中国古文之家 访问手机版

《路温舒尚德缓刑书》拼音版,带全文注音(路温舒)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

 • wēn
  shū
  shàng

  huǎn
  xíng
  shū
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]

  wēn
  shū
 • 
  chén
  wén

  yǒu

  zhī
  zhī
  huò
   
  ér
  huán
  gōng

  xīng
   
  jìn
  yǒu


  zhī
  nàn
   
  ér
  wén
  gōng
  yòng

   
  jìn
  shì
  zhào
  wáng

  zhōng
   
  zhū

  zuò
  luàn
   
  ér
  xiào
  wén
  wéi
  tài
  zōng
   
  yóu
  shì
  guān
  zhī
   
  huò
  luàn
  zhī
  zuò
   
  jiāng

  kāi
  shèng
  rén

   

  huán
   
  wén

  wēi
  xīng
  huài
   
  zūn
  wén
   

  zhī

   
 • 
  chén
  wén

  yuān
  zhī
  luǎn

  huǐ
   
  ér
  hòu
  fèng
  huáng

   
  fěi
  bàng
  zhī
  zuì

  zhū
   
  ér
  hòu
  liáng
  yán
  jìn
   


  rén
  yǒu
  yán
   
   
  shān
  sǒu
  cáng

   
  chuān   
  jǐn


  è
   
  guó
  jūn
  hán
  gòu
   
   
  wéi

  xià
  chú
  fěi
  bàng

  zhāo
  qiè
  yán
   
  kāi
  tiān
  xià
  zhī
  kǒu
   
  guǎng
  广
  zhēn
  jiàn
  zhī

   
  sǎo
  wáng
  qín
  zhī
  shī
   
  zūn
  wén

  zhī

   
  shěng

  zhì
   
  kuān
  xíng

   

  fèi
  zhì

   

  tài
  píng
  zhī
  fēng

  xīng

  shì
   
  yǒng   

  tiān


   
  tiān
  xià
  xìng
  shèn
   
   
 • zhāo

  bēng
   
  chāng

  wáng

  fèi
   
  xuān

  chū

  wèi
   

  wēn
  shū
  shàng
  shū
   
  yán

  shàng

  huǎn
  xíng
   


  yuē
   
 • 
  chén
  wén
  qín
  yǒu
  shí
  shī
   


  shàng
  cún
   
  zhì

  zhī

  shì

   
  qín
  zhī
  shí
   
  xiū
  wén
  xué
   
  hào

  yǒng
   
  jiàn
  rén

  zhī
  shì
   
  guì
  zhì

  zhī

   
  zhèng
  yán
  zhě
  wèi
  zhī
  fěi
  bàng
   
  è
  guò
  zhě
  wèi
  zhī
  yāo
  yán
   

  shèng

  xiān
  wáng

  yòng

  shì
   
  zhōng
  liáng
  qiè
  yán
  jiē


  xiōng
   


  zhī
  shēng

  mǎn

  ěr
   

  měi
  xūn
  xīn
   
  shí
  huò


   

  nǎi
  qín
  zhī
  suǒ

  wáng
  tiān
  xià

   
  fāng
  jīn
  tiān
  xià
   
  lài

  xià
  ēn
  hòu
   

  jīn

  zhī
  wēi
   

  hán
  zhī
  huàn
   


  ān
  jiā
   
  rán
  tài
  píng
  wèi
  qià
  zhě
   

  luàn
  zhī

   


  zhě
   
  tiān
  xià
  zhī

  mìng

   

  zhě  shēng
   
  jué
  zhě  zhǔ
   
   
  shū
   
  yuē
   
   


  shā


   
  nìng
  shī

  jīng
   
   
  jīn
  zhì
  rán
   
  shàng
  xià
  xiāng

   


  wéi
  míng
   
  shēn
  zhě
  huò
  gōng
  míng
   
  píng
  zhě
  duō
  hòu
  huàn
   

  zhì

  zhī

   
  jiē

  rén

   
  fēi
  zēng
  rén

   

  ān
  zhī
  dào
  zài
  rén
  zhī

   
  shì


  rén
  zhī
  xuè
  liú


  shì
   
  bèi
  xíng
  zhī


  jiān
  ér

   


  zhī

  suì

  wàn
  shǔ
   

  rén
  shèng
  zhī
  suǒ

  shāng

   
  tài
  píng
  zhī
  wèi
  qià
   
  fán   

  rén
  qíng
  ān


  shēng
   
  tòng   
  chuí
  chǔ
  zhī
  xià
   

  qiú
  ér


   
  zuò
  qiú
  rén

  shèng
  tòng
   

  shì


  shì
  zhī
   

  zhì
  zhě


  rán
   

  zhǐ
  dào

  míng
  zhī
   
  shàng
  zòu
  wèi
  què
   

  duàn
  liàn
  ér
  zhōu

  zhī
   
  gài
  zòu
  dāng
  zhī
  chéng
   
  suī
  jiù
  yáo
  tīng
  zhī
   
  yóu

  wéi

  yǒu


   


   
  chéng
  liàn
  zhě
  zhòng
   
  wén
  zhì
  zhī
  zuì
  míng

   
  shì  zhuān
  wéi
  shēn

   
  cán
  zéi
  ér


   
  tōu
  wéi

  qiè
   


  guó
  huàn
   

  shì
  zhī

  zéi

     yuē
   
   
  huà

  wéi
   


  wéi  duì
   
   

  jiē


  zhī
  fēng
   
  bēi
  tòng
  zhī


   

  tiān
  xià
  zhī
  huàn
   

  shēn


   
  bài

  luàn
  zhèng
   

  qīn

  dào
   

  shèn

  zhì

  zhī

   

  suǒ
  wèi

  shàng
  cún
  zhě

   
   

 • jiā
  bǎi
  xìng
   
  gōng
  rùn
  zhū
  hóu
   
  suī


  sān
  wáng
   
  tiān
  xià
  guī
  rén
  yān
   
  wén

  yǒng

  zhì

   

  chéng
  tiān
  xīn
   
  chóng
  rén

   
  shěng
  xíng

   
  tōng
  guān
  liáng
   

  yuǎn
  jìn
   
  jìng
  xián


  bīn
   
  ài
  mín

  chì

   
  nèi
  shù
  qíng
  zhī
  suǒ
  ān
  ér
  shī
  zhī

  hǎi
  nèi
   
  shì

  líng

  kōng

   
  tiān
  xià
  tài
  píng
   


  biàn
  huà
  zhī
  hòu
   

  yǒu

  jiù
  zhī
  ēn
   

  xián
  shèng
  suǒ

  zhāo
  tiān
  mìng

   
   
  wǎng
  zhě
   
  zhāo


  shì
  ér


   

  chén
  yōu

   
  jiāo
  xīn

  móu
   
  jiē

  chāng

  zūn
  qīn
   
  yuán
  ér

  zhī
   
  rán
  tiān

  shòu
  mìng
   
  yín
  luàn

  xīn
   
  suì


  wáng
   
  shēn
  chá
  huò
  biàn
  zhī

   
  nǎi
  huáng
  tiān
  zhī
  suǒ

  kāi
  zhì
  shèng

   


  jiāng
  jūn
  shòu
  mìng


   

  gōng
  hàn
  guó
   

  gān
  dǎn
   
  jué


   
  chù


   

  yǒu

   

  tiān
  ér
  xíng
   
  rán
  hòu
  zōng
  miào

  ān
   
  tiān
  xià
  xián
  níng
   
  chén
  wén
   
  chūn
  qiū
   
  zhēng

  wèi
   


  tǒng
  ér
  shèn
  shǐ

   

  xià
  chū
  dēng
  zhì
  zūn
   

  tiān


   

  gǎi
  qián
  shì
  zhī
  shī
   
  zhèng
  shǐ
  shòu
  mìng
  zhī
  tǒng
   

  fán
  wén
   
  chú
  mín

   
  cún
  wáng

  jué
   

  yìng
  tiān

   
 • shàng
  shàn

  yán
   
 
多音字列表
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“兴”:xīng,其它读音:xīng,xìng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“兴”:xīng,其它读音:xīng,xìng
“坏”:huài,其它读音:huài,pēi,pī,péi
“泽”:,其它读音:zé,shì
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“省”:shěng,其它读音:shěng,xǐng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“合”:,其它读音:hé,gě
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“亡”:,其它读音:wáng,wú
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“宁”:níng,其它读音:níng,nìng,zhù
“正”:zhēng,其它读音:zhèng,zhēng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“合”:,其它读音:hé,gě
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“除”:chú,其它读音:chú,zhù,shū
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“应”:yìng,其它读音:yīng,yìng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“好”:hào,其它读音:hǎo,hào
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“服”:,其它读音:fú,fù
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“切”:qiè,其它读音:qiē,qiè
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“熏”:xūn,其它读音:xūn,xùn
“塞”:,其它读音:sāi,sài,sè
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“亡”:,其它读音:wáng,wú
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“夫”:,其它读音:fū,fú
“妻”:,其它读音:qī,qì
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“夫”:,其它读音:fū,fú
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“属”:zhǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“宁”:nìng,其它读音:níng,nìng,zhù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“血”:xuè,其它读音:xiě,xuè
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“辟”:,其它读音:bì,pì
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“数”:shǔ,其它读音:shù,shǔ,shuò
“夫”:,其它读音:fū,fú
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“内”:,其它读音:nèi,nà
“盖”:gài,其它读音:gài,gě,hé
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“繇”:yáo,其它读音:yáo,yóu,zhòu
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“亡”:,其它读音:wáng,wú
“媮”:tōu,其它读音:tōu,yú
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“切”:qiè,其它读音:qiē,qiè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“地”:,其它读音:dì,de
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“期”:,其它读音:qī,jī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“莫”:,其它读音:mò,mù
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“塞”:,其它读音:sāi,sài,sè
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“莫”:,其它读音:mò,mù
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“臧”:cáng,其它读音:zāng,zàng,cáng
“泽”:,其它读音:zé,shì
“恶”:è,其它读音:è,wù,ě,wū
“唯”:wéi,其它读音:wéi,wěi
“除”:chú,其它读音:chú,zhù,shū
“切”:qiè,其它读音:qiē,qiè
“广”:guǎng,其它读音:guǎng,ān
“扫”:sǎo,其它读音:sǎo,sào
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“省”:shěng,其它读音:shěng,xǐng
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“可”:,其它读音:kě,kè
“兴”:xīng,其它读音:xīng,xìng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“亡”:,其它读音:wáng,wú
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。