中国古文之家 访问手机版

《孔雀东南飞》拼音版,可打印(佚名)

别名:《古诗为焦仲卿妻作》,《孔雀东南飞》由佚名创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • kǒng
  què
  dōng
  nán
  fēi
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]

  míng
 • 
   
   
   
  ā

  wèi


   
   

  nǎi
  tài


   
  jié
   

  dòng

  zhuān
  yóu
   


  jiǔ
  huái
  怀
  fèn
  忿
   
  yóu
   
  dōng
  jiā
  yǒu
  xián

   

  míng
  qín
  luó

   

  lián   
  ā

  wèi

  qiú
   
  biàn
  便


  qiǎn
  zhī
   
  qiǎn

  shèn

  liú
   
   
 • 
   
   
   


  zài
  bài
  huán
   
  cháng
  tàn
  kōng
  fáng
  zhōng
   
  zuò

  nǎi
  ěr

   
  zhuǎn
  tóu
  xiàng


   
  jiàn
  jiàn
  chóu
  jiān

   
 • 
   
   
     zài
  qián
   
  xīn

  chē
  zài
  hòu
   
  yǐn
  yǐn

  tián
  tián
   

  huì

  dào
  kǒu
   
  xià


  chē
  zhōng
   

  tóu
  gòng
  ěr

   
   
  shì

  xiāng

  qīng
   
  qiě
  zàn
  huán
  jiā

   

  jīn
  qiě


   

  jiǔ
  dāng
  huán
  guī
   
  shì
  tiān

  xiāng

   
   
 • 
   
   
   
  shēng
   
  zài
  bài
  huán


   

  yán
  wèi
  xīn

   
  gěng


  néng

   
   
  qīng
   


  yǒu
  ā

   
  qīng
  dàn
  zàn
  huán
  jiā
   

  jīn
  qiě
  bào

   

  jiǔ
  dāng
  guī
  huán
   
  huán

  xiāng
  yíng

   


  xià
  xīn

   
  shèn

  wéi


   
   
 • 
   
   
   
  xīn

  wèi


   
   


  chū

  yán
   
  tóng
  shì
  bèi


   
  jūn
  ěr
  qiè

  rán
   
  huáng
  quán
  xià
  xiāng
  jiàn
   

  wéi
  jīn

  yán
   
   
  zhí
  shǒu
  fēn
  dào

   


  huán
  jiā
  mén
   
  shēng
  rén
  zuò

  bié
   
  hèn
  hèn


  lùn
   
  niàn

  shì
  jiān

   
  qiān
  wàn


  quán
   
 • 
   
   
   
  lán
  zhī
  yǎng
  tóu

   
   

  shí

  xiōng
  yán
   
  xiè
  jiā
  shì


  婿
   
  zhōng
  dào
  huán
  xiōng
  mén
   
  chǔ
  fēn
  shì
  xiōng

     rèn
  zhuān
   
  suī  yāo
   

  huì
  yǒng

  yuán
   
  dēng

  xiāng


   
  biàn
  便

  zuò
  hūn
  yīn
   
   
 • 
   
   
     wén
  zhī
   
  táng
  shàng

  ā

   
   
  ér  xiàng
   
  xìng
   
  jié

  tóng
  zhěn

   
  huáng
  quán
  gòng
  wéi
  yǒu
   
  gòng
  shì
  èr
  sān
  nián
   
  shǐ
  ěr
  wèi
  wéi
  jiǔ
   

  xíng

  piān
  xié
   


  zhì

  hòu
   
   
  • 
    
    
    
   hàn

   jiàn
   ān
   zhōng
    

   jiāng

   xiǎo

   jiāo
   zhòng
   qīng

   liú
   shì
    
   wéi
   zhòng
   qīng

   suǒ
   qiǎn
    

   shì

   jià
    

   jiā

   zhī
    
   nǎi
   tóu
   shuǐ
   ér

    
   zhòng
   qīng
   wén
   zhī
    
   tíng
   shù
    
   shí
   rén
   shāng
   zhī
    
   wèi
   shī
   yún
   ěr
    
  • 
    
    
    
   méi
   rén
   xià
   chuáng

    
   nuò
   nuò

   ěr
   ěr
    
   huán

   bái

   jūn
    
    
   xià
   guān
   fèng
   shǐ
   使
   mìng
    
   yán
   tán

   yǒu
   yuán
    
    

   jūn

   wén
   zhī
    
   xīn
   zhōng

   huān

    
   shì


   kāi
   shū
    
   biàn
   便


   yuè
   nèi
    
   liù

   zhèng
   xiāng
   yìng
    
   liáng

   sān
   shí

    
   jīn

   èr
   shí

    
   qīng


   chéng
   hūn
    
   jiāo


   zhuāng
   shù
    
   luò   yún
    
   qīng
   què
   bái

   fǎng
    

   jiǎo
   lóng

   fān
    
   ē
   nuó
   suí
   fēng
   zhuǎn
    
   jīn
   chē

   zuò
   lún
    
   zhí
   zhú
   qīng
   cōng

    
   liú

   jīn
   lòu
   ān
    

   qián
   sān
   bǎi
   wàn
    
   jiē
   yòng
   qīng

   chuān
   穿
    

   cǎi
   sān
   bǎi

    
   jiāo
   guǎng
   广
   shì
   xié
   zhēn
    
   cóng
   rén


   bǎi
    


   dēng
   jùn
   mén
    
  • 
    
    
    
   ā

   bái
   méi
   rén
    
    
   pín
   jiàn
   yǒu


    
   shǐ
   shì
   huán
   jiā
   mén
    

   kān

   rén

    


   lìng
   láng
   jūn
    
   xìng

   guǎng
   广
   wèn
   xùn
    


   biàn
   便
   xiāng

    
    
  • 
    
    
    


   wén

   biàn
    
   yīn
   qiú
   jià
   zàn
   guī
    
   wèi
   zhì
   èr
   sān

    
   cuī
   zàng

   bēi
   āi
    
   xīn

   shí

   shēng
    
   niè

   xiāng
   féng
   yíng
    
   chàng
   rán
   yáo
   xiāng
   wàng
    
   zhī
   shì

   rén
   lái
    

   shǒu
   pāi

   ān
    
   jiē
   tàn
   shǐ
   使
   xīn
   shāng
    
    

   jūn
   bié

   hòu
    
   rén
   shì


   liáng
    
   guǒ


   xiān
   yuàn
    
   yòu
   fēi
   jūn
   suǒ
   xiáng
    

   yǒu
   qīn


    


   jiān

   xiōng
    


   yìng

   rén
    
   jūn
   hái

   suǒ
   wàng
    
    
  • 
    
    
    
   méi
   rén

   shù

    
   xún
   qiǎn
   chéng
   qǐng
   huán
    
   shuō
   yǒu
   lán
   jiā

    
   chéng

   yǒu
   huàn
   guān
    
   yún
   yǒu


   láng
    
   jiāo

   wèi
   yǒu
   hūn
    
   qiǎn
   chéng
   wéi
   méi
   rén
    
   zhǔ

   簿
   tōng

   yán
    
   zhí
   shuō
   tài
   shǒu
   jiā
    
   yǒu

   lìng
   láng
   jūn
    


   jié


    

   qiǎn
   lái
   guì
   mén
    
  • 
    
    
    
    
   shí
   sān
   néng
   zhī

    
   shí

   xué
   cái

    
   shí

   tán
   kōng
   hóu
    
   shí
   liù
   sòng
   shī
   shū
    
   shí

   wéi
   jūn

    
   xīn
   zhōng
   cháng

   bēi
    
   jūn

   wéi


    
   shǒu
   jié
   qíng


    
   jiàn
   qiè
   liú
   kōng
   fáng
    
   xiāng
   jiàn
   cháng


    

   míng


   zhī
    

    
   sān

   duàn


    

   rén

   xián
   chí
    
   fēi
   wéi
   zhī
   zuò
   chí
    
   jūn
   jiā

   nán
   wéi
    
   qiè

   kān

   shǐ
   使
    

   liú

   suǒ
   shī
    
   biàn
   便

   bái
   gōng

    

   shí
   xiāng
   qiǎn
   guī
    
    
  • 
    
    
    
   xīn

   wèi


    
    
   gǎn
   jūn


   huái
   怀
    
   jūn

   ruò
   jiàn

    

   jiǔ
   wàng
   jūn
   lái
    
   jūn
   dāng
   zuò
   pán
   shí
    
   qiè
   dāng
   zuò

   wěi
    

   wěi
   rèn


    
   pán
   shí

   zhuǎn

    

   yǒu
   qīn

   xiōng
    
   xìng
   xíng
   bào

   léi
    
   kǒng

   rèn


    


   jiān

   huái
   怀
    
    

   shǒu
   cháng
   láo
   láo
    
   èr
   qíng
   tóng


    
  • 
    
    
    

   míng
   wài

   shǔ
    
   xīn


   yán
   zhuāng
    
   zhuó

   xiù
   jiā
   qún
    
   shì
   shì


   tōng
    

   xià
   niè


    
   tóu
   shàng
   dài
   mào
   guāng
    
   yāo
   ruò
   liú
   wán

    
   ěr
   zhuó
   míng
   yuè
   dāng
    
   zhǐ

   xiāo
   cōng
   gēn
    
   kǒu

   hán
   zhū
   dān
    
   xiān
   xiān
   zuò


    
   jīng
   miào
   shì

   shuāng
    
  • 
    
    
    
   huán
   jiā
   shí


    
   xiàn
   lìng
   qiǎn
   méi
   lái
    
   yún
   yǒu

   sān
   láng
    
   yǎo
   tiǎo
   shì

   shuāng
    
   nián
   shǐ
   shí

   jiǔ
    
   pián
   便
   yán
   duō
   lìng
   cái
    
  • 
    
    
    
   ā

   wèi
   ā

    
       yìng
   zhī
    
    
  • 
    
    
    
   ā
   xiōng

   wén
   zhī
    
   chàng
   rán
   xīn
   zhōng
   fán
    

   yán
   wèi
   ā
   mèi
    
    
   zuò   liáng
    
   xiān
   jià    
   hòu
   jià

   láng
   jūn
    

   tài

   tiān

    


   róng

   shēn
    

   jià

   láng

    

   wǎng


   yún
    
    
  • 
    
    
    
   ā

   xiè
   méi
   rén
    
    


   xiān
   yǒu
   shì
    
   lǎo


   gǎn
   yán
    
    
  • 
    
    
    
   ā

   hán
   lèi

    
    
   lán
   zhī
   chū
   huán
   shí
    


   jiàn
   dīng
   níng
    
   jié
   shì

   bié

    
   jīn

   wéi
   qíng

    
   kǒng

   shì
   fēi

    


   duàn
   lái
   xìn
    


   gēng
   wèi
   zhī
    
    
  • 
    
    
    
   ā


   wén
   zhī
    
   chuí
   chuáng
   biàn
   便


    
    
   xiǎo


   suǒ
   wèi
    

   gǎn
   zhù


    


   shī
   ēn

    
   huì

   xiāng
   cóng

    
    
  • 
    
    
    

   mén
   shàng
   jiā
   táng
    
   jìn
   tuì
   退

   yán

    
   ā   zhǎng
    
   guī
    
    
   shí
   sān
   jiào

   zhī
    
   shí

   néng
   cái

    
   shí

   tán
   kōng
   hóu
    
   shí
   liù
   zhī


    
   shí

   qiǎn

   jià
    
   wèi
   yán

   shì
   wéi
    

   jīn

   zuì
   guò
    

   yíng
   ér

   guī
    
    
   lán
   zhī
   cán
   ā

    
    
   ér
   shí

   zuì
   guò
    
    
   ā


   bēi
   cuī
    
  • 
    
    
    
   ā


   wén
   zhī
    
   líng
   lèi
   yìng
   shēng
   luò
    
    

   shì

   jiā

    
   shì
   huàn

   tái

    
   shèn

   wèi


    
   guì
   jiàn
   qíng


    
   dōng
   jiā
   yǒu
   xián

    
   yǎo
   tiǎo
   yàn
   chéng
   guō
    
   ā

   wèi

   qiú
    
   biàn
   便

   zài
   dàn

    
    
  • 
    
    
    
   shàng
   táng
   bài
   ā

    
   ā   zhǐ
    
    

   zuò

   ér
   shí
    
   shēng
   xiǎo
   chū


    
   běn


   jiào
   xùn
    
   jiān
   kuì
   guì
   jiā

    
   shòu

   qián

   duō
    

   kān


   shǐ
   使
    
   jīn

   huán
   jiā

    
   niàn

   láo
   jiā

    
    
   què

   xiǎo

   bié
    
   lèi
   luò
   lián
   zhū

    
    
   xīn

   chū
   lái
   shí
    
   xiǎo

   shǐ

   chuáng
    
   jīn

   bèi

   qiǎn
    
   xiǎo   zhǎng
    
   qín
   xīn
   yǎng
   gōng

    
   hǎo

   xiāng

   jiāng
    
   chū


   xià
   jiǔ
       xiāng
   wàng
    
    
   chū
   mén
   dēng
   chē

    

   luò
   bǎi

   háng
    
  • 
    
    
    


   cháng
   guì
   gào
    
    

   wéi

   ā

    
   jīn
   ruò
   qiǎn


    
   zhōng
   lǎo    
    
  • 
    
    
    
   kǒng
   què
   dōng
   nán
   fēi
       pái
   huái
    
  • 
    
    
    
   ā   shēng
    
   shǒu
   jīn
   yǎn
   kǒu

    
   lèi
   luò
   biàn
   便

   xiè
    


   liú


    
   chū
   zhì
   qián
   chuāng
   xià
    
   zuǒ
   shǒu
   chí
   dāo
   chǐ
    
   yòu
   shǒu
   zhí
   líng
   luó
    
   zhāo
   chéng
   xiù
   jiā
   qún
    
   wǎn
   chéng
   dān
   luó
   shān
    
   yǎn
   yǎn


   míng
    
   chóu

   chū
   mén

    
  • 
    
    
    
   ā

   wèi
   ā

    
    
   shì


   jūn
   shū
    
   míng

   lái
   yíng

    


   zuò

   cháng
    

   lìng
   shì


    
    
  • 
    
    
    


   huán
   jiā

    
   shàng
   táng
   bài
   ā

    
    
   jīn


   fēng
   hán
    
   hán
   fēng
   cuī
   shù

    
   yán
   shuāng
   jié
   tíng
   lán
    
   ér
   jīn

   míng
   míng
    
   lìng

   zài
   hòu
   dān
    

   zuò

   liáng

    


   yuàn
   guǐ
   shén
    
   mìng

   nán
   shān
   shí
    


   kāng
   qiě
   zhí
    
    
  • 
    
    
    


   niú


    
   xīn


   qīng

    
   yǎn
   yǎn
   huáng
   hūn
   hòu
    


   rén
   dìng
   chū
    

   mìng
   jué
   jīn

    
   hún

   shī
   cháng
   liú
    
   lǎn
   qún
   tuō


    

   shēn

   qīng
   chí
    
  • 
    
    
    


   wèi
   xīn

    
    

   qīng

   gāo
   qiān
    
   pán
   shí
   fāng
   qiě
   hòu
       qiān
   nián
    

   wěi

   shí
   rèn
    
   biàn
   便
   zuò
   dàn

   jiān
    
   qīng
   dāng

   shèng
   guì
    


   xiàng
   huáng
   quán
    
    
  • 
    
    
    


   wén

   shì
    
   xīn
   zhī
   cháng
   bié

    
   pái
   huái
   tíng
   shù
   xià
    

   guà
   dōng
   nán
   zhī
    
  • 
    
    
    
   xīn

   wèi


    
    


   chóng
   fēn
   yún
    
   wǎng

   chū
   yáng
   suì
    
   xiè
   jiā
   lái
   guì
   mén
    
   fèng
   shì
   xún
   gōng

    
   jìn
   zhǐ
   gǎn

   zhuān
    
   zhòu

   qín
   zuò

    
   líng
   pīng
   yíng

   xīn
    
   wèi
   yán

   zuì
   guò
    
   gōng
   yǎng


   ēn
    
   réng
   gèng
   bèi

   qiǎn
    

   yán

   lái
   huán
    
   qiè
   yǒu
   xiù
   yāo

    
   wēi
   ruí

   shēng
   guāng
    
   hóng
   luó

   dǒu
   zhàng
    

   jiǎo
   chuí
   xiāng
   náng
    
   xiāng
   lián
   liù

   shí
    

   绿

   qīng

   shéng
    

    
   zhǒng
   zhǒng
   zài

   zhōng
    
   rén
   jiàn    


   yíng
   hòu
   rén
    
   liú
   dài
   zuò
   wèi
   shī
    

   jīn

   huì
   yīn
    
   shí
   shí
   wéi
   ān
   wèi
    
   jiǔ
   jiǔ

   xiāng
   wàng
    
    
  • 
    
    
    
   liǎng
   jiā
   qiú

   zàng
    

   zàng
   huà
   shān
   páng
    
   dōng

   西
   zhí
   sōng
   bǎi
    
   zuǒ
   yòu
   zhòng

   tóng
    
   zhī
   zhī
   xiāng

   gài
    


   xiāng
   jiāo
   tōng
    
   zhōng
   yǒu
   shuāng
   fēi
   niǎo
    

   míng
   wéi
   yuān
   yāng
    
   yǎng
   tóu
   xiāng
   xiàng
   míng
    
   gēng
    
   xíng
   rén
   zhù

   tīng
    
   guǎ


   páng
   huáng
    
   duō
   xiè
   hòu
   shì
   rén
    
   jiè
   zhī
   shèn

   wàng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《玉台新咏》中华书局,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《孔雀东南飞》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [節](读音:jié,jiē)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
   [遺](读音:wèi,yí,​suí)
   [著](读音:zhù,zhuó)
   [削](读音:xiāo,xuē)
   [朱,硃](读音:zhū,shú)
   [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
   [好](读音:hào,hǎo)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
   [若](读音:rě,ruò)
   [教](读音:jiào,jiāo)
   [織](读音:zhì,zhī)
   [能](读音:néng,nài)
   [彈](读音:dàn,tán)
   [過](读音:guò,guō)
   [甯](读音:níng,nìng,zhù)
   [奇](读音:jī,qí)
   [信 ](读音:xìn, )
   [數](读音:shù,shǔ)
   [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [夫](读音:fú,fū)
   [處](读音:chú,chù)
   [會](读音:huì,kuài,)
   [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [六](读音:liù,lù)
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [車](读音:chē,jū)
   [蘇,甦](读音:sū,sù)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [裳](读音:shɑng,cháng)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
   [藏](读音:cáng,zàng)
   [識](读音:shí,zhì)
   [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
   [卒 ](读音:cù,zú, )
   [一](读音:yī)
   [勝,胜](读音:shèng,shēng)
   [吾](读音:wú,yù)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
   [可](读音:kè,kě)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [令](读音:líng,lìng,lǐng)
   [單](读音:shàn,dān,chán)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [石](读音:dàn,shí)
   [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [](读音:yìng,yīng)
   [落](读音:luō,luò,lào,là)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [薄](读音:bò,bó,báo)
   [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
   便[便](读音:biàn,pián)
   [還](读音:hái,huán,xuán)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [迫 ](读音:pǎi,pò, )
   [其](读音:jī,qí)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [南](读音:nā,nán)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [華](读音:huá,huà,huā)
   [傍](读音:bàng,pàng)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  欢迎留言/纠错(共有信息35条))

  网友留言
   【第18楼】贡献条目合葬华山傍,华山是不是应该念hua四声
   古文之家网友:125.39.***发表于(2023/8/15)
   【第18_1楼】非常感谢来自热心读者{:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/8/17)
    【第17楼】贡献条目作计何不量中“量”是二声不是四声,人教选必下为二声,译为考虑
    古文之家网友:183.61.***发表于(2023/3/15)
    【第17_1楼】参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(10)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/3/25)
    【第16楼】媒人去数日,的数 是不是该读作:数shuo四声
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/18)
    【第16_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1387)页 内容。可以参考第二义项,这里是几日的意思。只有当作为多次,屡次的时候读作suo
    古文之家小编回复于(2023/7/4)
    【第15楼】感谢作者提供的资料,我特别喜欢这首诗😁😁
    古文之家网友:124.95.***发表于(2023/4/2)
    【第14楼】华山傍,是不是该读作:huà shān páng
    古文之家网友:150.13.***发表于(2023/3/27)
    【第14_1楼】非常感谢来自热心读者{:150.138.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
     古文之家小编回复于(2023/3/28)
     【第13楼】"华山傍",是不是应该读作:huà shān páng?个人爱好使然,共同研究。
     古文之家网友:150.13.***发表于(2023/3/27)
     【第13_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(12)页 内容。
     古文之家小编回复于(2023/3/28)
     【第12楼】作计何不量(二声)凉那个音 书上这么写的
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/22)
     【第12_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
      古文之家小编回复于(2023/3/25)
      【第11楼】新教材人教版中“作计何不量”量是二声,不量是欠考虑的意思
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/19)
      【第11_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
       古文之家小编回复于(2023/3/25)
       【第10楼】府吏闻此变,因求假暂归。内是请假的假不是真假的假
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/17)
       【第10_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
        古文之家小编回复于(2023/3/25)
        【第9楼】贡献条目“隐隐何甸甸”中的“甸”字,新教材人教版里教材注释里注音为tian二声,还有“便言多令才”中的“便”字新教材注释为pian二声
        古文之家网友钟墓坚0U:6.***发表于(2022/3/24)
        【第9_1楼】非常感谢来自热心读者{钟墓坚0U:61。155。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
         古文之家小编回复于(2022/3/28)
         【第8楼】隐 yǐn 隐 hé 何 tián 甸 tián 甸dian四声  ,
         古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/19)
         【第8_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(9)页 内容。
         古文之家小编回复于(2023/3/25)
         【第7楼】何意致不厚是问号吧
         古文之家网友:220.17.***发表于(2022/9/1)
         【第7_1楼】非常感谢来自热心读者{:220.170.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
          古文之家小编回复于(2023/3/25)
          【第6楼】第十九段作计何不量的量应该读二声,不量意思是欠考虑
          古文之家网友:111.37.***发表于(2022/4/11)
          【第6_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.37.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
           古文之家小编回复于(2023/3/25)
           【第5楼】隐隐何tiantian 人教版教材上是tian
           古文之家网友朴楣花7l:4.***发表于(2022/3/22)
           【第5_1楼】非常感谢来自热心读者{朴楣花7l:42。236。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
            古文之家小编回复于(2022/3/28)
            【第4楼】“隐隐何甸甸”甸字人教版注音为tian第二声
            古文之家网友飒鹰琉:61..***发表于(2022/3/9)
            【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{飒鹰琉:61。155。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
             古文之家小编回复于(2022/3/28)
             【第3楼】我们老师上课说四五通的通是四声 表示四五次
             古文之家网友百度网友ee8.***发表于(2022/2/19)
             【第3_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1480)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3487)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3486)页 内容。
             古文之家小编回复于(2022/3/28)
             【第2楼】依据人教版选必修下,何甸甸应是tian第四声
             古文之家网友hodhdh6.***发表于(2022/2/16)
             【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{hodhdh6:222。216。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
              古文之家小编回复于(2022/3/28)
              【第1楼】就是第21自然段的“鲑”的注音和人教版的有所冲突嗯。人教版的是xie2声的。
              古文之家网友:113.20.***发表于(2021/6/3)
              【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{:113。207。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您的积极参与。
              古文之家小编回复于(2021/6/4)
             佚名作品推荐
             古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
             古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。