中国古文之家 访问手机版

《胡笳十八拍》拼音版,带全文注音(蔡文姬)

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

 • jiā
  shí

  pāi
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  cài
  wén

 • 
   
   
   
  wéi
  tiān
  yǒu
  yǎn  jiàn


  piāo
  liú
   
  wéi
  shén
  yǒu
  líng


  shì
  chǔ

  tiān
  nán
  hǎi
  běi
  tóu
     tiān

  tiān

  pèi

  shū

     shén

  shén  yuè
  huāng
  zhōu
   
  zhì


  pāi


  pái
  yōu
   

  zhī

  chéng

  xīn
  zhuǎn
  chóu
   
 • 
   
   
   
  yuè
  hàn
  guó  chéng
   
  wáng
  jiā
  shī
  shēn
  shēng
   
  zhān
  qiú
  wéi
  cháng


  ròu
  zhèn
  jīng
   
  jié
  shān
  wéi
  wèi

  wǎng
  è

  qíng
   


  xuān

  cóng


  míng
   

  fēng
  hào
  hào

  àn

  yíng
   
  shāng
  jīn
  gǎn
  jìn

  sān
  pāi
  chéng
   
  xián
  bēi

  hèn


  shí
  píng
   
 • 
   
   
   
  bīng
  shuāng
  lǐn
  lǐn

  shēn

  hán
   

  duì
  ròu
  lào


  néng
  cān
   

  jiān
  lǒng
  shuǐ

  shēng


   
  zhāo
  jiàn
  cháng
  chéng


  yǎo
  màn
   
  zhuī

  wǎng


  xíng

  nán
   
  liù
  pāi
  bēi
  lái  tán
   
 • 
   
   
   

  wèi
  cán
  shēng

  què

  xuán
  guī
   

  bào

  ér

  zhù
  xià
  zhān

   
  hàn
  shǐ
  使
  yíng
  fēi
  fēi
   

  ér
  hào

  shuí

  zhī
   


  shēng


  féng

  shí
   
  chóu
  wéi
  guāng
  huī
   
  yān
  jiāng

  guī
     yuǎn


  nán

   
  hún
  xiāo
  yǐng
  jué

  ēn
  ài

   
  shí
  yòu
  sān
  pāi

  xián

  tiáo
  bēi
   
  gān
  cháng
  jiǎo


  rén


  zhī
   
 • 
   
   
   
  shí

  pāi

  jié
  diào

   

  tián
  xiōng

  shuí
  shí

   
  chǔ
  qióng


  ǒu
  shū

   
  yuàn

  guī
  lái

  tiān
  cóng

   
  zài
  huán
  hàn
  guó

  huān
  xīn

   
  xīn
  yǒu
  huái
  怀

  chóu
  zhuǎn
  shēn
   

  yuè  céng

  zhào
  lín
   


  fēn  nán
  guài
   
  tóng
  tiān

  yuè


  shāng
  shēn
   
  shēng


  xiāng
  zhī


  chù
  xún
   
 • 
   
   
   


  fēng
  bēi

  biān
  shēng


   

  zhī
  chóu
  xīn

  shuō
  xiàng
  shuí
  shì
   
  yuán

  xiāo
  tiáo

  fēng
  shù
  wàn

   

  jiàn
  lǎo
  ruò

  shào
  zhuàng
  wéi
  měi
   
  zhú
  yǒu
  shuǐ
  cǎo

  ān
  jiā

  lěi
   
  niú
  yáng
  mǎn
  fēng

   
  cǎo
  jìn
  shuǐ
  jié

  yáng

  jiē

   

  pāi
  liú
  hèn

   
 • 
   
   
   

  fēi
  shí
  shēng
  ér


   

  néng
  juān
  shēn

  xīn
  yǒu

   
  shēng
  réng  guī
  sāng

   

  dāng
  mái


  cháng


   


  yuè
  zhū

  zài
  róng
  lěi
   

  rén
  chǒng


  yǒu
  èr

   

  zhī

  zhī


  xiū
  chǐ
   
  biē
  zhī
  niàn
  zhī

  shēng
  zhǎng
  biān

   
  shí
  yòu

  pāi

  yīn


   
  āi
  xiǎng
  chán
  mián

  chè
  xīn
  suǐ
   
 • 
   
   
   
  chéng
  tóu
  fēng
  huǒ

  céng
  miè
   
  jiāng
  cháng
  zhēng
  zhàn

  shí
  xiē
   
  shā

  zhāo
  zhāo
  chōng
  sài
  mén
   

  fēng


  chuī
  biān
  yuè
   

  xiāng


  yīn
  shēng
  jué
   


  shēng


  jiāng
  yàn
   

  shēng
  xīn


  yuán
  bié

   
  shí
  pāi
  bēi
  shēn

  lèi
  chéng
  xuè
   
 • 
   
   
   
  shí

  pāi

  xīn

  suān
   
  guān
  shān

  xiū

  xíng

  nán
   

  shí
  huái
  怀


  xīn


   
  lái
  shí
  bié
  ér


  màn
  màn
   
  sài
  shàng
  huáng
  hāo

  zhī


  gān
   
  shā
  cháng
  bái


  dāo
  hén
  jiàn
  bān
   
  fēng
  shuāng
  lǐn
  lǐn

  chūn
  xià
  hán
   
  rén


  huī

  jīn

  dān
   

  zhī
  chóng  cháng
  ān
   
  tàn


  jué

  lèi
  lán
  gān
   
 • 
   
   
   
  xiāng

   
  bǐng


  shēng


  guò

  zuì

   
  tiān
  zāi
  guó
  luàn

  rén

  zhǔ
   
  wéi


  mìng


  róng

   
  shū

  xīn


  shēn
  nán
  chù
   
  shì


  tóng

  shuí   
  xún

  shè


  duō
  jiān

   

  pāi
  chéng  chǔ
   
 • 
   
   
   
  shí
  liù
  pāi


  máng
  máng
   


  ér  fāng
   

  dōng
  yuè

  西


  xiāng
  wàng
   


  xiāng
  suí

  kōng
  duàn
  cháng
   
  duì
  xuān
  cǎo

  yōu

  wàng
   
  tán
  míng
  qín

  qíng

  shāng
   
  jīn
  bié


  guī

  xiāng
   
  jiù
  yuàn
  píng

  xīn
  yuàn
  cháng
   

  xuè
  yǎng
  tóu


  cāng
  cāng
   

  wèi
  shēng
  yāng
   
 • 
   
   
   
  dōng
  fēng
  yīng


  nuǎn

  duō
   
  zhī
  shì
  hàn
  jiā
  tiān  yáng

   
  qiāng

  dǎo


  gòng
  ōu

   
  liǎng
  guó
  jiāo
  huān


  bīng

   


  hàn
  shǐ
  使

  chēng
  jìn
  zhào
   

  qiān
  jīn

  shú
  qiè
  shēn
   


  shēng
  huán

  féng
  shèng
  jūn
   
  jiē
  bié
  zhì


  huì

  yīn
   
  shí
  yòu
  èr
  pāi

  āi

  jūn
   

  zhù
  liǎng
  qíng

  nán

  chén
   
 • 
   
   
   
  shēn
  guī
  guó

  ér

  zhī
  suí
   
  xīn
  xuán
  xuán

  cháng


   

  shí
  wàn


  yǒu
  shèng
  shuāi
   
  wéi

  chóu  zàn

   
  shān
  gāo

  kuò

  jiàn   
  gèng
  shēn

  lán

  mèng

  lái

   
  mèng
  zhōng
  zhí
  shǒu
  bēi
   
  jué
  hòu
  tòng

  xīn


  xiū
  xiē
  shí
   
  shí
  yòu

  pāi


  lèi
  jiāo
  chuí
   

  shuǐ
  dōng
  liú

  xīn
  shì

   
 • 
   
   
   
  róng
  jié  wéi
  shì
  jiā
   
  jiāng

  xíng

  xiàng
  tiān

   
  yún
  shān
  wàn
  chóng

  guī

  xiá
   

  fēng
  qiān


  yáng
  chén
  shā
   
  rén
  duō
  bào
  měng


  huǐ
  shé
   
  kòng
  xián

  jiǎ

  wèi
  jiāo
  shē
   
  liǎng
  pāi
  zhāng
  xián

  xián

  jué
   
  zhì
  cuī
  xīn
  zhé


  bēi
  jiē
   
 • 
   
   
   

  shēng
  zhī
  chū
  shàng

  wéi
   

  shēng
  zhī
  hòu
  hàn
  zuò
  shuāi
   
  tiān

  rén

  jiàng
  luàn

   


  rén

  shǐ
  使

  féng

  shí
   
  gān


  xún

  dào

  wēi
   
  mín

  liú
  wáng

  gòng
  āi
  bēi
   
  yān
  chén

  shèng
   
  zhì

  guāi

  jié

  kuī
   
  duì
  shū


  fēi


   
  zāo
  rěn


  dāng
  gào
  shuí
   
  jiā

  huì

  qín

  pāi
   
  xīn
  fèn
  yuàn


  rén
  zhī
   
 • 
   
   
   
  yàn
  nán
  zhēng  biān
  shēng
   
  yàn
  běi
  guī

  wèi

  hàn
  qīng
   
  yàn
  fēi
  gāo

  miǎo
  nán
  xún
   
  kōng
  duàn
  cháng


  yīn
  yīn
   
  cuán
  méi
  xiàng
  yuè  qín
   

  pāi
  líng
  líng  shēn
   
 • 
   
   
   
  tiān

  biān
   

  xīn
  chóu  rán
   
  rén
  shēng
  shū  bái

  zhī
  guò

   
  rán


  huān


  dāng

  zhī
  shèng
  nián
   
  yuàn


  wèn
  tiān
   
  tiān
  cāng
  cāng

  shàng

  yuán
   

  tóu
  yǎng
  wàng

  kōng
  yún
  yān
   
  jiǔ
  pāi
  huái
  怀
  qíng

  shuí

  chuán
   
 • 
   
   
   

  jiā
  běn

  chū

  zhōng
   
  yuán
  qín
  fān
  chū
  yīn

  tóng
   
  shí

  pāi


  suī
  zhōng
   
  xiǎng
  yǒu
  qióng
   
  shì
  zhī

  zhú
  wēi
  miào

  jūn
  zào
  huà
  zhī
  gōng
   
  āi


  suí
  rén
  xīn

  yǒu
  biàn

  tōng
   


  hàn  shū
  fēng
   
  tiān


  西

  dōng
   


  yuàn


  hào

  cháng
  kōng
   
  liù

  suī
  guǎng
  广

  shòu
  zhī
  yīng

  róng
   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
拼音相关:
 
多音字列表
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“降”:jiàng,其它读音:jiàng,xiáng,hóng
“地”:,其它读音:dì,de
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“逢”:féng,其它读音:féng,páng
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“卒”:,其它读音:zú,cù,cuì
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“共”:gòng,其它读音:gōng,gǒng,gòng
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“节”:jié,其它读音:jié,jiē,jí
“亏”:kuī,其它读音:kuī,kuō
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“谁”:shuí,其它读音:shéi,shuí
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“遐”:xiá,其它读音:xiá,hú
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“沙”:shā,其它读音:shā,shà
“暴”:bào,其它读音:bào,pù
“虺”:huǐ,其它读音:huǐ,huī
“蛇”:shé,其它读音:shé,yí
“被”:,其它读音:bèi,pī,bì
“甲”:jiǎ,其它读音:jiǎ,xiá
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“裳”:cháng,其它读音:cháng,shang
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“达”:,其它读音:dá,tà
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“塞”:,其它读音:sāi,sài,sè
“畜”:,其它读音:xù,chù
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“思”:,其它读音:sī,sāi
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“合”:,其它读音:hé,gě
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“莫”:,其它读音:mò,mù
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“唯”:wéi,其它读音:wéi,wěi
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“没”:,其它读音:méi,mò
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“谁”:shuí,其它读音:shéi,shuí
“可”:,其它读音:kě,kè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“思”:,其它读音:sī,sāi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“攒”:cuán,其它读音:zǎn,cuán
“弥”:,其它读音:mí,mǐ
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“咽”:,其它读音:yuān,yān,yàn,yè
“朝”:zhāo,其它读音:zhāo,cháo
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“追”:zhuī,其它读音:zhuī,duī
“思”:,其它读音:sī,sāi
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“罢”:,其它读音:bà,ba,pí
“弹”:tán,其它读音:dàn,tán
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“谁”:shuí,其它读音:shéi,shuí
“条”:tiáo,其它读音:tiáo,tiāo
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“少”:shào,其它读音:shāo,shǎo,shào
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“羊”:yáng,其它读音:yáng,xiáng
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“羊”:yáng,其它读音:yáng,xiáng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“恶”:,其它读音:è,wù,ě,wū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“漂”:piāo,其它读音:piāo,piǎo,piào
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“处”:chǔ,其它读音:chǔ,chù
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“兹”:,其它读音:zī,cí
“排”:pái,其它读音:pái,pǎi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“转”:zhuǎn,其它读音:zhuǎn,zhuàn,zhuǎi
“地”:,其它读音:dì,de
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“谁”:shuí,其它读音:shéi,shuí
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“传”:chuán,其它读音:chuán,zhuàn
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“曾”:céng,其它读音:zēng,céng
“疆”:jiāng,其它读音:jiāng,qiáng
“场”:cháng,其它读音:cháng,chǎng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“冲”:chōng,其它读音:chōng,chòng
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“咽”:yàn,其它读音:yuān,yān,yàn,yè
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“血”:xuè,其它读音:xiě,xuè
“朝”:zhāo,其它读音:zhāo,cháo
“朝”:zhāo,其它读音:zhāo,cháo
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“恶”:,其它读音:è,wù,ě,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“埋”:mái,其它读音:mái,mán
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“兹”:,其它读音:zī,cí
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“应”:yīng,其它读音:yīng,yìng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“共”:gòng,其它读音:gōng,gǒng,gòng
“罢”:,其它读音:bà,ba,pí
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“逢”:féng,其它读音:féng,páng
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“旋”:xuán,其它读音:xuán,xuàn
“号”:hào,其它读音:hào,háo
“谁”:shuí,其它读音:shéi,shuí
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“逢”:féng,其它读音:féng,páng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“有”:yòu,其它读音:yǒu,yòu
“调”:tiáo,其它读音:tiáo,diào,zhōu
“刺”:,其它读音:cì,cī
“莫”:,其它读音:mò,mù
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“莫”:,其它读音:mò,mù
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“唯”:wéi,其它读音:wéi,wěi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“地”:,其它读音:dì,de
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“期”:,其它读音:qī,jī
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“觉”:jué,其它读音:jué,jiào
“吾”:,其它读音:wú,yù
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“有”:yòu,其它读音:yǒu,yòu
“思”:,其它读音:sī,sāi
“节”:jié,其它读音:jié,jiē,jí
“调”:diào,其它读音:tiáo,diào,zhōu
“填”:tián,其它读音:tián,zhèn,chén
“谁”:shuí,其它读音:shéi,shuí
“识”:shí,其它读音:shí,zhì
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“处”:chǔ,其它读音:chǔ,chù
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“转”:zhuǎn,其它读音:zhuǎn,zhuàn,zhuǎi
“曾”:céng,其它读音:zēng,céng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“参”:shēn,其它读音:cān,shēn,cēn,sān
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“思”:,其它读音:sī,sāi
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“各”:,其它读音:gè,gě
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“弹”:tán,其它读音:dàn,tán
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“血”:xuè,其它读音:xiě,xuè
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“头”:tóu,其它读音:tóu,tou
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“思”:,其它读音:sī,sāi
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“枝”:zhī,其它读音:zhī,qí
“叶”:,其它读音:yè,xié,shè
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“沙”:shā,其它读音:shā,shà
“场”:cháng,其它读音:cháng,chǎng
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“单”:dān,其它读音:dān,shàn,chán
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“思”:,其它读音:sī,sāi
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“各”:,其它读音:gè,gě
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“地”:,其它读音:dì,de
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“合”:,其它读音:hé,gě
“广”:guǎng,其它读音:guǎng,ān
“应”:yīng,其它读音:yīng,yìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。