中国古文之家 访问手机版

《李陵答苏武书》拼音版,带全文注音(李陵)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

 • líng  shū
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]

  líng
 • 
   
   
   

  cóng
  chū
  xiáng
   

  zhì
  jīn

   
  shēn
  zhī
  qióng
  kùn
   

  zuò
  chóu

   
  zhōng   
  dàn
  jiàn

  lèi
   
  wéi
  gōu
  cuì

   


  fēng

   
  shān
  ròu
  lào
  jiāng
   

  chōng


   


  yán
  xiào
   
  shuí

  wéi
  huān
   


  xuán
  bīng
   
  biān

  cǎn
  liè
   
  dàn
  wén
  bēi
  fēng
  xiāo
  tiáo
  zhī
  shēng
   
  liáng
  qiū
  jiǔ
  yuè
   
  sài
  wài
  cǎo
  shuāi
   


  néng
  mèi
   

  ěr
  yuǎn
  tīng
   

  jiā

  dòng
   


  bēi
  míng
   
  yín
  xiào
  chéng
  qún
   
  biān
  shēng


   
  chén
  zuò
  tīng
  zhī
   

  jué
  lèi
  xià
   
  jiē


  qīng
   
  líng


  xīn
   
  néng

  bēi
  zāi
   
 • 
   
   
   

  qīng

  xià
   
 • 
   
   
   

  xiān

  shòu
  líng  qiān
   
  chū
  zhēng
  jué

   

  jiàng
  shī
  dào
   
  líng


  zhàn
   
  ér
  guǒ
  wàn

  zhī
  liáng
   
  shuài


  zhī
  shī
   
  chū
  tiān
  hàn
  zhī
  wài
   

  qiáng

  zhī

   


  qiān
  zhī
  zhòng
   
  duì
  shí
  wàn
  zhī
  jūn
     zhī
  bīng
   
  dāng
  xīn

  zhī

   
  rán
  yóu
  zhǎn
  jiàng
  qiān

   
  zhuī
  bēn
  zhú
  běi
   
  miè

  sǎo
  chén
   
  zhǎn

  xiāo
  shuài
   
  shǐ
  使
  sān
  jūn
  zhī
  shì
   
  shì


  guī
   
  líng


  cái
   

  dāng

  rèn
   

  wèi

  shí
   
  gōng
  nán
  kān

   
  xiōng


  bài
   

  guó
  xīng
  shī
   
  gèng
  liàn
  jīng
  bīng
   
  qiáng

  shí
  wàn
   
  chán

  lín
  zhèn
   
  qīn


  wéi
   

  zhǔ
  zhī
  xíng
   


  xiāng

   


  zhī
  shì
   
  yòu
  shèn
  xuán
  jué
   

  bīng
  zài
  zhàn
   


  dāng
  qiān
   
  rán
  yóu

  chéng
  chuāng
  tòng
   
  jué
  mìng
  zhēng
  shǒu
   

  shāng


   


  mǎn
  bǎi
   
  ér
  jiē

  bìng
   

  rèn
  gān

   
  rán
  líng
  zhèn   
  chuāng
  bìng
  jiē

   

  rèn
  zhǐ

   


  bēn
  zǒu
   
  bīng
  jìn
  shǐ
  qióng
   
  rén

  chǐ
  tiě
   
  yóu


  shǒu
  fèn

   
  zhēng
  wéi
  xiān
  dēng
   
  dāng

  shí

   
  tiān

  wèi
  líng
  zhèn

   
  zhàn
  shì
  wèi
  líng
  yǐn
  xuè
   
  chán

  wèi
  líng
   
  biàn
  便

  yǐn
  huán
   
  ér
  zéi
  chén
  jiào
  zhī
   
  suì
  shǐ
  使

  zhàn
   

  líng

  miǎn
  ěr
   
 • 
   
   
   

  gāo
  huáng


  sān
  shí
  wàn
  zhòng
   
  kùn

  píng
  chéng
   
  dāng

  zhī
  shí
   
  měng
  jiàng

  yún
   
  móu
  chén


   
  rán
  yóu  shí
   
  jǐn
  nǎi

  miǎn
   
  kuàng
  dāng
  líng
  zhě
   


  wéi

  zāi
   
  ér
  zhí
  shì
  zhě
  yún
  yún
   
  gǒu
  yuàn
  líng   
  rán
  líng


   
  zuì

   

  qīng
  shì
  líng
   

  tōu
  shēng
  zhī
  shì
  ér


  zhī
  rén
  zāi
   
  nìng
  yǒu
  bèi
  jūn
  qīn
   
  juān


  ér
  fǎn
  wéi

  zhě

   
  rán
  líng


   
  yǒu
  suǒ
  wéi

     qián
  shū
  zhī
  yán
   
  bào
  ēn

  guó
  zhǔ
  ěr
   
  chéng


  jié
   
  miè
  míng


  bào


   

  fàn


  xùn
  kuài

  zhī
  chǐ
   
  cáo
  mèi


  sān
  bài
  zhī

   


  gōu
  jiàn
  zhī
  chóu
   
  bào

  guó
  zhī
  xiū
   


  zhī
  xīn
   
  qiè


  ěr
   


  zhì
  wèi

  ér
  yuàn

  chéng
   

  wèi
  cóng
  ér

  ròu
  shòu
  xíng
   

  líng
  suǒ

  yǎng
  tiān
  chuí
  xīn
  ér

  xuè

   
 • 
   
   
   
  qín
  xuān
  lìng

   

  míng
  qīng
  shí
   
  róng
  wèn
  xiū
  chàng
   
  xìng
  shèn
  xìng
  shèn
   
  yuǎn
  tuō

  guó
   

  rén
  suǒ
  bēi
   
  wàng
  fēng
  huái
  怀
  xiǎng
   
  néng   

  zhě


   
  yuǎn

  huán

   
  wèi
  huì
  qín
  qín
   
  yǒu


  ròu
   
  líng
  suī

  mǐn
   
  néng

  kǎi
  rán
   
 • 
   
   
   


  bié
  hòu
     liáo
   
  shàng
  niàn
  lǎo

   
  lín
  nián
  bèi

   
   
  bìng
  wéi
  jīng

   
  shēn

  guó
  ēn
   
  wéi
  shì
  suǒ
  bēi
   

  guī
  shòu
  róng
   

  liú
  shòu

   
  mìng   
  shēn
  chū


  zhī
  xiāng
   
  ér


  zhī
  zhī

   
  wéi

  jūn
  qīn
  zhī
  ēn
   
  cháng
  wéi
  mán

  zhī

   
  shāng

   
  lìng
  xiān
  jūn
  zhī

   
  gēng
  chéng
  róng

  zhī

   
  yòu

  bēi

   
  gōng

  zuì
  xiǎo
   

  méng
  míng
  chá
   


  líng
  xīn


  zhī

   
  měi

  niàn
  zhì
   

  rán
  wàng
  shēng
   
  líng

  nán

  xīn


  míng
   
  wěn
  jǐng

  xiàn
  zhì
   

  guó
  jiā
   
  shā
  shēn


   
  shì

  zēng
  xiū
   

  měi
  rǎng

  rěn

   
  zhé

  gǒu
  huó
   
  zuǒ
  yòu
  zhī
  rén
   
  jiàn
  líng


   

  wéi


  ěr
  zhī
  huān
   
  lái
  xiāng
  quàn
  miǎn
   

  fāng
  zhī

   
  zhǐ
  lìng
  rén
  bēi
   
  zēng
  dāo

  ěr
   
 • 
   
   
   
  jiē


  qīng
   
  rén
  zhī
  xiāng
  zhī
   
  guì
  xiāng
  zhī
  xīn
   
  qián
  shū
  cāng

   
  wèi
  jìn
  suǒ
  huái
  怀
   


  lüè
  ér
  yán
  zhī
   
 • 
   
   
   

  xià
  yòu
  yún
   
   
  hàn

  gōng
  chén


   
   

  wéi
  hàn
  chén
   
  ān


  yún
  ěr

   

  xiāo
  fán
  qiú
  zhí
   
  hán
  péng

  hǎi
   
  cháo
  cuò
  shòu

   
  zhōu
  wèi
  jiàn

   


  zuǒ
  mìng

  gōng
  zhī
  shì
   
  jiǎ  zhī

   
  jiē
  xìn
  mìng
  shì
  zhī
  cái
   
  bào
  jiàng
  xiàng
  zhī

   
  ér
  shòu
  xiǎo
  rén
  zhī
  chán
   
  bìng
  shòu
  huò
  bài
  zhī

   

  shǐ
  使
  huái
  怀
  cái
  shòu
  bàng
   
  néng


  zhǎn
   

  èr

  zhī
  xiá

   
  shuí

  wèi
  zhī
  tòng
  xīn
  zāi
   
  líng
  xiān
  jiāng
  jūn
   
  gōng
  lüè
  gài
  tiān

   

  yǒng
  guàn
  sān
  jūn
   

  shī
  guì
  chén
  zhī

   
  jǐng
  shēn
  jué

  zhī
  biǎo
   

  gōng
  chén

  shì
  suǒ  ér
  cháng
  tàn
  zhě

   

  wèi


  zāi
   
  qiě

  xià


  dān
  chē
  zhī
  shǐ
  使
   
  shì
  wàn
  shèng
  zhī

   
  zāo
  shí


   
  zhì


  jiàn


   
  liú

  xīn

   


  shuò
  běi
  zhī

   
  dīng
  nián
  fèng
  shǐ
  使
   
  hào
  shǒu
  ér
  guī
   
  lǎo

  zhōng
  táng
   
  shēng


  wéi
   

  tiān
  xià
  suǒ

  wén
   

  jīn
  suǒ
  wèi
  yǒu

   
  mán

  zhī
  rén
   
  shàng
  yóu
  jiā

  zhī
  jié
   
  kuàng
  wéi
  tiān
  xià
  zhī
  zhǔ

   
  líng
  wèi

  xià
  dāng
  xiǎng
  máo

  zhī
  jiàn
   
  shòu
  qiān
  shèng
  zhī
  shǎng
   
  wén

  zhī
  guī
   


  guò
  èr
  bǎi
  wàn
   
  wèi

  guò
  diǎn
  shǔ
  guó
   

  chǐ

  zhī
  fēng
   
  jiā

  zhī
  qín
   
  ér
  fáng
  gōng
  hài
  néng
  zhī
  chén
   
  jìn
  wéi
  wàn

  hóu
   
  qīn

  tān
  nìng
  zhī
  lèi
   

  wéi
  láng
  miào
  zǎi
   

  shàng


   
  líng


  wàng
  zāi
   
  qiě
  hàn
  hòu
  zhū
  líng   

  shǎng


  shǒu
  jié
   

  shǐ
  使
  yuǎn
  tīng
  zhī
  chén
  wàng
  fēng
  chí
  mìng
   

  shí
  nán

   
  suǒ

  měi

  ér

  huǐ
  zhě

   
  líng
  suī

  ēn
   
  hàn   

  rén
  yǒu
  yán
   
   
  suī
  zhōng

  liè
   
  shì


  guī
   
   
  líng
  chéng
  néng
  ān
   
  ér
  zhǔ


  néng
  juàn
  juàn

   
  nán
  ér
  shēng


  chéng
  míng
   


  zàng
  mán

  zhōng
   
  shuí

  néng

  shēn

  sǎng
   
  huán
  xiàng
  běi
  què
   
  shǐ
  使
  dāo

  zhī

  nòng

  wén


   
  yuàn

  xià


  wàng
  líng
   
 • 
   
   
   
  jiē


  qīng
     yán
   
  xiāng

  wàn

   
  rén
  jué

  shū
   
  shēng
  wéi
  bié
  shì
  zhī
  rén
   

  wéi


  zhī
  guǐ
   
  cháng


  xià
  shēng   
  xìng
  xiè

  rén
   
  miǎn
  shì
  shèng
  jūn
   

  xià
  yìn


  yàng
   


  wéi
  niàn
     ài
   
  shí
  yīn
  běi
  fēng
   

  huì

  yīn
   

  líng
  dùn
  shǒu
   
 
多音字列表
“答”:,其它读音:dá,dā
“苏”:,其它读音:sū,sù
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“遗”:,其它读音:yí,wèi
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“答”:,其它读音:dá,dā
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“降”:xiáng,其它读音:jiàng,xiáng,hóng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“雨”:,其它读音:yǔ,yù
“浆”:jiāng,其它读音:jiāng,jiàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“地”:,其它读音:dì,de
“裂”:liè,其它读音:liè,liě
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“条”:tiáo,其它读音:tiáo,tiāo
“凉”:liáng,其它读音:liáng,liàng
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“侧”:,其它读音:cè,zè,zhāi
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“觉”:jué,其它读音:jué,jiào
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“妻”:,其它读音:qī,qì
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“更”:gēng,其它读音:gēng,gèng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“区”:,其它读音:qū,ōu
“区”:,其它读音:qū,ōu
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“刺”:,其它读音:cì,cī
“颈”:jǐng,其它读音:jǐng,gěng
“见”:xiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“臂”:,其它读音:bì,bei
“活”:huó,其它读音:huó,guō
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè
“只”:zhǐ,其它读音:zhī,zhǐ
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“卒”:,其它读音:zú,cù
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“卒”:,其它读音:zú,cù
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“追”:zhuī,其它读音:zhuī,duī
“奔”:bēn,其它读音:bēn,bèn
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“扫”:sǎo,其它读音:sǎo,sào
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“兴”:xīng,其它读音:xīng,xìng
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“单”:chán,其它读音:dān,shàn,chán
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“合”:,其它读音:hé,gě
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“乘”:chéng,其它读音:chéng,shèng
“创”:chuāng,其它读音:chuàng,chuāng
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“振”:zhèn,其它读音:zhèn,zhēn
“臂”:,其它读音:bì,bei
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“呼”:,其它读音:hū,xū
“创”:chuāng,其它读音:chuàng,chuāng
“奔”:bēn,其它读音:bēn,bèn
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“尺”:chǐ,其它读音:chǐ,chě
“呼”:,其它读音:hū,xū
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“地”:,其它读音:dì,de
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“血”:xuè,其它读音:xiě,xuè
“单”:chán,其它读音:dān,shàn,chán
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“便”:biàn,其它读音:biàn,pián
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“教”:jiào,其它读音:jiào,jiāo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“雨”:,其它读音:yǔ,yù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“仅”:jǐn,其它读音:jǐn,jìn
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“宁”:nìng,其它读音:níng,nìng,zhù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“背”:bèi,其它读音:bèi,bēi
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“妻”:,其它读音:qī,qì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“会”:kuài,其它读音:huì,kuài
“稽”:,其它读音:jī,qǐ
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“卒”:,其它读音:zú,cù
“勾”:gōu,其它读音:gōu,gòu
“仇”:chóu,其它读音:chóu,qiú
“区”:,其它读音:qū,ōu
“区”:,其它读音:qū,ōu
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“椎”:chuí,其它读音:zhuī,chuí
“血”:xuè,其它读音:xiě,xuè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“彭”:péng,其它读音:péng,bāng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“贾”:jiǎ,其它读音:gǔ,jiǎ,,jià
“夫”:,其它读音:fū,fú
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“相”:xiàng,其它读音:xiāng,xiàng
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“卒”:,其它读音:zú,cù
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“盖”:gài,其它读音:gài,gě,hé
“地”:,其它读音:dì,de
“冠”:guàn,其它读音:guān,guàn
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“单”:dān,其它读音:dān,shàn,chán
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“丁”:dīng,其它读音:dīng,zhēng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“妻”:,其它读音:qī,qì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“属”:shǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“尺”:chǐ,其它读音:chǐ,chě
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“亲”:qīn,其它读音:qīn,qìng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“稽”:,其它读音:jī,qǐ
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“阙”:què,其它读音:quē,què
“弄”:nòng,其它读音:nòng,lòng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“邪”:,其它读音:xié,yá,yé,yú,xú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。