中国古文之家 访问手机版

《报孙会宗书》拼音版,带全文注音(杨恽)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • bào
  sūn
  huì
  zōng
  shū
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  yáng
  yùn
 • 
   
   
   
  yùn
  jiā
  fāng
  lóng
  shèng
  shí
   
  chéng
  zhū
  lún
  zhě
  shí
  rén
   
  wèi
  zài
  liè
  qīng
   
  jué
  wéi
  tōng
  hóu
   
  zǒng
  lǐng
  cóng
  guān
   

  wén
  zhèng
  shì
   
  zēng

  néng


  shí
  yǒu
  suǒ
  jiàn
  míng
   

  xuān

  huà
   
  yòu

  néng

  qún
  liáo
  tóng
  xīn
  bìng

   
  péi

  cháo
  tíng
  zhī

  wàng
   


  qiè
  wèi

  cān
  zhī

  jiǔ

   
  huái
  怀

  tān
  shì
   

  néng

  tuì
  退
   
  suì
  zāo
  biàn

   
  hèng
  bèi
  kǒu

   
  shēn
  yōu
  běi
  què
   


  mǎn

   
  dāng

  zhī
  shí
     miè

     quán
  shǒu
  lǐng
   

  fèng
  xiān
  rén
  zhī
  qiū


   

  wéi
  shèng
  zhǔ
  zhī
  ēn


  shèng
  liáng
   
  jūn

  yóu
  dào
   


  wàng
  yōu
   
  xiǎo
  rén
  quán

   
  yuè

  wàng
  zuì
   
  qiè

  niàn
  guò   
  xíng

  kuī

   
  cháng
  wéi
  nóng  shì

   
  shì

  shēn
  shuài


   


  gēng
  sāng
   
  guàn
  yuán
  zhì
  chǎn
   


  gōng
  shàng
   


  dāng

  yòng

  wéi   
 • 
   
   
   

  rén
  qíng
  suǒ

  néng
  zhǐ
  zhě
   
  shèng
  rén

  jìn
   

  jūn

  zhì
  zūn
  qīn
   
  sòng

  zhōng

   
  yǒu
  shí
  ér

   
  chén
  zhī

  zuì
   

  sān
  nián

   
  tián
  jiā
  zuò

   
  suì
  shí


   
  pēng
  yáng
  páo
  gāo
   
  dǒu
  jiǔ

  láo
   
  jiā
  běn
  qín

   
  néng
  wéi
  qín
  shēng
   

  zhào


   

  shàn


     zhě
  shù
  rén
   
  jiǔ
  hòu
  ěr

   
  yǎng
  tiān

  fǒu
  ér   

  shī
  yuē
   
   
  tián

  nán
  shān
   

  huì

  zhì
   
  zhòng

  qǐng
  dòu
   
  luò
  ér
  wéi

   
  rén
  shēng
  xíng

  ěr
   


  guì

  shí
   
   
  shì


   
  fèn
  xiù

  áng
   
  dùn   
  chéng
  yín
  huāng


   

  zhī
   
  yùn
  xìng
  yǒu


   
  fāng

  jiàn
  fàn
  guì
   
  zhú
  shén

  zhī

   


  shù
  zhī
  shì
   


  zhī
  chù
   
  yùn
  qīn
  xíng
  zhī
   
  xià
  liú
  zhī
  rén
   
  zhòng
  huǐ
  suǒ
  guī
   

  hán
  ér

   
  suī

  zhī
  yùn
  zhě
   
  yóu
  suí
  fēng
  ér

   
  shàng

  chēng

  zhī
  yǒu
   
  dǒng
  shēng

  yún

   
   
  míng
  míng
  qiú
  rén

   
  cháng
  kǒng

  néng
  huà
  mín
  zhě
   
  qīng


  zhī


   
  míng
  míng
  qiú
  cái

   
  shàng
  kǒng
  kùn

  zhě
   
  shù
  rén
  zhī
  shì

   
   

  dào

  tóng
   

  xiāng
  wéi
  móu
   
  jīn

  shàng
  ān


  qīng


  zhī
  zhì
  ér


  zāi
   
 • 
   
   
   
  yùn
  cái
  xiǔ
  xíng
  huì
   
  wén
  zhì

  suǒ

   
  xìng
  lài
  xiān
  rén


   

  bèi

  宿
  wèi
   
  zāo

  shí
  biàn
   

  huò
  jué
  wèi
   
  zhōng
  fēi

  rèn
   


  huò
  huì
   

  xià
  āi


   
  méng

  shū
  jiào


  suǒ


   
  yīn
  qín
  shèn
  hòu
   
  rán
  qiè
  hèn

  xià

  shēn
  tuī

  zhōng
  shǐ
   
  ér
  wěi
  suí

  zhī
  huǐ


   
  yán

  lòu
  zhī

  xīn
   
  ruò

  zhǐ
  ér
  wén
  guò
   

  ér


   
  kǒng
  wéi
  kǒng
  shì

  yán
  ěr
  zhì
  zhī

   

  gǎn
  lüè
  chén


   
  wéi
  jūn

  chá
  yān
   
 • 
   
   
   


  西

  wèi

   
  wén
  hóu
  suǒ
  xīng
   
  yǒu
  duàn
  gān

   
  tián

  fāng
  zhī

  fēng
   
  piāo
  rán
  jiē
  yǒu
  jié
  gài
   
  zhī

  jiù
  zhī
  fēn
   
  qǐng
  zhě

  xià

  jiù

   
  lín
  ān
  dìng
   
  ān
  dìng
  shān

  zhī
  jiān
   
  kūn
  róng
  jiù
  rǎng
   


  tān

     zhī

  rén
  zāi
   

  jīn
  nǎi


  zhī
  zhì

   
  fāng
  dāng
  shèng
  hàn
  zhī
  lóng
   
  yuàn
  miǎn
  zhān
   

  duō
  tán
   
 
多音字列表
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“底”:,其它读音:dǐ,de
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“宿”:,其它读音:sù,xiǔ,xiù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“卒”:,其它读音:zú,cù,cuì
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“教”:jiào,其它读音:jiào,jiāo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“殷”:yīn,其它读音:yīn,yān,yǐn
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“各”:,其它读音:gè,gě
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“乘”:chéng,其它读音:chéng,shèng
“朱”:zhū,其它读音:zhū,shú
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“曾”:zēng,其它读音:zēng,céng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“责”:,其它读音:zé,zhài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“横”:hèng,其它读音:héng,hèng
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“阙”:què,其它读音:quē,què
“妻”:,其它读音:qī,qì
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“塞”:,其它读音:sāi,sài,sè
“责”:,其它读音:zé,zhài
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“量”:liáng,其它读音:liáng,liàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè
“说”:yuè,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“率”:shuài,其它读音:shuài,lǜ
“妻”:,其它读音:qī,qì
“给”:,其它读音:gěi,jǐ
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“腊”:,其它读音:là,xī
“羊”:yáng,其它读音:yáng,xiáng
“炰”:páo,其它读音:páo,fǒu
“斗”:dǒu,其它读音:dǒu,dòu
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“呼”:,其它读音:hū,xū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“种”:zhòng,其它读音:zhǒng,zhòng,chóng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“度”:,其它读音:dù,duó
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“什”:shén,其它读音:shén,shí
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“贾”:,其它读音:gǔ,jiǎ,,jià
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“靡”:,其它读音:mí,mǐ,mó
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“夫”:,其它读音:fū,fú
“常”:shàng,其它读音:cháng,shàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“夫”:,其它读音:fū,fú
“责”:,其它读音:zé,zhài
“仆”:,其它读音:pū,pú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“兴”:xīng,其它读音:xīng,xìng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“漂”:piāo,其它读音:piāo,piǎo,piào
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。