中国古文之家 访问手机版

《重阳立教十五论》拼音版,可打印(王重阳)

《重阳立教十五论》由王重阳创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • chóng
  yáng

  jiào
  shí

  lùn
 • 
  [
  jīn
  cháo
   
  ]
  wáng
  chóng
  yáng
 • 
   
   
   


  lùn

  zuò
 • 
   
   
   

  sān
  xué
  shū
 • 
   
   
   

  shí

  lùn
  hún
  xìnɡ
  mìnɡ
 • 
   
   
   
  xìng
  zhě
   
  shén

   
  mìng
  zhě
   


   
  xìng
  ruò
  jiàn
  mìng
   

  qín

  fēng
   
  piāo
  piāo
  qīng

   
  shěng


  chéng
   
   
  yīn

  jīng
   
  yún
   
   
  qín
  zhī
  zhì
  zài

   
  shì

   
  xiū
  zhēn
  zhī
  shì
     cān
   


  xiè
  lòu

  xià
  shì
   
  kǒng
  yǒu
  shén
  míng
  jiàng

   
  xìnɡ
  mìnɡ
  shì
  xiū
  xíng
  zhī
  ɡēn
  běn
   
  jǐn
  jǐn
  duàn
  liàn

   
 • 
   
   
   


  lùn

  yào
 • 
   
   
   

  shí

  lùn

  fán
  shì
 • 
   
   
   
  xué
  shū
  zhī
  dào
   


  xún
  wén
  ér
  luàn

   
  dāng

  cǎi  xīn
   
  shě
  shū
  tàn

  cǎi

   


  cǎi

   
  lái
  de
  shōu

  zhī
  xīn
   
  jiǔ
  jiǔ
  jīnɡ
  chénɡ
   

  rán
  xīn
  guāng
  yáng

   
  zhì
  shén
  yǒng
  yuè
   

  suǒ

  tōnɡ
   

  suǒ

  jiě
   
  ruò
  dào
  shōu
  yǎnɡ
   


  chí
  chěng
  ěr
   
  kǒng
  shī

  xìnɡ
  mìnɡ
   
 • 
   
   
   
  zhōnɡ
  ɡōnɡ
   
  sān
  yuán
  cuán

  dǐng
  shàng
   
  qīng
  lóng
  pēn
  chì

   
  bái  yān
   
  wàn
  shén
  luó
  liè
   
  bái
  mài
  liú
  chōng
   
  dān
  shā
  huǎng
  lǎng
   
  qiān
  gǒng
  níng
  chéng
   
  shēn
  qiě

  xiàng
  rén
  jiān
   
  shén

  yóu

  tiān
  shànɡ
   
 • 
   
   
   
  fán

  zuò
  zhě
   
  fēi
  yán
  xínɡ

  duān
  rán
   
  míng


  yǎn
   

  shì
  jiǎ

  zuò

   
  zhēn
  zuò
  zhě
   

  yào
  shí
  èr
  shí
  chén
   
  xíng
  zhù
  zuò

   

  qiè
  dòng
  jìng
  zhōnɡ
  jiān
   
  xīn

  tài
  shān
   

  dòng

  yáo
   

  duàn

  mén
  yǎn
   
  ěr
   
  kǒu
   

   

  lìng
  wài
  jǐng

  nèi
   
  dàn
  yǒu

  háo
  dòng
  jìng

  niàn
   


  míng
  jìnɡ
  zuò
   
  néng


  zhě
   
  suī
  shēn
  chǔ

  chén
  shì
   
  míng

  liè

  xiān
  wèi
   


  yuǎn
  cān

  rén
   
  biàn
  便
  shì
  shēn
  nèi
  xián
  shèng
   
  bǎi
  nián
  gōng
  mǎn
   
  tuō

  dēnɡ
  zhēn
   


  dān
  chéng
   
  shén
  yóu

  biǎo
   
 • 
   
   
   


  lùn
  ɡài
  zào
 • 
   
   
   
  yǒu
  zhì
  zhī
  rén
   
  zǎo
  dāng

  shēn
  zhōng
  bǎo
  diàn
  殿
   

  wài
  zhū
  lóu
   

  jiě
  xiū
  wán
   
  kàn
  kàn
  dǎo

   
  cōng
  míng
  jūn

   


  chá
  xiáng
   
 • 
   
   
   

  shí
  lùn

  pèi


 • 
   
   
   


  lùn
  jiànɡ
  xīn
 • 
   
   
   
  ruò

  qióng
  shū
  zhī
  běn

   
  zhǐ


  duō
  niàn
  guǎng
  广
   
  rén
  qián
  tán
  shuō
   
  kuǎ

  cái
  jùn
     xiū
  xíng
   
  yǒu
  shāng

  shén

   
  suī
  duō
  kàn
  shū
   

  dào


   


  shū

   

  shēn
  cáng
  zhī
   
 • 
   
   
   
  máo
  ān
  huà
  shè
   

  yāo
  zhē
  xíng
   


  宿

  mián
   
  chù
  fàn

  yuè
   
  ɡǒu
  huò
  diāo
  liáng
  jùn

   

  fēi
  shàng
  shì
  zhī
  zuò
  wéi
   

  diàn
  殿
  gāo
  táng
   

  shì
  dào
  rén
  zhī
  huó

   
  zhuó

  shù

   
  duàn

  mài
  zhī
  jīn

  huà
  dào
  huò
  cái
   

  rén
  jiā
  zhī
  xuè
  mài
   
  zhǐ
  xiū
  wài
  ɡōnɡ
   

  xiū
  nèi
  xíng
   

  huà
  bǐnɡ
  chōnɡ

   

  xuě
  wéi
  liáng
   

  láo
  zhòng

   
  dào
  liǎo
  chéng
  kōng
   
  • 
    
    
    


   zhù
   ān
  • 
    
    
    

   shí
   èr
   lùn
   shènɡ
   dào
  • 
    
    
    
   fán
   chū
   jiā
   zhě
    
   xiān

   tóu
   ān
    
   ān
   zhě
   shè

    

   shēn


    
   shēn
   yǒu


    
   xīn
   jiàn

   ān
    

   shén

   chànɡ
    
   rén
   zhēn
   dào

    
   fán
   yǒu
   dònɡ
   zuò
    


   guò
   láo
    
   guò
   láo

   sǔn

       dòng
    

   dòng


   xiè
   níng
   zhì
    

   yào
   dòng
   jìng


   zhōnɡ
    
   rán
   hòu


   shǒu
   cháng
   ān
   fèn
    
  • 
    
    
    

   shēn
   zhě
    

   xíng
   zhī
   xiàng

    

   kōng

   yǒu
    

   hòu

   qián
    

   xià

   gāo
    
   fēi
   duǎn
   fēi
   cháng
    
   yòng


   suǒ

   tōnɡ
    
   cáng
   zhī

   hūn    
   ruò


   dào
    
   zhèng

   yǎng
   zhī
    
   yǎng
   zhī
   duō

   gōng
   duō
    
   yǎng
   zhī
   shǎo

   gōng
   shǎo
    


   yuàn
   guī
    


   liàn
   shì
    

   zhù

   rán

    
  • 
    
    
    
   yǒu
   sān

   sān


    
   míng
   xīn
    
   yǒu
   huì
    
   yǒu
   zhì
    

   sān


    

   míng
    
   zhuó
   wài
   jìng
    

   zhì
   huì
    
   xìng

   zhuó
    

   zhì

    
   gān

   guān
    

   sān    

   shēn
   zhī
   běn
    
   zài
   cóng
   lín

   píng
   xīn
   zhì
    


   shùn
   rén
   qíng
       xiànɡ
   mào
    
   wéi

   gāo
   míng
   zhě
    

   shàng


    
  • 
    
    
    

   èr
   yún
   yóu
  • 
    
    
    

   shí
   sān
   lún
   chāo
   sān
   jiè
  • 
    
    
    

   jiè
    

   jiè
    


   jiè
    

   nǎi
   sān
   jiè

    
   xīn
   wàng

   niàn
    

   chāo

   jiè
    
   xīn
   wàng
   zhū
   jìng
    

   chāo

   jiè
    
   xīn
   zhuó
   kōng
   jiàn
    

   chāo


   jiè
    


   sān
   jiè
    
   shén

   xiān
   shèng
   zhī
   xiāng
    
   xìng
   yǒu

   qīnɡ
   zhī
   jìng

    
  • 
    
    
    
   dào
   rén

   bàn
    
   běn


   bìng
   xiāng

       mái
       mái
    
   rán
   xiān

   rén
    
   ér
   hòu

   bàn
    


   xiān

   bàn
    
   ér
   hòu

   rén
    


   xiāng
   liàn
    
   xiāng
   liàn   xīn
       liàn
    

   liàn

   qíng
   xiāng

    
   liàn


   liàn
    


   zhōng
   dào


    
  • 
    
    
    

   xìnɡ

   tiáo
   qín
    
   xián
   jǐn
   biàn
   便
   yǒu
   duàn
    
   màn


   yīng
    
   jǐn
   màn

   zhòng
    
   qín

   tiáo

    

   yòu

   zhù
   jiàn
    
   gāng
   duō

   zhé
    

   duō

   juǎn
    
   gāng


   zhōng
    

   jiàn


    
   tiáo
   liàn
   xìng
   zhě
    


   èr

    


   miào

    
  • 
    
    
    

   shí

   lùn
   yǎnɡ
   shēn
   zhī

  • 
    
    
    

   shènɡ
   zhī
   dào
    

   shì

   zhì
   duō
   nián
    

   gōng
   lěi
   xíng
    
   gāo
   míng
   zhī
   shì
    
   xián

   zhī
   liú
    
   fāng


   shènɡ
   zhī
   dào

    
   shēn


   shì
   zhī
   zhōng
    
   xìng
   mǎn
   qián
   kūn
    

   tiān
   shèng
   zhòng
       chí
    


   xiān
   jūn
    
   míng
   míng
   wéi
   rào
    
   míng    
   wèi
   liè
   xiān
   jiē
    
   xíng
   qiě


   chén
   zhōng
    
   xīn

   míng


   wài

    
  • 
    
    
    
   fán
   lùn
   xīn
   zhī
   dào
    
   ruò
   cháng
   zhàn
   rán
    

   xīn

   dòng
    
   hūn
   hūn


    

   jiàn
   wàn

    
   míng
   míng
   yǎo
   yǎo
    

   nèi

   wài
    


   háo
   niàn
   xiǎng
    

   shì
   dìnɡ
   xīn
    


   jiàng

    
   ruò
   suí
   jìng
   shēng
   xīn
    
   tián
   tián
   dǎo
   dǎo
    
   xún
   tóu

   wěi
    

   míng
   luàn
   xīn

    

   dāng
   jiǎn
   chú
    


   zòng
   fàng
    
   bài
   huài
   dào

    
   sǔn
   shī
   xìnɡ
   mìnɡ
    
   xínɡ
   dònɡ
   zuò

   cháng
   qín
   jiàng
    
   wén
   jiàn
   zhī
   jué
   wéi
   bìnɡ
   huàn

    
  • 
    
    
    
   yào
   zhě
   nǎi
   shān
   chuān
   zhī
   xiù

    
   cǎo

   zhī
   jīng
   huá
    

   wēn

   hán
       xiè
    

   hòu


    

   biǎo

   tuō
    
   kěn
   jīng
   xué
   zhě
    
   huó
   rén
   zhī
   xìnɡ
   mìnɡ
    
   ruò
   yōnɡ

   zhě
    
   sǔn
   rén
   zhī
   xínɡ

    
   xué
   dào
   zhī
   rén
       tōnɡ
    
   ruò

   tōnɡ
   zhě
    


   zhù
   dào
    


   zhí
   zhuó
    

   yǒu
   sǔn

   yīn
   ɡōnɡ
    
   wài
   tān
   cái
   huò
    
   nèi
   fèi
   xiū
   zhēn
    


   jīn
   shēng
   zhāo
   qiān
    
   qiè

   lái
   shēnɡ
   zhī
   bào
    

   mén
   gāo

    


   cān
   xiánɡ
    
  • 
    
    
    
   èr
   zhě
   cān
   xún
   xìnɡ
   mìnɡ
    
   qiú
   wèn
   miào
   xuán
    
   dēng
   xiǎn
   zhī
   gāo
   shān
    
   fǎng
   访
   míng
   shī
   zhī

   juàn
    

   xuān
   hōng
   zhī
   yùn
   shuǐ
    
   wèn
   dào

   yàn
    
   ruò


   xiānɡ
   tóu
    
   biàn
   便
   yǒu
   yuán
   guāng
   nèi

    
   liǎo
   shēng

   zhī

   shì
    
   zuò
   quán

   zhī
   zhàng

    


   zhī
   rén
    
   nǎi
   zhēn
   yún
   yóu

    
  • 
    
    
    

   fán
   shì
   zhě
    
   fēi
   shēn


    
   yán
   xīn


    
   shēn

   ǒu
   gēn
    
   xīn

   lián
   huā
    
   gēn
   zài

   ér
   huā
   zài

   kōng

    

   dào
   zhī
   rén
    
   shēn
   zài
   fán
   ér
   xīn
   zài
   shèng
   jìng

    
   jīn
   zhī
   rén
    

   qiú


   ér

   fán
   shì
   zhě
    


    


   dào


    
  • 
    
    
    

   shì
   zhù
   ān
   zhī

    
  • 
    
    
    
   fán
   yóu

   zhī
   dào
   yǒu
   èr
    

   zhě
   kàn
   shān
   shuǐ
   míng
   xiù
    
   huā

   zhī
   hóng
   cuì
    
   huò
   wán
   zhōu

   zhī
   fán
   huá
    
   huò
   shǎng

   ɡuàn
   zhī
   lóu

    
   huò
   xún
   péng
   yǒu

   zònɡ

    
   huò
   wéi

   shí
   ér
   liú
   xīn
    


   zhī
   rén
    
   suī
   rán
   wàn

   zhī

    
   láo
   xíng
   fèi

    
   biàn

   tiān
   xià
   zhī
   jǐng
    
   xīn
   luàn

   shuāi
    

   nǎi

   yún
   yóu
   zhī
   rén
    
  • 
    
    
    

   liù
   lùn

   dào
   bàn
  • 
    
    
    

   jiǔ
   lùn
   liàn
   xìng
  • 
    
    
    
   yán
   shí

   lùn
   zhě
    
   jǐng
   mén
   zhōnɡ
   yǒu
   zhì
   zhī
   rén
    
   shēn

   xiáng
   chá
   zhī
   zhī
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
多音字参考列表
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [過](读音:guò,guō)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [衣](读音:yī,yì)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [度](读音:dù,duó)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [夫](读音:fú,fū)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [吾](读音:wú,yù)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [活](读音:huó,guō)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [六](读音:liù,lù)
  [埋](读音:mái,mán)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [把](读音:bà,bǎ)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [能](读音:néng,nài)
  [處](读音:chú,chù)
  [其](读音:jī,qí)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [為](读音:wéi,wèi)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [](读音:yìng,yīng)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [萬](读音:mò,wàn)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [露](读音:lòu,lù)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [一](读音:yī)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [明](读音:míng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  王重阳作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。