wàn
  yǒu

  wēi
  zhī


  wéi

   
  chén
  qiè
  wéi

  xià


   
 • 
   
   
   
   
  chén
  wén

  yǒu
  tóng
  lèi
  ér
  shū
  néng
  zhě
   


  chēng

  huò
   
  jié
  yán
  qìng

   
  yǒng

  bēn
   

   
  chén
  zhī

   
  qiè

  wéi
  rén
  chéng
  yǒu
  zhī
   
  shòu


  rán
   
  jīn

  xià
  hào
  líng

  xiǎn
   
  shè
  měng
  shòu
   

  rán


  cái
  zhī
  shòu
   
  hài

  cún
  zhī

   
  fàn
  shǔ
  chē
  zhī
  qīng
  chén
     xuán
  yuán
   
  rén

  xiá
  shī
  qiǎo
   
  suī
  yǒu

  huò
   
  féng
  méng
  zhī  yòng
   


  xiǔ
  zhū
  jìn
  wéi
  nán

   
  shì

   
  yuè  xià
   
  ér
  qiāng
   

  jiē
  zhěn

   


  dài
  zāi
   
  suī
  wàn
  quán
  ér

  huàn
   
  rán
  běn
  fēi
  tiān

  zhī
  suǒ

  jìn

   
 • 
   
   
   
  gài
  míng
  zhě
  yuǎn
  jiàn

  wèi
  méng
   
  ér
  zhì
  zhě

  wēi


  xíng
   
  huò

  duō
  cáng

  yǐn
  wēi
  ér


  rén
  zhī
  suǒ

  zhě

   


  yàn
  yuē
   
   
  jiā
  lěi
  qiān
  jīn
   
  zuò

  chuí
  táng
   
   

  yán
  suī
  xiǎo
   
   
  chén
  yuàn

  xià
  liú

  xìng
  chá
   
   
 • 
   
   
   
 • 
   
   
   
  xiàng

  cóng
  shàng
  zhì
  cháng
  yáng
  liè
   
  shì
  shí
  tiān

  fāng
  hào


  xióng
  shǐ
   

  zhú

  shòu
   
  xiàng

  yīn
  shàng
  shū
  jiàn
  yuē
   
 • 
   
 
多音字列表
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“好”:hào,其它读音:hǎo,hào
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“期”:,其它读音:qī,jī
“贲”:bēn,其它读音:bì,bēn
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“好”:hào,其它读音:hǎo,hào
“射”:shè,其它读音:shè,yè,yì
“卒”:,其它读音:zú,cù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“地”:,其它读音:dì,de
“属”:shǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“还”:xuán,其它读音:huán,hái,xuán
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“夫”:,其它读音:fū,fú
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“盖”:gài,其它读音:gài,gě,hé
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“知”:zhì,其它读音:zhī,zhì
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“藏”:cáng,其它读音:cáng,zàng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“隐”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“絫”:lěi,其它读音:lěi,lèi,léi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。